RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Project of the geoconservation of Podgórki Tynieckie

Creator:

Miśkiewicz, Krzysztof

Date issued/created:

2002

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 106-108 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

Alexandrowicz S. W. 1955. Uwagi o genezie przełomu Wisły pod Tyńcem. Biul. Inst. Geol. 97: 271-295.
Alexandrowicz S. W. 1955. Stary obryw skalny w Tyńcu koło Krakowa. Biul. Inst. Geol. 108: 5-16.
Alexandrowicz S. W. 1960. Budowa geologiczna okolic Tyńca. Biul. Inst. Geol. 152: 5-93.
Alexandrowicz S. W. 1969. Utwory paleogenu w południowej części Wyżyny Krakowskiej. Rocz. Pol. Tow. Geol. 39, 4: 681-696.
Alexandrowicz S. W. 1997. Waloryzacja i projekt ochrony skałek jurajskich w Piekarach koto Tyńca. Kwartalnik AGH, Geologia 23 (2): 141-162.
Alexandrowicz Z. 1991. Stanowisko dokumentacyjne jako nowa kategoria ochrony przyrody nieożywionej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 47, 1/2: 5-9.
Alexandrowicz S. W., Alexandrowicz Z. 1999. Selected geosites of the Cracow Upland. W: Representative geosites of Central Europe (ed.) Alexandrowicz Z.: 53-60. Pol. Geol. Inst., Spec. Papers 2, Warszawa.
Alexandrowicz Z., Drzał M., Kozłowski S. 1975. Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce. Studia Naturae B, 26.
Alexandrowicz Z., Kućmierz A., Urban J., Otęska-Budzyn J. 1992. Waloryzacja przyrody nieożywionej obszarów i obiektów chronionych w Polsce. Pań. Inst. Geol., Warszawa.
Bogacz K. 1967. Budowa geologiczna północnego obrzeżenia Rowu Krzeszowickiego. Pr. geol. PAN 41, Warszawa.
Bukowy S. 1956. Geologia obszaru pomiędzy Krakowem a Korzkwią. Biul. Inst. Geol. 108: 17-82.
Dzwonko Z., Loster S. 1992. Zróżnicowanie roślinności i wtórna sukcesja w murawowo-leśnym rezerwacie Skołczanka k/Krakowa. Ochr. Przyr. 50, cz. 1: 33-64.
Dżułyński S. 1951. Powstanie wapieni skalistych jury krakowskiej. Roczn. Pol. Tow. Geol. 21: 125-180.
Dżułyński S. 1953. Tektonika południowej części Wyżyny Krakowskiej. Acta Geol. Pol. 3: 325-436.
Dżułyński S., Żabiński W. 1954. Ciemne wapienie w jurze krakowskiej. Acta Geol. Pol. 4, 1: 181-190.
Gaweł A. 1949. Dolomityzacja w wapieniach jurajskich okolic Krakowa. Roczn. Tow. Geol. 18: 292-317.
Gradziński R. 1955. Przyczynki do znajomości miocenu okolic Krakowa. Acta Geol. Pol. 5, 1: 67-79.
Jamka R. 1939. Badania wykopaliskowe w pow. krakowskim. Prace Prehist. 2.
Kowalski K. 1951. Jaskinie Polski. T. 1, Wyd. Państw. Muz. Archeol., Warszawa.
Leńczyk G. 1956. Wyniki dotychczasowych badań w Tyńcu pow. Kraków. Materiały starożytne, t. 1, Warszawa.
Liszka S., Panow E. 1935. Nowe stanowisko wapienia ostrygowego w Tyńcu koło Krakowa. Roczn. Pol. Tow. Geol. 11: 18-20.
Łaptaś A. 1974. O dolomitach w wapieniach skalistych okolic Krakowa. Roczn. Pol. Tow. Geol. 44 (2-3): 247-273.
Matyszkiewicz J. 1987. Epigenetyczna sylifikacja wapieni górnego oxfordu okolic Krakowa. Roczn. Pol. Tow. Geol. 57 (1-2): 59-87.
Matyszkiewicz J. 1989. Sedymentacja i diageneza sinicowo-gąbkowych wapieni górnego oxfordu w Piekarach koło Krakowa. Roczn. Pol. Tow. Geol. 59 (1-2): 223-229.
Miśkiewicz K. 2000. Waloryzacja geologiczna i projekt geoochrony Podgórek Tynieckich. Maszynopis, praca magisterska, pod kier. Alexandrowicz S. W. AGH Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków.
Rajchel L. 1997. Źródło Świętego Jana z Kęt. Chrońmy Przyr. Ojcz. 53, 5: 70-76.
Razowski J., Palik E. 1969. Fauna motyli okolic Krakowa. Act. Zool. Crac. 14 (11): 217-310.
Świeboda M. 1967. Stanowisko kłoci wiechowatej w Podgórkach pod Krakowem. Chrońmy Przyr. Ojcz. 23, 5: 18-24.
Zinkow J. 1995. Wokół Tyńca i Skawiny. Przewodnik monograficzny, Kraków: Platan.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

58

Issue:

2

Start page:

91

End page:

108

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:143008

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 7, 2020

In our library since:

Oct 15, 2020

Number of object content downloads / hits:

664

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/166649

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information