RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Acidophilous forests of the Pieniny National Park

Creator:

Różański, Wojciech ; Holeksa, Jan

Date issued/created:

2004

Resource type:

Text

Subtitle:

Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park

Group publication title:

Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 149-151 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

References:

Balcerkiewicz S., Pawlak B. 1978. Galio-Abietetum. W: T. Wojterski (red.). Inter. Soc. Vegetation Science. Guide to the Polish International Excursion. Wyd. UAM, Poznań, Ser. Biol., 11: 261-262.
Bodziarczyk J., Pancer-Koteja E. 2004. Mezofilne i ciepłolubne lasy jodłowo-bukowe Pienińskiego Parku Narodowego. Studia Naturae 49: 87-120.
Celiński F., Wojterski T. 1978. Zespoły leśne masywu Babiej Góry. Pozn. TPN pr. Kom. Biol. 48: 1-62.
Chećko E. 2004. Mapa roślinności Pienińskiego Parku Narodowego w liczbach - Map of the vegetation of the Pieniny National Park in numbers. Studia Naturae 49: 327-348.
Denisiuk Z., Dziewolski J. 1985. Rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych w górnej części zlewni Poniczanki. Studia Naturae A, 29: 177-193.
Dziewolski J. 1980. Zmiana i wielkości zasobów lasu w rerzerwacie ścisłym w Masywie Trzech Koron w Pieninach w okresie 1936-1972 - The changes in the structure and resources of the forest of the strict reserve Trzy Korony Massif of the Pieniny Mountain range in the period 1936-1972. Ochr. Przyr. 43: 129-156.
Dziewolski J. 1987. Zmiany struktury drzewostanów w zachodniej części Pienińskiego Parku Narodowego - Changes in the structure of tree stands in the west part of the Pieniny National Park. Ochr. Przyr. 45: 131-156.
Dziewolski J. 1991. Naturalny rozwój drzewostanów Pienińskiego Parku Narodowego w czasie 51 lat (1936-1981). Ochr. Przyr. 49, 1: 111-128.
Dzwonko Z. 1977. The use of numerical classification in phytosociology - Zastosowanie klasyfikacji numerycznej w fitosocjologii. Fragm. Flor. Geobot. 23 (3-4): 327-343.
Dzwonko Z., Grodzińska K. 1979. Numerical classification of epilithic and xerotermic communities in the Pieniny Mts.. Flor. Geobot. 25 (4): 493-508.
Dzwonko Z. 1986. Klasyfikacja numeryczna zbiorowisk leśnych polskich Karpat - Numerical classification of the Polish Carpathian forest communities. Fragm. Flor. Geobot. 30 (2): 93-167.
Grodzińska K., Jasiewicz A., Pancer-Kotejowa E., Zarzycki K. 1982. Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego - Vegetation map of the Pieniny National Park (Western Carpathians) 1965-1968. Skala 1:10 000. Załącznik do: K. Zarzycki (red.). Przyroda Pieni w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B, 30.
Horwitz L. 1963. Budowa geologiczna Pienin. Prace Inst. Geolog.37: 1-152.
Kulczyński S. 1928. Die pflanzenassoziationen der Pieninen. Bull. Acad. Pol. Sc. Cl. math., ser. B., 2 (1927): 57-203.
Lesiński J.A., Różański W. 1986. Przyrodnicze walory zbiorowisk leśnych w dolinie Popradu - Natural values of forest cominities in the valley of river Poprad. Problemy Zagosp. Ziem Górs. PAN, KZZG, 27: 87-113.
Loch J., Tomasiewicz J. 1997. Charakterystyka fitosocjologiczna wybranych jednostek taksonomicznych Gorczańskiego Parku Narodowego. Zbiorowiska leśne. Opracowanie zbiorcze. Plan Ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego. GPN, Poręba Wielka, rkps.
Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego, 1998-2001. Skala 1:10 000 - Map of the plant communities of the Pieniny National Park 1998-2001. Scale 1:10 000. 2004. Pancer-Koteja E., Kaźmierczakowa R. (red.). Studia Naturae 49.
Matuszkiewicz J. M. 2001. Zespoły leśne Polski. PWN, Warszawa, ss. 358.
Matuszkiewicz W. 1981. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk leśnych Polski. PWN, Warszawa, ss. 298.
Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa, ss. 537.
Medwecka-Kornaś A. 1972. Zespoły leśne i zaroślowe. W: W. Szafer and K. Zarzycki (red.), Szata roślinna Polski, t. 1.
Michalik S., Michalik R. 1998 (1997). Wstępna charakterystyka zbiorowisk leśnych Magurskiego Parku Narodowego. Roczniki Bieszczadzkie 6: 113-123.
Pancer-Kotejowa E. 1969. Lasy Pienińskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyr. Ojcz. 25, 2: 30-43.
Pancer-Kotejowa E. 1973. Zbiorowiska leśne Pienińskiego Parku Narodowego - Forest Communities of Pieniny National Park (Western Carpathians). Fragm. Flor. Geobot. 19 (2): 197-258.
Pancer-Kotejowa E., Bazyluk W., Liana A. 1982. Biocenozy leśne. W: K. Zarzycki (red.). Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae ser. B, 30: 315-328.
Pawłowski B. 1972. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. W: Szata roślinna Polski. t. I. Red. W. Szafer, K. Zarzycki. PWN, Warszawa, s. 237-268.
Różański W. 1979. Leśne zbiorowiska roślinne doliny potoku Czercz w Beskidzie Sądeckim (Karpaty Zachodnie), rkps.
Różański W. 1988. Relacja podobieństwa w fitosocjologicznych badaniach lasów karpackich. Praca doktorska. AR w Krakowie, maszynopis.
Różański W., Pancer-Koteja E. 2004. Metody badań zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego - Methods of studies on the plant communities of the Pieniny National Park. Studia Naturae 49: 13-19.
Sneath P.H.A., Sokal R.R. 1973. Numerical taxonomy. The principles and practice of numerical classification. Freeman a. Comp., San Francisco, ss. XV+573.
Stružka V. 1954. Metody bioklimatickych pruzkumu. W: Praktikum fytocenologie, ekologie, klimatologie a pudoznalstwi. ČSAV, Praha, s. 259–267.
Święs F. 1974. Geobotaniczna charakterystyka lasów na obszarze dorzecza górnego biegu. Białej Dunajcowej w Beskidzie Niskim. Cz. V. Lasy jodłowo-świerkowe. Ann. UMCS Sect. C 29 (26): 365-381.
Święs F. 1982. Charakterystyka geobotaniczna lasów Beskidu Niskiego. Analiza i synteza. UMCS, Rozpr. habil. Lublin, ss. 110.
Westhoff V., van der Maarel E. 1973. The Braun-Blanquet approach. W: R. H. Whittaker (red.). Ordination and Classification of Communieties. Junk, The Hague, ss. 616-726.
Wilczek Z. 1995. Zespoły leśne Beskidu Śląskiego i zachodniej części Beskidu Żywieckiego na tle zbiorowisk leśnych Karpat Zachodnich. Wyd. Uniw. Śl., Katowice, ss. 130.
Wojterski T. 1983. Lasy z udziałem jodły w Polsce. W: S. Białobok (red.). Nasze drzewa leśne 4. Jodła pospolita Abies alba Mill. PWN, Warszawa-Poznań, ss. 431-482.
Wraber M. 1959. Gozdna združba jelke in okroglolistne lakote v Sloveniji (Galio rotundifolii-Abietetum Wraber 1955). Prirodoslov. Društvo u Ljublani, Ljublana, Poseb. Izd. 1: 1-20.
Zarzycki K. 1981. Rośliny naczyniowe Pienin. PWN, Warszawa-Kraków.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 49

Start page:

131

End page:

152

Detailed Resource Type:

Chapter

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120350

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 12, 2021

In our library since:

Apr 9, 2020

Number of object content downloads / hits:

270

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/124600

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information