RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The role and trends of the anthropogenic changes of vegetation exemplified by some characteristic protected objects in Southern Poland

Creator:

Michalik, Stefan

Date issued/created:

1990

Resource type:

Text

Subtitle:

Protected areas and species conservation in Southern Poland - functionning, evaluation, perspectives

Group publication title:

Protected areas and species conservation in Southern Poland - functionning, evaluation, perspectives

Publisher:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

Seria A - Scientific Publications ; 24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 134-139

Type of object:

Journal/Article

References:

Adriani Μ. J., Van der Maarel E. 1968. Breakers on Voorne. 104 pp. Stichting Weternschappelijk Duinonderzook, Ostvoorne.
Baryła J., Pietras. B. 1982. Długosz królewski Osmunda regalis L. w Polsce. The royal fern, Osmunda regalis L., in Poland. Ochr. Przyr. 44: 111-143.
Ceynowa-Giełdon Μ. 1986. Ocena stanu ochrony flory kserotermicznej w rezerwatach stepowych nad dolną Wisła. Acta Univ. Lodz., Folia sozol. 3: 131—142.
Czubiński Z., i współpracownicy. 1954. Bielawskie Błoto - ginące torfowisko atlantyckie Pomorza. Ochr. Przyr. 22: 67-158.
Delvosalle L., Demaret F., Lambinon J., Lawalree A. 1969. Plantes rares, disparues ou menacees de disparition en Belgique: L'appauvrissement de la flore indigene. Minist. Agric. Serv. Reserve Nat. Domaniales Conservation Nat., Trav. 4: 1—129.
Duffey E. 1973. Wildlife management of nature reserves in Britain. Ochr. Przyr. 38: 9-39.
Duffey E. 1974. Nature reserves and wildlife. Heinemann, London, 134 pp.
Duffey E., Watt A. S. (eds.) 1971. The scientific Management of animal and Plant communities for conservation. Blackwell, Oxford; 652 pp.
Dziewolski J. 1980. Zmiany struktury i wielkości zasobów lasu w rezerwacie ścisłym w masywie Trzech Koron w Pieninach, w okresie 1936-1972. Ochr. Przyr. 42: 129-156.
Dziewolski J. 1987. Sukcesja wybranych drzewostanów Babiogórskiego Parku Narodowego. Ochr. Przyr. 45: 77-129.
Dziewolski J. rkps. Kierunki przemian drzewostanów w parkach narodowych polskich Karpat w warunkach ochrony ścisłej i częściowej.
Dziewolski J., Skawiński P. 1988. Zmiany w składzie gatunkowym i strukturze wiekowej wybranych drzewostanów Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ochr. Przyr. 46: 75—90.
Dziewolski J., Skawiński P. 1988. Wpływ cięć pielęgnacyjnych na strukturę drzewostanów Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ochr. Przyr. 46: 91-112.
Fabiszewski J. 1985. Zagrożenia wpływające na obniżenie wartości przyrodniczych Karkonoskiego Parku Narodowego. W: Zagrożenie parków narodowych w Polsce (Grodzińska K., Olaczek R. red.), pp 37-62. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Faliński J. B. 1966. Antropogeniczna roślinność Puszczy Białowieskiej jako wynik synantropizacji naturalnego kompleksu leśnego. Rozpr. Uniw. Warszawsk. 13: 1-256.
Faliński J. B. (red.) 1972. Synantropizacja szaty roślinnej. IV. Synantropizacja szaty roślinnej w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Phytocoenosis 1: 223—305.
Faliński J. B. (red.) 1976. Synantropizacja szaty roślinnej Polski. VI. Wymieranie składników flory polskiej i jego przyczyny. Phytocoenosis 5: 157-409.
Grodzińska K. 1980. Zanieczyszczenie polskich parków narodowych metalami ciężkimi. Ochr. Przyr. 43: 9-27.
Grodzińska K., Olaczek R. (red.) 1985. Zagrożenie parków narodowych w Polsce. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa. 156 pp.
Herbich J. 1974. Problem zachowania rezerwatów leśnych w okolicach Opalenia nad dolną Wisłą. Ochr. Przyr. 40: 113-138.
Jasnowski Μ., Jasnowska A., Markowski S. 1968. Ginące torfowiska wysokie i przejściowe w pasie nadbałtyckim Polski. Ochr. Przyr. 33: 69—124.
Jentys-Szaferowa J. 1959. Ochrona roślin w małych rezerwatach. Chrońmy Przyr. ojcz.. 15, 5: 19-24.
Kornaś J. 1971. Changements recents de la Flore polonaise. Biol. Conserv. 4: 43-47.
Kornaś J. 1972. Wpływ człowieka i jego gospodarki na szatę roślinną Polski. Flora synantropijna. W: Szata roślinna Polski (red. Szafer W., Zarzycki K.), str. 95-128. PWN, Warszawa.
Mazur W. 1989. Zmiany zasięgu występowania Osmunda regalis L. w rezerwacie Długosz Królewski w latach 1959—1986. Fragm. flor. et geobot. 35, 3/4.
Mazur W. rkps. Zmiany liczebności i przyczyny zamierania populacji długosza królewskiego Osmunda regalis w rezerwacie florystycznym "Długosz Królewski" w Puszczy Niepołomickiej. Prądnik 3.
Medwecka-Kornaś A. 1960. Poland's steppe vegetation and its conservation. 32 pp. Warsaw. State Council for Conservation of Nature.
Medwecka-Kornaś A. 1977. Ecological problems in the conservation of plant communities, with special reference to Central Europe. Environm. Conserv. 4, 1: 27—33.
Michalik S. 1972. Synantropizacja szaty roślinnej na terenach chronionych w świetle nowych poglądów na rezerwatową ochronę przyrody. Wszechświat, 7/8: 181-186.
Michalik S. 1974. Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej Ojcowskiego parku Narodowego od początkow XIX wieku do 1960 roku. Ochr. Przyr. 39: 65-154.
Michalik S. 1975. Roślinność wzgórza Kajasówki i zagadnienia jej ochrony. Chrońmy Przyr. ojcz. 31, 1: 27-31.
Michalik S. 1976. Antropogeniczne zagrożenie rodzimej flory Wyżyny Krakowskiej. Phytocoenosis, 5, 3/4: 353-361.
Michalik S. 1978. An optimal spatial system and ecological base for the protection of plant cover of the Wyżyna Krakowska. Wyd. Uniw. A. Mickiewicza w Poznaniu, Ser. Biologia, 11: 329-335.
Michalik S. 1973. Direction of the anthropogenic succession of the plant cover of the Ojców National Park. Wyd. Uniw. A. Mickiewicza w Poznaniu, Ser. Biologia, 11: 326—329.
Michalik S. 1979. Zagadnienia ochrony zagrożonych gatunków roślin w Polsce. Ochr. Przyr. 42: 11-28.
Michalik S. 1985. Ekologiczna ochrona czynna biocenoz i krajobrazu w Ojcowskim Parku Narodowym. Parki Nar. Rez. Przyr. 6, 2: 43-56.
Michalik S. 1986. Pasterstwo a ochrona przyrody w parkach narodowych polskich Karpat. Chrońmy Przyr. ojcz. 42, 4: 19-29.
Michalik S. 1989. Problemy ochrony ścisłej i częściowej w Ojcowskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyr. ojcz. 45, 2: 15-25.
Michalik S. 1989. Biocenozy półnaturalne w parkach narodowych i rezerwatach, ich znaczenie i celowość ochrony. Chrońmy Przyr. ojcz. 45, 3: 20-28.
Michalik S. 1989. Tendencies of the anthropogenic changes anti the programme of active protection of vegetation in the Ojców National Park. In: Flora and Vegetation of Poland, Changes, Management and Conservation: 1928-1988. 19th Int. Phytogeographic Excursion 1989, July 7-26. Kraków, 1-21 pp.
Michalik S. 1990. Sukcesja wtórna półnaturalnej murawy kserotermicznej Origano-Brachypodietum w okresie 1960-1984 wskutek zaprzestania wypasu w rezerwacie Kajasówka. Prądnik, 2.
Michalik S. 1990. Sukcesja wtórna i problemy aktywnej ochrony biocenoz półnaturalnych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Prądnik, 2.
Michalik S. 1990. Przemiany roślinności łąkowej w toku sukcesji wtórnej na stałej powierzchni badawczej w Ojcowskim Parku Narodowym. Prądnik, 2.
Michalik S. 1990. Przemiany roślinności kserotermicznej w czasie 20-letniej sukcesji wtórnej na powierzchni badawczej Grodzisko w Ojcowskim Parku Narodowym. Prądnik, 2.
Michalik S. 1990. Sukcesja roślinności na polanie reglowej w Gorczańskim Parku Narodowym w okresie 20-tu lat, w wyniku zaprzestania wypasu. Prądnik 2.
Olaczek R. 1979. Wpływ antropopresji na rezerwaty i parki narodowe oraz obszary chronionego krajobrazu w perspektywie roku 2000. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 217: 301—318.
Olaczek R. 1988. Konserwatorska ochrona przyrody w Polsce - osiągnięcia, rozczarowania, oczekiwania. W: Problemy ochrony polskiej przyrody (eds. Olaczek R., Zarzycki K.), str. 87-107. PWN, Warszawa.
Perring F. H. (ed.). 1970. The flora of a changing Britain. Classey, Middlesex.
Piękoś-Mirkowa H. 1981. Antropogeniczne przekształcenia szaty roślinnej w Tatrzańskim Parku Narodowym. Ochrona Tatr w Polsce Ludowej. Mater. na sympozjum "Tatry 81". Polskie Tow. Przyj. Nauk o Ziemi i Dyrekcja Tatrz. Parku Narod. Warszawa-Zakopane: 259—286.
Piękoś-Mirkowa Μ. 1986. Aktualne problemy ochrony zasobów genowych roślin naczyniowych w Tatrzańskim Parku Narodowym. Acta Univ. Lodz., Folia sozol. 3: 143—159.
Piotrowska H. 1957. Rezerwat "Drożkowe Łąki" na półwyspie Przytor (wyspa Wolin). Przyr. Polski Zachodniej. 1, 2: 78—83.
Piotrowska H. 1974. Nadmorskie zespoły solniskowe w Polsce i problemy ich ochrony. Ochr. Przyr. 39: 7—63.
Piórecki J. 1975. Trapa natans L. w Kotlinie Sandomierskiej (ekologia rozmieszczenie i ochrona). Roczn. Przemyski 15—16: 347-400.
Poznańska Z. 1986. Osoblivosti biologii Carlina onopordifolia Bess. ex. Szafer, Kulcz. et Pawl. Ukr. Botan. Żurn. 43, 5: 87—92.
Poznańska Z. rkps. Zmiany zagęszczenia i struktury populacji dziewięćsiłu popłocholistnego Carlina onopordifolia Besser w procesie sukcesji murawy kserotermicznej oraz problemy jego aktywnej ochrony "in situ". Prądnik 3.
Soule Μ. E., Wilcox E. O. 1980. Conservation Biology. Sinauer A., USA. pp. 1-397.
Sulma T., Walas J. 1963. Aktualny stan rezerwatów roślinności kserotermicznej w obszarze dolnej Wisły. Ochr. Przyr. 29: 269-329.
Sukopp H. 1966. Verluste der Berliner Flora wahrend der letzten hundert Jahre. Sitzungsber. Ges. Naturf. Freunde Berlin, N. F. 6: 126-136.
Szulczewski J. W. 1954. Solnisko Słonawskie dawniej i dziś. Ochr. Przyr. 22: 195-200.
Westhoff V. 1956. De veraming van flora en vegetatis. In: Vijftig jaar Natuurbescherning in Nedeland. pp. 151-186. Ver. Behoud. Natuurmonum., Amsterdam.
Wiąckowski S. K. 1985. Zagrożenia jodły w Świętokrzyskim Parku Narodowym. W: Zagrożenie parków narodowych w Polsce (red. Grodzińska K., Olaczek R.), str. 87-103. PWN, Warszawa.
Wilkoń-Michalska J. 1970. Zmiany sukcesyjne w rezerwacie halofitów Ciechocinek w latach 1954-1965. Ochr. Przyr. 35: 25-51.
Witkowski Z., Madziara-Borusiewicz K., Płonka P., Żurek Z. 1987. Insect outsbreaks in mountain national parks in Poland - their causes, course and effects. Ekol. pol. 35, 2: 465-492.
World conservation strategy. 1980. Prepared by Int. Union for Conserv. of Nature and Nat. Resources, IUCN, Gland.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Suplement

Start page:

111

End page:

140

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:168576

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 11, 2021

In our library since:

Mar 11, 2021

Number of object content downloads / hits:

32

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/120492

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information