polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Dokumentacja Geograficzna

Publication structure:
 • Dokumentacja Geograficzna
  • Nr 39 (2009) : Miasta Polski do początku XXI wieku : podstawowe informacje o datach założenia i likwidacji
  • Nr 38 (2008) : Geografia we współczesnym systemie kształcenia
  • Nr 37 (2008) : Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia fizyczna
  • Nr 36 (2008) : Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka
  • Nr 35 (2008) : Miasta Wielkopolski od rozbiorów do początku XXI wieku : podstawowe informacje historyczno-administracyjne
  • Nr 34 (2007) : Zmienność czasowa i przestrzenna rozmieszczenia ssaków łownych Polski
  • Nr 33 (2006) : Idee i praktyczny uniwersalizm geografii : geografia społeczno-ekonomiczna, dydaktyka : [Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r.]
  • Nr 32 (2006) : Idee i praktyczny uniwersalizm geografii : geografia fizyczna : [Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r.]
  • Nr 31 (2004) : Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych : materiały z Sympozjum, Toruń, 21-22 października 2004 r.
  • Nr 30 (2004) : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w pięćdziesiątą rocznicę działalności
  • Nr 29 (2003) : Les relations climat -> homme -> climat
  • Nr 28 (2003) : Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka
  • Nr 27 (2002) : Transformations of rural areas in Poland and Bulgaria a case study
  • Nr 26 (2002) : Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej
  • Nr 25 (2002) : Zmiany użytkowania ziemi w regionie tarnobrzeskim pod wpływem uprzemysłowienia w latach 1937-1992 w świetle interpretacji map i obrazów satelitarnych
  • Nr 24 (2001) : Bioklimat Krasnobrodu
  • Nr 23 (2000) : Współczesne badania topoklimatyczne
  • Nr 22 (2001) : Stan i perspektywy rolnictwa na obszarach problemowych w Polsce
  • Nr 21 (2000) : Uwarunkowania zachowań wyborczych w województwie słupskim
  • Nr 20 (2000) : Wieś i rolnictwo strefy podmiejskiej Warszawy : zróżnicowania przestrzenne i procesy transformacji
  • Nr 19 (2000) : Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy : (odcinek Pilica - Narew)
  • Nr 18 (2000) : Problemy zagospodarowania przestrzennego Polski w świetle przebudowy infrastruktury komunikacyjnej
  • Nr 17 (2000) : Sektor usług w aglomeracji warszawskiej 1992-1997 : przemiany strukturalne i tendencje rozwoju
  • Nr 16 (2000) : Stan badań klimatu i bioklimatu uzdrowisk polskich
  • Nr 15 (2000) : Przemieszczenia ludności na terytorium Polski spowodowane II wojną światową
  • Nr 14 (1999) : Wymiana energii między atmosferą a podłożem jako podstawa kartowania topoklimatycznego
  • Nr 13 (1998) : Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej : badania geoekologiczne
  • Nr 12 (1998) : Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach. 3
  • Nr 11 (1998) : Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis lokalnych ulew
  • Nr 10 (1998) : Dolina Wierzycy, jej geneza oraz rozwój w późnym plejstocenie i wczesnym holocenie
  • Nr 9 (1998) : Dynamika brzegów dolnej Wisły
  • Nr 8 (1997) : Rola gwałtownych ulew w ewolucji rzeźby Wyżyny Miechowskiej (na przykładzie ulewy w dniu 15 września 1995 roku)
  • Nr 7 (1997) : Przestrzenna ruchliwość ludności Polski : bibliografia (lata 1896-1990)
  • Nr 6 (1997) : Badania ewolucji dolin rzecznych na Białorusi. 1
  • Nr 5 (1997) : Zapis zdarzeń powodziowych na pograniczu boreału i atlantyku w osadach stożka napływowego w Podgrodziu
  • Nr 4 (1996) : Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach. 2
  • Nr 3 (1995) : Mapy narodowościowe, wyznaniowe i językowe Polski wykonane przez autorów obcych : bibliografia (lata 1846-1967)
  • Nr 2 (1995) : Ewolucja doliny Wisły pomiędzy Nowym Brzeskiem a Opatowcem w vistulianie i holocenie
  • Nr 1 (1995) : Deglacjacja północno-zachodniej Polski : warunki środowiska i transformacja geosystemu (~20 KA -> KA BP)
  • z. 5-6 (suplement) (1994) : Wybrane publikacje pracowników Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk wydane w latach 1953 - 1993
  • z. 5-6 (1994) : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk : czterdzieści lat działalności 1953-1993
  • z. 3-4 (1994) : Przemiany struktury przestrzennej chowu zwierząt gospodraskich w Polsce w latach 1970-1988
  • z. 1-2 (1994) : Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa
  • z. 6 (1993) : Funkcjonowanie systemu rzecznego środkowej i dolnej Raby w ostatnich 200 latach
  • z. 4-5 (1993) : Z badań fizyczno-geograficznych w Tatrach
  • z. 3 (1993) : Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski
  • z. 2 (1993) : Wyludnianie się wsi a rolnictwo wschodniej Lubelszczyzny
  • z. 1 (1993) : Koncentracja aktywności gospodarczej i społecznej w 150 większych miastach Polski
  • suplement (1992) : Informator geografii polskiej
  • z. 5-6 (1992) : Wpływ urbanizacji na układy ekologiczne strefy podmiejskiej Warszawy
  • z. 4 (1992) : Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa indywidualnego Polski w latach 1938-1988 : próba syntezy
  • z. 3 (1992) : Teoria Christallera - prawda i mity : (w sprawie nieporozumień pojęciowych)
  • z. 2 (1992) : Stosunki termiczno-wilgotnościowe na tle warunków cyrkulacyjnych w Hornsundzie (Spitsbergen) w okresie 1978-1983
  • z. 1 (1992) : Zbiornik włocławski - niektóre problemy z geografii fizycznej
  • z. 6 (1991) : Zmiany światowej przestrzeni społeczno-gospodarczej
  • z. 5 (1991) : Międzynarodowa zależność gospodarcza w świetle ujęć komplementarnych
  • z. 3-4 (1991) : Studia z geografii społecznej
  • z. 2 (1991) : Progi strukturalne - paralele geomorfologiczne
  • z. 1 (1991) : Wyniki badań bioklimatu Polski. Cz. 2
  • z. 5-6 (1990) : Warunki siedliskowe kateny ekosystemów leśnych na Wysoczyźnie Rawskiej : ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki wodno-troficznych właściwości gleb
  • z. 4 (1990) : Usłonecznienie Polski i jego przydatność dla helioterapii
  • z. 2-3 (1990) : Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie
  • z. 1 (1990) : Współczesne procesy morfogenetyczne w Polsce : wybrane zagadnienia
  • z. 6 (1989) : Zmiany wybranych charakterystyk hydroklimatycznych Polski w bieżącym stuleciu
  • z. 5 (1989) : Zróżnicowanie transportu zawiesiny w karpackiej części dorzecza Wisły
  • z. 3-4 (1989) : Geomorficzne dostosowywanie się koryta Parsęty do aktualnego reżimu rzecznego
  • z. 2 (1989) : Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Warszawy : studium geografii percepcji
  • z. 1 (1989) : Przestrzenna organizacja systemu placówek podstawowej ochrony zdrowia : na przykładzie dzielnicy Warszawa - Wola
  • z. 5-6 (1988) : Dyferencjacja mechanizmów formowania stref marginalnych faz leszczyńskiej i poznańskiej ostatniego zlodowacenia na Nizinie Wielkopolskiej
  • z. 4 (1988) : Antropogeniczne uwarunkowania zmian odpływu i reżimu rzek w różnych regionach Polski
  • z. 2-3 (1988) : Wybrane zagadnienia z geografii rolnictwa
  • z. 1 (1988) : Badania wyobrażeń geograficznych na przykładzie mieszkańców Sanoka
  • z. 6 (1987) : Założenia i realizacja planu przestrzennego zagospodarowania Polski w latach 1971-1985
  • z. 5 (1987) : Pomiar migracji w modelowaniu i prognozowaniu zmian rozmieszczenia i struktury ludności
  • z. 4 (1987) : Złoża torfowe Polski na tle stref torfowych Europy
  • z. 3 (1987) : Lasy iglaste na obszarze Polski
  • z. 2 (1987) : Atrakcyjność społeczno-gospodarcza jako czynnik rozwoju miasta : na przykładzie miast regionu Warszawy
  • z. 1 (1987) : Geografia usług makroregionu funkcjonalnego Warszawy
  • z. 6 (1986) : Ruch naturalny ludności w Polsce w latach 1948-1984 = Natural movement of population in Poland over 1948-1984 period
  • z. 5 (1986) : Zbiornik włocławski - niektóre problemy z geografii fizycznej : praca zbiorowa
  • z. 4 (1986) : Współczesne problemy światowych procesów rozwoju
  • z. 3 (1986) : Wyniki badań bioklimatu Polski. Cz. 1
  • z. 2 (1986) : Niektóre problemy metodyczne hydrologii
  • z. 1 (1986) : Zastosowanie modeli matematycznych do przewidywania zmian rozmieszczenia ludności Polski
  • z. 6 (1985) : Wiatr w Karpatach polskich
  • z. 5 (1985) : Zmienność denudacji chemicznej w Karpatach fliszowych : (na przykładzie zlewni potoku Bystrzanka)
  • z. 4 (1985) : Zmiany struktury przestrzennej przemysłu środków informatyki w Polsce w latach 1965-1980
  • z. 3 (1985) : Z badań nad strukturą i infrastrukturą rolnictwa
  • z. 2 (1985) : Struktura przestrzenna handlu detalicznego w Warszawie
  • z. 1 (1985) : Układy komunikacyjne województw
  • z. 6 (1984) : Infrastruktura gospodarcza a towarowość rolnictwa : (na przykładzie woj. kieleckiego)
  • z. 5 (1984) : Struktura demograficzna jako czynnik różnicujący zbiór miast polskich
  • z. 4 (1984) : Rola plantacji w kształtowaniu przestrzeni społeczno-gospodarczej na przykładzie Ameryki Łacińskiej
  • z. 3 (1984) : Dolina Zgłowiączki - jej geneza oraz rozwój w późnym glacjale i holocenie
  • z. 1-2 (1984) : Problemy bioklimatologii uzdrowiskowej : praca zbiorowa. Cz. 5
  • z. 6 (1983) : Komasacja gruntów jako czynnik rozwoju rolnictwa na przykładzie województwa białostockiego = Land consolidation as a factor stimulating the development of agriculture : a case-stydy of Białystok voivodship
  • z. 5 (1983) : Wpływ migracji na stan i strukturę demograficzną ludności gmin województw koszalińskiego i słupskiego
  • z. 4 (1983) : Przekształcenia pokrywy glebowej i zbiorowisk roślinnych w Staropolskim Okręgu Przemysłowym
  • z. 3 (1983) : Bioklimatyczna ocena i typologia uzdrowisk Polski
  • z. 2 (1983) : Współzależności między dojazdami do pracy a strukturą społeczną i demograficzną regionu miejskiego Warszawy w latach 1950-1973
  • z. 1 (1983) : Procesy morfogenetyczne kształtujące stoki Tatr Wysokich
  • z. 5-6 (1982) : Struktura przestrzenna rolnictwa indywidualnego w województwie stołecznym warszawskim
  • z. 3-4 (1982) : Taksonomiczne podstawy typologii reżimu opadów atmosferycznych na przykładzie Pojezierza Pomorskiego i Niziny Wielkopolskiej
  • z. 1-2 (1982) : Procesy korytowe Wisły poniżej zapory wodnej we Włocławku
  • z. 6 (1981) : Dokumentacja Geograficzna. Streszczenia Prac Habilitacyjnych i Doktorskich 1979
  • z. 5 (1981) : Geografia a światowe problemy rozwoju
  • z. 4 (1981) : Rozwój wydm w południowo-wschodniej części Kotliny Biebrzańskiej : wplyw warunków naturalnych i gospodarczej działalności człowieka
  • z. 3 (1981) : Warunki naturalne zlewni Homerki i jej otoczenia
  • z. 2 (1981) : Problemy bioklimatologii uzdrowiskowej. Cz. 4
  • z. 1 (1981) : Analiza odpływu z fliszowych zlewni Bystrzanki i Ropy (Beskid Niski)
  • z. 6 (1980) : Dokumentacja Geograficzna. Streszczenia Prac Habilitacyjnych i Doktorskich 1978
  • z. 5 (1980) : Wpływ uprzemysłowienia na procesy urbanizacyjne w regionie bydgoskim
  • z. 4 (1980) : Procesy morfogenetyczne i ich związek z sezonowymi zmianami pogody w otoczeniu Hali Gąsienicowej w Tatrach
  • z. 3 (1980) : Metody opracowań topoklimatycznych
  • z. 2 (1980) : Osadnictwo rolnicze a gospodarka wielkoobszarowa na terenie woj. koszalińskiego w latach 1950-1977
  • z. 1 (1980) : Zmiany środowiska geograficznego w strefie oddziaływania wielkiego miasta : na przykładzie północno-wschodniej części warszawskiego zespołu miejskiego
  • z. 6 (1979) : Dokumentacja Geograficzna. Streszczenia Prac Habilitacyjnych i Doktorskich 1977
  • z. 5 (1979) : Typologia i ocena środowiska naturalnego okolic Szymbarku
  • z. 4 (1979) : Tendencje rozwoju i zmiany w organizacji przestrzeni krajów Trzeciego Świata
  • z. 3 (1979) : Metody analiz geograficznych w planowaniu przestrzennym : praca zbiorowa
  • z. 2 (1979) : Problemy bioklimatologii uzdrowiskowej. Cz. 3
  • z. 1 (1979) : Kampinoski Park Narodowy i jego problematyka
  • z. 6 (1978) : Dokumentacja Geograficzna. Streszczenia Prac Habilitacyjnych i Doktorskich 1976
  • z. 5 (1978) : Aglomeracje miejskie w Polsce jako bieguny rozwoju społeczno-gospodarczego
  • z. 4 (1978) : Formy i osady glacjalne na przedpolu lodowca Sidu (Islandia)
  • z. 2-3 zał (1978) : Wpływ zbiornika wodnego na Wiśle we Włocławku na zmiany stosunków wodnych w dolinie
  • z. 2-3 (1978) : Wpływ zbiornika wodnego na Wiśle we Włocławku na zmiany stosunków wodnych w dolinie
  • z. 1 (1978) : Struktura agrarna Polski 1945-1975 : analiza przestrzenno-czasowa
  • z. 6 (1977) : Opady atmosferyczne i deflacja w okolicach Szymbarku
  • z. 5 (1977) : Zastosowanie metody symulacji w badaniu zmian przestrzennej struktury miasta : na przykładzie Wałbrzycha
  • z. 4 (1977) : Problemy bioklimatologii uzdrowiskowej : praca zbiorowa. Cz. 2
  • z. 2-3 (1977) : Zjawiska krasowe w Sudetach polskich
  • z. 1 (1977) : Dokumentacja Geograficzna. Streszczenia Prac Habilitacyjnych i Doktorskich 1975
  • z. 6 (1976) : Dolina rzeki Oulanki (północno-wschodnia Finlandia) : studium morfologiczno-morfodynamiczne
  • z. 4-5 (1976) : Przemiany w strukturze przestrzennej produktywności i specjalizacji w rolnictwie indywidualnym w Polsce w latach 1960-1970
  • z. 3 (1976) : Charakterystyka użytkowania ziemi w Polsce w 1970 roku : praca zbiorowa
  • z. 2 (1976) : Spłukiwanie gleby na stokach fliszowych w rejonie Szymbarku
  • z. 1 (1976) : Dokumentacja Geograficzna. Streszczenia Prac Habilitacyjnych i Doktorskich 1974
  • z. 5-6 (1975) : Wpływ działalności gospodarczej na stosunki wodne Kotliny Sandomierskiej
  • z. 3-4 (1975) : Problemy bioklimatologii uzdrowiskowej : praca zbiorowa
  • z. 1-2 (1975) : Parki w Polsce
  • z. 6 (1974) : Dokumentacja Geograficzna. Streszczenia Prac Habilitacyjnych i Doktorskich 1973
  • z. 5 (1974) : Hydrografia Tatr Wysokich : objaśnienia do mapy hydrograficznej "Tatry Wysokie" 1:50 000
  • z. 4 (1974) : Przebieg i natężenie współczesnych procesów rzecznych w korycie Raduni
  • z. 3 (1974) : Badania nad termiką i zlodzeniem jeziora Gopło
  • z. 2 (1974) : Studia nad strukturą lokalnej sieci osadniczej wybranych obszarów w Polsce : zaplecze miast Gorlic, Żuromina, Golubia-Dobrzynia
  • z. 1 (1974) : Zaopatrzenie w wodę wsi województwa lubelskiego
  • z. 6 (1973) : Dokumentacja Geograficzna. Streszczenia Prac Habilitacyjnych i Doktorskich 1972
  • z. 5 (1973) : Stosunki mezo- i mikroklimatyczne Szymbarku
  • z. 4 (1973) : Bilans użytkowania ziemi w Polsce : według stanu w dniu 31 grudnia 1970 roku. Cz. 2
  • z. 3 (1973) : Rolnictwo departamentu Vaucluse (Francja) : próba typologii
  • z. 2 (1973) : Zróżnicowanie spływu powierzchniowego na fliszowych stokach górskich
  • z. 1 (1973) : Gleby i zbiorowiska leśne okolic Szymbarku
  • (1973) : Współczesne procesy eoliczne na pobrzeżu słowińskim : studium fotointerpretacyjne
  • z. spec. (1973) : Problemy wodne miasta Kalisza : opracowanie studialne
  • z. 6 (1972) : Dokumentacja Geograficzna. Streszczenia Prac Habilitacyjnych i Doktorskich 1971
  • z. 5 (1972) : World literature on general theoretical problems in cartography : bibliography for 1945-1971 = Światowa literatura z zakresu ogólnych problemów teoretycznych w kartografii : bibliografia za okres 1945-1971
  • z. 4 (1972) : Procesy osuwiskowe w środowisku sztucznym i naturalnym
  • z. 3 (1972) : National and regional atlases : sources, bibliography, articles : for 1968-1971
  • z. 2 (1972) : Bilans użytkowania ziemi w Polsce : według stanu na dzień 31 grudnia 1970 roku. Cz. 1
  • z. 1 (1972) : Katalog rękopisów geograficznych w zbiorach Poznania i Kórnika
  • z. 6 (1971) : Dokumentacja Geograficzna. Streszczenia Prac Habilitacyjnych i Doktorskich 1970
  • z. 4-5 supl. (1971) : Mapa geomorfologiczno-hydrograficzna dorzecza górnej Rio Aconcagua (Chile) : podziałka 1:100 000 = Geomorpho-hydrographical map of upper Rio Aconcagua basin (Chile) : scale 1:100 000
  • z. 4-5 (1971) : Rio Aconcagua : studium hydrogeograficzne = A hydrogeographical study
  • z. 3 (1971) : Człowiek a środowisko geograficzne w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa
  • z. 2 (1971) : Przeglądowe zdjęcie użytkowania ziemi : projekt instrukcji
  • z. 1 (1971) : Bibliografia polskich prac o migracjach stałych, wewnętrznych ludności w Polsce : lata 1916-1969/70
  • z. 6 (1970) : Dokumentacja Geograficzna. Abstrakty Prac Habilitacyjnych i Doktorskich 1969
  • z. 5(2/ZS) (1970) : Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50 000 : arkusz N-34-98-B Wąbrzeźno
  • z. 4(1/ZS) (1970) : Wody podziemne w dorzeczu Skarlanki i ich stosunek do rynien jeziornych
  • z. 3 (1970) : Badania fizyczno-geograficzne otoczenia stacji naukowo-badawczej Instytutu Geografii PAN w Szymbarku. T. 1
  • z. 2 (1970) : Materiały do klimatologii Polski
  • z. 1 (1970) : Agricultural typology : selected methodological materials
  • z. 6 (1969) : Dokumentacja Geograficzna. Abstrakty Prac Habilitacyjnych i Doktorskich 1968
  • z. 5 (1969) : Użytkowanie ziemi i rolnictwo w krajach Europy Środkowo-wschodniej : wyniki badań na terenie Macedonii, Serbii, Bułgarii i Czech = Land utilization and farming in East-Central Europe : case studies from Macedonia, Serbia, Bułgaria and Bohemia
  • z. 4 (1969) : Polskie mapy narodowościowe, wyznaniowe i językowe : bibliografia (lata 1827-1967)
  • z. 2-3 (1969) : Analiza i ocena środowiska geograficznego powiatu ropczyckiego : dla potrzeb planowania regionalnego
  • z. 1 (1969) : Mapy hipsometryczne Polski : przegląd historyczno-bibliograficzny
  • z. 6 (1968) : Dokumentacja Geograficzna. Abstrakty Prac Habilitacyjnych i Doktorskich 1967
  • z. 5 (1968) : Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50 000 : arkusz Nowogród
  • z. 4 (1968) : Problematyka i metody geografii rolnictwa w pracach Zakładu Geografii Rolnictwa Instytutu Geografii PAN = Problems and methodos of agricultural geography in the Department of Agricultural Geography of the Institute of Geography, Polish Academy of Sciences
  • z. 3 (1968) : Land use studies in East-Central Europe : the report of the regional subcommission
  • z. 2 (1968) : Temperatura powietrza w Polsce. Cz. 1
  • z. 1 (1968) : National and regional atlases : sources, bibliography, articles : supplement for 1963-1967
  • z. 6 (1967) : Stosunki wodne środkowej części dorzecza Opatówki
  • z. 5 (1967) : Rozwój komunikacji kolejowej i autobusowej w Polsce w okresie 1946-1965
  • z. 3-4 (1967) : Ludność miast i osiedli typu miejskiego na ziemiach Polski od 1810 do 1960 r.
  • z. 2 (1967) : Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50 000 : arkusz N-34-85 D Chełmno
  • z. 1 (1967) : Użytkowanie ziemi w krajach Europy Środkowowschodniej : wyniki badań na terenie Czechosłowacji, Węgier i Jugosławii w latach 1962-1964 = Land utilization in East Central Europe : case studies from Czechoslovakia, Hungary and Yugoslavia
  • z. 6 (1966) : Zagadnienia bilansu wodnego rzek nizin środkowopolskich na przykładzie dorzecza Wilgi
  • z. 5 (1966) : Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50 000 : arkusz N-33-90-D Reptowo
  • z. 4 (1966) : Atlas bilansu promieniowania w Polsce : materiały do bilansu cieplnego Polski
  • z. 2-3 (1966) : Użytkowanie ziemi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej : wyniki badań na terenie Czechosłowacji i Jugosławii w latach 1962-1964 = Land utilization in East Central Europe : case studies from Czechoslovakia and Yugoslavia
  • z. 1 (1966) : Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50 000 : arkusz N-33-107-C Szamocin
  • z. 6 (1965) : Przemiany struktury osadniczo-agrarnej wsi powiatu proszowickiego od połowy XIX wieku do 1960 r. : na wybranych przykładach
  • z. 5 (1965) : Studia nad użytkowaniem ziemi. [Cz.] 5
  • z. 4 (1965) : Polskie mapy rozmieszczenia ludności : charakterystyka i przegląd bibliograficzny
  • z. 3 (1965) : Objaśnienia do mapy hydrograficznej Polski 1:50 000 : arkusz Strękowa Góra
  • z. 2 (1965) : Katalog rękopisów geograficznych Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu
  • z. 1 (1965) : Rejony burzowe w Polsce
  • z. 6 (1964) : Zagadnienia geografii przemysłu
  • z. 5 (1964) : Badania klimatu lokalnego
  • z. 4 (1964) : Materiały do monografii geograficzno-gospodarczej Chełmży
  • z. 3 zał (1964) : Znaki umowne i objaśnienia dla mapy hydrograficznej Polski 1:50 000
  • z. 3 (1964) : Instrukcja opracowania mapy hydrograficznej Polski 1:50 000
  • z. 2 (1964) : The Polish detailed survey of land utilization : methods and techniques of research
  • z. 1 (1964) : National and regional atlases : sources, bibliography, articles
  • z. 6 (1963) : Geneza Półwyspu Helskiego na tle rozwoju Zatoki Gdańskiej
  • z. 5 (1963) : Zagadnienia z geomorfologii i hydrografii
  • z. 4 (1963) : Studia nad wymianą cieplną na Stacji Naukowej Instytutu Geografii PAN w Wojcieszowie
  • z. 3 (1963) : Bibliografia geografii polskiej - 1960
  • z. 2 (1963) : Objaśnienia do mapy hydrograficznej 1:50 000 : arkusz M-34-44-A Ożarów
  • z. 1 (1963) : Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50 000 wykonanej przez Zakład Geomorfologii i Hydrografii Niżu w Toruniu : arkusz N 33-139-B Toporów
  • z. 6 (1962) : Studia nad użytkowaniem ziemi. [Cz.] 4, Sprawozdania z prac w powiatach : koszalińskim, suwalskim i olsztyńskim
  • z. 5 (1962) : Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50 000 wykonanej przez Zakład Geomorfologii i Hydrografii Niżu w Toruniu : arkusz N 33-131-C Kostrzyn
  • z. 4 (1962) : Związek przemysłu cementowego w Polsce ze środowiskiem geograficznym
  • z. 3 (1962) : Instrukcja szczegółowego zdjęcia użytkowania ziemi
  • z. 2 (1962) : Geografia komunikacji województwa białostockiego
  • z. 1 (1962) : Economic regionalization : materials of the First General Meeting of the Commission held in Utrecht, the Netherlands, from 8 till 9. Sept. 1961 = Regionalizacja ekon
  • z. 6 (1961) : Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50 000 wykonanej przez Zakład Geomorfologii i Hydrografii Niżu w Toruniu : arkusz N 33-143-A Kórnik
  • z. 5 (1961) : Materiały do geografii zaludnienia Polski i Czechosłowacji
  • z. 4 (1961) : Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1:50 000 wykonanej przez Zakład Geomorfologii i Hydrografii Niżu w Toruniu : arkusz N 34-92-D Kolno
  • z. 3 (1961) : Materiały do geografii przemysłu Polski
  • z. 2 (1961) : Z badań Stacji Naukowej Instytutu Geografii PAN nad Jeziorem Mikołajskim
  • z. 1 (1961) : Klimat Hali Gąsienicowej 1949-1958
  • z. 6 (1960) : Utilisation du sol dans les districts: Bielsk Podlaski, Wysokie Mazowieckie, Mragowo, Gdańsk, Kartuzy et Inowrocław : communications préparées pour la Conférence Internationale sur les Problémes de l'Utilisation du Sol, Varsovie 30. V. - 8. VI. 1960
  • z. 5a (1960) : Hydrografia Tatr Zachodnich : objaśnienia do mapy hydrograficznej "Tatry Zachodnie" 1 : 50 000
  • z. 5 (1960) : Objaśnienia do mapy hydrograficznej Polski 1:50 000 : arkusz M-34-100-B Zakopane
  • z. 4 (1960) : National atlases : sources, bibliography, articles
  • z. 3 (1960) : The aims, concept and method of Polish land utilization survey
  • z. 2 (1960) : Pochodzenie terytorialne ludności Ziem Zachodnich w 1950 r.
  • z. 1 (1960) : Wstępne wyniki badań nad użytkowaniem ziemi
  • z. 2 (1959/60) : Instrukcja szczegółowego zdjęcia użytkowania ziemi
  • z. 6 (1959) : Morfologia i hydrografia
  • z. 5 (1959) : Rozwój sieci kolejowej Polski
  • z. 4 (1959) : Zagadnienia mapy hydrograficznej Polski
  • z. 3 (1959) : Bibliografia zagadnień regionalizacji gospodarczej zestawiona w Ośrodku Bibliograficzno-Informacyjnym Studiów Geograficznych nad Regionami Gospodarczymi = Bibliografija po voprosam ekonomičeskogo rajonirovanija sostavlennaja ...
  • z. 2 (1959) : Polskie zdjęcie użytkowania ziemi
  • z. 1 (1959) : Studia nad użytkowaniem ziemi w powiecie mrągowskim : materiały do badań w latach 1955-56
  • z. 6 (1958) : Materiały do geografii fizycznej Polski
  • z. 5 (1958) : Potoki ładunków : stan z 1954 r., przewidywanie na rok 1960
  • z. 4 (1958) : Zagadnienia hydrograficzne, morfologiczne i surowcowe
  • z. 3 (1958) : Zagadnienia mapy hydrograficznej Polski
  • z. 2 (1958) : Trzcińsko-Zdrój : opracowanie zbiorowe Pracowni Geografii Zaludnienia i Osadnictwa IG PAN
  • z. 1 (1958) : Rozmieszczenie i rozwój uprawy roślin przemysłowych w Polsce w latach 1947-1954
  • z. 6 (1957) : Ruch naturalny ludności w Polsce w latach 1947-1955
  • z. 4-5 (1957) : Ludność Europy (bez Z.S.R.R.)
  • z. 3 (1957) : Wybrane zagadnienia z badań geomorfologicznych w ośrodkach toruńskim i warszawskim
  • z. 2 wkładka (1957) : Charakterystyka hydrograficzna Regionu Podtatrzańskiego
  • z. 2 (1957) : Charakterystyka morfologiczna regionu Podtatrzańskiego
  • z. 1 (1957) : Badania klimatu lokalnego nad środkową Wisłą w 1954 roku
  • z. 5 (1956) : Liczba ludności miast i osiedli w Polsce w latach 1810-1955
  • z. 4 (1956): Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815-1918 r. : (zarys historyczny)
  • z. 4a (1956) : Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815-1918 r. : (zarys historyczny)
  • z. 3 (1956) : Kryteria i metody delimitacji regionów gospodarczych
  • z. 2 (1956) : Nazewniczy zeszyt uzupełniający : nazwy fizjograficzne, miasta, jednostki administracyjne, poprawki do materiałów zawartych w poprzednich zeszytach
  • z. 1 (1956) : Tymczasowa instrukcja sporządzania szczegółowych map użytkowania ziemi : projekt
  • z. 12 (1955) : Nazwy narodowości, plemion i grup językowych świata (bez ZSRR)
  • z. 11 (1955) : Produkcja surowców mineralnych w krajach kapitalistycznych
  • z. 10 (1955) : Stan pokrycia obszaru Polski materiałami kartograficznymi
  • z. 9 (1955) : Niemieckie podziały administracyjne ziem polskich w okresie 1815-1945 r. : (zarys historyczny)
  • z. 8 (1955) : Nazwy fizjograficzne Ameryki Południowej, Australii i Oceanii, Antarktydy oraz nazwy fizjograficzne mórz i oceanów świata
  • z. 7 (1955) : Nazwy fizjograficzne Grenlandii, Ameryki Północnej i Środkowej oraz nazwy miast od 50-100 tys. mieszkańców dla Ameryki Północnej, Środkowej, Południowej, Australii i Nowej Zelandii
  • z. 6 (1955) : Ludność Azji (bez ZSRR) w okresie od 1870-1950
  • z. 5 (1955) : Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego jako źródło do badań rozmieszczenia sił wytwórczych kapitalizmu w Polsce
  • z. 4 (1955) : Nazwy fizjograficzne Afryki i miasta Afryki od 50-100 tys. mieszkańców
  • z. 3 (1955) : Ludność Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej w okresie 1850-1950
  • z. 2 (1955) : Ludność Afryki w okresie 1900-1950
  • z. 1 (1955) : Nazwy fizjograficzne (hydrograficzne : jeziora, rzeki, kanały i uedy, oraz orograficzne : góry, szczyty, przełęcze, wyżyny, niziny, pustynie, wybrzeża i krainy pobrzeżne) Azji (bez ZSRR)