RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Rola lidera lokalnego w generowaniu kapitału społecznego – studium przypadku z gminy Jeżewo = The role of local leaders in generating social capital – the case study of Jeżewo commune

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 46

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

The aim of the article is to assess the role of local leaders in generating social capital in rural areas. The analysis is based on a study of Jeżewo commune (Świecki county, Kujawsko-Pomorskie province). The study attempts to answer the following questions: Which personality traits and social conditions determine the possibility of becoming a local leader? Which initiatives can provide the basis for building social capital in the countryside? What is the leader’s role in generating social capital in rural areas? The results of the research indicate that the role of the local leader in creating social capital consists in activating the society by initiating and moderating various projects aimed at integrating the local community, intensifying relations and constructing local identity. According to the study, shared passions and interests can be the pivot of such grassroots projects.

References:

1. Bagdziński S.L., 1994, Lokalna polityka gospodarcza (w okresie transformacji systemowej), UMK, Toruń.
2. Bański J., Mazur M., 2016, Classification of rural areas in Poland as an instrument of territorial policy, Land Use Policy, 54, s. 1–17. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.02.005
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.02.005 -
3. Będzik B., 2008, Bariery i możliwości generowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce, Acta Scientorum Polonorum. Oeconomia, 7 (4), s. 27–34.
4. Biczkowski M., 2013, Fundusze unijne jako czynnik rozwoju regionalnego w odniesieniu do koncepcji rozwoju neoendogenicznego, Studia Obszarów Wiejskich, 34, s. 71–86.
5. Biegańska J., Grzelak-Kostulska E., Dymitrow M., Chodkowska-Miszczuk J., Środa-Murawska S., Rogatka K., 2017, Młodzież z osiedli popegeerowskich a kształtowanie społecznych zasobów lokalnych, Studia Obszarów Wiejskich, 44, 75–92.
https://doi.org/10.7163/SOW.44.5 -
6. Biegańska J., Szymańska D., 2013, The scale and the dynamics of permanent migration in rural and peri-urban areas in Poland – some problems, [w:] D. Szymańska, J. Chodkowska-Miszczuk (red.), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Nicolaus Copernicus University Press, Toruń, 21, s. 21–30. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/bog-2013-0017
https://doi.org/10.2478/bog-2013-0017 -
7. Burt R.S., 1992, Structural holes: the social structure of competition, Mass. Harvard University Press, Cambridge.
8. Bourdieu P., 2011, The forms of capital (1986), [w:] Cultural theory: An anthology, s. 8–93.
9. Chodkowska-Miszczuk J., Biegańska J., Grzelak-Kostulska E., 2016, Instalacje odnawialnych źródeł energii jako nowa atrakcja turystyczna, [w:] D. Sokołowski, P. Tomczykowska (red.), Kreatywność w turystyce. Innowacyjne rozwiązania we współczesnej turystyce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 197–212.
10. Chodkowska-Miszczuk J., Szymańska D., 2011, Update of the review: Cultivation of energy crops in Poland against socio-demographic factors, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15, 9, s. 4242–4247. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2011.07.126
https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.07.126 -
11. Coleman J.S., 1990, Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge, s. 317–318.
12. Creswell J.W., 2003, Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.), Sage, Thousand Oaks, CA.
13. Czapiewska G., 2011, Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza, Barometr Regionalny, 3 (25), s. 85–94.
14. Czapiński J., Panek T. (red.), 2007, Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
15. Dymitrow M., Biegańska J., Grzelak-Kostulska E., 2017, Deprivation and the rural-urban trap, Tijdschrift voor economische en sociale geografie. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/tesg.12263
https://doi.org/10.1111/tesg.12263 -
16. Działek J., 2011, Kapitał społeczny – ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza, Studia Regionalne i Lokalne, 3 (45), s.100–118.
17. Fedyszak-Radziejowska B., 2003, Kapitał społeczny wsi. Uwarunkowania historyczne. Stan obecny i szanse rozwoju, Wieś i Rolnictwo, Suplement do nr 3 (120), s. 49–61.
18. Fedyszak-Radziejowska B., 2006, Czy kapitał społeczny bez społecznego zaufania jest możliwy? [w:] K. Szafraniec (red.), Jednostkowe i społeczne zasoby wsi, IRWiR PAN, Warszawa, s. 123–146.
19. Fedyszak-Radziejowska B., 2006, Kapitał społeczny wsi – w poszukiwaniu utraconego zaufania, [w:] K. Szafraniec (red.), Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie-społeczność lokalna-edukacja, IRWiR PAN, Warszawa, s. 71–120.
20. Feltynowski M., Senetra A., Biegańska J., Grzelak-Kostulska E., Dymitrow M., Środa-Murawska S., 2015, Some problems of local development : the example of former State Agricultural Farms in Poland, Research for rural development 2015 : annual 21th International Scientific Conference: proceedings, 2, Latvia University of Agriculture, Jelgava, s. 237–243.
21. Fukuyama F., 1999, Social capital and civil society, referat wygłoszony na "IMF Conference on Second Generation Reforms", 8–9 listopada 1999 r., Washington, DC. Dostępne na: http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama.htm#I, (30-04-2017)
22. Fukuyama F., 2001, Social capital, civil society and development, Third world quarterly 22.1, s. 7–20.
https://doi.org/10.1080/713701144 -
23. Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A., 2000, Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, IFiS PAN, Warszawa.
24. Grosse T.G., 2007, Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, Studia Regionalne i Lokalne, 1 (27), s. 27–49.
25. Growiec K., 2011, Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", Warszawa.
26. Hanifan L.J., 1916, The rural school community center, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 67, 1, s. 130–138.
https://doi.org/10.1177/000271621606700118 -
27. Hausner J., 2008, Ekonomia społeczna i rozwój, Ekonomia społeczna. Teksty, 12, s. 24.
28. Jasińska-Kania A., 1991, Socjologiczna koncepcja osobowości, [w:] Z. Krawczyk, W. Morawski (red.), Socjologia. Problemy podstawowe, PWN, Warszawa, s. 78–99.
29. Kłodziński M., 2003, Kapitał społeczny polskiej wsi, Wieś i Rolnictwo, Suplement do nr 3 (120) s. 9–18.
30. Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B., 2003, Dylematy polskiej wsi w procesie integracji z Unią Europejską, Wieś i Rolnictwo, 1, 75–85.
31. Kosmaczewska J., 2009, Kapitał społeczny mieszkańców wsi jako czynnik turystycznego rozwoju obszarów wiejskich, Acta Scientorum Polonorum. Oeconomia, 8(4), s. 87–96.
32. Marsden P.V., Campbell K.E., 1984, Measuring Tie Strength, Social Forces, 63, 2, s. 482-501.
https://doi.org/10.1093/sf/63.2.482 -
https://doi.org/10.2307/2579058 -
33. Lutyński J., 2000, Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, ŁTN, Łódź.
34. Olechnicki K., Załęcki P., 2000, Słownik socjologiczny, Graffiti BC, Toruń.
35. Parysek J., (red.), 2004, Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1998–2002, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
36. Pretty J., 1998, O zrównoważonym rozwoju gospodarki lokalnej, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.
37. Putnam R.D., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wydawnictwo Znak, Warszawa−Kraków.
38. Putnam R.D., 2008, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
39. Skubiak B., 2013, Ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju obszarów wiejskich, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (28), s. 215–224.
40. Swianiewicz P., 2005, Strategiczna analiza stanu spójności ekonomicznej i społecznej przeprowadzona na poziomie obszarów nuts4 i nuts5. Dostępne na: http://www.regioportal.pl/pl29/teksty250/(03–04–2016)
41. Szafraniec K., 2006, Zasoby jednostkowe z perspektywy pytania o bezradność i roszczeniowość polskiej wsi, [w:] K. Szafraniec (red.), Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie-społeczność lokalna-edukacja, IRWiR PAN, Warszawa, s. 121–188.
42. Szymańska D., Biegańska J., 2012, Infrastructure's and housing's development in the rural areas in Poland – some problems, Journal of Infrastructure Development, 4, 1, s. 1–17. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0974930612449533
https://doi.org/10.1177/0974930612449533 -
43. Szymczak M., 2005, Miasto i wieś w Polsce. Dystanse w zakresie mieszkaniowych i materialnych warunków życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
44. Trutkowski C., Mandes S., 2005, Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
45. Woolcock M., 2001, The place of social capital in understanding social and economic outcomes, Canadian Journal of Policy Research, 2, 1, s. 11–17.
46. Wójcik M., 2010, Struktura i działanie – społeczno-geograficzna interpretacja oddziaływania funduszy Unii Europejskiej na przykładzie programu "Odnowa wsi", Studia Obszarów Wiejskich, 24, s. 186–201.
47. Zawisza S., 2003, Rola liderów w procesie samoorganizacji mieszkańców wiejskich społeczności lokalnych, Wieś i Rolnictwo, Suplement do nr 3 (120), s. 331–342.
48. http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ (31–03–2016)
49. http://www.dzialajlokalnie-swiecie.pl (20–03–2016)
50. http://ug-jezewo.lo.pl/? par=756 (19–03–2016)

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

46

Start page:

41

End page:

55

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 3,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63460 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.46.3

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 23, 2023

In our library since:

Oct 31, 2017

Number of object content downloads / hits:

1681

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/igipz/publication/83188

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information