RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Prekursorzy niemieckiej geopolityki = Pioneers of German geopolitics

Creator:

Eberhardt, Piotr (1935–2020)

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 4 (2011)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

586 s. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Adler E., 1965, J G. Herder i oświecenie niemieckie, PWN, Warszawa.
2. Babicz J., 1959, Karol Ritter i jego wpływ na rozwój geografii w Polsce, Przegląd Geograficzny, 31, 3-4, s. 535–566.
3. Babicz J., 1961, Wincenty Pol. Metodologiczne założenia jego geografii i wpływ Rittera na ich ukształtowanie, Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej, Seria C, 4, Warszawa, s. 105–139.
4. Babicz J., 1962, Nauka o ludach Fryderyka Ratzla, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław.
5. Backhaus J.G., 1993, Gustav von Schmoller und die Probleme von Heute, Duncker u. Humblot, Berlin.
6. Balabkins N., 1988, Not by Theory: the Economics of Gustav Schmoller and ist Legacy to America, Duncker u. Humblot, Berlin.
7. Bromski K., 2008, Terytorium i przestrzeń. Geopolityczne podstawy i uwarunkowania rozwoju nazizmu w Niemczech w latach 1918–1939, Wrocławski Przegląd Międzynarodowy, 2, 1–2, s. 25–34.
8. Chodorowski J., 1969, Fichte – prekursor niemieckiej doktryny gospodarki wielkiej przestrzeni, Przegląd Zachodni, 25, 5, s. 87–108.
9. Chodorowski J., 1971, Niemiecka opozycja wobec rodzimych koncepcji gospodarki wielkiego obszaru, Przegląd Zachodni, 27, 2, 3–4, s. 378–401.
10. Chodorowski J., 1972, Niemiecka doktryna gospodarki wielkiego obszaru (Grossraumwirtschaft) 1800–1945, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
11. Czubiński A., 1999, Historyczne uwarunkowania rozwoju stosunków pomiędzy Polską a Niemcami i Rosją, [w:] Polska między Niemcami a Rosją, red. T. Wallas, Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań, s. 6–22.
12. Czubiński A. (red.), 1980, Pojęcia „Volk” i „Nation” w historii Niemiec, Wydawnictwo Uniwersytetuim. A. Mickiewicza, Poznań.
13. Eberhardt P., 2005, Geneza i rozwój niemieckiej koncepcji „Mitteleuropy”, Przegląd Geograficzny, 77, 2, s. 463–483.
14. Eberhardt P., 2008, Geneza niemieckiej doktryny Lebensraumu, Przegląd Geograficzny, 80, 4, s. 175–198.
15. Eberhardt P., 2009, Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 527–549.
16. Fiedor K., 1991, Niemieckie plany integracji Europy na tle zachodnioeuropejskich doktryn zjednoczeniowych 1918–1945, PWN, Wrocław.
17. Fülster H., 1947, Volk ohne Raum. Braucht Deutschland neuen Lebensraum, Hamburger kulturverlag, Hamburg.
18. Goodrick-Clarke N., 2001, Okultystyczne źródła nazizmu, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
19. Grabska W., 1964, Ekonomiczna ekspansja Niemiec na wschód 1870–1939, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
20. Heyden G., 1958, Kritik der Deutschen Geopolitik. Wesen und soziale Funktion einer reaktionärensoziologischen Schule, Dietz, Berlin.
21. Hirszowicz M., 1955, O geopolityce, Myśl Filozoficzna, 5-6, s. 257–286.
22. Hładkiewicz W., 2009, Ideologia „Weltmachtpolitik” w doktrynie kolonializmu niemieckiego (Zarys problematyki), Geopolityka, 1(2), s. 127–132.
23. Jonca K., 1986, Doktryna polityczna i wojenna Helmutha von Moltke Starszego, [w:] Studia z najnowszej historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich, red. S. Sierpowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, s. 81–93.
24. Kamiński A.J., 1962, Militaryzm niemiecki. Główne zagadnienia społeczne i polityczne, Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.
25. Kirchhoff A., 2000, Jak powstają narody, [w:] Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, wybór i opracowanie A. Wolff-Powęska i E. Schulz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 253–269.
26. Klin T., 2008, Wizje ładu międzynarodowego w niemieckiej i anglosaskiej myśli geopolitycznej w okresie II wojny światowej, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
27. Kmieciński J., 1994, Nacjonalizm w germanoznawstwie niemieckim w XIX i początkach XX wieku, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
28. Kokot J., Sobański W., 1960, Mit o narodzie bez ziemi, Wydawnictwo Zachodnie, Poznań.
29. Kost K., 1989, The conception of politics in political geography and geopolitics in Germany, Political Geography Quarterly, 8, 4, s. 369–385.
30. Krasuski J., 1965, Z dziejów niemieckiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
31. Krog F., 1930, Paul de Lagarde und der deutsche Staat, Lehmann, München.
32. Kuderowicz Z., 1963, Fichte, Wiedza Powszechna, Warszawa.
33. Labuda G., 1963, Historiograficzna analiza tzw. niemieckiego „Naporu na Wschód”, [w:] Wschodnia ekspansja Niemiec w Europie Środkowej. Zbiór studiów nad tzw. niemieckim „Drang nach Osten”, red. G. Labuda, Instytut Zachodni, Poznań, s. 14–56.
34. Lach Z., Skrzyp J., 2007, Geopolityka i geostrategia, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
35. Litwin J., 1956, Szkice krytyczne o determinizmie geograficznym i geopolityce, Książka i Wiedza, Warszawa.
36. Lösch A., 1961, Gospodarka przestrzenna. Teoria lokalizacji, PWE, Warszawa.
37. Lougee R.W., 1962, Paul de Lagarde, 1827–1891: A Study of Radical Conservatism in Germany, Harvard UP, Oxford.
38. Maciejewski M., 1985, Ruch i ideologia narodowych socjalistów w Republice Weimarskiej. O źródłach i początkach nazizmu 1919–1924, PWN, Warszawa-Wrocław.
39. Mącior-Majka B., 2007, Generalny Plan Wschodni, Avalon, Kraków.
40. Madajczyk Cz., 1969, Początki nazistowskiej Grossraumwirtschaft, [w:] Naród i państwo. Praca ofiarowana Henrykowi Jabłońskiemu w 60 rocznicę urodzin, PWN, Warszawa, s. 261–269.
41. Malec J., 1999, Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w czasach nowożytnych, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
42. Moczulski L., 1999, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa.
43. von Moltke H., 1996, O Polsce, Wyd. Adiutor, Warszawa.
44. Mosse G.L., 1977, Kryzys ideologii niemieckiej. Rodowód intelektualny Trzeciej Rzeszy, Czytelnik, Warszawa.
45. Nowakowski S., bez roku, Geografia jako nauka i dzieje odkryć geograficznych. Encyklopedia T. I, Nakładem Trzaski, Everta i Michalskiego, Sp. Akc. Warszawa.
46. Olszewski H., 1980, „Volk” w ideologii nazizmu, [w:] Pojęcia „Volk” i „Nation” w historii Niemiec, red. A. Czubiński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, s. 85–98.
47. Olszewski H., 1982a, Nauka historii w upadku. Studium o historiografii i ideologii historycznej w imperialistycznych Niemczech, PWN, Warszawa-Poznań.
48. Olszewski H., 1982b, Etapy rozwoju mitologii państwa pruskiego, [w:] Studia z dziejów myśli politycznej w Niemczech XIX i XX wieku, red. H. Olszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, s. 11–32.
49. Olszewski H., 1989, Zwischen Begeisterung und Widerstand Deutsche Hochschullehrer und der Nationalsozialismus, Instytut Zachodni, Poznań.
50. Pawłowski S., 1938, Geografia jako nauka i przedmiot nauczania, Książnica Atlas, Lwów-Warszawa.
51. Penck A., 1925, Deutscher Volks – und Kulturboden, [w:] Volk unter Völkern, Bücher des Deutschtums, red. K. E. von Loesch, A Hillen-Ziegfeld Verlag, Breslau.
52. Połomski F., 1982, Teoria „krwi i ziemi” (Blut und Boden), [w:] Studia z dziejów myśli politycznej w Niemczech XIX i XX wieku, red. H. Olszewski, Wyd. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań, s. 207–230.
53. Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, 2000, wybór i opracowanieA. Wolff-Powęska i E. Schulz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
54. Sass H.M., 1973, Die philosophische Erkunde des Hegelianers Ernst Kapp, Hegelstudien, 8, Hamburg, s. 163–181.
55. Schach A., 1996, Carl Ritter (1779–1859). Naturphilosophie und Geographie, Lit Verlag, Berlin-Hamburg-Münster.
56. Schach A., 2006, Alfred Kirchhoff (1838–1907): „Erdkunde“ und „Nation“, Tectum Verlag, Marburg.
57. Sprengel R., 1996, Kritik der Geopolitik. Ein deutscher Diskurs 1914–1944, Academie Verlag, Berlin.
58. Świderski B., 1949, Niemiecka doktryna geopolityki, Przegląd Zachodni, 5, 2, 7–8, s. 215–221.
59. Tokarczyk R., 2005, Współczesne doktryny polityczne, Zakamycze, Kraków.
60. Wolff-Powęska A., 1973, Polityczne aspekty badań geograficznych w Niemczech, Przegląd Zachodni, 29, 3, s. 17–40.
61. Wolff-Powęska A., 1975, Polityczne treści pojęcia Lebensraum oraz Grossraum, Przegląd Zachodni, 31, 1, 1–2, s. 117–137.
62. Wolff-Powęska A., 1979, Doktryna geopolityki w Niemczech, Instytut Zachodni, Poznań.
63. Wolff-Powęska A., 1982, Constantin Frantz i ideologia „środkowoeuropejskiej” Federacji Niemieckiej, [w:] Studia z dziejów myśli politycznej w Niemczech XIX i XX wieku, red. H. Olszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań, s. 55–69.
64. Wróblewski T.S., 1977, Naród–państwo–kultura. Nowe interpretacje idei społeczno-politycznych J. G. Herdera, Przegląd Zachodni, 33, 4, s. 1–20.
65. Zdziechowski M., 1999, W obliczu końca, Stowarzyszenie Kulturalne „Fronda”, Warszawa.
66. Zernack K., 2006, Niemcy–Polska. Z dziejów trudnego dialogu historiograficznego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
67. Zmarzlik H.G., 1963, Der Sozialdarwinismus in Deutschland als geschichtlisches Problem, Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 11, s. 245–273.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

83

Issue:

4

Start page:

453

End page:

482

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:3494 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.4.2

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 16, 2012

Number of object content downloads / hits:

9192

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/igipz/publication/15123

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information