Object structure
Title:

Wymiar prawny w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne i zagadnienia badawcze = The legal dimension to the discipline of socio-economic geography and spatial management. Theoretical foundations and research issues

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 95 z. 4 (2023)

Creator:

Nowak, Maciej J. : Autor Affiliation ORCID ; Śleszyński, Przemysław : Autor Affiliation ; Churski, Paweł : Autor Affiliation ORCID ; Degórski, Marek : Autor Affiliation ORCID ; Komornicki, Tomasz : Autor Affiliation ; Sagan, Iwona : Autor Affiliation ORCID ; Stryjakiewicz, Tadeusz : Autor Affiliation ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2023

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

socio-economic geography and spatial management ; law ; legal geography ; institutional approach ; spatial planning

Abstract:

The aim of this article is to identify possible problem-subject interfaces that encapsulate the legal perspective in the discipline of socio-economic geography and spatial management. With a view to the article’s objective being achieved, an indication of the general relations pertaining between the geographical sciences and the legal sciences is given, prior to an identification and presentation of key theoretical currents making it easier to clarify the role of the legal dimension in socio-economic geography and the spatial economy. A particular emphasis is here placed on the institutional approach and legal geography. There is then an identification of the most relevant topics in which there is a relationship between the legal dimension and socio-economic geography and the spatial economy. In practice, the two groups of issues identified were those in which the legal dimension is already recognised (albeit with the direction needing to be developed), or else those in which the legal dimension either goes unrecognised, or is only recognised marginally. Within each group, key issues are pointed out, and the most thematically relevant areas of law assigned to them. An attempt has also been made to identify key directions for future research and scholarly discussion. The article also serves as an invitation to further reflection and discussion. As shown above, both the institutional framing and that relating to the ‘branch’ that is the geography of law (legal geography) may be reflected adequately in foreseeable research fields, as well as problems to be identified and clarified. Even though the role of other branches of law is not neglected, it is necessary to state that the legal dimension relating to administrative law should be specially analysed within the framework of socio-economic geography and the spatial economy. Significantly, the internal branch structure of administrative law seems to coincide to a large extent with the ‘branch’ division of socio-economic geography and the spatial economy, even if this would of course not preclude more comprehensive or even holistic approaches in the future. The issues as presented lead us to a conclusion that the links between socio-economic geography and the spatial economy and the legal sciences are strong, even if this does not gain adequate reflection in research, or in theoretical and methodological progress. The article thus also serves as an invitation to further reflection and discussion. To that end, key conceptual and theoretical-methodological foundations are identified by the author, with a view to the discussion in question being guided. As has been demonstrated, both the institutional approach and that relating to the ‘sectoral’ geography of law (legal geography) can gain adequate reflection in foreseeable research fields, along with problems to be identified and clarified. A further line of work should be to detail better the relationship between the indicated theoretical frameworks and the issues identified, with these also being translated into proposals for concrete research.

References:

Amin, A. (2001). Moving on: Institutionalism in economic geography. Environment and Planning A, 33(7), 1237‑1241. https://doi.org/10.1068/a34108 DOI
Amin, A. (1999). An Institutionalist Perspective on Regional Economic Development. International Journal of Urban & Regional Research, 23(2), 365‑378. https://doi.org/10.1111/1468-2427.00201 DOI
Amin, A., & Thrift, N. (1995). Globalization, institutional thickness and local prospects. W: P. Healey i in. (red.) Managing Cities: The New Urban Context (s. 91‑108). Chichester: John Wiley.
Arrow, K.J. (1969). The organization of economic activity: issues pertinent to the choice of market versus non-market allocation. W: The Analysis and Evaluation of Public Expenditures: The PPB System (s. 47‑64). Washington: U.S. Government Printing Office.
Aydalot, P. (1976). Dynamique spatiale et développement inégal. Paris: Economica Paris.
Aydalot, P. (1986). Innovative milieus in Europe. Paris: GREMI.
Batóg, J., Foryś, I., Gaca, R., Głuszak, M., & Konowalczuk, J. (2019). Investigating the impact of airport noise and land use restrictions on house prices: Evidence from selected regional airports in Poland. Sustainability, 11(2), 412. https://doi.org/10.3390/su11020412 DOI
Blomley, N.K., & Bakan, J.C. (1992). Spacing Out: Towards a Critical Geography of Law. Osgoode Hall Law Journal, 30(3), 661‑690. https://doi.org/10.60082/2817-5069.1720 DOI
Buitelaar, E., & Sorel, N. (2010). Between the rule of law and the quest for control: Legal certainty in the Dutch planning system. Land Use Policy, 27(3), 983‑989. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2010.01.002 DOI
Capello, R., Camagni, R.P., Chizzolini, B., & Fratesi, U. (2008). Modelling regional scenarios for the enlarged Europe: European competitiveness and global strategies. Berlin: Springer Science & Business Media.
Cappellin, R. (2002). The European Enlargement and the Guidelines of a New European Regional Policy. Hannover: ARL-Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft.
Chmielewski, T.J., Myga-Piątek, U., & Solon, J. (2015). Typologia aktualnych krajobrazów Polski. Przegląd Geograficzny, 87(3), 377‑408. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.3.0 DOI
Chmielewski, T.J., Śleszyński, P., Chmielewski, S., & Kułak, A. (2018). Ekologiczne i fizjonomiczne koszty bezładu przestrzennego. Prace Geograficzne, 264. Warszawa: IGiPZ PAN.
Chodkowska-Miszczuk, J. (2019). Przedsiębiorstwa biogazowe w rozwoju lokalnym w świetle koncepcji zakorzenienia. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Chojnicki, Z. (1988). Koncepcja terytorialnego systemu społecznego. Przegląd Geograficzny, 60(4), 491‑510.
Chojnicki, Z. (1993). The region in a perspective of change. Regional and Local Studies, 10, 67‑74.
Chojnicki, Z. (2004). Problematyka metodologiczna studiów regionalnych. Studia Regionalne i Lokalne, 18(4), 5‑11.
Churski, P. (red). (2014). The social and economic growth vs. the emergence of economic growth and stagnation areas. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Churski, P., Konecka-Szydłowska, B., Perdał, R., & Herodowicz, T. (2020). Teoretyczny i praktyczny wymiar polityki rozwoju zorientowanej terytorialnie. Studia. Cykl Monografii, 9/21. Warszawa: KPZK PAN.
Churski, P., Adamiak, Cz., Szyda, B., Dubownik, B., Pietrzykowski, M., & Śleszyński, P. (2023). Nowa delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce i jej zastosowanie w praktyce zintegrowanego podejścia terytorialnego (place based approach). Przegląd Geograficzny, 95(1), 29‑55. https://doi.org/10.7163/PrzG.2023.1.2 DOI
Churski, P. (2022). Miasto a sprawiedliwość społeczna w ujęciu terytorialnym. W: M. Nowak (red.) Prawo do miasta a wyzwania polityki miejskiej (s. 129‑177). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Danecka, D., Radecki, W. (2021). Ochrona gruntów rolnych i leśnych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
Degórska, B. (2021). Wpływ prawa i polityki Unii Europejskiej na planowanie przestrzenne i zarządzanie terytorialne państw członkowskich w zakresie wybranych kwestii środowiskowych. Przegląd Geograficzny, 93(4), 555‑585. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.4.4 DOI
Degórska, B. & Degórski, M. (2019). Całościowe ujęcie krajobrazu, wybrane podejścia i problemy badawcze. Przegląd Geograficzny, 91(3), 325‑347. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.3.2 DOI
Degórski, M., Affek, A., Degórska, B., Kowalska, A., Wolski, J., Solon, J., & Regulska, E. (2022). Identyfikacja znaczących interakcji (wspierających i osłabiających) między usługami ekosystemowymi oraz istotnych zestawów usług na przykładzie Warszawy. Raport. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. https://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGiK/projekty/ecoserv/Raport_5.pdf
Degórski, M. (2017). Jakość życia a potencjał środowiska i świadczenia ekosystemów. W: W. Okrasa (red.), Jakość życia i spójność przestrzenna - interakcje rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym (s. 207‑222). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
Degórski, M., Ostaszewska, K., Richling, A., & Solon, J. (2014). Współczesne kierunki badań krajobrazowych w kontekście wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Przegląd Geograficzny, 86(3), 295‑316. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.3.1 DOI
Delaney, D. (2015). Legal geography I: Constitutivities, complexities, and contingencies. Progress in Human Geography, 39(1), 96‑102. https://doi.org/10.1177/0309132514527035 DOI
Domański, B. (1997). Geografia przedsiębiorstw - niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej. W: B. Domański (red.), Geografia-Człowiek-Gospodarka (s. 101‑112). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
Domański, R. (2000). Zasady geografii społeczno-ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Domański, B. (2004). Local and regional embeddedness of foreign industrial investors in Poland. W: M. Paszkowski (red.), Effectiveness, geographical space, quality of life (s. 37‑54). Prace Geograficzne, 114. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
Domański, R. (2018). Gospodarka przestrzenna. Koncepcje teoretyczne. Poznań: Wydawnictwo UEP.
Dudek, M., Eckhardt, P., & Wróbel, M. (2018). Przestrzenny wymiar prawa. Kraków: Wydawnictwo Nomos.
Dziewoński, K. (1967). Teoria regionu ekonomicznego. Przegląd Geograficzny, 39(1), 33‑50.
Eberhardt, P. (1970). Rola wielkich miast w strukturze regionalnej powiązań przestrzennych w Polsce. Biuletyn KPZK PAN, 58. Warszawa: KPZK PAN.
Eberhardt, P. (2004). Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Farole, T., Rodríguez-Pose, A., & Storper, M. (2011). Human geography and the institutions that underlie economic growth. Progress in Human Geography, 35(1), 58‑80. https://doi.org/10.1177/0309132510372005 DOI
Głogowska, M., Szendera, W., & Chmielewski, W. (2013). Konflikty społeczne na obszarach Natura 2000 w Polsce. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 13(4), 31‑41.
Gorzelak, G. (2002). Polskie regiony w procesie integracji europejskiej. Studia Regionalne i Lokalne, 2‑3, 55‑73.
Gorzelak, G., & Smętkowski, M. (2012). Warsaw as a metropolis-successes and missed opportunities. Regional Science Policy & Practice, 4(1), 25‑45. DOI
Górczyńska, M., Śleszyński, P., & Niedzielski, M.A. (2019). Impact of property rights and ownership on the development of Warsaw's contemporary city centre. European Planning Studies, 27(1), 160‑180. https://doi.org/10.1080/09654313.2018.1531975 DOI
Grzeszczak, J. (1999). Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej. Prace Geograficzne, 173. Warszawa: IGiPZ PAN.
Harvey, D. (1973). Social Justice and the City. London: Arnold.
Hayter, R. (1997). The dynamics of industrial location: The factory, the firm and the production system. Chichester: John Wiley & Son Limited.
Hodgson, G.M. (1998). The approach of institutional economics. Journal of Economic Literature, 36(1), 166‑192.
Izdebski, H. (2013). Ideologia zagospodarowania przestrzeni. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Janc, K. (2017). Geografia internetu. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 41. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
Janiszewski, M. (1959). Regiony geograficzne Polski, Warszawa: PZWS.
Jewtuchowicz, A. (2005). Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Kaczmarek, T. (2022). Territorial division: Administrative reforms and a look to the future. W: Three Decades of Polish Socio-Economic Transformations: Geographical Perspectives (s. 103‑122). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-06108-0_5 DOI
Kaczmarek, T. (2022). Prawo do miasta - perspektywa metropolitalna. W: M. Nowak (red.), Prawo do miasta a wyzwania polityki miejskiej (s. 105‑128). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Kaczmarek, T., & Mikuła, Ł. (2007). Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
KPZK PAN. (2020). Stanowisko Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK, Warszawa. Pobrane z: https://kpzk.pan.pl/images/END_firmowy_stanowisko_SSL_CPK.pdf
Kistowski, M. (2004). Wybrane aspekty zarządzania ochroną przyrody w parkach krajobrazowych. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Kistowski, M. (2008). Problemy lokalizowania inwestycji na terenach cennych przyrodniczo. Studia Biura Analiz Sejmowych, 10, 139‑163.
Kistowski, M., Szczypińska, A., & Michałowska, K. (2009). Propozycja wskaźników skuteczności ochrony przyrody w świetle analizy dokumentów polityki ekologicznej. Przegląd Przyrodniczy, 20(3‑4), 13‑41.
Komornicki, T. (2022). Transportowe prawo do miasta. W: M. Nowak (red.), Prawo do miasta a wyzwania polityki miejskiej (s. 202‑219). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Komornicki, T., Śleszyński, P., Rosik, P., Pomianowski, W., Stepniak, M., & Siłka, P. (2010). Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej. Biuletyn KPZK PAN, 241. Warszawa: KPZK PAN.
Kowalewski, A., & Nowak, M. (2018). Chaos przestrzenny i prawo. Uwarunkowania, procesy, skutki, rekomendacje. Studia KPZK PAN, 182(1). Warszawa: KPZK PAN.
Kowalewski, A., Markowski, T., & Śleszyński, P. (2020). Kryzys polskiej przestrzeni, źródła, skutki i kierunki działań naprawczych. Warszawa: KPZK PAN.
Krätke, S. (1999). A regulationist approach to regional studies. Environment and Planning A, 31(4), 683‑704. https://doi.org/10.1068/a310683 DOI
Krzysztofik, R., Kantor-Pietraga, I., & Spórna, T. (2020). Spatial and functional dimensions of the COVID-19 epidemic in Poland. Eurasian Geography and Economics, 61(4‑5), 573‑586. http://doi.org/10.1080/15387216.2020.1783337 DOI
Kuć-Czajkowska, K. (2019). Współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miast wojewódzkich w Polsce - perspektywa liderów lokalnych. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 47, 75‑91. http://doi.org/10.14746/rrpr.2019.47.06 DOI
Leszczycki, S. (1962). Geografia stosowana czy zastosowanie badań geograficznych dla celów praktycznych. Przegląd Geograficzny, 34(1), 3‑23.
Lisowska-Kierepka, A. (2020). Przestępczość jako zjawisko geograficzne? Przegląd badań nad zjawiskiem w świetle wybranych nauk. Przegląd Geograficzny, 92(2), 267‑290. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.2.6 DOI
Lisowski, A. (2012). O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki. Przegląd Geograficzny, 84(2), 171‑198. DOI
Lisowski, A. (2016). Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno‐ekonomicznej. W: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa (s. 49‑67). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Liszewski, S. (red.). (2008). Geografia urbanistyczna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Lorens, P. (2021). Rozwój miast w czasach po pandemii - jakie czekają nas zmiany? W: M. Nowak (red.), Polityka przestrzenna w czasie kryzysu (s. 73‑88). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Łoboda, J. (2004). Stan i perspektywy polskiej geografii w opinii geografów. Przegląd Geograficzny, 76(4), 389‑413.
Maik, W. (2008). Aktualne problemy rozwoju geografii w świetle jedności i tożsamości geografii. W: S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik (red.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce. Komitet Nauk Geograficznych PAN (s. 9‑24), Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki.
Markowski, T. (2011). Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej - założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem. Studia KPZK PAN, 134, 26‑34.
Markowski, T. (2013). Teoria sprawiedliwości i interes publiczny jako podstawa budowania regulacyjnego systemu planowania przestrzennego: Konceptualizacja problemu. Studia KPZK PAN, 153, 12‑23.
Martin, R. (2000). Institutional Approaches in Economic Geography. W: E. Sheppard, T. Barnes (red.), A Companion to Economic Geography (s. 77‑94). Oxford: Blackwell. DOI
Mikuła, Ł. (2019). Zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w świetle koncepcji miękkich przestrzeni planowania. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Miszczuk, A. (2003). Regionalizacja administracyjna III Rzeczypospolitej: Koncepcje teoretyczne a rzeczywistość. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Mordwa, S. (2016). The Geography of crime in Poland and its interrelationship with other fields of study. Geographia Polonica, 89(2), 187‑202. http://doi.org/10.7163/GPol.0053 DOI
Możdżeń-Marcinkowski, M. (2016). Problematyka gałęziowości norm prawnych na przykładzie poszukiwania kryteriów wyodrębniania prawa administracyjnego. Studia i Materiały, 22(2), 224‑236. http://doi.org/10.7172/1733‑9758.2016.22.18 DOI
Nadin, V., Fernández Maldonado, A.M., Zonneveld, W., Stead, D., Dąbrowski, M., Piskorek, K., Sarkar, A., Schmitt, P., Smas, L., Cotella, G., Seardo, B., Komornicki, T., Goch, K., Bednarek- Szczepańska, M., Degórska, B., Szejgiec-Kolenda, B., Śleszyński, P., Luer, C., Bohme, K., Nedovic-Budic, Z., Vaghese, J., Colic, N., Knaap, G., Csak, L., Farago, L., Mezei, C., Palne, Kovacs, I., & Pamer, Z. (2018). COMPASS-Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe: Applied Research 2016‑2018. Final Report. Luxembourg: ESPON.
Newman, P., & Thornley, A. (1996). Urban planning in Europe: International competition, national systems, and planning projects. London: Psychology Press. DOI
Niecikowski, K., Kistowski, M. (2008). Uwarunkowania i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie strefy pobrzeży i wód przybrzeżnych województwa pomorskiego. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
North, D. (1990). Institution, Institutional Change and Economic Performance. New York: Cambridge University Press. DOI
Nowak, M., Markowski, T., Bąkowski, T., Lorens, P., Blaszke, M., Zachariasz, I., Szlachetko, J., Giedych, R., Tomczak, A., Brudnicki, J., Fogel, A., Dziedzic-Bukowska, J., Oryl, M., Nałęcz, A., Ciesielski, M., Śleszyński, P., Kowalewski, A., Szulczewska, B., Drzazga, & D., Tokarzewska-Żarna, Z. (2022). Perspektywa prawna i urbanistyczna w planowaniu przestrzennym. Wybrane zagadnienia. Studia. Cykl Monografii, 13/205. Warszawa: KPZK PAN.
Nowak, M., Mitrea., A., Lukstina., G., Petrisor, A., Filepne Kovacs, K., Simeonova, V., Yanchev, P., Jurgenson, E., Podra, K., Rezac,. V., Mikalauskaite, K., Praneviciene, B., Ladzianska, Z., & Baloga, M. (2023). Spatial Planning Systems in Central and Eastern European Countries. Reviev and Comparision Selected Issuer. Cham: Springer. DOI
Nowak, M. (red.). (2021). Rola prawa w systemie gospodarki przestrzennej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Nowak, M. (red.). (2021). Polityka przestrzenna w czasie kryzysu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Nowak, M. (2019). Funkcje narzędzi wykorzystywanych w polityce przestrzennej. Studia z Polityki Publicznej, 23(3), 79‑91. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2019.3.4 DOI
Noworól, A. (2022). Hybrydyzacja zarządzania rozwojem terytorialnym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Ostrom, E. (1986). An agenda for the study of institutions. Public Choice, 48(1), 3‑25. DOI
Parysek, J.J. (2007). Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wybrane aspekty praktyczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Philippopoulos-Mihalopoulos, A. (2011). Law's spatial turn: Geography, justice and a certain fear of space. Law, Culture and the Humanities, 7(2), 187‑202. https://doi.org/10.1177/1743872109355578 DOI
Piasecka, J. (2014). Problemy erozji gleb w prawie unijnym i polskim. Przegląd Geograficzny, 86(3), 393‑403. http://doi.org/10.7163/PrzG.2014.3.6 DOI
Raustiala, K. (2004). The geography of justice. Fordham Law Review, 73, 2501.
Reimer, M., Getimis, P., & Blotevogel, H.H. (2014). Spatial planning systems and practices in Europe: A comparative perspective on continuity and changes. London-New York: Routledge. DOI
Rodríguez-Pose, A. (2013). Do institutions matter for regional development? Regional Studies, 47(7), 1034‑1047. https://doi.org/10.1080/00343404.2012.748978 DOI
Rodríguez-Pose, A., & Garcilazo, E. (2015). Quality of government and the returns of investment: Examining the impact of cohesion expenditure in European regions. Regional Studies, 49(8), 1274‑1290. https://doi.org/10.1080/00343404.2015.1007933 DOI
Rosik, P., Komornicki, T., Duma, P., & Goliszek, S. (2022). The effect of border closure on road potential accessibility in the regions of the EU-27. The case of the COVID-19 pandemic. Transport Policy, 126, 188‑198. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.07.008 DOI
Rykiel, Z. (1986). Ograniczenia meldunkowe jako bariery przestrzenne. Przegląd Geograficzny, 58(3), 395‑409.
Sagan, I. (2020). Kryzys przestrzeni czy jej renesans w badaniach geografii społeczno-ekonomicznej? Prace i Studia Geograficzne, 65(2), 71‑79.
Sagan, I. (2017). Miasto: Nowa kwestia i nowa polityka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Savini, F., & Aalbers, M.B. (2016). The de-contextualisation of land use planning through financialisation: Urban redevelopment in Milan. European Urban and Regional Studies, 23(4), 878‑894. https://doi.org/10.1177/0969776415585887 DOI
Schmidt, J.J. (2019). The moral geography of the Earth system. Transactions of the Institute of British Geographers, 44(4), 721‑734. https://doi.org/10.1111/tran.12308 DOI
Scott, A.J. (2001). Institutions and Organizations. Sage, Thousand Oaks.
Solon, J., Chmielewski, T., Myga-Piątek, U., & Kistowski, M. (2015). Identyfikacja i ocena krajobrazów Polski - etapy i metody postępowania w toku audytu krajobrazowego w województwach. Problemy Ekologii Krajobrazu, 40, 55‑59.
Stachowiak, K. (2007). Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Stasiak, A. (red.). (1997). Konflikty wokół przebiegu autostrad w Polsce. Przypadek aglomeracji warszawskiej. Biuletyn KPZK PAN, 179. Warszawa: KPZK PAN.
Stryjakiewicz, T., (1999). Adaptacja przestrzenna przemysłu w warunkach transformacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Stryjakiewicz, T. (2001). Orientacje teoretyczno-metodologiczne w geografii przemysłu a transformacja gospodarki. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 13‑27. DOI
Stryjakiewicz, T. (2007). Orientacja instytucjonalna w geografii ekonomicznej i jej znaczenie w analizie procesów transformacji struktur przestrzennych. W: J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych (s. 107‑118). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
Stryjakiewicz, T. (2016). Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). W: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa (s. 69‑80). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Swianiewicz, P. (2021). Territorial restructuring: Amalgamations, secessions and the financial crisis. W: M. Callanan, J. Loughlin (red.), A Research Agenda for Regional and Local Government (s. 35‑48). Edward Elgar Publishing. DOI
Śleszyński, P. (2013). Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny, 85(2), 173‑197. http://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.2 DOI
Śleszyński, P. (2016). Lokalne planowanie przestrzenne w gminach wyludniających się. Biuletyn KPZK PAN, 263. Warszawa: KPZK PAN.
Śleszyński, P. (2017). Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Przegląd Geograficzny, 89(4), 565‑593. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.4.3 DOI
Śleszyński, P. (2019). Propozycja podatku lokalizacyjnego od detalicznej działalności handlowej jako sposobu racjonalnego kształtowania sieci usług. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(1), 106‑116. http://doi.org/10.24917/20801653.331.8 DOI
Śleszyński, P., Herbst, M., Komornicki, T., Wiśniewski, R., Bański, J., Biedka, W., Celińska-Janowicz, D., Degórski, M., Goch, K., Goliszek, S., Grabowska, M., Mazur, M., Olechnicka, A., Otmianowski, M., Piotrowski, F., Płoszaj, A., Rok, J., Smętkowski, M., Stępień, M., Śliwowski, P., Więckowski, M., & Wojnar, K. (2020). Studia nad obszarami problemowymi w Polsce, Studia. Cykl Monografii, 7/199. Warszawa: KPZK PAN.
Śleszyński, P., Khavarian-Garmsir, A.R., Nowak, M., Legutko-Kobus, P., Abadi, M.H.H., & Nasiri, N.A. (2023). COVID-19 Spatial Policy: A Comparative Review of Urban Policies in the European Union and the Middle East. Sustainability, 15(3), 2286. https://doi.org/10.3390/su15032286 DOI
Taylor, A.J. (1998). Explaining government productivity. American Politics Quarterly, 26(4), 439‑458. https://doi.org/10.1177/1532673X9802600403 DOI
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2022 r., III CZP 80/22, Legalis.
Walmsley, D.J., Lewis, G. (1997). Geografia człowieka: Podejścia behawioralne. Warszawa: PWN.
Williamson, O.E. (1985). The Economic Institutions of Capitalism. New York: The Free Press.
Wites, T. (2019). Patologia społeczna. Perspektywa geograficzna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Wójcik, M., & Suliborski, A., (2014). Geografia społeczna w Polsce - geneza, koncepcje i zróżnicowanie problemowe, ze szczególnym uwzględnieniem studiów geograficzno-miejskich w ośrodku łódzkim. W: A. Suliborski, M. Wójcik (red.), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki (s. 17‑48). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7969-240-8.02 DOI
Wright, M.W. (2010). Geography and gender: Feminism and a feeling of justice. Progress in Human Geography, 34(6), 818‑827. https://doi.org/10.1177/0309132510362931 DOI
Zachariasz, I. (2015). Funkcje planu miejscowego. Biuletyn KPZK PAN, 257‑258, 28‑45.
Znamierowski, C. (1947). Prolegomena do nauki o państwie. Poznań: Wydawnictwo Gustawski Zdzisław.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

95

Issue:

4

Start page:

343

End page:

367

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2023.4.1

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: