RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Changes in fresh meadows and pastures in Pieniny National Park during the last 35 years of the 20th century

Creator:

Zarzycki, Jan ; Kaźmierczakowa, Róża (1939– )

Date issued/created:

2007

Resource type:

Text

Subtitle:

Changes in protected natural areas of Poland; range, rate and mechanisms. Part I

Group publication title:

Changes in protected natural areas of Poland; range, rate and mechanisms. Part I

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 299-303 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

References:

Barabasz B. 1994. Wpływ modyfikacji tradycyjnych metod gospodarowania na przemiany roślinności łąk z klasy MoIinio-Arrhenatheretea — The effect of traditional management methods modifications on changes in meadows of Molinio-Arrhenatheretea class. Wiad. Bot. 38, 1/2: 85—94.
Barabasz B. 1997. Zmiany roślinności łąk w północnej części Puszczy Niepołomickiej w ciągu 20 lat — Changes in the meadows of the northern part of the Niepołomice forest during twenty years. Studia Naturae 43: 1-99.
Barabasz-Krasny B. 2002. Sukcesja roślinności na łąkach, pastwiskach i nieużytkach porolnych Pogórza Przemyskiego — The succession of vegetation on the meadows, pastures and barren agricultural areas in the Przemyśl Foothills (south-eastern Poland). Fragm. Flor. Geobot., Suplementum 4: 3-81.
Beltman B., van den Broek T., Martin W., ten Cate M., Güsewell S. 2003. Impact of mowing regime on species richness and biomass of a limestone hay meadow in Ireland. Bull. Geobot. Inst. ETH 69: 17-30.
Berendse F., Oomes M.J.M., Altena H.J ., Elberse W.T. 1992. Experiments on the restoration of species-rich meadows in the Netherlands. Biol. Conserv. 62: 59-65.
Bobbink R. 1991. Effects of nutrient enrichment in Dutch chalk grassland. J. Appl. Ecol. 28: 28-41.
Bobbink R., Hornung M., Roelofs J.G.M. 1998. The effect of air-home nitrogen pollutants on species diversity in natural and semi natural European vegetation — a review. J. Ecology 86: 717-738.
Brussaard L., Bakker J.P., Olff H. 1996. Biodiversity of soil biota and plants in abandoned arable fields and grasslands under restoration management. Biodiversity and Conservation 5: 211-221.
Dähler W. 1992. Long term influence of fertilization in a Nardetum. b) Results from the test plots of Dr. W. Lüdi on the Schynige Platte. Vegetatio 103: 141-150.
Denisiuk Z., Korzeniak J. 1999. Zbiorowiska nieleśne krainy dolin Bieszczadzkiego Parku Narodowego Non-forest plant communities of the lower forest zone in the Bieszczady National Park. Monografie Bieszczadzkie 5: 3-162.
Dodd M.E., Silvertown J., McConway K., Potts J., Crawley M. 1995. Community stability: a 60-year record of trends and outbreaks in the occurrence of species in the Park Grass Experiment. J. Ecol. 83: 277-285.
Dubiel E. 1984. Dolina Wierzbanówki: 5. Rozwój roślinności na odłogach — The Wierzbanówka Valley: 5. Succesion of vegetation on abandoned fields. Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 12: 97-112.
Dubiel E. 2004. Zbiorowiska segetalne Pienińskiego Parku Narodowego — Segetal communities of the Pieniny National Park. Studia Naturae 49: 307-323.
Dubiel E., Stachurska A., Gawroński S., 1999. Zbiorowiska roślinne Magurskiego Parku Narodowego (Beskid Niski) — Non-forest plant communities in the Magura National Park (Beskid Niski Mts.). Prace Bot. UJ 33: 1-60.
Dzwonko Z., Loster S. 1998. Ochrona półnaturalnych muraw nawapiennych we współczesnym krajobrazie: dynamika roślinności po wycięciu drzew — Conservation of semi-natural limestone grasslands in modern landscape: dynamics of vegetation after tree cutting. Ochr. Przyr. 55: 3-23.
Ellenberg H. (jun.) 1985. Veränderungen der Flora Mitteleuropas unter dem Einfluß von Düngung und lmmissionen. Schweiz. Z. Forstwes. 135: 19-39.
Ellenberg H. 1992. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica 18: 1-258.
Ellenberg H. 1996. Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer, dynamischer und historischer Sicht. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, Germany.
Grodzińska K., Jasiewicz A., Pancer-Kotejowa E., Zarzycki K. 1982. Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego — Vegetation map of the Pieniny National Park (Western Carpathians), 1965-1968. Skala 1 : 10000. Załącznik do: Zarzycki K. (red.). Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B, 30.
Hejcman M., Parlu V., Gaisler J. 2004. Vegetation structure under unmanaged, grazed and cut grassland in the Giant Mountains, Czech Republik. Grassland Science in Europe 9: 213-215.
Kaźmierczakowa R. (red.). 1990. Wypas owiec a zachowanie polan reglowych w Tatrach — Sheep grazing and of glade biocenoses in the Tatra Mts. Studia Naturae, ser. A, 34: 1-173.
Kaźmierczakowa R. 1992. Skład florystyczny i biomasa runi nie użytkowanych łąk pienińskich oraz zmiany wywołane jednorazowym skoszeniem — Floral composition and plant biomass of non-utilized meadows in the Pieniny Mountains caused by single moving. Pieniny — Przyroda i Człowiek 2: 13-24.
Kaźmierczakowa R., Kusińska M., Kwiatkowska A., Poznańska Z., Rams B. 1990. Produktywność zbiorowisk łąkowych polan reglowych w Tatrach — Productivity of meadow communities in the Tatra glades. Studia Naturae, ser. A, 34: 77-111.
Kaźmierczakowa R., Zarzycki J., Wróbel I., Vončina G. 2004. Łąki, pastwiska i zbiorowiska siedlisk wilgotnych Pienińskiego Parku Narodowego — Meadows, pastures and wet habitat communities of the Pieniny National Park. Studia Naturae 49: 195-251.
Kinasz W. 1976. Ekologiczne podstawy urządzania łąk w Pienińskim Parku Narodowym — Ecological basis of the management of the meadows of the Pieniny National Park. Ochr. Przyr. 41: 77-118.
Kohler B., Ryser P., Güsewell., Gigon A. 2001. Nutrient availability and limitation in traditionally mown and in abandoned limestone grasslands: a bioassay experiment. Plant and Soil 230: 323-332.
Kornaś J. 1990. Jak i dlaczego giną nasze zespoły roślinne — Recent decay of plant associations in Poland. Wiad. Bot. 34, 2: 7-16.
Kornaś J., Dubiel E. 1990. Przemiany zbiorowisk łąkowych w Ojcowskim Parku Narodowym w ostatnim trzydziestoleciu — Changes in the vegetation of hay-meadows in Ojców National Park. Prądnik — Prace Muz. Szafera, 2: 97-106.
Kostuch R. 1976. Succession trends of mountain grassland vegetation formed by self-sodding of fallow arable land. Polish Ecological Studies 2: 129-134.
Kostuch R. 1982. Rolnictwo i pasterstwo regionu pienińskiego. W: Zarzycki K. (red.). Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B, 30: 444—456.
Kostuch R. 1987. Zmiany florystyczne w runi górskich użytków zielonych zachodzące pod wpływem zróżnicowanego nawożenia azotowego — The influence of nitrogen fertilisation on the changes of botanical composition of the sward of meadows in the mountains regions. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 308: 211-218.
Kostuch R. 1994. Dekadencja gospodarki halnej w Karpatach Polskich. Wiad. Mel. i Łąk. 1: 22-23.
Kostuch R., Kuc I. 1973. Wpływ wysokości koszenia na plon i skład botaniczny górskich użytków zielonych — Effect of mowing level on yield and botanical composition of mountain meadow sward. Wiadomości Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych 11, 2: 103-121.
Kotańska M. 1993a. Dynamics of wet meadow communities (Calthion alliance) in the Wierzbanówka valley in 1976-1988. Fragm. Flor. Geobot. 38: 593-619.
Kotańska M. 1993b. Response of wet meadows of the Calthion alliance to variations of weather and management practices. Studia Naturae 40: 1-47.
Kryszak A., Grynia M. 2001. Percentage of grass species versus diversity of meadow associations of the Molinio-Arrhenatheretea class. W: Frey L. (ed.). Studies on grasses in Poland. W. Szafer Inst. Botany, Polish Acad. Sci., Kraków: 283-289.
Magurran A.E. 1988. Ecological diversity and its measurements. Croom Helm Ltd., London, UK.
Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Michalik 1990. Sukcesja wtórna półnaturalnej murawy kserotermicznej Origano-Brachypodietum w latach 1960-1984 wskutek zaprzestania wypasu w rezerwacie Kajasówka — Secondary succession in semi-natural xerothermic grasslands Origano-Brachypodietum in 1960-84 due to termination of pasture in the reserve Kajasówka. Prądnik, Prace Muz. Szafera 2: 59-65.
Michalska-Heyduk D. 2001. Stan obecny i kierunki zmian roślinności nieleśnej Kampinoskiego Parku Narodowego — Current state and directions of change of non-forest vegetation of the Kampinos National Park. Mon. Bot. 89: 1-135.
Mirek Z., Piękoś-Mirek H., Zając A., Zając M. 1995. Vascular Plants of Poland - a Checklist. Pol. Bot. Stud. Guidebook Series 15.
Misztal A., Smoroń S. 2003. Zasilanie środowiska makropierwiastkami zawartymi w mokrym i suchym opadzie w rejonie Bukowiny Tatrzańskiej — Environment alimentation with macroelements from wet and dry deposition in the Bukowina Tatrzańska region. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 3, 2 (8): 79-90.
Niemyska-Łukaszuk J., Zaleski T., Miechówka A. 2004. Charakterystyka pokrywy glebowej Pienińskiego Parku Narodowego — Characteristics of the soils of the Pieniny National Park. Studia Naturae 49: 33-41.
Nösberger J., Kessler W. 1997. Utilisation of grassland for biodiversity. Grassland Sci. in Europe 2: 33-42.
Nowiński M. 1967. Polskie zbiorowiska trawiaste i turzycowe. PWRiL, Warszawa.
Oomes M.J.M. 1992. Yield and species density of grasslands during restoration management. J. Veg. Sci. 3: 271-274.
Pancer-Koteja E., Kaźmierczakowa R. (red.). 2004. Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego, 1998-2001. Skala 1:10 000. W: Kaźmierczakowa R. (red.). Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego — Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park. Studia Naturae 49.
Pancer-Kotejowa E. 1977. The nitrogen relation of the Pieniny meadows (Western Carpathians). Fragm. Flor. Geobot. 23, 3-4: 363-408.
Pawlik-Dobrowolski J. 1983. Opady atmosferyczne a zanieczyszczenie wód. Aura 8: 13-15.
Pawłowski B., Pawłowska S., Zarzycki K. 1960. Zespoły roślinne kośnych łąk północnej części Tatr i Podtatrza — Les associations végétales des prairies fauchables de la partie septentrionale des Tatras et de la Region Subtatrique. Fragm. Flor. Geobot. 6, 2: 95-223.
Perzanowska J. 2004. Klimat Pienin — Climate of the Pieniny Mountains. Studia Naturae 49: 21-32.
Pieniny, mapa turystyczna. Skala 1 : 20 000. 1937. Wojskowy Instytut Geograficzny.
Podolski B. 2002. Wyznaczenie zasięgu oddziaływania zadrzewienia śródpolnego na plonowanie pszenicy — Designation of range of afforestation reaction on yielding of spring wheat. Fragmenta Agronomica 2 (74): 87-95.
Prończuk J., Grzyb S. 1976. Zmiany w szacie roślinnej użytków zielonych wywołane zabiegami gospodarczymi — Changes in the grassland plant cover caused by farming measures. Zesz. Probl. Nauk Rol. 177: 319-345.
Ryser P., Langenauer R., Gigon A. 1995. Species richness and vegetation structure in a limestone grassland after 15 years management with six biomass removal regimes. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica, Praha 30: 157-167.
Tomanek J. 1956. Wpływ ściany lasu na kształtowanie się niektórych czynników mikroklimatu przyległych pól — The influence of forest walls on the formation of certain microclimate factors of neighbouring fields. Rocz. Nauk Rol. 71-F-2: 532-549.
Towpasz K. 1992. Zmiany we florze i roślinności Doliny Kluczwody w okresie ostatnich 25 lat — Changes of flora and vegetation of the Kluczwoda Valley during the last 25 years. Ochr. Przyr. 50, 2: 3- 16.
Weiner J. 1990. Asymetric competition in plant populations. TREE 5, 11: 360-364.
Widera M. 1989. Kształtowanie się naturalnych zbiorowisk roślin łąkowych w zależności od rodzaju gleby i jej właściwości chemicznych — The development of natural meadow plant communities as affected by soil kind and its chemical properties. Inst. Uprawy, Nawożenia i Gleboznastwa, Puławy, ser. R, 261: 1-106.
Wildi O., Orlóci W. 1996. Numerical exploration of community patterns. SPB Academic Publishing. The Hague.
Willems J.H., van Nieuwstadt M.G.L. 1996. Long-term after effects of fertilization on above-ground phytomass and species diversity in calcareous grassland. Journal of Vegetation Science 7: 177-184.
Włodarczyk S. 1956. Samozadarnianie mieszanek koniczynowych w rejonach górnych upraw polowych w Kościelisku k/Zakopanego. Self-sodding of clover mixtures in the upper regions of field cultivations in Kościelisko near Zakopane (Tatra Mountains). Roczniki Nauk Rolniczych 71, F 4: 893-920.
Wojtuń B., Fabiszewski J., Sobierajski Z., Matuła J., Żołnierz L. 1995. Współczesne przemiany fitocenoz Karkonoszy. W: Fischer Z. (red.). Problemy ekologiczne wysokogórskiej części Karkonoszy. Instytut Ekologii PAN, Dziekanów Leśny: 213-245.
Wróbel I. 2000. Ekosystemy nieleśne Pienińskiego Parku Narodowego — praktyczna realizacja planu ochrony na lata 1989-1998. Non-forest ecosystems of the Pieniny National Park — realisation of the protection plan for 1989-1998 years. Szczeliniec 4: 293-303.
Zarzycki J. 1999. Ekologiczne podstawy kształtowania ekosystemów łąkowych Babiogórskiego Parku Narodowego — Ecological principles of meadow ecosystem management in the Babia Góra National Park, Western Carpathians. Studia Naturae 45: 1-97.
Zarzycki J. 2002. Wpływ tradycyjnej gospodarki rolnej na roślinność łąk Beskidów Pokucko-Bukowińskich (Karpaty Wschodnie) — The impact of traditional management on the vegetation of meadows of the Pokucko-Bukowinski Beskid (East Carpathians). Roczniki Bieszczadzkie 10: 257-282.
Zarzycki J., Szymacha A. 2003. Biomass and soil mineral content of utilized and non utilized mountain meadows. Proceedings of lnternational Conference ”Plant nutrition in sustainable agriculture”, Brno: 156-159.
Zarzycki K. 1981. Rośliny naczyniowe Pienin. PWN, Warszawa-Kraków.
Zarzycki K. 1982. Roślinność łąk i pastwisk. W: Zarzycki K. (red.). Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B, 30: 340-351.
Zarzycki K. 2000. Zasady ochrony i opracowania operatu ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych — Guidelines for conservation and designing conservation plans of non-forest terrestial ecosystems. Szczeliniec 4: 55-85.
Zarzycki K., Korzeniak U. 1992. Roślinność łąkowa Pienin i jej przemiany w ostatnim sześćdziesięcioleciu — The meadow vegetation in the Pieniny Mountains (Polish Western Carpathians) and changes during last six decades. Pieniny — Przyroda i Człowiek 2: 5-12.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 54 cz. I

Start page:

275

End page:

304

Detailed Resource Type:

Chapter

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:182812

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 12, 2021

In our library since:

Apr 12, 2021

Number of object content downloads / hits:

51

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/96475

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information