RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The evaluation and functions of the abiotic environment in the system of nature conservation (on the basis of studies made in Polish Carpathians)

Creator:

Alexandrowicz, Zofia

Date issued/created:

1990

Resource type:

Text

Subtitle:

Protected areas and species conservation in Southern Poland - functionning, evaluation, perspectives

Group publication title:

Protected areas and species conservation in Southern Poland - functionning, evaluation, perspectives

Publisher:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

Seria A - Scientific Publications ; 24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 31-35

Type of object:

Journal/Article

References:

Alexandrowicz S. Μ. 1985. Subfosylna malakofauna z osuwiska w Piwnicznej (polskie Karpaty fliszowe) (Subfossil malacofauna from the landslide in Piwniczna). Folia Quaternaria 56: 79-100.
Alexandrowicz Z. 1976. Wodospady Białej i Czarnej Wisełki (The waterfalls of the White and Black Vistulas). Ochr. Przyr. 41: 323-354.
Alexandrowicz Z. 1978. Ochrona zabytków przyrody nieożywionej. (Protection of the monuments of inanimate nature). W: Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego. I: 385-426 Państw. Wyd. Nauk. Warszawa.
Alexandrowicz Z. 1978. Skałki piaskowcowe zachodnich Karpat fliszowych (Sandstone tors of the Western Flysh Carpathians). Pr. Geol. PAN. 113: 1-87.
Alexandrowicz Z. 1987. Rezerwaty i pomniki przyrody nieożywionej województwa krośnieńskiego. W: System ochrony przyrody i krajobrazu województwa krośnieńskiego. Studia Naturae B, 32: 23-72.
Alexandrowicz Z. 1987. Przyroda nieożywiona Czarnorzeckiego Parku Krajobrazowego (Inanimate nature in the Czarnorzycki Landscape Park). Ochr. Przyr. 45: 263-293.
Alexandrowicz Z. 1989. The optimum system of tors protection in Poland. Ochr. Przyr. 47: 277—308.
Alexandrowicz Z. 1989. Evolution of weathering pits on sandstone tors in the Polish Carpathians. Zeit. f. Geomorph. N. F. 33, 3: 275-289.
Alexandrowicz Z. 1991. Stanowisko dokumentacyjne jako nowa kategoria ochrony przyrody nieożywionej. Chroń. Przyr. ojcz. 47, 1-2: 5-9.
Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S. W. 1988. Ridge-top trenches and rifts in the Polish outer Carpathians. Ann. Soc. Geol. Pol. 58: 207-228.
Alexandrowicz Z., Brzeźniak E. 1988. Uwarunkowania procesów wietrzenia na powierzchniach skałek piaskowcowych w wyniku zmian termiczno-wilgotnościowych. Folia Geogr., Ser. Geogr.- Phys. 21: 17-36.
Alexandrowicz Z. (red.), Denisiuk Z., Michalik S., Bolland A., Czemerda A., Jozefko U., Zabierowska D. 1989. Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat Polskich. Studia Naturαe B, 33.
Alexandrowicz Z., Pawlikowski Μ. 1982. Mineral crusts of the weathering zone of sandstone tors in the Polish Carpathians. Mineralogia Polon. 13, 2: 41-59.
Alexandrowicz Z., Drzał Μ., Kozłowski S. 1975. Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce (A catalogue of inanimate nature reserves and monuments in Poland). Studia Naturae B, 26: 1—298.
Atlas geologiczno-surowcowy Gór Świętokrzyskich 1:50 000 z sozologiczną klasyfikacją kopalin. 1986. Opr. zesp. pod red. Z. Rubinowskiego, T. Wróblewskiego i J. Gągola. Wydawn. Geolog. Warszawa.
Baumgart-Kotarba Μ. 1974. Rozwój grzbietów górskich w Karpatach fliszowych (Development of mountain ridges in the Flysh Carpathians). Prace Geogr. Inst. Geogr. PAN. 106: 1-136.
Birkenmajer K. 1957, 1962. Zabytki przyrody nieożywionej pienińskiego pasa skałkowego (Monuments of inanimate nature in the Pieniny Klippen belt), cz. I, II. Ochr. Przyr. 24: 157-178., 28: 159-186.
Birkenmajer K. 1959. Zagadnienia ochrony przyrody nieożywionej w Polsce (The protection of inanimate nature in Poland). Ochr. Przyr. 26: 16-32.
Birkenmajer K. 1967. Bazalty dolnośląskie jako zabytki przyrody nieożywionej (Lower Silesian basalts as monuments of inanimate natute). Ochr. Przyr. 32: 225-276.
Bober L. 1984. Rejony osuwiskowe w polskich Karpatach fliszowych i ich związek z budową geologiczną rejonu (Landslide areas in the Polish Flysch Carpatians and their connection with the geological structure of the region). Biul. Inst. Geol. 340: 115-162.
Czernicka-Chodakowska D. 1977, 1980, 1983. Zabytkowe głazy narzutowe na terenie Polski. Cz. I-II, III, IV. Wydawn. Geol. Warszawa.
Drzał Μ., Dynowska I. 1981. Cenne przyrodniczo źródła na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej (Springs of natural values in the Cracow—Wieluń Upland). Stud. Osr. Dokum. Fizjogr. 8: 327—381.
Drzał Μ., Dynowska I. 1981. Cenne przyrodniczo źródła na Wyżynie Miechowskiej (Valuable springs in the Miechow Upland). Stud. Osr. Dokum. Fiyjogr. 10: 323-359.
Dudziak J. 1961. Głazy narzutowe na granicy zlodowacenia w Karpatach Zachodnich (Erratic boulders at the boundary of glaciation in the Western Carpathians). Pr. geol. Kom. Nauk Geol. PAN, 5.
Dynowska I. 1986. Regionalne zróżnicowanie źródeł w Polsce (Regional differentiation of springs in Poland). Folia Geographica, ser. Geogr. - Physica 18: 5-30.
Dżułyński St., Kotarba A. 1979. Solution pans and their bearing on the development of pediments and tors in granite. Z. geomorph. N. F. 23, 2: 172-191.
Flis J. 1958. Formy terenu wywołane grawitacyjnymi ruchami mas skalnych w Sądecczyźnie (Landforms caused by gravity transportation in West Beskids in the vinicity of Nowy Sącz). Roczn. Nauk. - Dydakt. WSP. Geografia 8: 35-53.
Gonera Μ. 1991. Ochrona stanowisk paleontologiczno-stratygraficznych miocenu Karpat polskich (The protection of paleontolo-stratigraphical Miocene special sits in Polish Carpathians). Ochr. Przyr. 49, II: 119-141.
Gradziński R. 1976. Chronione i godne ochrony obiekty geologiczne w okolicy Krakowa (Protection of geological objects in the environs of Cracow). Prace Muzeum Ziemi 25: 101-118.
Grocholski A., Jerzmański J. 1975. Zabytki paleowulkanizmu na Dolnym Śląsku w świetle ochrony przyrody (Paleovolcanic occurence in the Lower Silesia in the light of nature protection). Ochr. Przyr. 40: 291—349.
Jakubowski K. 1971. Zabytki skalne (Rocky monuments). Wydawn. Geol. Warszawa.
Klimaszewski Μ. 1947. Osobliwości skalne w Beskidach Zachodnich. Wierchy 17: 57-71.
Kostrakiewicz L. 1965. Hydrografia Pienin (Hydrography of the Pieniny Mts.). Zesz. Nauki. U. J. Prace geogr. 12: 77—111.
Kostrakiewicz L. 1989. The protection of springs in Poland. Ochr. Przyr. 47.
Kostrakiewicz L. 1990. Przemiany stosunków krenologicznych na terenie Pienińskiego Parku Narodowego i strefy otulinowej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody.
Kostrakiewicz L. 1991. Charakterystyka fizyko-chemiczna oraz bakteriologiczna wybranych źródeł Pienińskiego Parku Narodowego i jego otuliny (Physico-chemical and bacteriological characteristics of selected springs in the Pieniny National Park and its vicinity). Ochr. Przyr. 49, I: 129-139.
Kostrakiewicz L. 1990. Typy chemiczne wód źródlanych górnej strefy hydrogeologicznej w rejonie kontaktu Pienińskiego Pasa Skałkowego z jednostką magurską. Wszechświat 91, 7-8: 120-123.
Kotarba A. 1986. Rola osuwisk w modelowaniu rzeźby beskidzkiej i pogórskiej (The role of landslides in modelling of the Beskidian and Carpathian Foothills relief). Przegl. Geogr. 58, 1-2: 119-129.
Kotlarczyk J., Piórecki J. 1988. O ochrony przyrody i krajobrazu Karpat Przemyskich (For protection of nature and landscape in the Przemyśl Carpathians). Przegl. geol. 6: 338-345.
Kowalski K. 1965. Jaskinie i ich ochrona. W: Ochrona przyrody i jej zasobów. T. 1: 261-273. Wydawn. Zakł. Ochr. Przyr. PAN. Kraków.
Kozłowski S. 1961. Aktualne zagadnienia ochrony przyrody Roztocza w świetle badań geologiczno-surowcowych (Current problems of nature conservation in Roztocze in the light of research on its geology and natural resources. Ochr. Przyr. 27: 253-272.
Kozłowski S. 1983. Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Polski. Wszechnica PAN. Ossolineum. Wrocław.
Krąpiec Μ., Margielewski W. 1991. Zastosowanie analizy dendrogeomorfologicznej w datowaniu powierzchniowych ruchów masowych (Adaptation of dendrogeomorfological analysis to the mass movement dating). Geologia - Kwart. AGH 17, 1-2: 67-81.
Małkowski S. 1928. Cel i znaczenie ochrony zabytków przyrody nieożywionej (Buts et signification de la protection des monuments de la nature inanimee). Zabytki przyrody nieożywionej 1: 2-5.
Małkowski S. 1951. Ochrona zabytków przyrody nieożywionej a muzea (La protection des monumenst de la nature inanimee et les musee). Zabytki przyrody nieożywionej (4) 1: 6-10.
Margielewski W. 1991. Formy osuwiskowe góry Połoma w rezerwacie "Sine Wiry" w Bieszczadach Zachodnich (Land slide forms on Poloma Mountain at Sine Wiry nature reserve, West Bieszczady). Ochr. Przyr. 49, I: 23-29.
Młodziejowski J. 1948. Wodospady w Kacwinie na Spiszu. (The waterfalls at Kacwin in Spisz). Ochr. Przyr. 18: 143-148.
Otęska-Budzyn J. 1988. Rola ścieżek dydaktycznych z zakresu nauk o Ziemi w kształceniu młodego pokolenia Polakow. Mater. konf. II Seminarium Młodzieżowego Ruchu Ekologicznego: 61-70. Wyd. Inst. Bad. Probl. Młodzieży.
Polichtówna J. 1962. Ostańce Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej ich geneza i znaczenie w krajobrazie (The monadnocks of the Cracow-Częstochowa Upland, their origin and importance in the landscape). Ochr. Przyr. 28: 255—234.
Rubinowski Z., Wójcik Z. 1978. Odsłonięcia geologiczne Kielc i okolic oraz problemy ich ochrony i zagospodarowania (Geological expositions of Kielce and its vinicity with some considerations as regards their protection and exploitation). Prace Muzeum Ziemi, 29: 95-122.
Urban J. 1989. Chronione i godne ochrony obiekty przyrody nieożywionej w regionie świętokrzyskim i nidziańskim. Chrońmy Przyr. ojcz. 45, 2: 66-73.
Wilgat T., Michalczyk Z. 1987. Stosunki wodne Roztoczańskiego Parku Krajobrazowego (Water relations in the region of the Roztoczański Landscape Park). Ochr. Przyr. 45: 295—324.
Wójcik Z. 1976. Formy krasu kopalnego i ich ochrona w Polsce (Fossil karst forms and their protection in Poland). Prace Muzeum Ziemi 25: 133—157.
Ziętara T. 1969. W sprawie klasyfikacji osuwisk w Beskidach Zachodnich (On the classification of Landslides in the Western Beskids). Studia Geomorh. Carp. Balc. 3: 111—131.
Ziętara T., Lis J. 1986. Part of geological structure in evolution of waterfalls rapids in the Flysh Carpathians. Folia Geographica18: 31-50.
Złonkiewicz Z. 1989. Zabytki skałkowe Roztocza (Monumental rocky forms in the Roztocze borderland of the Lublin Upland). Ochr. Przyr. 47: 309-333.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Suplement

Start page:

9

End page:

35

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:167300

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 10, 2021

In our library since:

Mar 10, 2021

Number of object content downloads / hits:

49

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/120491

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information