RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Changes in the meadows of the northern part of the Niepołomice Forest during twenty years

Creator:

Barabasz, Beata

Date issued/created:

1997

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Naturae 43

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronach 91-95 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

References:

Adamczyk B. 1984. Jednostki siedliskowo-glebowe Puszczy Niepołomickiej i ich odporność na antropopresję (The soil-and-site units of the Niepołomice Forest and their resistance and anthropopressure). Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 12: 155-196.
Bakker J. P. 1989. Nature management by grazing and cutting. Werger, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht- Boston-London.
Barabasz B. 1994. Wpływ modyfikacji tradycyjnych metod gospodarowania na przemiany roślinności łąk z klasy Molinio-Arrhenatheretea (The effect of traditional management methods modifications on changes in meadows of Molinio-Arrhenatheretea class). Wiad. Bot. 38 (1/2): 85-94.
Barabasz B. 1994. Ocena zasobności potencjalnej bazy pokarmowej jeleniowatych w borze mieszanym świeżym Puszczy Niepołomickiej (Assessment of potential food resources for deer in fresh mixed coniferous forest in the Niepołomice Forest). Sylwan 10: 109-118.
Berendse F., Oomes M. J. M., Altena H. J., Elberse W. Th. 1992. Experiments on the restoration of speciesrich meadows in the Netherlands. Biol. Conserv. 62: 59-65.
Borkowski J., Mikołajczak Z. 1993. Gleby łąkowe i roślinność na madach próchniczych siedlisk łęgowych doliny środkowej Odry (Meadow soils and flora in humic alluvial soils marshy meadows from the middle Odra river valley). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 412: 63-67.
Braak C. J. ter 1987. CANOCO - a FORTRAN program for canonical community ordination by (partia- l)(detrended)(canonical) correspondence analysis, principal components analysis and redundancy analysis (version 2.1). TNO Inst. Appl. Comp. Sei., Stat. Dept. Wageningen.
Braak C. J. ter 1990. Update notes: CANOCO version 3.10. Agricult. Math. Group, Wageningen.
Brun J. le, Noirfalise A., Heinemann P, van den Berchen C. 1949. Les Association vegetales de Belgique. Centre de Recherches écologiques et phytosociologiques de Gembloux Communication 8: 105-207.
Bullock J. M., Clear Hill B., Slivertown J. 1994. Tiller dynamics of two grasses - responses to grazing, density and weather. J. Ecol. 82: 331-340.
Burczyk H., Zarzycki J. 1970. Efektywność nawożenia wysokimi dawkami azotu w zależności od poziomu wód gruntowych na łąkach mineralnych i organicznych (Die Effektivität der Düngung mit hohen Stickstoffgaben in Abhängigkeit vom Grundwasserniveau bei Wiesen auf mineralen und organischen Böden). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 110: 479-484
Bzowski M. 1973. Rzeźba i stosunki wodne dna doliny Wisły w rejonie północnej części Puszczy Niepołomickiej (The relief and hydrology of Vistula valley bottom in the region of Niepołomice Forest). Studia Naturae, Ser. A 7: 7-37.
Denisiuk Z., Grynia M. 1965. Zbiorowisko situ rozpierzchłego na Pobrzeżu Słowińskim (Community of Juncus effusus on the Pobrzeże Słowińskie - in the coastal region of Koszalin Province). Pr. Komis. Nauk Roln. i Komis. Nauk Leś. Pozn. TPN. 19 (1): 29-58.
Denisiuk Z. 1976. Łąki północnej części Puszczy Niepołomickiej (Meadows of the northern part of the Niepołomice Forest). Studia Naturae, Ser. A, 13: 7-100.
Denisiuk Z., Dziewolski J., Ferchmin M., Medwecka-Kornaś A., Michalik S. 1976. Mapa zbiorowisk roślinnych północnej części Puszczy Niepołomickiej. Studia Naturae, Ser. A, 13, załącznik.
Dubiel E. 1971. Rośliny naczyniowe północnej części Puszczy Niepołomickiej (Vascular plants of the northern part of Niepołomice Forest). Studia Naturae, Ser. A, 6: 13-52.
Dubiel E. 1973. Zespoły roślinne starorzeczy Wisły w Puszczy Niepołomickiej i jej otoczeniu (Plant associations of the Vistula beds in the region of Niepołomice Forest). Studia Naturae, Ser. A, 7: 67-124.
Dubiel E. 1984 . Dolina Wierzbanówki: 5. Rozwój roślinności na odłogach (The Wierzbanówka Valley: 5. Succession of vegetation on abandoned fields). Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 12: 97-112.
Dubiel E. 1987. Dolina Wierzbanówki: 10. Zbiorowiska łąkowe (The Wierzbanówka Valley: 10. Meadow communities). Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 14: 51-86.
Dubiel E. 1988. Dolina Wierzbanówki: 15. Wpływ wypasu bydła i owiec na zbiorowiska roślinne odłogów i łąk (The Wierzbanówka Valley: 15. The influence of cattle and sheep grazing on the plant communities of abandoned fields and meadows). Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 17: 65-77.
Dubiel E. 1995. Puszcza Niepołomicka. Środowisko abiotyczne, flora roślin naczyniowych i roślinność Puszczy Niepołomickiej. W: Mirek Z., Wójcicki J. J. (red.), Szata roślinna parków narodowych i rezerwatów Polski południowej. Polish Bot. Stud., Guidebook Series 12: 33-72.
Dzieżyc J. 1962. Zwalczanie chwastów. PWRiL, Warszawa.
Dzwonko Z. 1977. The use of numerical classification in phytosociology (Zastosowanie klasyfikacji numerycznej w fitosocjologii). Fragm. Flor. Geobot. 23 (3-4): 327-343.
Dzwonko Z. 1978. Application of Jaccard’s and Sorensen’s formulas in numerical comparison and classification of phytosociological records (Zastosowanie wzorów Jaccarda i Sörensena do numerycznego porównania i klasyfikowania zdjęć fitosocjologicznych). Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 6: 23-38.
Dzwonko Z. 1986. Klasyfikacja numeryczna zbiorowisk leśnych polskich Karpat (Numerical classification of the Polish Carpathian forest communities). Fragm. Flor. Geobot. 30 (2): 93-167.
Dzwonko Z., Loster S. 1992. Zróżnicowanie roślinności i wtórna sukcesja w murawowo-leśnym rezerwacie Skołczanka koło Krakowa (Vegetation differentiation and secondary succession in the Skołczanka grassland-forest reserve near Kraków, southern Poland). Ochr. Przyr. I. cz. 50: 33-64.
Ellenberg H., Weber He. Dull R., Wirth V., Werner W., Paulissen D. 1992. Zegerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobot. 18: 1-258.
Ermich K. 1953. Badania mikroklimatyczne w zespołach roślinnych Puszczy Niepołomickiej (Microclimatic investigations in plant communities of the Puszcza Niepołomicka). Acta Soc. Bot. Pol. 22 (3): 483-557.
Falińska K. 1989. Plant population processes in the course of forest succession in abandoned meadows. I. Variability and diversity of floristic compositions, and biological mechanisms of species turnover (Procesy populacyjne roślin w toku sukcesji na porzuconych łąkach. I. Zmienność i różnorodność kombinacji florystycznych oraz biologiczne mechanizmy wymiany gatunków). Acta Soc. Bot. Pol. 58 (3): 439—465.
Falińska K. 1989. Plant population processes in the course of forest succession in abandoned meadows. II. Demography of succession promotors (Procesy populacyjne roślin w toku sukcesji na porzuconych łąkach. II. Demografia gatunków promotorów sukcesji). Acta Soc. Bot. Pol. 58 (3): 467-491.
Ferchmin M. 1976. Oles Carici elongatae-Alnetum oraz zbiorowiska związków Salicion i Alno-Padion w północnej części Puszczy Niepołomickiej (Wet alder wood Carici elongatae-Alnetum and the communities of Salicion and Alno-Padion alliances in the northern part of the Niepołomice Forest). Studia Naturae, Ser. A, 13: 107-142.
Ferchmin M., Medwecka-Kornaś A. 1976. Grądy północnej części Puszczy Niepołomickiej (Oak-hornbeam woods in the northern part of the Niepołomice Forest). Studia Naturae, Ser. A, 13: 143-169.
Gliwicz J. 1992. Różnorodność biologiczna: nowa koncepcja ochrony przyrody (Biological diversity: a new concept of nature conservation). Wiad. Ekol. 38: 211-219.
Garcia A. 1992. Conserving the species-rich meadows of Europe. Agric. Ecosyst. Environ. 40: 219-232.
Graber J., Graber R. R. 1976. Environmental evaluations using birds and their habitats. Biological Notes. Illinois Natural History Survey, Campaign. 297: 1-39.
Grodzińska K. 1961. Zespoły łąkowe i polne Wzniesienia Gubałowskiego (Meadow and field associations of the Gubałówka Elevation - Polish Western Carpathians). Fragm. Flor. Geobot. 7 (2): 357-418.
Gruszczyk A. 1981. Gleby Puszczy Niepołomickiej (Soils of Niepołomice forest). Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 9: 71-88.
Grynia M. 1960. Stellario-Deschampsietum caespitosae na przykładzie łąk doliny rzeki Wełny (Stellario- Deschampsietum caespitosae on Wełna river valley meadow). Roczn. Nauk Roln., Ser. F, 74 (4): 695716.
Grynia M. 1975. Przekształcanie się zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych w ostatnich dziesiątkach lat, jako wskaźnik zmian w środowisku przyrodniczo-rolnym (Transformation of meadow and plant communities within the last few decades as an index of changes in natural and agricultural conditions). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 169: 31-40.
Hereźniak J. 1972. Zbiorowiska roślinne doliny Widawki (Groupements végétaux de la valée de la Widawka). Monogr. Bot. 35: 1-160.
Hill M., Gauch H. G. 1980. Detrended correspondence analysis, an improved ordination technique. Vegetatio 42: 47-58.
Honczarenko G. 1963. Wpływ użytkowania pastwiskowego na roślinność i właściwości gleb łąkowych na Pomorzu Zachodnim (Einfluss der Weidenutzung auf die Pflanzenbestand und die physikalischen Eigenschaften der Wiesenböden in West-Pommern). Szczec. Tow. Nauk., Wydz. Nauk Przyr.-Roln. 14 (1): 137.
Horvatic S. 1930. Soziologische Einheiten der Niederungsweisen in Kroatien und Slavonien. Acta Bot. Univ. Zagreb, 5: 57-118.
Jasnowski M. 1962. Budowa i roślinność torfowisk Pomorza Szczecińskiego. Szczec. Tow. Nauk. Wyd. Nauk. Przyr.-Rol. 10: 1-340.
Karkanis M. 1973. Gleby leśne i łąkowe północnej części Puszczy Niepołomickiej (The soils of woodlands and meadow in the northern part of Niepołomice Forest). Studia Naturae, Ser. A, 7: 39-65.
Kaźmierczakowa R. 1990. Wpływ ograniczonego wypasu owiec na biotop i biocenozy polan reglowych w Tatrach (The effect of limited sheep grazing on the biotope and biocenoses of glades in the lower parts of the Tatra Mts.). Prądnik, Prace Muz. Szafera 2: 127-136.
Kaźmierczakowa R., Kusińska M., Kwiatkowska A., Poznańska Z., Rams B. 1990. Produktywność zbiorowisk łąkowych polan reglowych w Tatrach. Studia Naturae, Ser. A, 34: 77-111.
Kędzior A. 1929. Roboty wodne i melioracyjne w południowej Małopolsce. 2: 280-300. Lwów.
Kępczyński K. 1960. Zespoły roślinne Jezior Skępskich i otaczających je łąk (Plant groups of the lake district Skępe and the surrounding peat-bogs). Studia Soc. Scient. Torun. 6: 1-244.
Kępczyński K. 1965. Szata roślinna Wysoczyzny Dobrzańskiej. Wyd. UMK, Toruń.
Kępczyński K., Załuski T. 1991. Zróżnicowanie roślinności łąk trzęślicowych w dolnym odcinku doliny Rakutówki. Acta Univ. N. Copern., Biol. 3: 41-55.
Klein J. 1978. Klimat lokalny doliny Wisły w rejonie północnej części Puszczy Niepołomickiej (The local climate of Vistula Valley in the northern part of the Niepołomice Forest). Studia Naturae, Ser. A, 14: 9-66.
Koch W. 1926. Die Vegetationseinheiten der Linthebene unter Berucksichtigung der Verhaltnisse in der Nordost Schweiz. Jahrbuch der St Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft 61: 1-144.
Kornaś J. 1967. Montane hay-meadow Gladiolo-Agrostietum in the Polish Carpathians. Contr. Bot. Cluj. R. 1967: 167-176.
Kornaś J. 1990. Jak i dlaczego giną nasze zespoły roślinne (Recent decay of plant associations in Poland). Wiad. Bot. 34 (2): 7-16.
Kornaś J., Dubiel E. 1990. Przemiany zbiorowisk łąkowych w Ojcowskim Parku Narodowym w ostatnim trzydziestoleciu (Changes in the vegetation of hay-meadows in Ojców National Park). Prądnik, Prace Muz. Szafera 2: 97-106.
Kornaś J., Dubiel E. 1991. Land use and vegetation changes in hay-meadow in the Ojców National Park during the last thirty years. Veröff. Geobot. Inst. ETH, Züurich, Stiftung Rübel 106: 209-231.
Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1967. Zespoły roślinne Gorców. I. Naturalne i na wpół naturalne zespoły nieleśne (Plant communities of the Gorce Mts. - Polish Western Carpathians. I. Natural and seminatural non forest communities). Fragm. Flor. Geobot. 13 (2): 167-316.
Kotańska M. 1977. Sezonowe zmiany roślinności i tendencje sukcesyjne w płacie Hieracio-Nardetum strictae w Gorcach (Seasonal variations of vegetation and succession trends in the stand of Hieracio-Nardetum strictae in the Gorce Mountains [Western Carpathians]). Zesz. Nauk. UJ. 392, Prace Bot. 3: 71-109.
Kotańska M. 1993. Dynamic of wet meadow communities (Calthion alliance) in the Wierzbanówka Valey 1976-1988. Fragm. Flor. Geobot. 38 (2): 593-619.
Kotańska M. 1993. Response of wet meadows of the Calthion alliance to variations of weather and management practices - a thirteen years study of permanent plots (Reakcja wilgotnych łąk ze związku Calthion na zmienność pogody i sposób użytkowania - 13 lat badań na stałych poletkach). Studia Naturae 40: 1-48.
Kucharski L., Michalska-Hejduk D. 1994. Przegląd zespołów z klasy Molinio-Arrhenatheretea stwierdzonych w Polsce (Review of meadow communities from Molinio-Arrhenatheretea distinguished in Poland). Wiad. Bot. 38 (1/2): 95-104.
Loster S. 1991. Różnorodność florystyczna w krajobrazie rolniczym i jej znaczenie dla naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk wyspowych (Floristic richness in an agricultural landscape and the maintance of natural and semi-natural island communities). Fragm. Flor. Geobot. 36 (2): 427-457.
Mapa Puszczy Niepołomickiej 1991. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.
Matuszkiewicz W. 1982. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
Medwecka-Kornaś A., Dubiel E. 1984. Dolina Wierzbanówki: 7. Rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych. (The Wierzbanówka Valley: 7. Distribution of plants communities). Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 12: 121-143.
Michalik S. 1990. Sukcesja roślinności na polanie reglowej w Gorczańskim Parku Narodowym w okresie 20 lat w wyniku zaprzestania wypasu (Vegetation succession in a mountain glade in Gorce National Park during 20 years, as a result of pasturage abandonment). Prądnik, Prace Muz. Szafera 2: 127-136.
Michalik S. 1990. Sukcesja wtórna i problemy aktywnej ochrony biocenoz pólnaturalnych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody (Secondary succession and problems in the preservation of seminatural biocenoses in national parks and nature reserves). Prądnik, Prace Muz. Szafera 2: 175—198.
Michalik S. 1990. Przemiany roślinności łąkowej w toku sukcesji wtórnej na stałej powierzchni badawczej w Ojcowskim Parku Narodowym (Changes in meadow vegetation due to secondary succession on permanent study plot in Ojców National Park). Prądnik, Prace Muz. Szafera 2: 149—159.
Mitka J. 1993. Eutrofizacja siedliska leśnego Puszczy Niepołomickiej. II. Zmiany składu chemicznego roślin runa (Eutrophication of the forest site in the Niepołomice Forest. II. Changes in the chemical composition of ground-layer plants). Sylwan 5: 47-56.
Nazaruk G. 1970. Wpływ nawodnień podsiąkowych i zalewowych oraz nawożenia na plonowanie łąk na glebach torfowych o różnym stopniu zmurszenia (Der Einfluss von Sickerungs - und Oberflächenbewässerung sowie von Düngung auf den Ertrag von Wiesen auf Torfboden mit verschiedenem Degradierungsgrade). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 110: 401—418.
Noryśkiewicz A. 1978. Zbiorowiska roślinne torfowiska Zgniłka oraz zmiany zachodzące w nich pod wpływem gospodarki człowieka (Pflanzenbestände des Zgniłka - Torfmoores sowie deren Veränderungen infolge der wirtschaftlichen Eingriffe des Menschen). Stud. Soc. Sci. Torun., Ser. D, 10 (3): 1-99.
Nowiński M. 1967. Polskie zbiorowiska trawiaste i turzycowe. PWRiL, Warszawa.
Nowiński M. 1970. Chwasty łąk i pastwisk. PWRiL, Warszawa
Noy-Meir I., Gutman M., Kaplan Y. 1989. Responses of mediterranean grassland plants to grazing and protection. J. Ecol. 77: 290-310.
Numata M. 1991. The degradation of grassland ecosystems and their recovery. W: Mohan K. (red.) Ecosystem Rehabilitation. Vol. 2. Ecosystem analysis and syntesis. Wali, s. 75-84.
Olaczek R. 1976. Zmiany w szacie roślinnej Polski od połowy XIX wieku do lat bieżących. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 177: 369-408.
Olaczek R., Ławrynowicz A., Medwecka-Kornaś A., Piotrowska H., Polakowski B., Wojterski T. 1981. Rezolucja w sprawie ochrony przyrody w Polsce. Wiad. Bot. 25 (4): 295-302.
Olkowski M., Grabowski K. 1979. Wpływ nawożenia oraz częstości koszenia na plonowanie łąki i zawartość białka w sianie (Effect of fertilization and reperated cutting on yield and protein content of hay). Zesz. Nauk. ART Olszt. 203, Roln. 28:175-185.
Olkowski M., Benedycki S., Grzegorczyk S. 1979. Wpływ nawożenia mineralnego na roślinność i plonowanie łąki na glebie murszowo-torfowej (Effect of mineral fertilization on meadow vegetation and yield on peat-mud soil). Zesz. Nauk. ART Olszt. 203. Roln. 28: 163-173.
Ochyra R., Szmajda P. 1978. An annotated list of Polish mosses (Wykaz mchów Polski). Fragm. Flor. Geobot. 24 (1): 93-145.
Podani J. 1990. SYN-TAX IV. Computer programs for Data Analysis in Ecology and Systematics on IBM- PC and Macintosh Computers. Internationals Centre for Science and High Technology, Triest.
Risser P. G. 1988. Diversity in and among grasslands. W: Wilson E.O., Frances M. P. (red.). Biodiversity. NAP, Washington, p. 176—180.
Słomiński S. 1965. Gospodarka na łąkach i pastwiskach. PWRiL, Warszawa.
Sneath P. H., Socal R. R. 1973. Numerical taxonomy. The principles and practice of numerical classification. Freeman, San Francisco.
Suliński J. 1981. Zarys klimatu, rzeźby terenu i stosunki wodne w Puszczy Niepołomickiej (Outline of climate, relief and groundwater conditions in Niepołomice Forest). Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 9: 25-69.
Symonides E. 1992. Różnorodność biologiczna: znaczenie jej oceny i ochrony w polskich parkach narodowych (Biological diversity: the role of its evaluation and conservation in the Polish national parks). Wiad. Ekol. 38: 221-237.
Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1986. Rośliny polskie. PWN, Warszawa.
Szafer W., Zarzycki K. 1972. Szata roślinna Polski. PWN, Warszawa.
Szarejko T. 1979. Badania łąk zagospodarowanych metodą tzw. pełnej uprawy na glebach organogenicznych Pojezierza Mazurskiego. III. Plonowanie i skład chemiczny runi. Zesz. Nauk. ART Olszt. Roln. 26: 139-149.
Szuniewicz J., Nazaruk G. 1970. Działanie nawadniania deszczownianego w roku suchym na plonowanie łąki na glebie torfowej słabo i silnie zmurszałej (Der Einfluss von Beregnung während eines Trockenjahres auf den Ertvag einer auf einem schwach und stark degradierten Moorböden gelegenen Wiese). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 110: 485-189.
Thórhallsdottir T. E. 1990. The dynamics of a grassland community: a simultaneous investigation of spatial and temporal heterogenity at various scales. J. Ecol. 78: 884-908.
Thórhallsdottir T. E. 1990. The dynamics of five grasses and white clover in a simultated mosaic sward. J. Ecol. 78: 909-923.
Tumidajowicz D., Zubel E. 1978. Zanikanie i przemiany zbiorowisk trzęślicowych w dolinie Wisły koło Czernichowa (The disappearance and changes of wet meadow [Molinietum coeruleae] in the valley of the Vistula river near Czernichów [Southern Poland]). Fragm. Flor. Geobot. 24 (4): 643-650.
Turkinoton R., Harper J. L. 1979. The growth distribution and neighbour relationships of Trifolium repens in a permanent pasture. I. Ordination pattern and contact. J. Ecol. 67: 201-281.
Wilson D. 1994. The contribution of grazing to plant diversity in alpine grassland and heath. Austral. J. Ecol. 19(2): 137-140.
Witkowski Z., Dąbrowski J. S. 1990. Znaczenie zbiorowisk otwartych dla zachowania bogactwa gatunkowego w Pienińskim Parku Narodowym (The importance of open environments for the preservation of invertebrate species diversity in Pieniny National Park). Prądnik, Prace Muz. Szafera 2:115-125.
Zarzycki K. 1958. Wilgotne łąki okolic Czernichowa i potrzeba ich ochrony (Humid meadows in the environs of Czernichów near Cracow deserving protection). Ochr. Przyr. 25: 49-69.
Zarzycki K. 1958. Ważniejsze zespoły łąkowe doliny górnej Wisły a poziomy wód gruntowych (Die wichtigsten Grünlandgesellsschaften des oberen Weichseltales und die Grundwasser-Ganglinien). Acta Soc. Bot. Pol. 27 (3): 383-428.
Załuski T. 1995. Łąki selernicowe (związek Cnidion dubii Bal. Tul. 1966) w Polsce (Meadow communities of Cnidion dubii Bal. Tul. 1966 alliance in Poland). Monogr. Bot., J. Pol. Bot. Soc. Lodz., 77: 1-142.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 43

Start page:

1

End page:

99

Detailed Resource Type:

Journal ; Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:156980

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jan 26, 2021

In our library since:

Jan 26, 2021

Number of object content downloads / hits:

62

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/93006

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information