RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Geomorphic diversity of the Sudetes - effects of structure and global change superimposed

Creator:

Migoń, Piotr (1966– )

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 84 Special Issue Part 2 (2011)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

178 pp. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Badura, J. and Przybylski, B. (1998), Zasięgi lądolodów plejstoceńskich i deglacjacja obszaru między Sudetami a Wałem Śląskim [Extent of the Pleistocene ice sheets and deglaciation between the Sudeten Mts. and the Silesian Rampart], Biuletyn Instytutu Geologicznego 385: 9–28 [in Polish, with Englishsummary].
2. Büdel, J. (1977), Klima-Geomorphologie, Gebrüder Borntraeger, Berlin – Stuttgart, 304 pp.
3. Bremer, H. (2004), Relief generation, in Goudie A.S. (ed.), Encyclopedia of Geomorphology, Routledge, London, 842–843.
4. Davis, W.M. (1899), The geographical cycle, Geographical Journal 14: 481–504.
-
5. Demek, J. (1964), Castle koppies and tors in the Bohemian Highland (Czechoslovakia), Biuletyn Peryglacjalny 14: 195–216.
6. Demek, J. (1975), Planation surfaces and their significance for the morphostructural analysis of the Czech Socialist Republic, CSAV Geografický ústav, Brno, Studia Geographica 54: 133–164.
7. Dumanowski, B. (1961), Zagadnienie rozwoj ustoku na przykładzie Gór Stołowych [The problem of slope evolution in view of conditions on the Stołowe Mountains], Czasopismo Geograficzne 32: 311–324, [in Polish, with English summary].
8. Dumanowski, B. (1964), Problem of the development of slopes in granitoids, Zeitschrift für Geomorphologie N. F., Supplement-Band 5:30–40.
9. Dumanowski, B. (1967), Zależność rozwoju stoku od budowy geologicznej [An analysis of the influence of geological structure on the evolution of the slope], Acta Universitatis Wratislaviensis 9, Studia Geograficzne 9: 1–134 [in Polish, with English summary].
10. Engel, Z., Nývlt, D., Křížek, M., Treml, V., Jankovska, V. and Lisa, L. (2010), Sedimentary evidence of landscape and climate history since the end of MIS 3 in the Krkonose Mountains, Czech Republic. Quaternary Science Reviews 29: 913–927.
-
11. Frei, C., Schöll, R., Fukutome, S., Schmidli, J. and Vidale, P. L. (2006), Future change of precipitation extremes in Europe: Intercomparison of scenarios from regional climate models, Journal of Geophysical Research, 111, D06105, doi:10.1029/2005JD005965.
-
12. Głazek, J. and Szynkiewicz, A. (1987), Stratygrafia młodotrzeciorzędowych i staroczwartorzędowych osadów krasowych oraz ich znaczenie paleogeograficzne [Stratigraphy of the Late Tertiary and Early Quaternary karst deposits in Poland and their paleogeographic implications], in: Problemy młodszego neogenu i eoplejstocenu w Polsce [Problems of younger Neogene and Eopleistocene in Poland], Ossolineum, Wrocław, 113–130, [in Polish, with English summary].
13. Gray, M. (2004), Geodiversity. Valuing and Conserving Abiotic Nature, Wiley, Chichester, 434 pp.
14. Hall, A.M. and Migoń, P. (2010), The first stages of erosion by ice sheets: Evidence from central Europe, Geomorphology 123: 349–363.
-
15. Hsü, K.J., Ryan, W.B.F. and Cita, M.B. (1973), Late Miocene desiccation of the Mediterranean, Nature 242: 240–244.
-
16. Jahn, A. (1953), Morfologiczna problematyka Sudetów Zachodnich [Morphological problemsof the Western Sudeten]. Przegląd Geograficzny 25: 51–59, [in Polish, with English summary].
17. Jahn, A. (1962), Geneza skałek granitowych [Origin of granite tors], Czasopismo Geograficzne 33: 19–44, [in Polish, with English summary].
18. Jahn, A. (1980), Main features of the Tertiary relief of the Sudetes Mountains, Geographia Polonica 43: 5–23.
19. Jahn, A., Chodak, T., Migoń, P. and August, C. (2000), Utwory zwietrzelinowe Dolnego Śląska. Nowe stanowiska, wiek i znaczenie geomorfologiczne [Weathering residuals of Lower Silesia, SW Poland. New sites, age and geomorphological significance], Acta Universitatis Wratislaviensis, 2238, Studia Geograficzne 72, 211 pp., [in Polish, with English summary].
20. King, L.C. (1953), Canons of landscape evolution, Geological Society of America Bulletin 64: 721–752.
-
21. Klimaszewski, M. (1948), Krajobraz Sudetów [The landscape of the Sudetes], in Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny Śląsk [The picture of the regained lands. Lower Silesia], Wydawnictwo Książnica – Atlas, Wrocław – Warszawa, vol.1: 113–164, [in Polish only].
22. Křížek, M., Treml, V. and Engel, Z. (2010), Czy najwyższe partie Sudetów powyżej górnej granicy lasu są domeną peryglacjalną? [Are the highest parts of the Sudetes above the upper timber line a periglacial domain], Czasopismo Geograficzne 81: 75–102, [in Polish, with English summary].
23. Latocha, A. (2009), Land use changes and longer-term human-environment interactionsin a mountain region (the Sudetes, Poland),Geomorphology 108: 48–57.
-
24. Martini, A. (1969), Sudetic tors formed under periglacial conditions, Biuletyn Peryglacjalny 19: 351–369.
25. Martini, A. (1979), Peryglacjalny charakter wierzchowiny Masywu Śnieżnika Kłodzkiego [Periglacial character of the summit part ofthe massif of Śnieżnik Kłodzki], Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 20: 203–216, [in Polish, with English summary].
26. Migoń, P. (1992), Inherited landforms in the crystalline areas of the Sudetes Mts. A case study from the Jelenia Góra Basin, SW Poland, Geographia Polonica 60: 123–136.
27. Migoń, P. (1996), Granite landscapes of the Sudetes Mountains – some problems of interpretation: a review, Proceedings of the Geologists’ Association 107: 25–38.
28. Migoń, P. (1997), The geologic control, origin and significance of inselbergs in the Sudetes, NE Bohemian Massif, Central Europe, Zeitschrift für Geomorphologie N. F. 41: 45–66.
29. Migoń, P. (1999), Znaczenie głębokiego wietrzeniaw morfogenezie Sudetów [Deep weatheringi n landscape development of the Sudetes], Przegląd Geograficzny 71: 59–75 [in Polish, with English summary].
30. Migoń, P. (2008a), Main features of geomorphology of the Sudetes re-assessed in the light of digital elevation model, Geografie. Sborník České Geografické Společnosti 113: 400–416.
31. Migoń, P. (2008b), Współczesna ewolucja rzeźby Sudetów i ich Przedgórza [Contemporary geomorphic evolution of the Sudetes and their foreland], in Starkel L., Kotarba A., Kostrzewski A., Krzemień K. (eds.), Współczesne przemiany rzeźby Polski [Contemporary changes in morphology of Poland], Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 135–163 [in Polish only].
32. Migoń, P. (2009), Geomorphology of karst terrains in the Śnieżnik Massif, Sudetes, in Stefaniak K., Tyc A., Socha P. (eds.), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes. Palaeoenvironments and Protection, Faculty of Earth Sciences University of Silesia – Zoological Institute University of Wrocław, Sosnowiec – Wrocław, 357–370.
33. Migoń, P. and Lidmar-Bergström, K. (2001), Weathering mantles and their significance for geomorphological evolution of central and northern Europe since the Mesozoic, Earth Science Reviews 56: 285–324.
-
34. Migoń, P., Placek, A. and Żyszkowska, W. (2009), Steep slopes in the Sudetes and their morphotectonic interpretation, Geological Quarterly 53: 219–232.
35. Migoń, P., Pánek, T., Malik, I., Hradecký, J., Owczarek, P. and Šilhán K. (2010), Complex landslide terrain in the Kamienne Mountains, Middle Sudetes, SW Poland, Geomorphology 124: 200–214.
-
36. Mojski, J.E. (2005), Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy [Polish territory during the Quaternary. An outline of morphogenesis], Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 404 pp. [in Polish only].
37. Mosbrugger, V., Utescher, T. and Dilcher, D.L. (2005), Cenozoic continental climatic evolution of Central Europe, Proceedings of the National Academy of Sciences 102: 14964–14969.
-
38. Placek A. (2011), Rzeźba strukturalna Sudetów w świetle wyników pomiarów wytrzymałości skał i analiz numerycznego modelu wysokości [Structural morphology of the Sudetes in the light of rock strength measurements and DEM analysis], Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 16, 190 pp. [in Polish only].
39. Placek A., Migoń P. (2007), Rock–landform relationships in the Sudetes in the light of rock strength assessment using the Schmidt hammer, in Goudie, A. S., Kalvoda, J. (eds.), Geomorphological Variations, Nakladatelství P3K, Prague, 287–311.
40. Placek, A., Migoń, P. and Żyszkowska, W. (2007), Low-gradient surfaces in the Sudetes – in sightsfrom the digital elevation model, Universitatis Ostravensis Acta Facultatis Rerum Naturalium, 237, Geographia – Geologia 10:94–110.
41. Pulina, M. (1977), Zjawiska krasowe w Sudetach polskich [Karst phenomena in the Polish Sudetes], Dokumentacja Geograficzna 2–3, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN, 116 pp. [in Polish,with English summary].
42. Reicherter, K., Froitzheim, N., Jarosiński, M., Badura, J., Franzke, H.-J., Hansen, M., Hübscher, C., Müller, R., Poprawa, P., Reinecker, J., Stackenbrandt, W., Voigt, T., Von Eynatten, H. and Zuchiewicz, W. (2008), Alpine Tectonics north of the Alps, in McCann, T. (ed.), The Geology of Central Europe. Volume 2: Mesozoic and Cenozoic, the Geological Society, London, 1233–1285.
43. Ryan, W.B.F. (2009), Decoding the Mediterranean salinity crisis, Sedimentology 56: 95–136.
-
44. Sadowska, A. (1987), Plioceńskie flory południowo-zachodniej Polski [Pliocene florasin South-Western Poland], in Problemy młodszego neogenu i eoplejstocenu w Polsce [Problems of younger Neogene and Eopleistocenein Poland], Ossolineum, Wrocław,43–52 [in Polish, with English summary].
45. Semmler, T. and Jacob, D. (2004), Modeling extreme precipitation events – a climate change simulation for Europe, Global and Planetary Change 44: 119–127.
-
46. Scupin, H. (1937), Die Ur-Sudeten, Petermanns Geographische Mitteilungen 83: 132–134.
47. Slaymaker, O., Spencer, T. and Embleton-Hamann, C. (eds) (2009), Geomorphology and global environmental change, Cambridge University Press, Cambridge, 434 pp.
48. Starkel, L. (1987), The role of the inherited formsin the present-day relief of the Polish Carpathians, in Gardiner V. (ed.), International Geomorphology 1986, Part II, John Wiley and Sons, Chichester, 1033–1045.
49. Stoch, L., Dyjor, S., Kalmus, M. and Sikora, W. (1977), Zwietrzeliny bazaltowe Dolnego Śląska [Weathering crusts of basaltic rocks of Lower Silesia], Prace Mineralogiczne PAN 56, 64 pp. [in Polish, with English summary].
50. Stuchlik L. (1987), Przegląd badań paleobotanicznych osadów plioceńskich i wczesnoplejstoceńskich Polski środkowej i południowej [Review of palaeobotanical studies on Pliocene and Lower Pleistocene deposits in central and southern Poland], in Problemy młodszego neogenu i eoplejstocenu w Polsce [Problems of younger Neogene and Eopleistocene in Poland], Ossolineum, Wrocław, 53–63 [in Polish, with English summary].
51. Synowiec, G. (2003), Formy osuwiskowe w Górach Kamiennych [Landslides in the Kamienne Mts., the Sudetes (SW Poland)], Przegląd Geologiczny 51: 59–65 [in Polish, with English summary].
52. Štěpančíková, P., Štemberk, J., Vilímek, V. and Košt’ak, B. (2008), Neotectonic development of drainage network in the East Sudeten Mountains and monitoring of recent displacements (Czech Republic), Geomorphology102: 68–80.
-
53. Thomas, M.F. (1989), The role of etch processes in landform development. I. Etching concepts and their applications, Zeitschrift für Geomorphologie N.F. 33: 129–142.
54. Traczyk, A. (1989), Zlodowacenie doliny Łomnicy w Karkonoszach oraz poglądy na ilość zlodowaceń plejstoceńskich w średnich górach Europy [Glaciation of the Łomnica Valley in the Karkonosze Mts. and opinions of the amount of Pleistocene glaciations in medium-high mountains of Europe], Czasopismo Geograficzne 60: 267–286 [in Polish, with English summary].
55. Traczyk, A. (2009), Zlodowacenie Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach Zachodnich w świetle analizy morfometrycznej oraz GIS [Glaciation of the Śnieżne Kotły in the western Karkonosze Mts. in the light of morphometric analysis and GIS], Opera Corcontica 46: 41–56 [in Polish, with English summary].
56. Traczyk, A. and Migoń, P. (2003), Cold-climate landform patterns in the Sudetes. Effects of lithology, relief and glacial history, Acta Universitatis Carolinae, Geographica 35, Supplementum 2000: 185–210.
57. Walczak, W. (1963), Geneza form skalnych na północno-wschodniej krawędzi Gór Stołowych [The origin of rock-forms on the NE ridge ofthe Stołowe Mountains], Acta Universitatis Wratislaviensis 9, Studia Geograficzne 1: 191–200 [in Polish, with English summary].
58. Walczak, W. (1968), Sudety [The Sudetes], PWN, Warszawa, 384 pp., [in Polish only].
59. Zuchiewicz, W., Badura, J. and Jarosiński, M. (2006), Neotectonics of Poland: an overview of active faulting, Studia Quaternaria 24: 5–20.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

84

Issue:

Special Issue Part 2

Start page:

93

End page:

105

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2011.S2.7 ; oai:rcin.org.pl:2332

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 9, 2012

Number of object content hits:

733

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/igipz/publication/13851

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information