RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: „Wolę mieć religionem frigidam niż nullam” : Jerzy i Krzysztof Zbarascy wobec rekatolicyzacji i zmiany systemu rządów w Rzeczypospolitej za Zygmunta III Wazy

Creator:

Augustyniak, Urszula (1950– )

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 58 (2014)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 73-104 ; Summary in English.

Type of object:

Journal/Article

References:

Anusik Zbigniew, Cztery listy księcia Krzysztofa Zbaraskiego do prymasa Wawrzyńca Gembickiego z lat 1620-1623, „Przegląd Historyczny”, 72, 1991, 4, s. 469-479.
Anusik Zbigniew, Kariery faworytów królewskich a kariery opozycjonistów w dobie panowania Zygmunta III (1587-1632), „Przegląd Nauk Historycznych”, III, 2004, 2(6) s. 5-62.
Anusik Zbigniew, Kasztelan krakowski Jerzy ks. Zbaraski (1574-1631). Szkic do portretu antyregalisty, „Przegląd Nauk Historycznych”, R. 9, 2010, 1, s. 55-138.
Anusik Zbigniew, Kasztelan krakowski Jerzy ks. Zbaraski wobec krola Zygmunta III i problemów politycznych Rzeczypospolitej w latach 1621-1631, [w:] Wobec króla i Rzeczypospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Jerzy Urwanowicz, Kraków 2012, Avalon, s. 499-552.
Anusik Zbigniew, Latyfundia książąt Zbaraskich w XVI i XVII wieku, „Przegląd Nauk Historycznych”, VIII, 2009, 1, s. 17-77.
Auerbach Inge, The Bohemian Opposition, Poland- Lithuania and the Outbreak of the Thirty Years War, [w:] Crown, Church and Estates, Central European Politics in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, ed. Robert J. W. Evans, Trevor V. Thomas, London 1991, School of Slavonic and East European Studies, s. 176-226.
Augustyniak Urszula, Polemika z Jana Zamoyskiego projektem reformy elekcji. Przyczynek do poglądów politycznych opozycji za panowania Zygmunta III Wazy, „Kwartalnik Historyczny”, R. 104, 1997, nr 3, s. 3-26.
Bahlcke Joachim, Aussenpolitik, Konfession und kollektive Identitätsbildung: Kroatien und Innerösterreich im historischen Vergleich, [w:] Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa. Wirkungen des religiösen Wandels im 16. und 17. Jahrhundert in Staat, Gesellschaft und Kultur, hrsg. von Joachim Balcke, Arno Strohmeyer, Stuttgart 1999, Franz Steiner Verlag, s. 193-209.
Bahlcke Joachim, Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit. Die Länder der böhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526-1619), München 1994, R. Oldenburg.
Barker Thomas M., Army, Aristocracy, Monarchy: Essays on War, Society and Government in Austria 1618-1780, New York 1982, Columbia UP.
Bembus Mateusz, Kometa, to jest pogróżka z nieba na postrach, przestrogę i upomnienie ludzkie (1619), oprac. Sławomir Baczewski, Anna Nowicka-Struska, Lublin 2009, Wydawnictwo UMC-S, Lubelska Biblioteka Staropolska, 6.
Brożek Jan, Wybór pism, oprac. Henryk Barycz, t. I, Warszawa 1956, PWN.
Chodynicki Kazimierz, Kościoł prawosławny a Rzeczpospolita Polska 1370-1532, Warszawa 1934, Kasa im. Mianowskiego.
Czapliński Władysław, O Polsce siedemnastowiecznej. Problemy i sprawy, Warszawa 1966, PIW.
Czapliński Władysław, Polska wobec początków wojny trzydziestoletniej 1618-1620. Uwagi i spostrzeżenia, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, XV, 1960 (1961), 4, s. 449-477.
Czapliński Władysław, Szlachta, możnowładztwo i oficjalna polityka polska wobec Śląska, [w:] Szkice z dziejow Śląska, red. Ewa Maleczyńska, Warszawa 1953, Książka i Wiedza, s. 267-286.
Czapliński Władysław, Śląsk a Polska w pierwszych latach wojny trzydziestoletniej. Uwagi i spostrzeżenia, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobotka”, II, 1947, s. 141-181.
Czubek Jan, Pisma polityczne, t. III, Kraków 1918, AU.
Dąbkowska-Kujko Justyna, Justus Lipsjusz i dawne przekłady jego dzieł na język polski, Lublin 2010, Wydawnictwo KUL.
Dąbkowska-Kujko Justyna, Justus Lipsiusz i początki europejskiego stoicyzmu w zwierciadle polskiej prozy, [w:] Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej, cz. II: Inspiracje filozoficzne projektow antropologicznych, red. Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2010, Neriton, s. 203-228.
Dębołęcki Wojciech, Przewagi elearow polskich (1619-1620), oprac. i wstęp R. Szyber, Toruń 2005, Wydawnictwo Adam Marszałek.
Dobrowolska Wanda, Książęta Zbarascy w walce z hetmanem Żołkiewskim, Kraków 1930, Gebethner i Wolff.
Dobrowolska Wanda, Młodość Jerzego i Krzysztofa Zbaraskich (Ze wstępem o rodzie Zbaraskich i życiorysem Janusza Zbaraskiego wojewody bracławskiego), „Rocznik Przemyski”, 7, 1926-1927.
Dorobisz Janusz, Parlamentarna działalność Krzysztofa Zbaraskiego (1579-1627), w: Wobec króla i Rzeczypospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, erzy. Urwanowicz, Kraków 2012, Avalon, s. 553-566.
Evans Robert J. W., The Making of Habsburg Monarchy 1550-1700, Oxford 1976, Clarendon Press.
Filipczak-Kocur Anna, „Contra majestatem” czy „pro publico bono”? Jerzy Zbaraski, kasztelan krakowski 1621 -1631, [w:] Faworyci i opozycjoniści, Król a elity polityczne w Rzeczypospolitej XV-XVIII wieku. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu, Instytut Historii UJ i Instytut Historii UŚ w dniach 15-17 listopada 2004, red. Mariusz Markiewicz, Ryszard Skowron, Kraków 2006, Zamek Królewski na Wawelu, s. 261-282.
Filipczak-Kocur Anna, Informacje o sejmach i sejmikach w korespondencji Sapiehów w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum w Kijowie, Lublin-Łodź 2004, Wydawnictwo UŁ, Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, t. 9.
Filipczak-Kocur Anna, Korespondencja książąt Jerzego i Krzysztofa Zbaraskich z senatorami duchownymi, [w:] Epistolografia dawnej Rzeczypospolitej, t. 4, Kraków 2013, Collegium Columbinum, s. 33-53.
Filipczak-Kocur Anna, Nieznane votum Jerego Zbaraskiego na sejmie 1623 roku, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 3394, Historia, CLXXXIV: Ustrój – polityka – kultura. Studia ofiarowane prof. Stefanii Ochmann, red. Jerzy Maroń, Robert Kołodziej, Wrocław 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 101-116.
Filipczak-Kocur Anna, Ostatni Zbarascy wobec problemów kozackich Rzeczypospolitej, [w:] Wobec króla i Rzeczypospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Jerzy Urwanowicz, Kraków 2012, Avalon, s. 479-498.
Filipczak-Kocur Anna, Próba pojednania Krzysztofa Radziwiłła z Zygmuntem III na sejmie zwyczajnym w 1629 roku, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu”, 4: Historia, 1978, s. 61-73.
Filipczak-Kocur Anna, Przyjaciele, i bliscy Jerzego Zbaraskiego w świetle jego korespondencji, [w:] Epistolografia dawnej Rzeczypospolitej, t. 1: Stulecia XV-XVII, Kraków 2010, Collegium Columbinum, s. 173-183.
Grodziski Stanisław, Z dziejów staropolskiej kultury prawnej, Kraków 2004, Universitas.
Höpfl Harro, Jesuit political thought. The Society of Jesus and the state, c. 1540-1630, 2 ed., Cambridge 2005, Cambridge UP.
Konopczyński Władysław, Dzieje Polski nowożytnej, oprac. Mirosław Nagielski, Warszawa 1986, PAX, t. 1.
Kriegseisen Wojciech, Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo-kościół między reformacją a oświeceniem (Rzesza Niemiecka – Niderlandy Północne – Rzeczpospolita polsko-litewska), Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe Semper.
Leitsch Walter, Das Leben am Hof Konig Sigismund III. von Polen, Bd. 1-4, Wien-Kraków 2009, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften – PAU.
Leitsch Walter, Paweł Piasecki und König Sigismund III, „Studia Austro-Polonica”, 5, 1996, s. 119-129, „Zeszyty Naukowe UJ”, nr 1195, Prace Historyczne, 121, s. 97-108.
Lolo Radosław, Rzeczpospolita wobec wojny trzydziestoletniej. Opinie i stanowiska szlachty polskiej (1618-1635), Pułtusk 2004, WSH w Pułtusku.
Loyola Ignacy, Pisma wybrane, red. Alojzy Hus SJ, Kraków 1968, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, t. 1.
Macůrek Josef, Česke povstání r. 1619-1620 a Polsko, Brno 1937.
Majewski Ryszard, Polski wysiłek obronny przed wojną chocimską 1621 r., „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. VII, cz. 1, Warszawa 1961, s. 3-39.
Malewska Hanna, Listy staropolskie z epoki Wazów, wyd. 2, Warszawa 1977, PIW.
Mączak Antoni, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, wyd. II, Warszawa 2002, Wydawnictwo Naukowe Semper.
Modrzewski Andrzej Frycz, De republica emendanda, Dzieła, oprac. S. Bodniak, tł. E. Jędrkiewicz, Warszawa 1953, PIW,
Montaigne Michel de, Próby, tł. Tadeusz Żeleński-Boy, oprac. Zbigniew Gierczyński, Warszawa 1985, PIW.
Müller Michael G., Rzeczpospolita i region w procesie konfesjonalizacji. Państwo polsko-litewskie i wielkie miasta Prus Królewskich, przeł. Ewa Płomińska-Krawiec, w: Michael G. Müller, Zrozumieć polską historię, Poznań 2012, Wydawnictwo Poznańskie.
Nowicka-Jeżowa Alina, Humanitas w lieraturze polskiego renesansu, [w:] Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej, cz. I: Paradygmaty-tradycje-profile historyczne, red. Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2009-2010, Neriton, s. 287-383.
Obirek Stanisław, Jezuici na dworach Batorego i Wazów 1580-1668. Wpływ kapelanów dworskich i wychowawców książąt na postawy panujących i politykę państwa, Kraków 1996, Wydział Filozoficzny TJ.
Obirek Stanisław, Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1584-1668, Krakow 1996, Wydział Filozoficzny TJ.
Państwo świeckie czy księże? Spór o rolę duchowieństwa katolickiego w Rzeczypospolitej w czasach Zygmunta III. Wybór tekstów, oprac. Urszula Augustyniak, Warszawa 2012, Wydawnictwo Naukowe Semper.
Pietrzak Jerzy, W przygaszonym blasku wiktorii chocimskiej: sejm 1623 r., Wrocław 1987, Wydawnictwo UWr.
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego, t. II, Kraków 1914-1918, XXIII, AU.
Pryshlak Maria O., Państwo w filozofii politycznej Łukasza Opalińskiego, Kraków 2000, Historia Iagiellonica.
Russocki Stanisław, Monarchie stanowe środkowo-wschodniej Europy XV-XVI wieku, „Kwartalnik Historyczny”, XXXIV, 1977, 1, s. 73-93.
Seredyka Jan, Rzeczpospolita w ostatnich latach panowania Zygmunta III (1629-1632), Opole 1978, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu, „Studia i Monografie WSP w Opolu”, t. 62.
Seredyka Jan, Współczesna opinia publiczna wobec utworzenia i działalności komisji warszawskiej z 1627 r., [w:] O naprawę Rzeczypospolitej XVII-XVIII w. Prace ofiarowane Władysławowi Czaplińskiemu w 60 rocznicę urodzin, red. Józef Gierowski i in., Warszawa 1965, PWN, s. 49-67.
Stec Wiesław, Literacki kształt polskich polemik antyjezuickich z lat 1578-1625, Białystok 1988, Rozprawy UW, nr 340.
Sygański Jan, Listy ks. Piotra Skargi T. J. z lat 1566-1610, Kraków 1912, Wydawnictwo TJ.
Шевченко Тетяна, Езуїтське шкильничтво на українсїиских землях останної чверти XVI-середини XVII ст., Львив 2005, Свичало.
Tazbir Janusz, Hieronim Zahorowski i jego „Monita privata”, [w:] Arianie i katolicy, Warszawa 1971, Książka i Wiedza, s. 172-202.
Trawicka Zofia, Jakub Sobieski 1591-1648: studium z dziejów warstwy magnackiej w Polsce doby Wazów, Kraków 2007, Societas Vistulana.
Vocelka Karl, Monarchia Austriaca, Gloria Domus, [w:] Polen und Ősterreich im. 17. Jahrhundert, hrsg. von W. Leitsch, S. Trawkowski, Bd. 18, Wien-Koln-Weimar 1976, Wiener Archiv fur Geschichte des Slaventums und Osteuropas. Veroffentlichungen des Instituts fur Ost- und Sudosteuropaforschung der Universitat Wien, s. 37-67.
Wisner Henryk. Litwa i projekt reformy elekcji 1629-1631, PH, LXIV, 1973, z. 2, s. 263; idem, Zygmunt III Waza, Wrocław 1991, Ossolineum, s. 211.
Żubryd Marek, Jerzy Zbaraski wobec spisku orleańskiego, [w:] Prace uczestników studium doktoranckiego, t. 1-2, Opole 2000, Wydawnictwo UO, s. 11-20.

Relation:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Volume:

58

Start page:

73

End page:

104

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55359 ; 0029-8514

Source:

IH PAN, sygn. A.512/58 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/58 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Sep 22, 2023

In our library since:

Jul 17, 2015

Number of object content downloads / hits:

1349

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/ihpan/publication/75401

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information