RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Geografia społeczna miast w Polsce = Urban social geography in Poland

Creator:

Węcławowicz, Grzegorz

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 89 z. 4 (2017)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

This article offers a review of the state and practice of Polish research in the field of urban social geography, which is still under formation. From the outset, this domain has shown marked diversification as regards both subject matter and methodology. Like most “reviews”, this one has its strong subjective elements. The first part presents the historical context, i.e. the political, organisational and social circumstances in which research has been conducted. The roots of research in social geography in Poland trace back to the inter-War period (1918-1939), while post-War evolution of geography (like everything else in the country) reflected the imposed impact of communist-era doctrine. Specifically though, it was the formation of the Institute of Geography as a part of newly-established Polish Academy of Sciences (in 1953) as combined with the methodological conference convened in Osieczna in 1955 that shape geographical research in Poland for several post-War decades. The second part of this paper documents the gradual emergence of urban social geography (under a relatively relaxed political impact where social research was concerned). The implementation of social ecology is stressed, as well as the concept of factorial ecology as a leading toils and initial concepts. Also presented are the processes which have shaped the current state of urban social geography; sources of inspiration from geography, sociology and especially social ecology; and the quantitative turn taken by the social sciences. The third part turns its attention to the diversity of concepts and subject matter present in research on social problems, as well as such phenomena as: socio-spatial differentiation and disparity, poverty, housing issues and cultural dimensions. General mention is also made of the new concepts and research topics which emerged with Poland’s post-1989 transformation, like electoral studies, gentrification, spatial inequality, spatial conflict, the appropriation of public space, regeneration, perception studies and cultural studies. Particular attention has been paid to theoretical concepts relating to cities (as a product of ideology). So theories regarding “the socialist city” (i.e. the communist-era city) and its transformation into the city of the post-communist era were developed, with the current evolution being regarded as dominated by the neo-liberal doctrine. It is concluded that urban social geography in Poland is still under formation, even if it already occupies a relatively good position as applied research, while also returning (culturally) to its more humanistic and socially sensitive roots.

References:

1. Bartnicka M., 1986, Percepcja przestrzeni miejskiej Warszawy na przykładzie dzielnicy Ochota, Przegląd Geograficzny, 58, 1-2, s. 165-190.
2. Bartnicka M., 1987, Preferencje mieszkaniowe warszawskich studentów – studium z geografii percepcji, Przegląd Geograficzny, 59, 4, s. 543-560.
3. Bartnicka M., 1989, Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Warszawy. Studium geografii percepcji, Dokumentacja Geograficzna, 2, IGiPZ PAN, Warszawa.
4. Bartnicki S., 1991, Percepcja zagrożenia przestępczością – wstępna prezentacja wyników badań prowadzonych w 12 warszawskich osiedlach mieszkaniowych, Conference Papers, 14, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 117-124.
5. Bouloc C., 2013, Les élites dans les villes polonaises (Elity w polskich miastach. Studia z geografii społecznej), IGiPZ PAN, Warszawa, maszynopis.
6. Budzynowska O., 1985, Społeczno-przestrzenna struktura Warszawskiego Zespołu Miejskiego, Przegląd Geograficzny, 57, 3, s. 361-378.
7. Budzynowska O., Węcławowicz G., 1984, Zmiany gęstości zaludnienia w mieście w ciągu doby na przykładzie Radomia, Przegląd Geograficzny, 56, 1-2, s. 141-153.
8. Bystroń J.S., 1915, Rozwój demograficzny dzielnic Krakowa, Ekonomista I-II, rok XV, s. 112-160.
9. Ciechocińska M., 1975, Problemy ludnościowe aglomeracji warszawskiej, PWN, Warszawa.
10. Dangshat J., 1987, Socio-spatial disparities in a "socialist" city. The case of Warsaw at the end of 1970's, International Journal of Urban and Regional Research, 11, s. 37-60.
11. Dolata M., Kotus J., 2006, Social production of urban space (A case study of "bad" areas in Poznań), Geographia Polonica, 79, 2, s. 5-22.
12. Domański B., 1990, Społeczności miejskie wobec uprzemysłowienia, Prace Geograficzne, 82. Prace Instytutu Geograficznego UJ, 104, Kraków.
13. Domański B., Skiba S. (red.), 2005, Geografia i sacrum, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
14. Dunbar G., 1977, Some early occurrences of the term "Social Geography", Scottish Geographical Magazine, 93, s. 15-20.
https://doi.org/10.1080/00369227708736353 -
15. Dzieciuchowicz J., 2011, Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
16. Dziewoński K., 1956, Geografia osadnictwa i zaludnienia. Dorobek, podstawy teoretyczne i problemy badawcze, Przegląd Geograficzny, 28, 4, s. 721-764.
17. Dziewoński K., Kiełczewska-Zaleska M., Kosiński L., Kostrowicki J., Leszczycki S. (red.), 1957, Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast, Prace Geograficzne, IG PAN, 9, Warszawa.
18. Dziewoński K., Kiełczewska-Zaleska M., Iwanicka-Lyra E. (red.), 1971, Studia z geografii średnich miast w Polsce. Problematyka Tarnowa, Prace Geograficzne, IG PAN, 82, Ossolineum, Wrocław.
19. Gaczek M.W., 1979, Struktura przestrzeni rezydencjalnej Poznania. Studium analizy czynnikowej, PWN, Warszawa-Poznań.
20. Gałązka A., 1998, Sytuacja mieszkaniowa ludności aglomeracji warszawskiej w latach 1970-1988. Zróżnicowanie przestrzenne i tendencje zmian, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 184, Warszawa.
21. Golachowski S., 1971, Miasto jako przedmiot geografii, [w:] B. Jałowiecki (red.), Miasto jako przedmiot badań naukowych, Górnośląskie Studia Socjologiczne, 9, s. 74-89.
22. Górczyńska M., 2008, Percepcja i waloryzacja osiedla mieszkaniowego (na podstawie badań prowadzonych w Warszawie w ramach projektu RESTATE), Przegląd Geograficzny, 80, 2, s. 267-285.
23. Górczyńska M., 2012, Procesy zmian społecznych w przestrzeni Warszawy – gentryfikacja, embourgeoisement czy redevelopment?, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w mieście Cz. I. XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 245-255.
24. Górczyńska M., 2014, Zmiany zróżnicowań społecznych i przestrzennych w wybranych dzielnicach Warszawy i aglomeracji paryskiej: dynamika i aktorzy, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 246, Warszawa.
25. Górczyńska M., 2015, The property restitution in Warsaw: renaissance or decline of pre-war buildings?, Journal of Housing and Built Environment, 30, 3, s. 367-386.
26. Górczyńska M., 2015, Gentryfikacja w polskim kontekście: krytyczny przegląd koncepcji wyjaśniających, Przegląd Geograficzny, 87, 4, s. 589-611.
https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.2 -
27. Groeger L., 2013, Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
28. Grzeszczak J., 2010, Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień, Monografie IGiPZ PAN, 11, Warszawa.
29. Iwanicka-Lyra E., 1989, Anin – przykład przekształceń funkcji na peryferiach Warszawy, Kronika Warszawy, 2/78, s. 9-30.
30. Jackowski A., Witkowska A., Jabłoński Z. S., Solian I., Bilska E., 1996, Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX wieku na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, Instytut Geografii UJ, Kraków.
31. Jagielski A., 1977, Analiza czynnikowa w badaniach ekologiczno-osadniczych, [w:] Z. Chojnicki (red.), Metody ilościowe i modele w geografii, PWN, Warszawa, s. 128-142.
32. Jagielski A., 1978, Struktura społeczno-ekologiczna miast polskich a koncepcja szkoły chicagowskiej, [w:] Procesy urbanizacji kraju w okresie XXX-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Ossolineum, Wrocław.
33. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., red., 2015, Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska, Studia KPZK PAN, 165, Warszawa.
34. Jałowiecki B. (red.), 1971, Miasto jako przedmiot badań naukowych, Górnośląskie Studia Socjologiczne, IX, Śląski Instytut Naukowy, Katowice.
35. Jałowiecki B. (red.), 1982, Miasto jako przedmiot badań naukowych – refleksje po 10 latach. Tom 15, Śląski Instytut Naukowy, Katowice.
36. Jałowiecki B., 1986, Social geography in Poland, [w:] J. Eyles (red.), Social Geography in International Perspective, Croom and Helm, London, Sydney, s. 172-184.
37. Jaroszewska-Brudnicka R., 2007, Ubóstwo w przestrzeni Torunia i jego społeczna percepcja, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwa UW, Warszawa, s. 355-370.
38. Jasiok A., Maik W., Spychała-Szyszka H., 1980, The socio-economic spatial structure of Ostrów Wielkopolski: A principal component analysis, Questiones Geographica, 6, s. 55-68.
39. Jażdżewska I., 2010, Sakralizacja osiedli blokowych. Przykład Łodzi i Sankt Petersburga, [w:] I. Jażdżewska (red.), XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 151-170.
40. Jażdżewska I. (red.), 2000, Miasta postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Część 1. XIII Konwersatorium wiedzy o mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
41. Jażdżewska I. (red.), 2001, Miasta postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Część 2. XIII Konwersatorium wiedzy o mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
42. Jażdżewska I. (red.), 2004, Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. XVII Konwersatorium wiedzy o mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
43. Jażdżewska I. (red.), 2009, Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji. XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
44. Jędrzejczyk D. (red.), 2004, Humanistyczne oblicze miasta, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
45. Kaczmarek J., 2005, Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
46. Kaczmarek S., 1996, Struktura przestrzenna warunków zamieszkiwania w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
47. Kaczmarek S., Young C., 1999, Changing the perception of the post-socialist city: place promotion and imaginery in Łódź, Poland, The Geographical Journal, 165, 2, s. 183-191.
https://doi.org/10.2307/3060416 -
48. Kaltenberg-Kwiatkowska E., 2007, Socjologia przestrzeni w Polsce. Narodziny subdyscypliny, [w:] I. Borowik, K. Sztalta (red.), Współczesna socjologia miasta. Wielość oglądów i kierunków badawczych dyscypliny, Acta Universitatis Wratislaviensis, 299, Socjologia XLI, s. 9-24.
49. Kempen R., Murie A., Knorr-Siedow Th., Tosics I. (red.), 2006, Regenerating Large Housing Estates in Europe. A Guide to Better Practice, RESTATE, Utrecht University, Utrecht.
50. Klima E., 2011, Przestrzeń religijna miasta, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
51. Klima E., 2013, Dwelling or living in a bloc of flats. Towards the Polish geography of home, Quaestionnes Geographicae, 32, 2, s. 81-90.
52. Korcelli P., 1974, Teoria rozwoju struktury przestrzennej miasta, Studia KPZK PAN, 45, Warszawa.
53. Korcelli P., 1990, Migration and residential mobility in the Warsaw region, [w:] J. van Weesep, P. Korcelli (red.), Residential Mobility and Social Change: Studies from Poland and the Netherlands, Nederlanse Geografische Studies, 106, s. 46-58.
54. Korcelli P., Degórski M., Drzazga D., Komornicki T., Markowski T., Szlachta J., Węcławowicz G., Zaleski J., Zaucha J., 2010, Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033, Studia KPZK PAN, 227, Warszawa.
55. Korcelli P., Węcławowicz G., 1982, Rozwój modeli ekologicznych miast, [w:] Z. Pióro (red.), Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej, Książka i Wiedza, Warszawa, s. 52-63.
56. Korcelli-Olejniczak E., Bierzyński A., Dworzański P., Grochowski M., Piotrowski F., Węcławowicz G., 2017, Dealing with Urban Diversity. The Case of Warsaw, Institute of Geography and Spatial Organization, PAS, Warszawa.
57. Korcelli-Olejniczak E., Bierzyński A., Grochowski M., Węcławowicz G., 2014, Urban Policies on Diversity in Warsaw, Poland, Institute of Geography and Spatial Organization, PAS, Warszawa.
58. Kosiński L., 1967, Geografia ludności, PWN, Warszawa.
59. Kotus J. 2005, Społeczne dylematy w przestrzeni miejskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
60. Kozieł R., 1987, Międzyosiedlowe migracje ludności we Wrocławiu w 1979 r., Acta Universitatis Wratislaviensis, 795, Studia Geographica, 42, s. 109-120.
61. Kozłowski S. J., 2006, Niektóre wyniki badań osiedli Wrzeciono i Ursynów w Warszawie (w ramach programu RESTATE), [w:] T. Marszał, D. Stawasz (red.), Przestrzeń rezydencjonalna w miastach Polskich, Biuletyn KPZK PAN, 227, Warszawa, s. 151-165.
62. Kubijowicz W., 1927, Z antropogeografii Nowego Sącza, Prace Instytutu Geografii UJ, Kraków.
63. Libura H., 1988, Badania wyobrażeń geograficznych na przykładzie mieszkańców Sanoka. Dokumentacja Geograficzna, 1, IGiPZ PAN, Warszawa.
64. Lisowski A., 1990, Wstęp do geografii społecznej, Wydawnictwa UW, Warszawa.
65. Lisowski A., 1996, Geografia społeczna – nowa koncepcja dyscypliny, Czasopismo Geograficzne, 67, 2, s. 189-200.
66. Lisowski A., 1998, Postmodernistyczna dekonstrukcja geografii miast, [w:] J. Kaczmarek (red.), Metodologia geografii osadnictwa na przełomie wieków, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź, s. 31-38.
67. Lisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
68. Lisowski A., 2008, Stan i perspektywy rozwoju geografii społecznej w Polsce, [w:] S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik (red.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 166-175.
69. Liszewski S., 1999, Elity intelektualne w przestrzeni miasta, [w:] J. Kaczmarek (red.), Zróżnicowanieprzestrzenne struktur społecznych w dużych miastach. XI KonwersatoriumWiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź, s. 9-12.
70. Liszewski S. (red.), 1993, Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce: lata 1918-1993, tom I: Ośrodki naukowo-badawcze i ich dorobek, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Sekcja Geografii Osadnictwa i Ludności, Łódź.
71. Liszewski S. (red.), 1994, Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce lata 1918-1993, tom II, Kierunki badań naukowych, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Sekcja Geografii Osadnictwa i Ludności, Łódź.
72. Lubiatowski A., 1989, Teologia miasta. Raport z konferencji, która odbyła się w Warszawie, w czerwcu '89, Archiwum Unii Metropolii Polskich, Warszawa, maszynopis.
73. Madurowicz M., 2002, Strefa sacrum w przestrzeni miejskiej Warszawy, Wydawnictwo Dialog, Warszawa.
74. Madurowicz M., 2007, Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Wydawnictwa UW, Warszawa.
75. Madurowicz M. (red.), 2007, Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwa UW, Warszawa.
76. Madurowicz M. (red.), 2010, Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa.
77. Madurowicz M., 2017, Ciągłość miasta Prolegomena, Wydawnictwa UW, Warszawa.
78. Maik W., 1992, Podstawy geografii miast, Wydawnictwo UMK, Toruń.
79. Maik W., 2007, Pluralizm problemowy, metodologiczny i teoretyczny jako perspektywa geografii miast XXI wieku, [w:] I. Jażdżewska (red.), Polska geografia osadnictwa Dotychczasowy dorobek. Program badań. XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 291-302.
80. Maik W., 2012, Podstawy teoretyczno-metodologiczne studiów geograficzno-miejskich. Studium z metodologii geografii miast, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz.
81. Maik W., 2016, Zmiany teoretyczno-metodologiczne w studiach miejskich na przełomie XX i XXI wieku, [w:] A. Wolaniuk (red.), Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast. XXVII Konwersatorium wiedzy o mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 25-30.
82. Marcińczak S., 2009, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej Łodzi w latach 1988-2005, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
83. Marcińczak S., 2012, The evolution of spatial patterns of residential segregation in Central European cities: The Łódź Functional Urban Region from mature socialism to mature post-socialism, Cities, 29, 5, s. 300-309.
https://doi.org/10.1016/j.cities.2011.08.008 -
84. Marcińczak S., Mustard S., Stępniak M., 2012, Where the grass is greener: social segregation in the major Polish cities at the beginning of the 21st century, European Urban and Regional Studies, 19, 4, s. 383-403.
https://doi.org/10.1177/0969776411428496 -
85. Marcińczak S., Gentile M., Stępniak M., 2013, Paradoxes of (Post)socialist segregation; Metropolitan socio-spatial divisions under socialism and after in Poland, Urban Geography, 34, 3, s. 327-352.
https://doi.org/10.1080/02723638.2013.778667 -
86. Marcińczak Sz., Sagan I., Stępniak M., 2015, Specyfika procesów gentryfikacji w Śródmieściach Warszawy, Łodzi i Gdańska, Studia KPZK PAN, 165, Warszawa, s. 139-148.
87. Marszał T., 2016, Łódzki ośrodek geografii społeczno-ekonomicznej w latach 1945-2015 – rys historyczny, [w:] T. Marszał (red.), Łódzki ośrodek geografii społeczno-ekonomicznej (1945-2015). W stulecie urodzin Profesora Ludwika Straszewicza, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 13-52.
88. Mazurkiewicz L., 1992, Human Geography in Eastern Europe and the Former Soviet Union, Wiley & Sons, Australia.
89. Michalski W., Szafrańska E., 2000, Wewnątrzmiejskie migracje stałe mieszkańców Łodzi, [w:] D. Szymańska (red.), Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych, Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 201-216.
90. Michniewicz-Ankiersztajn H., 2010, Problem ubóstwa wśród mieszkańców Bydgoszczy, na tle istniejącej struktury społeczno-przestrzennej i warunków życia w 2002 i 2004 roku, [w:] H. Rabant, R. Gotowski, S. Barwińska (red.), Problemy zarządzania przestrzenią miasta i jego otoczeniem, Część 1 i 2, Promotio Geographica Bydgostiensia, 6, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz, s. 317-324.
91. Morawska S., 1983, Struktura społeczno-przestrzenna Trójmiasta. Studium z ekologii czynnikowej, maszynopis w Bibliotece IGiPZ PAN, Warszawa.
92. Morawski W., 1980, Strategia narzuconej industrializacji a społeczeństwo, Studia Socjologiczne, 79, 4, s. 113-128.
93. Mordwa S., 2003, Wyobrażenia przestrzeni miast Polski Środkowej na podstawie badań grupy młodzieży licealnej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
94. Mordwa S., 2013, Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
95. Mularczyk M., Angiel J., 2010, Percepcja elementów socjalistycznych w przestrzeni miejskiej,[w:] S. Liszewski (red.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, s. 157-167.
96. Musil I., 1984, Urbanizacja w krajach socjalistycznych, Książka i Wiedza, Warszawa.
97. Muzioł A., 1983, Typologia miast polskich na podstawie zróżnicowania warunków życia ludności, Biuletyn Informacyjny Problemu MR I.28, 2, IGiPZ PAN, Warszawa.
98. Ograjensek I. (red.), 2013, Handbook of Models Post-socialist City: A Role Model for Urban Revitalisation in the 21st Century, University of Ljubljana, Faculty of Economics, Slovenia. http://www.renewtown.eu/
99. Ormicki W.R., 1932, Miasto jako przedmiot badań w geografii, Wiadomości Geograficzne, 10, 3/4.
100. Ormicki W., 1937, Problemat ludnościowy w Polsce, Instytut Badań Spraw Narodowościowych, Warszawa.
101. Orłowska E. (red.), 2002, Kultura jako przedmiot badań geograficznych, Oddział Wrocławski PTG, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
102. Orłowska E. (red.), 2004, Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, tom IV, Oddział Wrocławski PTG, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr, Wrocław.
103. Orłowska E. (red.), 2008, Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne,tom V, Oddział Wrocławski PTG, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr, Wrocław.
104. Otok S., 1987, Geografia społeczna, PWN, Warszawa.
105. Piekut A., 2012, Visible and invisible ethnic "others", Warsaw: Space of encounter and place of exclusion, [w:] M. Grubbauer, J. Kusiak (red.), Chasing Warsaw Socio-Material Dynamics of Urban Change since 1990, Campus, Frankfurt – New York, s. 189-212.
106. Piekut A., Rees P., V. Gill, Kupiszewski M., 2012, Multidimensional diversity in two European cities: Thinking beyond ethnicity, Environment and Planning A, 44, s. 2988-3009.
https://doi.org/10.1068/a4512 -
107. Pióro Z., 1962, Ekologia społeczna w urbanistyce (na przykładzie badań lubelskich i toruńskich), Arkady, Warszawa.
108. Pióro Z. (red.), 1982, Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej, Książka i Wiedza, Warszawa.
109. Potrykowska A., 1990, Residential mobility and housing development in the Warsaw Region, [w:] J. van Weesep, P. Korcelli (red.), Residential Mobility and Social Change: Studies from Poland and Netherlands, Nederlandse Geografi sche Studies, 106, Utrecht, s. 70-83.
111. Potrykowska A., Śleszyński P., 1999, Migracje wewnętrzne w Warszawie i województwie warszawskim, Atlas Warszawy, 7, IGiPZ PAN, Warszawa.
112. Prawelska-Skrzypek G., 1990, Miasta o niezharmonizowanym rozwoju w świadomości mieszkańców (na przykładzie miast polskich), Uniwersytet Jagielloński, Rozprawy Habilitacyjne, 204, Kraków.
113. Pytel-Tafel E., 1984, Struktura demograficzna jako czynnik różnicujący zbiór miast polskich, Dokumentacja Geograficzna, 5, IGiPZ PAN, Ossolineum, Wrocław.
114. Radwańska M., 2010, Wewnątrzmiejskie migracje stałe jako czynnik kształtujący struktury społeczno-demograficzne wielkiego zespołu mieszkaniowego Torunia, [w:] Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast. XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, red. I. Jażdżewska, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
115. Rajman J., 2000, Geografia osadnictwa i ludności: Przewodnik metodyczny, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków.
116. Rembowska K., 2002, Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
117. Rembowska K., 2005, Kulturowy aspekt przemian współczesnych miast polskich, [w:] I. Jażdżewska (red.), XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 389-400.
118. Rembowska K., 2007, Kulturowy zwrot w geografii, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 3: Geografia a przemiany współczesnego świata, Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 189-202.
119. Rembowska K., 2008, Miasto postmodernistyczne. Perspektywy badań geograficznych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Economica, 9, s. 3-13.
120. Rodzoś J., Flaga M., 2011, Nowa sytuacja społeczna starych osiedli mieszkaniowych na przykładzie Osiedla Mickiewicza w Lublinie, [w:] I. Jażdżewska (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 101-118.
121. Rybicki P., 1972, Społeczeństwo miejskie, PWN, Warszawa.
122. Rydz E., 2001, Społeczna i przestrzenna struktura Słupska w świetle geograficznej interpretacji ekologii miasta, [w:] Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, red. I. Sagan, M. Czepczyński, Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Ekonomicznej, Gdynia, s. 151-160.
123. Rykiel Z., 1982, Ekologia społeczna – wnioski dla planowania rozwoju społecznego, [w:] Z. Pióro (red.), Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej, Książka i Wiedza, Warszawa, s. 207-221.
124. Rykiel Z., 1991, Studia z geografii społecznej, Dokumentacja Geograficzna, 3-4, IGiPZ PAN, Warszawa.
125. Rykiel Z., 1999, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 170, Wydawnictwo Continuo, Warszawa.
126. Sagan I., 2000, Miasto. Scena konfliktów i współpracy, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
127. Sagan I., Czepczyński M. (red.), 2001, Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Ekonomicznej, Gdynia. Do not use your
128. Sawicki L., 2010, Rozmieszczenie ludności w Karpatach Zachodnich, Akademia Umiejętności, Kraków.
129. Skupowa J., 2001, Gdynia. Osiedla bogactwa i biedy, [w:] Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, red. I. Sagan, M. Czepczyński, Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Ekonomicznej, Gdynia, s. 189-194.
130. Skupowa J., Czepczyński M., 1999, Relikty gdyńskich slamsów w przestrzeni miejskiej, [w:] Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach. XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 63-68.
131. Słodczyk J., Klimek R., 2004, Nowe tereny mieszkaniowe w strukturze przestrzennej Opola, [w:] J. Słodczyk (red.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Wydawnictwo UO, Opole, s. 121-137.
132. Smętkowski M., 2009, Zróżnicowania społeczno-przestrzenne Warszawy – inercja czy metamorfoza struktury miasta, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 461-482.
https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.2 -
133. Stępniak M., 2014, Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia zasobów mieszkaniowych w Warszawie w latach 1945-2008, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 245, Warszawa.
134. Stępniak M., Mendel M., 2013, New housing investments completed in Warsaw, 2002-2012, Geographia Polonica, 86, 3, s. 281-286.
https://doi.org/10.7163/GPol.2013.24 -
135. Stępniak M., Węcławowicz G., Górczyńska M., Bierzyński A., 2009, Warszawa w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002, Atlas Warszawy, 11, IGiPZ PAN, Warszawa.
136. Straszewicz L., 1964, Zespół osiedleńczy Gorzów Śląski – Praszka na tle problemów zagospodarowania byłego pogranicza, Materiały i Studia Opolskie, 10, s. 113-126.
137. Suliborski A., 1976, Środowisko mieszkaniowe miasta jako przedmiot badań w geografii osadnictwa, Acta Universitatis Lodziensis, Seria II, 7, s. 123-135.
138. Suliborski A., Wójcik M. (red.), 2014, Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi, Czynniki, mechanizmy, skutki, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
139. Sypion-Dutkowska N., 2014, Uwarunkowania przestrzenne przestępczości w wielkim mieście w ujęciu GIS (na przykładzie Szczecina), Studia KPZK PAN, 159, Warszawa, s. 2-122.
140. Szafrańska E., 2012, Geografia społeczna miast i socjologia miasta – wspólnota podejść teoretyczno-metodologicznych i pól badawczych oraz wzajemne inspiracje, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Związki geografii z innymi naukami, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 7, Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii WSG w Bydgoszczy, Katedra Geografii Społecznej i Regionalnej UŁ, Bydgoszcz, s. 181-200.
141. Szafrańska E., 2012, Geografia społeczna miast struktury społeczno-przestrzenne, [w:] S. Liszewski (red.), Geografia urbanistyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 141-174.
142. Szafrańska E., 2016, Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym. Geneza, rozwój, przemiany, percepcja, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
143. Szewczyk J., 1971, Miasta zdegradowane w Polsce i ich rola w sieci osadniczej, IGiPZ PAN, Warszawa, maszynopis.
144. Szmytkowska M., 2004, Warunki mieszkaniowe jako istotny wyznacznik społeczno-przestrzennej polaryzacji miast. Przypadek Gdyni, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 215-226.
145. Szmytkowska M., 2008, Przestrzeń społeczna miasta w okresie transformacji. Przypadek Gdyni, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
146. Szulc H., 1988, Morfogenetyczne badania osiedli wiejskich w Polsce, Przegląd Geograficzny, 60, 3, s. 379-390.
147. Szymańska D., 2005, Geografia ludności a geografia społeczna – spojrzenie nieco przekorne, [w:] S. Liszewski, W. Maik (red.), Rola i miejsce geografii w systemie nauk geograficznych, Studia i Materiały IGiGP WSG w Bydgoszczy, Wydawnictwo WSG, Bydgoszcz, s. 121-130.
148. Szymańska W., 2004, Zagrożenie ubóstwem środowiska lokalnego w mieście na przykładzie Wałcza, [w:] Z. Michalczyk (red.), Badania geograficzne w poznawaniu środowiska, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 613-618.
149. Szymańska W., 2010, Struktury społeczne osiedli blokowych w średnich miastach Pomorza na przykładzie Słupska, [w:] I. Jażdżewska (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 261-272.
150. Szymańska W., 2011, Społeczna przestrzeń w średnich miastach na Pomorzu, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk.
151. Śleszyński P., 2004, Demograficzne przesłanki rozwoju rynku mieszkaniowego w aglomeracji warszawskiej, Przegląd Geograficzny, 76, 4, s. 493-514.
152. Śleszyński P., Komornicki T., Solon J., Więckowski M., 2012, Planowanie przestrzenne w gminach, IGiPZ PAN, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa.
153. Tammaru T., Marcińczak S., van Ham M., Mustard S. (red.), 2016, Socio-Economic Segregation in European Capital Cities. East Meets West, Routledge, London.
154. Tasan-Kok T., Van Kempen R., Raco M., Bolt G., 2014, Toward Hyper-diversified European Cities. A Critical Literature Review, The Netherland Utrecht University, Utrecht.
155. Warzywoda-Kruszyńska W., 1999, Wielkomiejscy biedni – formująca się underclass? Przypadek klientów pomocy społecznej, Kultura i Społeczeństwo, 42, 2, s. 35-52.
156. Warzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-Leder J., 1997, Wybrane aspekty koncentracji biedy w Łodzi (na przykładzie dzielnicy Śródmieście), Przegląd Socjologiczny, 46, s. 125-146.
157. Werwicki A., 1973, Struktura przestrzenna średnich miast ośrodków wojewódzkich w Polsce, Prace Geograficzne, IG PAN, 101, Ossolineum, Wrocław.
158. Węcławowicz G., 1975, Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy w latach 1931 i 1970 w świetle analizy czynnikowej, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 116, Ossolineum, Wrocław.
159. Węcławowicz G., 1980, Współczesne badania struktury społeczno-przestrzennej miast w geografii, [w:] Wybrane problemy geografii miast. Struktura społeczno-przestrzenna miast i aglomeracji miejskich, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 1, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 5-20.
160. Węcławowicz G., 1981, Próba teorii struktury wewnętrznej miast Polski. Studium z ekologii czynnikowej, [w:] K. Dziewoński, P. Korcelli (red.), Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 140, Wrocław, s. 234-267.
161. Węcławowicz G., 1988, Struktury społeczno-przestrzenne w miastach Polski, IGiPZ PAN, Ossolineum, Wrocław.
162. Węcławowicz G., 1988, Elderly people in the socio-spatial structure of some Polish towns, Geographia Polonica, 54, s. 139-149.
163. Węcławowicz G., 1991, Zróżnicowania społeczno-przestrzenne w aglomeracji warszawskiej (1978 i 1988), Zeszyty IGiPZ PAN, 2, Warszawa.
164. Węcławowicz G., 1992, Segregacja ludności według poziomu wykształcenia w największych miastach Polski, [w:] K. Wódz, K. Czekaj (red.), Szkoła chicagowska w socjologii, Uniwersytet Śląski, PTS Sekcja Socjologii Miasta, Katowice-Warszawa, s. 185-222.
165. Węcławowicz G., 1992, The socio-spatial structure of the socialist cities in East-Central Europe. The case of Poland, Czechoslovakia and Hungary, [w:] F. Lando (red.), Urban and Rural Geography, University of Venice, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, s. 129-140.
166. Węcławowicz G., 1993, Geografia osadnictwa i ludności w ośrodku warszawskim w latach 1918-1993, [w:] S. Liszewski (red.), Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce lata 1918-1993. T.1, Ośrodki naukowe i ich dorobek, PTG Sekcja Geografii Osadnictwa i Ludności, Łódź, s. 45-60.
167. Węcławowicz G., 1994, Geografia wyborcza Warszawy i aglomeracji warszawskiej, [w:] E. Kaltenberg-Kwiatkowska (red.), Miasta polskie w dwustulecie prawa o miastach, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa, s. 357-369.
168. Węcławowicz G., 1998, Some aspects of income and social disparities in Poland – regional and intra urban scale, [w:] A Besana (red.), Urban and Regional Development in Italy and in Poland. 8'th Italian-Polish Seminar of Geography, Edizioni Colibri, Trento, s. 315-334.
169. Węcławowicz G., 2001, Przestrzeń ubóstwa – nowy czy stary wymiar zróżnicowania społeczno-przestrzennego miast Polski, Przegląd Geograficzny, 73, 4, s. 451-475.
170. Węcławowicz G., 2003, Geografia społeczna miast. Zróżnicowania społeczno-przestrzenne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
171. Węcławowicz G., 2003, Restrukturyzacja wielkich osiedli mieszkaniowych w miastach europejskich – opis projektu badawczego, Przegląd Geograficzny, 75, 3, s. 469-477.
172. Węcławowicz G., 2007, Geografia społeczna miast. Uwarunkowania społeczno-przestrzenne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
173. Węcławowicz G., 2013, Transnational Development Strategy for the Post-Socialist Cities of Central Europe, Polish Academy of Science, Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw. www.renewtown.ue
174. Węcławowicz G., 2016, Urban development in Poland, from the socialist city to the post-socialist and neoliberal city, [w:] V. Szirmai (red.), "Artificial Towns" in the 21st Century, Social Polarisation in the New Town Regions of East Central Europe, Institute of Sociology, Centre for Social Sciences Hungarian Academy of Sciences, Budapest, s. 65-82.
175. Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., 2006, Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, Monografie IGiPZ PAN, 6, Warszawa.
176. Węcławowicz G., Guszcza A., Kozłowski S., 2004, Large Housing Estates in Poland. Policies and Practices, Faculty of Geosciences, Utrecht University, Utrecht.
177. Węcławowicz G., Guszcza A., Kozłowski S., Bielewska A., Adamiak A., Krasowska M., Fader A., Bierzyński A., 2005, Large Housing Estates in Warsaw, Poland, Opinions of Residents on Recent Developments, Faculty of Geosciences, Utrecht University, Utrecht.
178. Węcławowicz G., Kozłowski S., Bajek R., 2003, Large Housing Estates in Poland Overview of Developments and Problems in Warsaw, Faculty of Geosciences, Utrecht University, Utrecht.
179. Wilczyński W., 2008, Znaczenie geografii humanistycznej w świetle koncepcji Anne Buttimer, [w:] E. Orłowska (red.), Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne. Tom V, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr, Wrocław, s. 219-227.
180. Wolaniuk A., 2003, Elity naukowe Łodzi na tle przestrzeni społecznej, [w:] M. Czepczyński (red.), Wymiar i współczesne interpretacje regionu, Wydawnictwa UG, Gdańsk-Poznań, s. 189-196.
181. Wójcik M., Suliborski A., 2014, Geografia społeczna w Polsce – geneza, koncepcje i zróżnicowanie problemowe, ze szczególnym uwzględnieniem studiów geograficzno-miejskich w ośrodku łódzkim, [w:] A. Suliborski, M. Wójcik (red.), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 17-48.
182. Zborowski A., 2005, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

89

Issue:

4

Start page:

535

End page:

563

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64380 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2017.4.2

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Feb 8, 2018

Number of object content downloads / hits:

3854

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/igipz/publication/83727

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information