polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Prace Geograficzne = Geographical Studies / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego

Publication structure:
 • Prace Geograficzne
  • Nr 268 (2018) : Hydromorfologiczne uwarunkowania funkcjonowania geoekosystemu Zbiornika Włocławskiego = Hydromorphological conditions of the functioning of the Włocławek Reservoir geo-ecosystem
  • Nr 267 (2018) : Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce : uwarunkowania na poziomie gminnym = Comprehensive modelling of passenger road traffic in Poland - the municipality level aspects
  • Nr 266 (2018) : Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski = Studies on division of Poland into physico-geographical regions
  • Nr 265 (2018) : Ewolucja strefy brzegowej nizinnych zbiorników zaporowych w wrunkach dużych wahań poziomu wody na przykładzie Zbiornika Jeziorsko na Warcie = Evolution of the shore zone of lowland water reservoirs in the conditions of significant water level fluctuations on the examp
  • Nr 264 (2018) : Ekologiczne i fizjonomiczne koszty bezładu przestrzennego = Ecological and physiognomic cost of spatial chaos
  • Nr 263 (2017) : Warunki termiczne w Polsce na przełomie XX i XXI wieku i ich wpływ na umieralność = Thermal conditions in Poland at the turn of the 20th and 21th centuries, and their impact on mortality
  • Nr 262 (2017) : Urbanizacja przestrzenna terenów wiejskich na obszarze metropo + Spatial urbanization of rural areas of the Warsaw Metropolitan Area : ecological and ladscape contextlitalnym Warszawy : kontekst ekologiczno-krajobrazowy
  • Nr 261 (2017) : Dostępność przestrzenna do usług publicznych w Polsce = Spatial accessibility to public services in Poland
  • Nr 260 (2017) : Delimitacja obszarów strategicznej interwencji państwa : obszarów wzrostu i obszarów problemowych = Delimitation of the state intervention strategic areas : growth areas and problem areas
  • Nr 259 (2017) : Historyczne zmiany pokrywy leśnej na pograniczu mazursko-kurpiowskim w aspekcie rozwoju zrównoważonego krajobrazu = Long-term forest cover changes in terms of landscape sustainability : a case of Masuria-Kurpie borderland
  • Nr 258 (2017) : Multimodalna dostępność transportem publicznym gmin w Polsce (MULTIMODACC) = Multimodal public transport accessibility of Polish gminas/municipalities (MULTIMODACC)
  • Nr 257 (2017 ) : Deregulacja i przekształcenia przedsiębiorstw transportu lądowego w Polsce na tle polityki spójności UE = Deregulation and transformation among Poland's surface-transport companies against the background of the EU cohesion policy
  • Nr 256 (2017) : Region metropolitalny Warszawy : studia miast średniej wielkości = Metropolitan region of Warsaw : a study on middle-sized towns
  • Nr 255 (2016) : Syndrom NIMBY na obszarach wiejskich w Polsce : uwarunkowania i specyfika konfliktów wokół lokalizacji niechcianych inwestycji
  • Nr 254 (2016) : Zmiany użytkowania ziemi a interakcje przestrzenne na obszarach metropolitalnych Polski
  • Nr 253 (2016) : Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany
  • Nr 252 (2016) : Kierunki przemian środowiska przyrodniczego dolin gorczańskich = Directions of changes in the natural environment of valleys in the Gorce Mountains
  • Nr 251 (2016) : Dynamika krajobrazu : uwarunkowania i prawidłowości na przykładzie dorzecza Wiaru w Karpatach (XVIII-XXI wiek) = Landscape dynamics : determinants and patterns on the example of the Wiar river basin in the Carpathians (18th - 21st century)
  • Nr 250 (2015) : Powiązania eksportowe gospodarki lokalnej w warunkach zmiennej koniunktury : analiza przestrzenna = Export linkages of local economy in the changing economic situation : spatial analysis
  • Nr 249 (2015) : Wpływ wybranych korytarzy drogowych na środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów przyległych = Impact of the selected road corridors on natural environment and socio-economic development of the adjacent areas
  • Nr 248 (2015) : Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej a przesunięcie modalne w Polsce w latach 2000-2010 = Development of road and railway infrastructure in Poland versus modal shift in the years 2000-2010
  • Nr 247 (2015) : Transport zawiesiny w warunkach zmieniającej sie antropopresji w zlewni Bystrzanki (Karpaty fliszowe) = Transport of suspended sediment in the Bystrzanka stream (Polish Flysch Carpathians) under changing antropopressure
  • Nr 246 (2014) : Zmiany zróżnicowań społecznych i przestrzennych w wybranych dzielnicach Warszawy i aglomeracji paryskiej : dynamika i aktorzy
  • Nr 245 (2014) : Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia zasobów mieszkaniowych w Warszawie w latach 1945-2008 = Transformation of spatial distribution of housing resources in Warsaw in the period 1945-2008
  • Nr 244 (2013) : Społeczno-demograficzne uwarunkowania dojazdów do pracy do Białegostoku = Socio-demographic determinants of commuting to work in Białystok
  • Nr 243 (2013) : Rozwój i regres sieci kolei przemysłowych w Polsce w latach 1881-2010
  • Nr 242 (2013) : Studia nad geopolityką XX wieku
  • Nr 241 (2013) : Produkcja i towarowość rolnictwa w Polsce : przemiany i zróżnicowania przestrzenne po II wojnie światowej = Production and commercialization of Polish agriculture : changes after World War II and present spatial differentation
  • Nr 240 (2013) : Long-term evolution models of post-agricultural forests
  • Nr 239 (2013) : Dolina Suchej Wody w Tatrach : środowisko i jego współczesne przemiany
  • Nr 238 (2013) : Księstwa Rzeczpospolitej : państwo magnackie jako region polityczny
  • Nr 237 (2013) : Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze w klimacie monsunowym północno-wschodnich Indii
  • Nr 236 (2012) : Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski a ich rozwój gospodarczy
  • Nr 235 (2012) : Region metropolitalny - pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika
  • Nr 234 (cop. 2012) : Polish-Slovak borderland : transport accessibility and tourism
  • Nr 233 (2012) : Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim
  • Nr 232 (2012) : Kompleksy roślinności i krajobrazy roślinne doliny środkowej Wisły
  • Nr 231 (2012) : Współczesne zmiany środowiska przyrodniczego dolin potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach
  • Nr 230 (2011) : Podatność stoków na osuwanie w polskich Karpatach fliszowych
  • Nr 229 (2011) : Wpływ zbiornika wodnego "Klimkówka" na abiotyczne elementy środowiska przyrodniczego w dolinie Ropy
  • Nr 228 (2011) : Uwarunkowania naturalne i antropogeniczne rozmieszczenia ssaków łownych w Polsce
  • Nr 227 (2011) : Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji
  • Nr 226 (2011) : Teoria nazw geograficznych
  • Nr 225 (2010) : Geomorfologiczne i hydrologiczne skutki funkcjonowania dróg polnych na Pogórzu Ciężkowickim
  • Nr 224 (2010) : Turystyka na obszarach przygranicznych Polski
  • Nr 223 (2010) : Antropogeniczne i naturalne przemiany środowiska geograficznego województwa kujawsko-pomorskiego - wybrane przykłady
  • Nr 222 (2010) : Geneza i wiek poziomów próchnicznych w osadach równin zalewowych dolin przedpola Karpat
  • Nr 221 (2009) : Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie odpływu rzecznego w dorzeczu Skrwy Lewej
  • Nr 220 (2009) : Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu
  • Nr 219 (2008) : Present-day evolution of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan piedmont
  • Nr 218 (2008) : Problematyka geopolityczna ziem polskich
  • Nr 217 (2008) : Duże przedsiębiorstwa w strukturze przestrzennej największych polskich miast
  • Nr 216 (2008) : Związek pomiędzy pokrywą śnieżną a roślinnością na przykładzie grądów Białowieskiego Parku Narodowego
  • Nr 215 (2008) : Strefy przejścia między układami roślinnymi - analiza wieloskalowa (na przykładzie roslinności górskiej)
  • Nr 214 (2007) : Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat
  • Nr 213 (2007) : Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski
  • Nr 212 (2007) : Współczesna rzeźba peryglacjalna wysokich gór Europy
  • Nr 211 (2007) : Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach
  • Nr 210 (2007) : Degradacja środowiska przyrodniczego południowego skłonu Wyżyny Meghalaya, Indie
  • Nr 209 (2007) : Wieloletnia zmienność odpływu rzecznego z dorzecza Zgłowiączki
  • Nr 208 (2007) : Wymiar przestrzenny struktur i aktywności społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
  • Nr 207 (2006) : Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej
  • Nr 206 (2006) : Kartogram jako forma prezentacji zależności zjawisk geograficznych
  • Nr 205 (2006) : Ewolucja strefy brzegowej zbiornika pakoskiego (Pojezierze Gnieźnieńskie)
  • Nr 204 (2006) : Zapis zmian klimatu oraz działalności człowieka i ich rola w holoceńskiej ewolucji dolin środkowoeuropejskich
  • Nr 203 (2006) : Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003
  • Nr 202 (2005) : Population, environment and development
  • Nr 201 (2005) : Późnoglacjalna i wczesnoholoceńska ewolucja obniżeń jeziornych na Pojezierzu Kociewskim (wschodnia część Pomorza)
  • Nr 200 (2004) : Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych
  • Nr 199 (2004) : Fitoindykacja jako narzędzie oceny środowiska fizycznogeograficznego : podstawy teoretyczne i analiza porównawcza stosowanych metod
  • Nr 198 (2004) : Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2002 : współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej
  • Nr 197 (2004) : Rola małej epoki lodowej w przekształcaniu środowiska przyrodniczego Tatr
  • Nr 196 (2004) : Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy
  • Nr 195 (2004) : Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi transgranicznych
  • Nr 194 (2004) : Formy i osady czwartorzędowe w świetle badań georadarowych
  • Nr 193 (2004) : Przebieg akumulacji rzecznej w górnym vistulianie w Kotlinie Sandomierskiej
  • Nr 192 (2004) : Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce
  • Nr 191 (2004) : Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India
  • Nr 190 (2003) : Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce
  • Nr 189 (2003) : Holocene and late Vistulian paleogeography and paleohydrology
  • Nr 188 (2003) : Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych : zbiór prac = Progress in cllimatic and bioclimatic research
  • Nr 187 (2003) : Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa : zastosowania w badaniach geograficznych w Polsce
  • Nr 186 (2002) : Hydrologiczne aspekty antropopresji w polskich Karpatach
  • Nr 185 (2002) : Ocena różnorodności krajobrazu na podstawie analizy struktury przestrzennej roślinności
  • Nr 184 (2002) : Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej
  • Nr 183 (2002) : Recesja lodowców rejonu Kaffiøyry (Ziemia Oskara II - Spitsbergen) w XX wieku
  • Nr 182 (2002) : Przestrzenna zmienność właściwości gleb bielicoziemnych Środkowej i Północnej Europy a geograficzne zróżnicowanie czynników pedogenicznych
  • Nr 181 (2002) : Modelowanie dynamiki przemian ludności w warunkach wzrostu znaczenia migracji międzynarodowych
  • Nr 180 (2001) : Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej : zbiór prac
  • Nr 179 (2001) : Między geografią i biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego : zbiór prac
  • Nr 178 (2001) : Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym : [zbiór prac]
  • Nr 177 (2000) : Potoki towarowe polskiego handlu zagranicznego a międzynarodowe powiązania transportowe
  • Nr 176 (2000) : Charakterystyka środowiska hydrochemicznego wód powierzchniowych zachodniej części Kotliny Płockiej
  • Nr 175 (2000) : Przekształcenia sieci handlu detalicznego i gastronomii w okresie transformacji społeczno-gospodarczej Polski
  • Nr 174 (1999) : Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu
  • Nr 173 (1999) : Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej
  • Nr 172 (1999) : Obszary problemowe w rolnictwie Polski
  • Nr 171 (1999) : Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej
  • Nr 170 (1999) : Przemiany struktury społeczno-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców
  • Nr 169 (1998) : Sytuacja mieszkaniowa ludności aglomeracji warszawskiej w latach 1970-1988 : zróżnicowania przestrzenne i tendencje zmian
  • Nr 168 (1997) : Przemiany rolniczego użytkowania ziemi w Polsce w latach 1975-1988
  • Nr 167 (1996) : Tendencje kontrurbanizacyjne w krajach Europy Zachodniej
  • Nr 166 (1996) : Antropogeniczne i naturalne przeobrażenia krajobrazów roślinnych Mazowsza (od schyłku XVIII w. do 1990 r.)
  • Nr 165 (1995) : Szacowanie ewapotranspiracji wilgotności gleb i masy zielonej łąk na podstawie zdjęć satelitarnych NOAA
  • Nr 164 (1995) : Obieg wody w klimacie kontynentalnym na przykładzie północnej Mongolii
  • Nr 163 (1995) : Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce
  • Nr 162 (1994) : Kształtowanie się strefy żywicielskiej aglomeracji warszawskiej
  • Nr 161 (1994) : Morfodynamika strefy brzegowej zbiornika Włocławek
  • Nr 160 (1993) : Typologia i ocena bioklimatu Polski na podstawie bilansu cieplnego ciała człowieka
  • Nr 159 (1993) : Wymiana ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem w różnych warunkach środowiska geograficznego
  • Nr 158 (1993) : Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski
  • Nr 157 (1992) : Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły
  • Nr 156 (1992) : System "człowiek - środowisko" w świetle teorii ocen
  • Nr 155 (1992) : System denudacyjny Polski : praca zbiorowa
  • Nr 154 (1990) : Koncepcje i metody badawcze z dziedziny osadnictwa
  • Nr 153 (1990) : Współczesne przemiany rzeźby Polski południowo-wschodniej : opracowanie zbiorowe
  • Nr 152 (1989) : Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce : praca zbiorowa
  • Nr 151 (1989) : Struktury i procesy społeczno-demograficzne w regionie katowickim : praca zbiorowa
  • Nr 150 (1987) : Badania geograficzne nad osadnictwem w południowej Anatolii
  • Nr 149 (1988) : Morfogenetyczne typy osiedli wiejskich na Pomorzu Zachodnim
  • Nr 148 (1989) : Regiony wyludniające się w Polsce
  • Nr 147 (1988) : Studium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich : opracowanie zbiorowe
  • Nr 146 (1986) : Stratygrafia i geneza osadów zlodowacenia wistulian w północnej części Dolnego Powiśla
  • Nr 145 (1983) : Kształtowanie koryt i teras rzecznych w warunkach zróżnicowanych ruchów tektonicznych (na przykładzie wschodniego Podhala)
  • Nr 144 (1983) : Różnicowanie się i nowe podziały światowej przestrzeni społeczno-gospodarczej : opracowanie zbiorowe
  • Nr 143 (1982) : Mechanizm transportu fluwialnego i dostawy zwietrzelin do koryta w górskiej zlewni fliszowej
  • Nr 142 (1981) : Rola stoku w kształtowaniu odpływu w Karpatach fliszowych
  • Nr 141 (1981) : Third World geographical problems of development : proceedings of the III Polish-Soviet Seminar, Warsaw, September 1979
  • Nr 140 (1981) : Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce : opracowanie zbiorowe
  • Nr 139 (1981) : Wybrane zagadnienia teorii i metod oceny oddziaływania człowieka na środowisko : opracowanie zbiorowe
  • Nr 138 (1980) : Terytorialny system rekreacyjny : analiza struktury i charakteru powiązań (studium teoretyczno-metodyczne)
  • Nr 137 (1980) : Environment of the Sant valley (southern Khangai Mountains) : results of the Polish-Mongolian Physico-Geographical Expedition. Vol. 2 /
  • Nr 136 (1980) : Vertical zonality in the southern Khangai Mountains (Mongolia) : result of the Polish-Mongolian Physico-Geographical Expedition. Vol. 1 /
  • Nr 135 (1980) : Integracja wielkich miast Polski w zakresie powiązań towarowych
  • Nr 134 (1980) : Przemiany struktury przestrzennej produkcji towarowej rolnictwa indywidualnego w Polsce w latach 1960-1970
  • Nr 133 (1979) : Modernizacja rolnictwa tradycyjnego na przykładzie zielonej rewolucji w Indiach
  • Nr 132 (1979) : Deglacjacja Dolnego Powiśla w środkowym würmie i związane z nią środowiska depozycji osadów
  • Nr 131 (1979) : Bilans cieplny ciała człowieka jako podstawa podziału bioklimatycznego obszaru Iwonicza
  • Nr 130 (1978) : Termika osadów dennych w badaniu jezior
  • Nr 129 (1978) : Tendencje lokalizacyjne zakładowych ośrodków wczasowych w Polsce do 1971 roku = Tendencii razmeščeniâ domov otdyha prinadležaščih predpriâtiâm v Pol`še do 1971 goda
  • Nr 128 (1978) : Miejsce aglomeracji wielkomiejskich w przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski
  • Nr 127 (1978) : Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski 1950-1970
  • Nr 126 (1977) : Zielona Góra : baza ekonomiczna i powiązania zewnętrzne
  • Nr 125 (1978) : Studia nad typologią i oceną środowiska geograficznego Karpat i Kotliny Sandomierskiej : opracowanie zbiorowe
  • Nr 124 (1977) : Rozwój osuwisk na prawym zboczu doliny Wisły między Dobrzyniem a Włocławkiem
  • Nr 123 (1977) : Stosunki termiczne Beskidu Niskiego : (metoda charakterystyki reżimu termicznego gór)
  • Nr 122 (1976) : Współczesny rozwój stoków w polskich Karpatach fliszowych
  • Nr 121 (1977) : Charakterystyka siedlisk polnych na Pogórzu Beskidu Niskiego metodami biologicznymi
  • Nr 120 (1976) : Współczesne modelowanie węglanowych stoków wysokogórskich : na przykładzie Czerwonych Wierchów w Tatrach Zachodnich
  • Nr 119 (1976) : Rozwój geomorfologiczny doliny Wisły pomiędzy Kotliną Płocką a Kotliną Toruńską
  • Nr 118 (1977) : Struktura przestrzenna regionu bydgosko-toruńskiego : ewolucja i dynamika
  • Nr 117 (1977) : Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej
  • Nr 116 (1975) : Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy w latach 1931 i 1970 w świetle analizy czynnikowej
  • Nr 115 (1975) : Rozwój rzeźby Pagórów Chełmskich w trzeciorzędzie i czwartorzędzie
  • Nr 114 (1975) : Dynamika transportu fluwialnego Kamienicy Nawojowskiej
  • Nr 113 (1975) : Struktura przestrzenna przepływów ludności miast województwa kieleckiego
  • Nr 112 (1975) : Symulacja cyfrowa i analiza systemowa w badaniach procesów urbanizacji wsi : (model gromady Biała Stara, powiat Płock)
  • Nr 111 (1975) : Land use mapping : development and methods
  • Nr 110 (1975) : Geneza zabagnienia Pradoliny Biebrzy
  • Nr 109 (1974) : Związki przestrzenne między migracjami stałymi i dojazdami do pracy oraz czynniki przemieszczeń ludności
  • Nr 108 (1974) : Problemy ochrony środowiska człowieka
  • Nr 107 (1974) : Rolnicze użytkowanie ziemi a formy własności i rozmiary gospodarstw rolnych na Kujawach
  • Nr 106 (1974) : Rozwój grzbietów górskich w Karpatach fliszowych
  • Nr 105 (1974) : Denudacja chemiczna na obszarach krasu węglanowego
  • Nr 104 (1974) : Geneza Basenu Grudziądzkiego w świetle osadów i form glacjalnych
  • Nr 103 (1973) : Stosunki wodne w polskich Karpatach Zachodnich
  • Nr 102 (1973) : Próba typologii i regionalizacji rolnictwa na obszarze Dolnego Powiśla
  • Nr 101 (1973) : Struktura przestrzenna średnich miast ośrodków wojewódzkich w Polsce
  • Nr 100 (1973) : Typologia rolnictwa na przykładzie województwa białostockiego
  • Nr 99 (1973) : Promieniowanie pochłonięte na obszarze Polski
  • Nr 98 (1973) : Zmiany w rolnictwie tradycyjnym i migracje ludności wiejskiej w krajach rozwijających się : Irak, Maroko, kraje Afryki Zachodniej, kraje andyjskie
  • Nr 97 (1973) : Studia nad strukturą funkcjonalną miast
  • Nr 96 (1972) : Powierzchniowa denudacja chemiczna w wapienno-dolomitowych Tatrach Zachodnich
  • Nr 95 (1972) : Udział ciepła ze sztucznych źródeł w bilansie cieplnym na obszarze Polski
  • Nr 94 (1972) : Współczesne procesy fluwialne i rzeźba równiny Skeidarársandur (Islandia)
  • Nr 93 (1972) : Analiza zjawisk koncentracji w sieci osadniczej : problemy metodyczne
  • Nr 92 (1971) : Zastosowanie metody analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regionalnej Polski
  • Nr 91 (1972) : Wykorzystanie zdjęć lotniczych w geografii stosowanej
  • Nr 90 (1971) : Metody oceny warunków fizjograficznych dla potrzeb planowania przestrzennego miast
  • Nr 89 (1971) : Przestrzenne powiązania produkcyjne stoczni gdańskich
  • Nr 88 (1970) : Kierunki ewolucji rolnictwa w krajach Maghrebu
  • Nr 87 (1971) : Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast.
  • Nr 86 (1970) : Częstość dni z opadem w Polsce
  • Nr 85 (1970) : Rozwój rzeźby okolic Łęczycy po zlodowaceniu środkowopolskim
  • Nr 84 (1970) : Wpływ podłoża atmosfery na przebieg dobowy bilansu cieplnego powierzchni czynnej
  • Nr 83 (1971) : Struktura i tekstura sandru ostródzkiego oraz teras doliny górnej Drwęcy
  • Nr 82 (1971) : Studia z geografii średnich miast w Polsce : problematyka Tarnowa : opracowanie zbiorowe
  • Nr 81 (1970) : Próba typologii rolnictwa Ponidzia
  • Nr 80 (1970) : Wpływ katastrofalnych wezbrań na przebieg procesów fluwialnych (na przykładzie potoku Kobylanka na Wyżynie Krakowskiej)
  • Nr 79 (1969) : Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej
  • Nr 78 (1969) : Rozwój struktury przestrzennej obszarów metropolitalnych Kalifornii
  • Nr 77 (1969) : Z zagadnień ludnościowych krajów gospodarczo słabo rozwiniętych
  • Nr 76 (1969) : Delimitacja aglomeracji wielkomiejskich w Polsce
  • Nr 75 (1969) : Procesy i formy wydmowe w Polsce
  • Nr 74 (1968) : Ostatnie zlodowacenie skandynawskie w Polsce
  • Nr 73 (1968) : Procesy brzegowe i zmiany linii brzegowej jeziora Mikołajskiego
  • Nr 72 (1968) : Migracje ludności w Polsce w latach 1950-1960
  • Nr 71 (1968) : Niektóre zagadnienia czwartorzędu na obszarze Spitsbergenu
  • Nr 70 (1968) : Zjawiska krasowe we wschodniej Syberii
  • Nr 69 (1968) : Problemy regionalizacji fizycznogeograficznej : materiały z Sympozjum zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Geograficzne w dniach 16-24 września 1966 r.
  • Nr 68 (1968) : Zagadnienie metody bilansu wodnego Thornthwaite'a i Mathera w zastosowaniu do Polski
  • Nr 67 (1968) : Włóka - pojęcie i termin na tle innych średniowiecznych jednostek pomiaru ziemi
  • Nr 66 (1968) : Typy wsi Śląska Opolskiego na początku XIX wieku i ich geneza
  • Nr 65 (1968) : Masy wodne południowego Bałtyku i wpływ ich ruchów na polską strefę przybrzeżną
  • Nr 64 (1967) : Regionalizacja ekonomiczna : zagadnienia podstawowe
  • Nr 63 (1967) : Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast : studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań
  • Nr 62 (1967) : Geneza pradoliny warszawsko-berlińskiej między Nerem i Moszczenicą
  • Nr 61 (1967) : Wydmy Kotliny Płockiej
  • Nr 60 (1968) : Rola gwałtownych ulew i powodzi w modelowaniu rzeźby Beskidów
  • Nr 59 (1967) : Zmiany w rolnictwie krajów gospodarczo słabo rozwiniętych : Turcja, Syria, Egipt
  • Nr 58 (1967) : Pochodzenie jeziora Śniardwy i jego zasoby wodne
  • Nr 57 (1966) : Osady denne jeziora Mikołajskiego
  • Nr 56 (1966) : Mapy przemysłu, ich właściwości metodyczne i kartometryczne
  • Nr 55 (1966) : Obieg wody w obszarze górskim na przykładzie górnej części dorzecza Czarnego Dunajca
  • Nr 54 (1966) : Rozwój rzeźby w trzeciorzędzie okolic Ostrowca Świętokrzyskieo i Ćmielowa
  • Nr 53 (1966) : Deglacjacja północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej w okresie zlodowacenia środkowopolskiego
  • Nr 52 (1966) : Współczesny rozwój stoków w dorzeczu górnego Grajcarka (Beskid Wysoki - Karpaty Zachodnie)
  • Nr 51 (1965) : Regionalizacja zoogeograficzna palearktyki w oparciu o faunę motyli tzw. większych (Macrolepidoptera)
  • Nr 50 (1965) : Rozwój rzeźby polskiej części Karpat Wschodnich : (na przykładzie dorzecza górnego Sanu)
  • Nr 49 (1965) : Polska kartografia ekonomiczna XX wieku
  • Nr 48 (1965) : Pojęcie regionu ekonomicznego a teoria geografii
  • Nr 47 (1966) : Studia geograficzne w powiecie pińczowskim : opracowanie zbiorowe pod kier.
  • Nr 46 (1963) : Problems of geomorphological mapping : data of the International Conference of the Subcommission on Geomorphological Mapping, Poland, 3-12 May, 1962
  • Nr 45 (1963) : Sieć ośrodków więzi społeczno-gospodarczej wsi w Polsce
  • Nr 44 (1963) : Rzeźba progu środkowotriasowego w okolicy Będzina
  • Nr 43 (1963) : Regiony turystyczne Polski : stan obecny i potencjalne warunki rozwoju
  • Nr 42 (1963) : Historia jeziora Kruklin w świetle osadów strefy litoralnej
  • Nr 41 (1963) : Zespoły sieci komunikacyjnych
  • Nr 40 (1963) : Procesy ludnościowe na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1960
  • Nr 39 (1963) : Rzeźba strefy marginalnej i typy deglacjacji lodowców południowego Spitsbergenu
  • Nr 38 (1963) : Rzeźba północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich
  • Nr 37 (1962) : Rozwój i rozmieszczenie przemysłu rolno-spożywczego w województwie białostockim
  • Nr 36 (1962) : Dolina Sanu między Soliną a Zwierzyniem w czwartorzędzie
  • Nr 35 (1962) : Sposoby gospodarowania w rolnictwie województwa białostockiego
  • Nr 34 (1962) : Zachmurzenie Polski
  • Nr 33 (1962) : Opady w Polsce w przekroju wieloletnim : tenencje, okresowość oraz prawdopodobieństwo występowania niedoboru i nadmiaru opadów
  • Nr 32 (1962) : Miasta województwa białostockiego
  • Nr 31 (1962) : Land utilization : methods and problems of research : proceedings of the International Seminar, Poland, 30.V-8.VI.1960
  • Nr 30 (1962) : Zarys historii geografii ekonomicznej w Polsce do 1939 r.
  • Nr 29 (1961) : Morphology of the Noteć - Warta (or Toruń - Eberswalde) ice marginal streamway
  • Nr 28 (1961) : Die Verbreitung der Bevölkerung nach dem Abstand vom Meer : eine Bevölkerungsgeographische Studie
  • Nr 27 (1961) : Problems of economic region : papers of the Conference on Economic Regionalization in Kazimierz (Poland), May 29 - June 1, 1959
  • Nr 26 (1961) : Studia hydrologiczne nad potokami tatrzańskimi : opady i odpływ na obszarze zlewni Białki i Potoku Kościeliskiego
  • Nr 25 (1961) : Problems of applied geography : proceedings of the Anglo-Polish Seminar, Nieborów, September 15-18. 1959
  • Nr 24 (1960) : Województwo warszawskie : studium ekonomicznej struktury regionalnej
  • Nr 23 (1960) : Geomorfologia obszaru między Skierniewicami a Rawą Mazowiecką
  • Nr 22 (1960) : Rozwój rzeźby Karpat fliszowych w holocenie
  • Nr 21 (1960) : Paleomorfologia powierzchni podplejstoceńskiej niżowej części dorzecza Odry
  • Nr 20 (1959) : Wykorzystanie środowiska geograficznego dla hodowli w województwie białostockim
  • Nr 19 (1959) : Z badań środowiska geograficznego w powiecie mrągowskim : opracowanie zbiorowe
  • Nr 18 (1959) : Struktura przestrzenna przemysłu cegielnianego na Ziemiach Zachodnich w epoce kapitalizmu
  • Nr 17a (1969) : Polska przeglądowa mapa użytkowania ziemi 1 : 1 000 000. A, Część tekstowa
  • Nr 17b (1969) : Polska przeglądowa mapa użytkowania ziemi 1 : 1 000 000. B, Część kartograficzna
  • Nr 16 (1955) : Zmiany w rozmieszczeniu i strukturze ludności Polski Ludowej w latach 1946 do 1950
  • Nr 15 (1958) : Zalew Wiślany
  • Nr 14 (1957) : Vertical distribution of world population
  • Nr 13a (1958) : Hydrografia dorzecza Krutyni
  • Nr 13 (1958) : Rozwój geomorfologiczny wschodniej części Wyżyny Miechowskiej
  • Nr 12 (1957) : Geografia polska w okresie Odrodzenia
  • Nr 11 (1958) : Rozwój morfologiczny progu Pogórza Karpackiego między Dębicą a Trzcianą
  • Nr 10 (1957) : Białostocki okręg przemysłu włókienniczego do 1945 roku : czynniki rozwoju i zagadnienia lokalizacyjne
  • Nr 9 (1957) : Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast : opracowanie zbiorowe
  • Nr 8 (1956) : Studia z dziejow geografii ekonomicznej w Polsce od połowy XVIII w. do r. 1848
  • Nr 7 (1956) : Wyżyna Lubelska : rzeźba i czwartorzęd
  • Nr 6 (1956) : Geomorfologia okolic środkowej Wilii
  • Nr 5 (1956) : O powstaniu i przebrażaniu kształtów wsi Pomorza Gdańskiego
  • Nr 4 (1955) : Opady atmosferyczne dorzecza Odry i ich związek z hipsometrią i zalesieniem
  • Nr 3 (1954) : Franciszek Szwarcenberg-Czerny : profesor geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1847-1917)
  • Nr 2 (1954) : Pradolina Nysy i plejstoceńskie zmiany hydrograficzne na przedpolu Sudetów Wschodnich
  • Nr 1 (1954) : Kras gipsowy Niecki Nidziańskiej