Object

Title: Sebastian Sierakowski (1743–1824) i mit Krakowa w okresie napoleońskim i pokongresowym

Creator:

Getka-Kenig, Mikołaj (1987- )

Date issued/created:

2019

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 126 nr 2 (2019)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 283-314 ; 24 cm

Abstract:

The article deals with the contribution of Sebastian Sierakowski (Cracow prelate, academic, and politician) to the formation of the myth of Cracow as the “city-monument” to the historic glory of Poland in the era of Duchy of Warsaw and Free City of Cracow. The author discusses Sierakowski’s various undertakings of a commemorative, editorial or architectural and artistic character.

References:

Anusik Zbigniew, Sierakowski Józef (1765–1831), PSB, t. 37, Warszawa 1996, s. 270–277. ; Banach Jerzy, Michała Stachowicza „Monumenta Regum Poloniae Cracoviensia”, „Folia Historiae Artium” 12, 1976, s. 131–157. ; Barańska Anna, Polityka polska Aleksandra I, w: Wolnomularstwo Narodowe. Walerian Łukasiński, red. Wiktoria Śliwowska, IH PAN, Neriton, Warszawa 2014, s. 37–72. ; Bartel Wojciech, Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa 1815–1846, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976 (Biblioteka Krakowska, t. 116). ; Bartkiewicz Kazimierz, Obraz dziejów ojczystych w świadomości historycznej w Polsce doby Oświecenia, PWN, Poznań 1979. ; Bieniarzówna Janina, Wolne Miasto Kraków, w: Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Dzieje Krakowa, t. 3: Kraków w latach 1796–1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979, s. 39–175. ; Bieniarzówna Janina, Wstęp, w: Rzeczpospolita Krakowska 1815–1846. Wybór źródeł, red. Janina Bieniarzówna, Ossolineum, Wrocław 1951, s. iii–lv. ; Bieniarzówna Janina, Z dziejów liberalnego i konspiracyjnego Krakowa (1833–1848), Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 1948 (Biblioteka Krakowska, t. 106). ; Borowiejska-Birkenmajerowa Maria, Demel Juliusz, Działalność urbanistyczna i architektoniczna Senatu Wolnego Miasta Krakowa w latach 1815–1846, PWN, Warszawa 1963 (Studia i materiały do teorii i historii architektury i urbanistyki, t. 4). ; Cierpisz Szymon, Projekty „historycznych” studni dla Krakowa Sebastiana Sierakowskiego. Forma i idea, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 67, 2017, s. 187–210. ; Dabrowski Patrice M., Commemorations and the Shaping of Modern Poland, Indiana University Press, Bloomington 2004. ; Deszczyńska Martyna, „Religia stanu” w opiniach duchowieństwa Księstwa Warszawskiego, „Wiek Oświecenia” 25, 2009, s. 61–77. ; Dębicki Ludwik, Puławy (1762–1830). Monografia z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego, t. 3, Księgarnia i Skład Nut Gubrynowicza i Schmidta, Lwów 1888. ; Dobrowolski Tadeusz, Rzeźba neoklasyczna i romantyczna w Polsce. Ze studiów nad importem włoskim i świadomością estetyczną, Ossolineum, Wrocław 1974. ; Dzieduszycki Maurycy, Żywot Wacława Hieronima Sierakowskiego arcybiskupa lwowskiego, Drukarnia „Czasu” W. Kirchmayera, Kraków 1868. ; Ferenc Marek, Collegium Nowodworskiego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012. ; Getka-Kenig Mikołaj, Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie „wskrzeszonej” Polski lat 1807–1830, Universitas, Kraków 2017. ; Getka-Kenig Mikołaj, Problem tak zwanych ziem zabranych w dobie „wskrzeszonej” Polski (Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego), 1807–1831, w: O ziemię naszą nie waszą. Ideowe aspekty procesów narodowotwórczych w Europie Środkowej i Wschodniej, red. Łukasz Adamski, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa 2017, s. 183–204. ; Getka-Kenig Mikołaj, Rządowe przedsięwzięcia pomnikowe ku czci Aleksandra I a ideologia „wskrzeszenia” Polski w latach 1815–1830, KH 123, 2016, 4, s. 695–732. ; Girtler Kazimierz, Opowiadania. Pamiętniki z lat 1803–1831, t. 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971. ; Górzyński Sławomir, Arystokracja polska w Galicji. Studium heraldyczno-genealogiczne, DiG, Warszawa 2009. ; Grodziski Stanisław, Rzeczpospolita krakowska, jej lata i ludzie, Universitas, Kraków 2012. ; Grzęda Ewa, Będziesz z chlubą wskazywać synów twoich groby… Mitologizacja mogił bohaterów w literaturze i kulturze polskiej lat 1795–1863, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011. ; Hordyński Piotr, Wstęp, w: Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, red. Piotr Hordyński, t. 1, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1989, s. 7–16. ; Jaroszewski Tadeusz Stefan, Chrystian Piotr Aigner. Architekt warszawskiego klasycyzmu, PWN, Warszawa 1970. ; Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 4: Miasto Kraków, cz. 1: Wawel, red. Jerzy Szablowski, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1965. ; Kizwalter Tomasz, Kryzys oświecenia a początki konserwatyzmu polskiego, Wydawnictwa UW, Warszawa 1987. ; Kotkowska-Bareja Hanna, Pomnik Kopernika, PWN, Warszawa 1973. ; Kulecka Agnieszka, Osiecka Małgorzata, Zamojska Dorota, „…którzy nauki, cnotę, Ojczyznę kochają”. Znani i nieznani członkowie Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. W dwusetną rocznicę powstania Towarzystwa, Archiwum PAN, AGAD, Warszawa 2000. ; Lepiarczyk Józef, Działalność architektoniczna Sebastiana Sierakowskiego. Projekty klasycystyczne i neogotyckie (1777–1824), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1968 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 175). ; Łętowski Ludwik, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. 4: Prałaci i kanonicy krakowscy, nakł. aut., Kraków 1853. ; Małecki Jan M., Kraków w dobie oświecenia, w: Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Dzieje Krakowa, t. 2: Kraków w wiekach XVI–XVIII, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1994, s. 539–611. ; Małkiewicz Adam, Teoria architektury w nowożytnym piśmiennictwie polskim, PWN, Kraków 1976. ; [Matecki Józef], Krótkie Wspomnienie o Starożytnych Grobach i Celniejszych Pomnikach Królów Polskich w Kościele Katedralnym Krakowskim na Zamku znajdujących się, które za staraniem JW. Sebastiana Hr. Sierakowskiego tegoż Kościoła Proboszcza, Senatora Rzeczypospolitej Krakowskiej, Orderu S. Stan: I. Klasy Kawalera, sławny artysta Krakowskiego Michała Stachowicz najdokładniej z wszystkimi przerysował szczegółami, Kraków 1818. ; Michalczyk Zbigniew, Michał Stachowicz (1768–1825). Krakowski malarz między barokiem a romantyzmem, t. 1–2, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2011. ; Mossakowski Stanisław, Zarys historii i charakterystyki zbiorów graficznych Biblioteki Jagiellońskiej, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 23, 1973, s. 201–217. ; Mościcki Henryk, Pozgonna cześć dla księcia Józefa (pogrzeb–pomniki–pieśń i legenda), Gebethner i Wolff, Warszawa [1922]. ; Mrozowska Kamilla, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1795–1850, w: Mirosława Chamcówna, Kamilla Mrozowska, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1765–1850, t. 2, cz. 1, PWN, Kraków 1965, s. 61–235. ; Mycielski Maciej, Uniwersytet Królewski 1816–1831, w: Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816–1915, red. Tomasz Kizwalter, Wydawnictwa UW, Warszawa 2016, s. 53–361. ; NN, Opis historyczny obrazów Sali Jagiellońskiej Uniwersytetu Krakowskiego, „Pszczółka Krakowska” 3, 1821, 33, s. 160–175; Opis historyczny obrazów Sali Jagiellońskiej (dokończenie) 3, 1821, 34, s. 181–190. ; Nowak Janusz Tadeusz, Wolne Miasto Kraków. Panteon serca Polski, w: Wolne Miasto Kraków. W poszukiwaniu nowoczesności, red. Michał Niezabitowski et al., Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2015, s. 23–58. ; Poplatek Jan, Ks. Sebastian Alojzy Sierakowski 1743–1824. Szkic biograficzny, „Nasza Przeszłość” 4, 1948, s. 179–208. ; Purchla Jacek, Matecznik Polski. Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej, Znak, Kraków 1992. ; Róg Rafał, Sierakowski Sebastian Alojzy h. Ogończyk (1743–1824), PSB, t. 37, Warszawa 1996, s. 293–299. ; Sierakowski Sebastian, Architektura obeymuiąca wszelki gatunek murowania i budowania, t. 1, Drukarnia Akademicka, Kraków 1812. ; Tessarczyk Antoni, Rzeczpospolita Krakowska wolna, niepodległa i ściśle neutralna pod opieką trzech wielkich mocarstw: Austryi, Prus i Rossyi a za rękojmią Kongresu Wiedeńskiego (1815–1846), Drukarnia C.K. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1863. ; Urban Jacek, Katedra na Wawelu (1795–1918), Wydawnictwo UNUM, Kraków 2000. ; Wilk Bernadeta, Uroczystości patriotyczno-religijne w Krakowie w okresie autonomii galicyjskiej (1860–1914), Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2006. ; Winiarz Adam, Szkolnictwo Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807–1831), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002. ; Ziółek Ewa M., Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

126

Issue:

2

Start page:

283

End page:

314

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:82295 ; 0023-5903 ; 2451-1315 ; 10.12775/KH.2019.126.2.03

Source:

IH PAN, sygn. A.52/126/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/126/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

National Programme for the Development of the Humanities ;

Object collections:

Last modified:

Oct 9, 2019

In our library since:

Oct 7, 2019

Number of object content hits:

24

All available object's versions:

http://rcin.org.pl/ihpan/publication/107337

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information