Projekty RCIN i OZwRCIN

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

WWW.RCIN.ORG.PL

 

SPIS TREŚCI:

  1. Postanowienia ogólne.
  2. Przetwarzanie danych osobowych.
  3. Cookies i dane eksploatacyjne.
  4. Prawa związane z przetwarzaniem danych. 
  5. Prawa autorskie. 
  6. Zmiana Polityki prywatności
  7. Postanowienia końcowe. 

Niniejsza polityka prywatności strony internetowej www.rcin.org.pl (dalej jako: „Polityka prywatności”) określa w szczególności warunki korzystania ze strony internetowej www.rcin.org.pl przez osoby ją odwiedzające (dalej jako: „Użytkownik”), zasady przetwarzania danych osobowych oraz kwestie plików Cookies wykorzystywanych na stronie internetowej www.rcin.org.pl.

1.    Postanowienia ogólne

1.1.   Niniejsza Polityka prywatności reguluje korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej www.rcin.org.pl.

1.2.   Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Konsorcjum RCIN, w imieniu którego działa Instytut Matematyczny PAN z siedzibą w Warszawie 00-655, przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 8, wpisany do Rejestru Instytutów Naukowych prowadzonego przez Polską Akademię Nauk pod nr: RIN-III-19/98, NIP 5250008867, REGON: 000325860 (dalej jako: „Administrator”).

1.3.   Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym Użytkownik może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pisemnie na adres IOD, ul Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa lub elektronicznie – na adres e-mail iod@impan.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu 600-996-438.

1.4.   Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator, jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej oraz dostęp do poczty elektronicznej, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Administrator zaleca ustawienie minimalnie rozdzielczości ekranu 1024x768.

1.5.   Dane osobowe korzystających ze strony internetowej www.rcin.org.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

1.6.   Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2.    przetwarzanie danych osobowych

2.1.   Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, jeśli jest to konieczne dla skorzystania ze strony internetowej www.rcin.org.pl lub usług świadczonych za jej pośrednictwem.

2.2.   Cel, zakres oraz kategorie odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora będą wynikały z działań podejmowanych każdorazowo przez Użytkownika w ramach korzystania ze strony internetowej www.rcin.pl.

2.3.   Możliwe cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora określone zostały poniżej.

2.3.1.  Dane osobowe w zakresie adresu email osoby, która skorzystała z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.rcin.org.pl, będą przetwarzane w celu:

a)  obsługi przesłanego zapytania i komunikacji z tą osobą w związku z jej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;

b)  ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy osobą, która skorzystała z formularza kontaktowego a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.

2.3.2.  Dane osobowe w zakresie nazwy Użytkownika (jeśli stanowi daną osobową) i adresu email osoby, która korzysta z usług polegających na założeniu i utrzymaniu konta na stronie internetowej www.rcin.org.pl, będą przetwarzane w celu:

a)  zawarcia z Administratorem umowy o wykonanie usługi elektronicznej polegającej na założeniu i utrzymaniu konta na stronie internetowej www.rcin.org.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usług świadczonych przez Administratora), której osoba, która zamówiła usługę jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy;

b)  ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy osobą, która korzysta z usług polegających na założeniu i utrzymaniu konta a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.

2.3.3.  Dane osobowe Użytkownika strony internetowej www.rcin.org.pl pozyskane przy pomocy plików Cookies, mogą być przetwarzane w celu:

a)  umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze strony www.rcin.org.pl i funkcjonalności na niej dostępnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usług świadczonych przez Administratora), której osoba, która zamówiła usługę jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy;

b)  zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają Administratorowi zrozumieć jak Użytkownicy korzystają ze strony internetowej www.rcin.org.pl oraz pomagają w administrowaniu stroną internetową www.rcin.org.pl oraz poprawianiu jej funkcjonalności i zawartości - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika;

c)  ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Użytkownikiem strony internetowej www.rcin.org.pl a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.

2.4.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w każdorazowo określonym zakresie jest ono niezbędne do skorzystania z wybranych przez Użytkownika usług świadczonych przez Administratora (niepodanie odpowiednich danych skutkuje brakiem możliwości wykonania usług przez Administratora).

2.5.   Wobec Użytkownika nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

2.6.   Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt 2.3.) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

2.7.   Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres dwóch (2) miesięcy po zakończeniu takiego obowiązującego okresu przedawnienia.

2.8.   Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, księgowe.

2.9.  Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

2.10.  Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

2.11.  Administrator może publikować na stronie internetowej www.rcin.org.pl informacje handlowe, bannery i linki do innych stron www i innych serwisów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za treści w nich zamieszczone, jak również przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę.

3.    Cookies i dane eksploatacyjne

3.1.   Pliki Cookies (ciasteczka) (dalej jako: „Cookies”) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie informacje w postaci plików tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane oraz przechowywane na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę internetową www.rcin.org.pl. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies znajdują się m.in. tutaj: https://support.google.com/chrome/answer/95647.

3.2.   Co do zasady pliki Cookies same w sobie nie stanowią danych osobowych, jednak pewne informacje przechowywane w plikach Cookies (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji związanych udostępnianiem Użytkownikowi strony internetowej www.rcin.org.pl, o których mowa poniżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. W sytuacji gdy dane gromadzone przy użyciu plików Cookies stanowią dane osobowe, Administrator przetwarza je wyłącznie na podstawach prawnych przewidzianych w RODO, o czym mowa w pkt 2.3. powyżej.

3.3.   W ramach strony internetowej www.rcin.org.pl są wykorzystywane następujące pliki Cookies:

3.3.1.  pliki Cookies Administratora:

a)  sesyjne – są plikami tymczasowymi, pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej, opuszczenia stron internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b)  stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika w przeglądarce internetowej;

3.3.2.  pliki Cookies podmiotów trzecich.

3.4.   Administrator może przetwarzać dane (w tym dane osobowe) zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.rcin.org.plw następujących celach:

3.4.1.  umożliwienia Administratorowi administrowania stroną internetową www.rcin.org.pl, w szczególności poprzez zbieranie danych w postaci logów serwera;

3.4.2.  umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze strony www.rcin.org.pl i funkcjonalności na niej dostępnych;

3.4.3.  zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają Administratorowi zrozumieć jak Użytkownicy korzystają ze strony internetowej www.rcin.org.pl oraz pomagają w administrowaniu stroną internetową www.rcin.org.pl oraz poprawianiu jej funkcjonalności i zawartości.

3.5.   Każdorazowe odwiedzanie strony internetowej www.rcin.org.pl jest związane z przesyłaniem zapytania do serwera, na którym umieszczona jest ta strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi serwera zawierają m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas zdarzenia, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta. Informacje te są zapisywane i przechowywane na serwerze, z którego korzysta Administrator. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej www.rcin.org.pl i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą jako pomoc do administrowania stroną www.rcin.org.pl, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

3.6.   Pliki Cookies wykorzystywane na stronie internetowej www.rcin.org.pl:

Rodzaj

Opis

Czas wygaśnięcia

last_viewed_collections

Przechowuje historię przeglądanych kolekcji.

10 lat

last_viewed_editions

Przechowuje historię przeglądanych treści obiektów cyfrowych.

10 lat

AcceptCookie

Przechowuje informację o akceptacji zapoznania się z komunikatem dotyczącym plików cookie.

zakończenie sesji


3.7.   Administrator korzysta z usług następujących podmiotów trzecich, które stosują pliki Cookies na stronie internetowej www.rcin.org.pl:

Rodzaj

Opis

Google Analytics

Pliki Cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (dalej jako: „Google”) wykorzystywane przez Administratora dla celów zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają zrozumieć jak Użytkownicy korzystają ze strony internetowej www.rcin.org.pl oraz pomagają Administratorowi w poprawianiu jej funkcjonalności i zawartości. Administrator będzie wykorzystywał te pliki Cookies wyłącznie, gdy Użytkownik udzieli na to wyraźnej zgody.

Więcej o dostawcy i stosowanych przez niego zasadach prywatności można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl


3.8.   Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej www.rcin.org.pl.

3.9.   Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Administratora – zgodnie z przepisami zgoda na korzystanie z plików Cookies, które nie zawierają danych osobowych, może być również wyrażona przez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.10.  Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik,m.in. tutaj: https://support.google.com/chrome/answer/95647.

4.    Prawa związane z przetwarzaniem danych

4.1.   Udostępnienie danych przez Użytkowników jest dobrowolne, jednak w określonym zakresie (w zależności od działań podejmowanych każdorazowo przez Użytkownika w ramach korzystania ze strony internetowej www.rcin.org.pl) niezbędne do korzystania ze strony internetowej www.rcin.org.pl.

4.2.   Użytkownikowi przysługuje:

4.2.1  prawo dostępu do swoich danych osobowych;

4.2.2  prawo żądania ich sprostowania;

4.2.3  prawo żądania ich usunięcia;

4.2.4  prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;

4.2.5  prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może również żądać od Administratora przesłania swoich danych osobowych, które dostarczył, innemu administratorowi;

4.2.6  w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

4.3.   W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych, przysługuje mu prawo do odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.4.   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej w pkt 1.2.).

4.5.   Nadto, przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO. Tu Użytkownik znajdzie informacje, jak złożyć taką skargę: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

5.    Prawa autorskie

5.1.   Wszelkie materiały, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (layout), znaki towarowe, inne informacje, jakie są dostępne w ramach strony internetowej www.rcin.org.pl stanowią przedmiot praw autorskich, chyba, że co innego jest wyraźnie wskazane w odniesieniu do danego obiektu.

5.2.   Pobieranie bądź wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie obiektów znajdujących się w zasobach repozytorium Administratora dostępnych w ramach strony internetowej www.rcin.org.pl uregulowane jest szczegółowo w Regulaminie świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej .

5.3.   Pobieranie bądź wykorzystywanie obiektów znajdujących się w zasobach repozytorium Administratora nie może naruszać Polityki prywatności,Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej www.rcin.org.pl, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również interesów Administratora lub osób trzecich.

5.4.   Wszelkie elementy graficzne,układ i kompozycja tych elementów (layout), znaki towarowe, inne informacje, rozwiązania techniczne i inne elementy strony internetowej www.rcin.org.pl (nie stanowiące obiektów znajdujących się w zasobach repozytorium Administratora i udostępnianych Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej www.rcin.org.pl), w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, stanowią przedmiot wyłącznych praw Administratora i podlegają ochronie praw autorskich przysługujących Administratorowi. Pobieranie bądź wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie tych materiałów wymaga wyraźnej zgody Administratora.

5.5.   Treści zamieszczone w ramach strony internetowej www.rcin.org.pl korzystają z ochrony autorsko-prawnej. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi lub osobie trzeciej, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości bez zgody Administratora lub w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej www.rcin.org.pl.

6.    Zmiana Polityki prywatności

6.1.   Administrator może zmienić Politykę prywatności oraz formułę korzystania ze strony internetowej www.rcin.org.pl jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:

6.1.1.  zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Administratora;

6.1.2.  potrzeba dopasowania treści Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce prywatności;

6.1.3.  zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania strony internetowej www.rcin.org.pl, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;

6.1.4.  zmiana warunków korzystania z strony internetowej www.rcin.org.pl niepogarszająca sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowych;

6.1.5.  konieczność aktualizacji danych Administratora wskazanych w Polityce prywatności.

 

7.    Postanowienia końcowe

7.1.   Strona internetowa www.rcin.org.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, by zapoznać się z polityką prywatności na innych stornach, po przejściu na nie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.rcin.org.pl.

7.2.   Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.3.   Administrator zabezpiecza zbiór danych przed nieuprawnionym dostępem.

7.4.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności uzupełniająco stosuje się postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).

7.5.   Kontakt we wszelkich sprawach w zakresie wsparcia oraz pomocy technicznej odbywa się poprzez wiadomości wysyłane na adres e-mail:rcin.org.pl@gmail.com

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji