RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 91 No. 2 (2018)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The programme of identification, cataloguing and evaluation of Polish landscapes, part of the implementation of the European Landscape Convention, has caused an increase in interest in physico-geographical regionalisation over recent years. The commonly accepted regionalisation of Poland developed by J. Kondracki (Kondracki & Richling 1994) is sufficient for work at an overview scale (e.g. 1:500,000), whereas its spatial accuracy is too low to make use of it for the purpose of Polish landscape cataloguing. The aim of this article is to present a more up-to-date and detailed division of Poland into mesoregions, adjusted to the 1:50,000 scale. In comparison with older work, the number of mesoregions has increased from 316 to 344. In many cases, some far-reaching changes in meso- and macroregions were made. Nevertheless, in most cases the previous system of units was maintained, with more detailed adjustment of boundaries based on the latest geological and geomorphological data and the use of GIS tools for the DEM analysis. The division presented here is a creatively developing new work aligning the proposals of the majority of Polish researchers. At the same time, it is a regionalisation maintaining the idea of the work developed by J. Kondracki as well as his theoretical assumptions and the criteria used to distinguish units, which makes it a logical continuation of his regional division.

References:

1. Andrzejewski L., Kot R., 2006. O położeniu Torunia [in:] L. Andrzejewski, P. Weckwerth, Sz. Burak (eds.), Toruń i jego okolice monografia przyrodnicza. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pp. 27-34.
2. ATLAS RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 1994. Regiony fizycznogeograficzne (przykłady mikroregionów. Map 53.4, Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1993-1999.
3. Augustowski B., 1969. Środowisko geograficzne województwa gdańskiego w zarysie. Gdańsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
4. Augustowski B., 1977. Pomorze. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
5. Augustowski B., (ed.), 1979. Pojezierze Kaszubskie. Gdańsk – Wrocław: Gdańskie Towarzystwo Naukowe – Ossolineum.
6. Badora K., 2007. Regionalizacja fizyczno-geograficzna Płaskowyżu Głubczyckiego [in:] J. Lis, M. Mazur (eds.), Przyrodnicze wartości polsko-czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo Unii Europejskiej. Opole: Wydawnictwo Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Opolski, pp. 177-188.
7. Badora K., 2016. Wyspa w krajobrazie jako problem regionalizacji fizyczno-geograficznej na przykładzie Garbu Opola. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, vol. 33, pp. 67-78.
8. Balon J., 2000. Z metodyki prowadzenia granic regionów fizycznogeograficznych w górach. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 7, pp. 33-48.
9. BALON J., 2001. Physicogeographical regionalization of the Tatra National Park (Poland). Ekologia (Bratislava), vol. 20, suppl. 4/2001, pp. 116-122.
10. Balon J., 2012. Wybrane problemy regionalizacji fizycznogeograficznej Centralnych Karpat Zachodnich. Prace Geograficzne, vol. 128, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, pp. 29-44.
11. Balon J., German K., 2007. Struktura krajobrazu jako wyraz odrębności fizycznogeograficznej Bramy Krakowskiej [in:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, pp. 371-281.
12. Balon J., German K., Kozak J., Malara H., Widacki W., Ziaja W., 1995. Regiony fizycznogeograficzne [in:] J. Warszyńska (ed.) Karpaty Polskie: Przyroda, człowiek i jego działalność, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, pp.117-130.
13. Balon J., Jodłowski M., 2005. Regionalizacja fizycznogeograficzna pogranicza polsko-słowackiego. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 12, pp. 69-76.
14. BALON J., JODŁOWSKI M., 2014. Regionalizacja fizycznogeograficzna Karpat Zachodnich – studium metodologiczne [in:] W. Ziaja, M. Jodłowski (eds.), Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
15. BALON J., JODŁOWSKI M., KRĄŻ P., 2015. The Tatra Mountains: Physico-geographical regions [in:] K. Dąbrowska, M. Guzik (eds.), Atlas of the Tatra Mountains: Abiotic nature, Zakopane: Tatra National Park, plate I.4.
16. Balon J., Jodłowski M., Krąż P., 2015. Tatry jako region fizycznogeograficzny [in:] A. Kotarba (ed.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek: Stan i perspektywy badań tatrzańskich. T. 1, Nauki o Ziemi, Kraków – Zakopane: Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego.
17. Balon J., Jodłowski M., Mocior E., 2012. Regiony fizycznogeograficzne województwa małopolskiego. Study prepared at the assignment of Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK (PTTK Mountain Tourism Centre) [unpublished material].
18. Balwirczak-Jakubowska M., Czarnecki R., 1989. Mikroregiony fizycznogeograficzne Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geograficzny, vol. 61, no. 4, pp. 541-557.
19. Baraniecki L., 1968. Rozwój krajobrazu południowej części Międzyrzecza Nysy Kłodzkiej i Osobłogi. Studia geograficzno-fizyczne z obszaru Opolszczyzny, vol. 1, pp. 16-40, Opole: Instytut Śląski.
20. Bartkowski T., 1968. Podział Polski północno-zachodniej na regiony fizycznogeograficzne. Prace Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Seria Geografia, vol. 4, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
21. Bartkowski T., 1968. Podział Polski północno-zachodniej na krainy geograficzne w systemie dziesiętnym. Przegląd Geograficzny, vol. 40, no. 3, pp. 132-135.
22. Bartkowski T., 1970. Wielkopolska i Środkowe Nadodrze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
23. Bartkowski T., 1970. Metodyka podziału kraju na mikroregiony dla potrzeb oceny środowiska geograficznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Geografia, vol. 9, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
24. BARTKOWSKI T., TOMKIEWICZ T., 1975. Podział na mikroregiony obszaru Leszno – Sława Śląska na podstawie kryteriów morfometrii i użytkowania terenu. Sprawozdania PTPN za I i II kw. 1972, pp. 148-150.
25. Bezkowska G., 1998. Struktura jednostek regionalnych centralnej części Nizin Środkowopolskich [in:] Przemiany krajobrazu naturalnego Polski. Acta Geographica Lodziensia, vol. 74.
26. Bezkowska G., 1999. Struktura przestrzenna środowiska przyrodniczego regionu łódzkiego [in:] Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa. T. 2, Region łódzki, Materiały 48 Zjazdu PTG, Łódź.
27. Borzyszkowski J., Bidłasik M., 2016. Mikroregiony fizycznogeograficzne Polski: Kotlina Sandomierska, Pogórze Środkowobeskidzkie, Beskidy Środkowe i Wschodnie, Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański: Monografia. Warszawa: IOŚ-PIB.
28. Buraczyński J., 1995. Regiony geomorfologiczne Roztocza. Annales UMCS, sec. B, vol. 48, (1993), Lublin, pp. 59-73.
29. Buraczyński, J., 1997. Roztocze, budowa – rzeźba – krajobraz. Lublin: Zakład Geografii Regionalnej UMCS.
30. Chałubińska A., Wilgat T., 1954. Podział fizjograficzny województwa lubelskiego. Lublin: Przewodnik V Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, pp. 3-44.
31. CZARNECKI R., 2005. Wyżyna Sandomierska: Część wschodnia. 2, Struktura krajobrazu geograficznego, Warszawa.
32. Czeppe Z., 1972. Regiony fizycznogeograficzne Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej [in:] Z. Czeppe (ed.), Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony, Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN, vol. 1, Wrocław – Warszawa – Kraków: Wydawnictwo PAN.
33. CZEPPE Z., GERMAN K., 1979. Regiony fizycznogeograficzne [in:] Atlas Województwa Miejskiego Krakowskiego. Kraków: PAN. Oddział w Krakowie, Urząd Miasta Krakowa.
34. Dulias R., 2013. Denudacja antropogeniczna na obszarach górniczych: Na przykładzie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski.
35. DULIAS R., HIBSZER A., 2004. Województwo śląskie: Przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe. Krzeszowice: Wydawnictwo Kubajak.
36. Dysarz R., 1996. Położenie miasta na tle regionów fizyczno-geograficznych [in:] J. Banaszak (ed.), Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy. Środowisko – Przyroda – Zdrowie. Bydgoszcz: Wydawnictwo TANAN, pp. 11-38.
37. Dziedzic B., Dziedzic P., 1990. Próba regionalizacji fizycznogeograficznej Gór Świętokrzyskich. Kielce: Instytut Geografii WSP [Master thesis under supervision of Jan Mityk; typescript available in the Archive of Jan Kochanowski University].
38. Gacki T., Szukalski J., 1979. Zróżnicowanie geoekologiczne i regionalne oraz problemy antropizacji i ochrony środowiska geograficznego [in:] B. Augustowski (ed.), Pojezierze Kaszubskie, Gdańsk – Wrocław: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Ossolineum, pp. 221-253.
39. Gacki T., Szukalski J., 1982. Morfostruktura krajobrazu i zróżnicowanie regionalne [in:] B. Augustowski (ed.), Dolina Dolnej Wisły. Gdańsk – Wrocław: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Ossolineum, pp. 219-238.
40. Galon R., 1931. Morfologia doliny Drwęcy. Badania Geograficzne nad Polską Północno-Zachodnią, vol. 6-7. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Poznańskiego, pp. 59-69.
41. Galon R., 1934. Dolina dolnej Wisły jej kształt i rozwój na tle budowy Dolnego Powiśla. Badania Geograficzne nad Polską Północno-Zachodnią, vol. 12-13. Poznań: Książnica Atlas.
42. Galon R., 1947. Podział Polski północnej na krainy naturalne. Czasopismo Geograficzne, vol. 18, no. 1-4, pp. 113-122.
43. Galon R., 1973. Regiony naturalne [in:] Województwo bydgoskie. Krajobraz, dzieje, kultura, gospodarka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 71-76.
44. Galon R., 1984. Typy krajobrazu naturalnego i regiony fizycznogeograficzne [in:] R. Galon (ed.), Województwo toruńskie: Przyroda – ludność i osadnictwo – gospodarka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 251-259.
45. German K., 1992. Typy środowiska przyrodniczego w zachodniej części Pogórza Karpackiego. Rozprawy Habilitacyjne – UJ, no. 246, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
46. German K., 2001. Fizycznogeograficzne regiony województwa małopolskiego. Folia Geographica. Series: Geographica-Oeconomica, vol. 31-32, pp. 9-38.
47. Giętkowski T., 2008. Problem wyznaczania granicy regionu na przykładzie Borów Tucholskich. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 20, pp. 209-217.
48. Gilewska S., 1972. Wyżyny Śląsko-Małopolskie [in:] M. Klimaszewski (ed.), Geomorfologia Polski, t. 1. Góry i wyżyny, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, pp. 232-339.
49. Gilewska S., 1986. Podział Polski na jednostki geomorfologiczne. Przegląd Geograficzny, vol. 58, no. 1-2, pp. 16-40.
50. Jahn A., 1954. Zarys morfologii Wyżyny Lubelskiej. Przewodnik V Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lublin: Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, pp. 45-65.
51. Jahn A., 1956. Wyżyna Lubelska : Rzeźba i czwartorzęd. Prace Geograficzne, vol. 7, Warszawa: Instytut Geografii PAN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, pp. 1-453.
52. Jahn A., 1968. Wysoczyzna Głubczycka. Studia Geograficzno-Fizyczne z Obszaru Opolszczyzny, vol. 1, Opole: Instytut Śląski, pp. 5-15.
53. Jodłowski M., 2001. Western border of the Tatra Mts. in connection to the border of Tatra National Park (TANAP). Ekologia (Bratislava), vol. 20, Supplement 4/2001, pp. 110-115.
54. Jodłowski M., 2002. Typologia granic fizycznogeograficznych jako podstawa wyznaczenia zachodniej granicy Tatr. Czasopismo Geograficzne, vol. 4, pp. 231-244.
55. Jodłowski M., Balon J., 2005. Pogranicze polsko-słowackie w dotychczasowych podziałach regionalnych. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 12, pp. 59-68.
56. Karaś-Brzozowska C., 1960. Charakterystyka geomorfologiczna Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Biuletyn – Polska Akademia Nauk. Komitet dla Spraw Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, no. 37, Warszawa.
57. Kistowski M., 2018. Propozycja delimitacji mikroregionów fizycznogeograficznych Pojezierza Kaszubskiego w świetle współczesnych źródeł i metod badawczych. Prace i Studia Geograficzne UW, vol. 63, no. 1, pp. 17-34.
58. Kistowski M., Szydłowski J., 2014. Problem zastosowania GIS w regionalizacji fizycznogeograficznej Niżu Polskiego na przykładzie wybranych obszarów Pomorza. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 38, pp. 77-94.
59. Kistowski M., Szydłowski J., 2015. Zastosowanie GIS w delimitacji regionów fizycznogeograficznych w kontekście wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 40, pp. 161-176.
60. Kistowski M., Szydłowski J., 2018. Problemy regionalizacji fizycznogeograficznej terenów młodoglacjalnych i nadmorskich Pomorza w świetle dotychczasowej ewolucji poglądów i wykonanych podziałów. Prace Geograficzne, vol. 266, pp. 43-66. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
61. Kondracki J., 1946. Regiony geograficzne Polski. Czasopismo Geograficzne, vol. 17, pp. 281-286.
62. Kondracki J., 1946. Tymczasowy wynik dyskusji nad podziałem regionalnym Polski. Czasopismo Geograficzne, vol. 17, pp. 296-298.
63. Kondracki J., 1955. Problematyka fizycznogeograficznej regionalizacji Polski. Przegląd Geograficzny, vol. 27, no. 2, pp. 289-309.
64. Kondracki J., 1961. W sprawie terminologii i taksonomii jednostek regionalnych w geografii fizycznej Polski. Przegląd Geograficzny, vol. 33, no. 1, pp. 23-38.
65. Kondracki J., 1964. Problems of Physical Geography and physico-geographical regionalisation in Poland. Geographia Polonica, vol. l, pp. 61-77.
66. Kondracki J., 1965. Geografia fizyczna Polski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
67. Kondracki J., 1965. W sprawie fizycznogeograficznego podziału Europy w klasyfikacji dziesiętnej. Przegląd Geograficzny, vol. 37, no. 3, pp. 539-547.
68. Kondracki J., 1967. Geografia fizyczna Polski. Wydanie 2 nie zmienione, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
69. Kondracki J., 1968. Fizycznogeograficzna regionalizacja Polski i krajów sąsiednich w systemie dziesiętnym. Prace Geograficzne, vol. 69, Warszawa: Instytut Geografii PAN, pp. 13-41.
70. Kondracki J., 1977. Regiony fizycznogeograficzne Polski. Warszawa: Wydawnictwa UW.
71. Kondracki J., 1978. Geografia fizyczna Polski. Wydanie 3 zmienione, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
72. Kondracki J., 1988. Geografia fizyczna Polski. Wydanie 6, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
73. Kondracki J., 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizycznogeograficzne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
75. Kondracki J., 2000. Geografia regionalna Polski. Wydanie 2 poprawione, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
76. KONDRACKI J., OSTROWSKI J., 1973-1978. Mapa 41, Regiony fizycznogeograficzne [in:] Narodowy Atlas Polski, Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii.
77. KONDRACKI J., RICHLING A., 1994. Mapa 53.3. Regiony fizycznogeograficzne [in:] Atlas Rzeczypospolitej Polskiej (concept and scientific elaboration: Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego; editor-in-chief: M. Najgrakowski), Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1993-1999.
78. KOT R., 2008. Problem delimitacji mikroregionów fizycznogeograficznych w krajobrazach dolin i nizin. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 20, pp. 197-207.
79. KOT R., 2009. Próba ujednolicenia rangi jednostek rzeźby terenu dla delimitacji geokompleksów wybranych krajobrazów nizinnych. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 23, pp. 167-179.
80. KOT R., 2011. Propozycja weryfikacji regionalizacji fizycznogeograficznej Polski na przykładzie wybranych regionów Niżu Polskiego. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 29, pp. 29-39.
81. KOT R., 2015. Makroregiony fizycznogeograficzne 1:1 000 000 [in:] Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego, http://atlas.kujawsko-pomorskie.pl/maps/app/map# [28 October 2015].
82. KOT R., 2015. Mezoregiony fizycznogeograficzne 1:1 000 000 [in:] Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego, http://atlas.kujawsko-pomorskie.pl/maps/app/map# [28 October 2015].
83. KOT R., 2015. Mikroregiony fizycznogeograficzne 1:500 000 [in:] Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego, http://atlas.kujawsko-pomorskie.pl/maps/app/map# [28 October 2015].
84. KOT R., 2015. Makroregiony fizycznogeograficzne [in:] Z. Kozieł (ed.), Atlas województwa kujawsko-pomorskiego. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
85. KOT R., 2015. Mezoregiony fizycznogeograficzne [in:] Z. Kozieł (ed.), Atlas województwa kujawsko-pomorskiego. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
86. KOT R., 2015. Mikroregiony fizycznogeograficzne [in:] Z. Kozieł (ed.), Atlas województwa kujawsko-pomorskiego. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pp. 60-61.
87. KOT R., 2016. Metodyka klasyfikacji fizycznogeograficznej obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 41, pp. 43-57.
88. KOT R., 2017. Typy krajobrazu naturalnego i regiony fizycznogeograficzne [in:] A. Radzimiński (ed.), Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego. Toruń: Województwo Kujawsko-Pomorskie Urząd Marszałkowski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", pp. 100-108.
89. KOT R., 2017. Regionalizacja fizycznogeograficzna dolin na przykładzie fragmentu Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej [in:] J. Nita, U. Myga-Piątek, K. Pukowiec-Kurda (eds.), Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski, XXII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, Materiały konferencyjne, Komisja Krajobrazu Kulturowego, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Sosnowiec, pp. 25.
90. Kowalski B., 1993. Wybrane problemy geomorfologiczne Gór Świętokrzyskich [in:] M. Barcicki, J. Mityk (ed.), 42. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kielce, 27-30.06.1993, Przewodnik terenowy, Kielce: PTG O. w Kielcach, WSP, pp. 40.
91. Kozacki L., 1970. Podział północnej części powiatu konińskiego na mikroregiony dla potrzeb oceny zmian środowiska geograficznego wywołanych gospodarczą działalnością człowieka. Zeszyty Naukowe UAM w Poznaniu, Geografia, vol. 9, pp. 59-61.
92. Kozacki L., Marsz A., Żynda S., 1970. Metoda wyznaczania mikroregionów w oparciu o kryterium morfometrii terenu. Zeszyty Naukowe UAM w Poznaniu, vol. 9, pp. 23-26.
93. Krażewska A., 1963. Podział Powiatu Toruńskiego na jednostki geograficzno-fizyczne z uwzględnieniem ich kwalifikacji gospodarczej. Zeszyty Naukowe UMK, Geografia 2, Toruń, pp. 79- 90.
94. KRYGOWSKI B., 1956. O dwóch nowych podziałach na regiony geograficzne Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią vol. 3, pp. 75-112.
95. Krygowski B., 1961. Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
96. Lechnio J., Malinowska E., 2018. Weryfikacja granic mezoregionów fizycznogeograficznych w zasięgu województwa mazowieckiego. Prace i Studia Geograficzne UW, vol. 63, no. 1, pp. 75-91.
97. Lencewicz S., 1937. Polska. Wielka Geografia Powszechna, vol. 7, Warszawa: Nakładem Trzaski, Everta i Michalskiego.
98. Lencewicz S., 1955. Geografia fizyczna Polski. Elaborated and completed by Jerzy Kondracki, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
99. Łach J., Rogowski M., Rozenkiewicz A., 2010. Problematyka regionalizacji fizycznogeograficznej pogranicza polsko-czeskiego w Sudetach Środkowych. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 26, pp. 171-180.
100. Lewandowski W., 1985. Typy krajobrazu województwa płockiego [in:] Dynamika przekształceń środowiska przyrodniczego w strefie oddziaływania MZRiP, Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.
101. Łowicki D., Mizgajski A., 2013. Typology of physical-geographical regions in Poland in line with land-cover structure and its changes in the years 1990-2006. Geographia Polonica, vol. 86, no. 3, pp. 255-266. https://doi.org/10.7163/GPol.2013.22
102. Maciejowski W., 2009. Regionalizacja fizycznogeograficzna – przeszłość czy przyszłość geografii fizycznej? Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 23, pp. 115-128.
103. Majchrowska A., Papińska E., 2018. Mikroregiony fizycznogeograficzne Wysoczyzny Złoczewskiej. Prace Geograficzne, vol. 266, pp. 153-162. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
104. MARSZ A., 1966. Nowa metoda obiektywnego wyznaczania granic fizycznogeograficznych jednostek regionalnych. Sprawozdania PTPN za III i IV kw. 1964, pp. 314-316.
105. MARSZ A., 1966. Podział fizycznogeograficzny wyspy Wolin na podstawie badań środowiska geograficznego. Sprawozdania PTPN za III i IV kw. 1964, pp. 310-314.
106. MARSZ A., 1966. Próba regionalizacji fizycznogeograficznej Wyspy Wolin. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, vol. 17(A), pp. 58-108.
107. Maruszczak H., 1972. Wyżyny lubelsko-wołyńskie [in:] M. Klimaszewski (ed.), Geomorfologia Polski, 1, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, pp. 340-383.
108. Migoń P., 2005. Regiony fizycznogeograficzne [in:] J. Fabiszewski (ed.), Przyroda Dolnego Śląska, Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk, pp. 19-37.
109. Migoń P., Kasprzak M. 2015. Regiony fizycznogeograficzne [in:] A. Żelaźniewicz (ed.), Przyroda Dolnego Śląska, wydanie 2, Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, pp. 19-36.
110. Mityk J., 1983. Typologia środowiska przyrodniczego na obszarze kieleckiego okręgu eksploatacji surowców węglanowych. Rocznik Świętokrzyski, no. 10, Warszawa-Kraków: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 119-154.
111. Mityk J., 1983. Problem zasobów rekreacyjnych na obszarze kieleckiego okręgu eksploatacji surowców węglanowych. Rocznik Świętokrzyski, no. 10, Warszawa-Kraków: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 155-190.
112. MITYK J., 1993. Tereny rekreacyjne w rejonie Kielc. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego.
113. Myga-Piątek U., Nita J., 2013. Opracowanie krajobrazowe województwa śląskiego – dla potrzeb opracowania ekofizjograficznego do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Katowice: Urząd Województwa Śląskiego.
114. Nita J., 2002. Wykorzystanie modeli numerycznych powierzchni terenu i zdjęć lotniczych w ocenie form morfologicznych dla potrzeb waloryzacji krajobrazu. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 12a, pp. 275-281.
115. NITA J. 2008. Zarys fizjografii (Chapter 1), Budowa geologiczna Będzina (Chapter 2), Górnictwo – będzińskie kopalnie (Chapter 3), Fenomen miejsca. Uwarunkowania przyrodnicze procesu zasiedlenia przestrzeni Będzina (Chapter 15) [in:] M.Z. Pulinowa (ed.), Będzin 1358-2008, t. 1. Środowisko przyrodniczo-geograficzne, Będzin: Muzeum Zagłębia w Będzinie, pp. 23-27 (Chapter 1), 27-51 (Chapter 2), 51-63 (Chapter 3), 317-355 (Chapter 15).
116. Nita J. 2010. Jednostki fizycznogeograficzne na tle Numerycznego Modelu Terenu i ortofotomapy na przykładzie Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Landform Analysis, vol. 13, pp. 77-82.
117. Nita J., 2013. Zmiany w krajobrazie powstałe w wyniku działalności górnictwa surowców skalnych na obszarze Wyżyn Środkowopolskich. Katowice: Uniwersytet Śląski.
118. Nita J., Myga-Piątek U., Pukowiec-Kurda K., 2016. Propozycja mikroregionalizacji województwa śląskiego – weryfikacja metody na wybranych mezoregionach. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, vol. 31, pp. 43-56.
119. Nita J., Nita M., 2014. Wyrobiska w krajobrazie Garbu Woźnickiego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, vol. 26, pp. 73-82.
120. NITA J., MYGA-PIĄTEK U., PUKOWIEC-KURDA K., 2017. Wprowadzenie w tematykę konferencji "Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski". 11-13 maja 2017 r., Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, pp. 5-6.
121. Papińska E., 1993. Podział regionalny i nazewnictwo geograficzne obszaru środkowej Polski [in:] S. Pączka (ed.), Środowisko geograficzne Polski Środkowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 11-19.
122. PAWŁOWSKI S., 1931. O kształtach powierzchni i o podziale Wielkopolski na krainy. Badania Geograficzne nad Polską Północno-Zachodnią, vol. 6-7, Poznań.
123. Pieńkowski P, Podlasiński M., 2017. Dominujące formy pokrycia terenu w odniesieniu do podziału fizycznogeograficznego Polski. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, vol. 37, pp. 105-116.
124. Pietkiewicz S., 1947. Podział morfologiczny Polski północnej i środkowej. Czasopismo Geograficzne, vol. 18, pp. 123-169.
125. Potocki J., 1994. Uwagi do fizjograficznej regionalizacji Sudetów. Czasopismo Geograficzne vol. 65, no. 2, pp. 189-197.
126. POTOCKI J., 2000. Problemy regionalizacji geograficznej i nazw topograficznych w Sudetach na polsko-czeskim pograniczu. 49 Zjazd PTG "Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska na progu trzeciego tysiąclecia" 21-24. 09. 2000, Szklarska Poręba, pp. 297-300.
127. PRZEWOŹNIAK M., 1985. Struktura przestrzenna krajobrazu województwa gdańskiego w ujęciu regionalnym. Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego, no. 13, pp. 5-22.
128. Przewoźniak M., 1993. Struktura przestrzeni przyrodniczej [in:] J. Kołodziejski, T. Parteka (eds.), Polski region bałtycki w europejskiej strategii ekorozwoju. T. 2. Koncepcje strategii, Europejskie Studia Bałtyckie, Gdańsk: Instytut Problemów Ekorozwoju Fundacji Ecobaltic, pp. 19-35.
129. Pulina M., Pulinowa M.Z., Nita J., 2008. Rzeźba terenu [in:] M.Z. Pulinowa (ed.), Będzin 1358-2008, t. 1. Środowisko przyrodniczo-geograficzne, Będzin: Muzeum Zagłębia w Będzinie, pp. 63-72.
130. Richling A., 1976. Analiza i struktura środowiska geograficznego i nowa metoda regionalizacji fizycznogeograficznej (na przykładzie województwa białostockiego). Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, 104, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
131. Richling A., 1985. Regionalizacja fizycznogeograficzna województwa [in:] Stasiak A. (ed.), Województwo Suwalskie: Studia i materiały, 1, Białystok – Warszawa: Ośrodek Badań Naukowych w Białymstoku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 169-200.
132. Richling A., 1985. Typologia mikroregionów fizycznogeograficznych w granicach województwa suwalskiego. Przegląd Geograficzny, vol. 57, no. 1-2, pp. 123–138.
133. RICHLING A., CZAJKOWSKI L., 1988. Regionalizacja fizycznogeograficzna województwa płockiego. Notatki Płockie, no. 1(134), pp. 40-43.
134. Richling A., Lechnio J. (eds.), 2005. Z problematyki funkcjonowania krajobrazów nizinnych. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
135. Richling A., Malinowska E., Lechnio J., 2018. Metodyczne problemy regionalizacji pogranicza krajobrazów młodo- i staroglacjalnych na przykładzie okolic Płocka. Prace Geograficzne, vol. 266, pp. 67-80. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
136. Richling A., Malinowska E., Szumacher I., 2012. Typologia i regionalizacja krajobrazu jako wyraz hierarchicznej struktury środowiska [in:] A. Richling, J. Lechnio (eds.), Model funkcjonalny systemu krajobrazowego, Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
137. Rolka A.M., 1996. Zróżnicowanie krajobrazowe i regionalne [in:] J. Szukalski (ed.), Pojezierze Starogardzkie: praca zbiorowa. Cz. 1. Środowisko przyrodnicze, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Gdańskie, pp. 219-234.
138. Rozenkiewicz A., Łach J., 2012. Problems of the regional nomenclature of the Polish-Czech borderland. Moravian Geographical Reports, vol. 20, no. 3, pp. 69-77.
139. Solon J., Chmielewski T.J., Myga-Piątek U., Kistowski M., 2015. Identyfikacja i ocena krajobrazów Polski – etapy i metody postępowania w toku audytu krajobrazowego w województwach. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 40, pp. 55-76.
140. Strzyż M., 2014. The landscape of Łysogóry and spatial planning [in:] M. Strzyż (ed.), Landscape and urban planning in the Regional Studies, vol. 1, part 1, Kielce: Jan Kochanowski University in Kielce. Department of Environment Protection and Modelling, pp. 29-50.
141. Strzyż M., 2017. Góry Świętokrzyskie – granice i podział regionalny. Kielce: Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
142. Szaflarski J., 1955. Zarys rozwoju ukształtowania Wyżyny Śląskiej [in:] A. Wrzosek (ed.) Górny Śląsk. Prace i materiały graficzne. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
143. Szczepkowski J., 1977. Struktura przestrzenna Regionu Bydgosko-Toruńskiego. Ewolucja i dynamika. Prace Geograficzne, vol. 118, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
144. Szydłowski J., 2013. Próba regionalizacji fizycznogeograficznej Pomorza Gdańskiego na tle dotychczasowych podziałów regionu. Gdańsk: Uniwersytet Gdański [Master thesis under supervision of M. Kistowski].
145. Wład P., 1996. Województwo przemyskie. Zarys geograficzny. Biblioteka Przemyska, vol. 31, Przemyśl: Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
146. Wład P., 1996. Regiony fizycznogeograficzne okolic Przemyśla. Rocznik Przemyski, vol. 32, no. 2, pp. 3-42.
147. Ziaja W., 2009. Fizycznogeograficzne regiony województwa podkarpackiego. Folia. Geographica, Series Geographica-Oeconomica, vol. 33, pp. 13-28.
148. ŻYNDA S., 1978. Podział środkowego Nadodrza na fizycznogeograficzne jednostki przestrzenne i ich ocena dla niektórych potrzeb planowania przestrzennego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

91

Issue:

2

Start page:

143

End page:

170

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 4,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:65112 ; 0016-7282 (print) ; 2300-7362 (online) ; 10.7163/GPol.0115

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Aug 2, 2023

In our library since:

Apr 10, 2018

Number of object content downloads / hits:

59890

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/igipz/publication/84317

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information