RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Mesophilous and thermophilous fir-beech forests of the Pieniny National Park: Dentario glandulosae-Fagetum and Carici albae-Fagetum

Creator:

Bodziarczyk, Jan ; Pancer-Koteja, Elżbieta

Date issued/created:

2004

Resource type:

Text

Subtitle:

Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park

Group publication title:

Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 119-121 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

References:

Bodziarczyk J. 2004. Jaworzyny Pienińskiego Parku Narodowego [Sycamore maple forests of the Pieniny National Park]. Studia Naturae 49: 61-86.
Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, 3 Aufl. Springer Verl., Wien, ss. XIV + 865.
Capecki Z. 1974. Stan zdrowotny lasów Pienińskiego Parku Narodowego - Sanitary condition of the forest in the Pieniny National Park. Ochr. Przyr. 40: 163—187.
Chećko E. 2004. Mapa roślinności Pienińskiego Parku Narodowego w liczbach - Map of the vegetation of the Pieniny National Park in numbers. Studia Naturae 49: 327-348.
Dziewolski J. 1980. Statystyczno-matematyczna metoda inwentaryzacji drzewostanów na przykładzie rezerwatu ścisłego w masywie Trzech Koron w latach 1972 i 1974. Ochr. Przyr. 43: 157-187.
Dziewolski J. 1987. Zmiany struktury drzewostanów w zachodniej części Pienińskiego Parku Narodowego - Changes in the structure of tree stands in the west part of the Pieniny National Park. Ochr. Przyr. 45: 131-156.
Dziewolski J. 1992. Rozwój drzewostanów na zachodnim obszarze Pienińskiego Parku Narodowego w okresie 20 lat (1968-1988) - Development of forest stands in the western area of the Pieniny National Park during 20 years (1968-1988). Ochr. Przyr. 50, 1: 109-127.
Dzwonko Z. 1977. The use of numerical classification in phytosociology - Zastosowanie klasyfikacji numerycznej w fitosocjologii. Fragm. Flor. Geobot. 30 (2): 93-167.
Dzwonko Z. 1986. Klasyfikacja numeryczna zbiorowisk leśnych polskich Karpat - Numerical classification of the Polish Carpathian forest communities. Fragm. Flor. Geobot. 30 (2): 93-167.
Dzwonko Z. 1990. Buk - Fagus sylvatica L. Ekologia. W: S. Białobok (red.). Nasze drzewa leśne 10. 237-328. PWN, Warszawa- Poznań.
Grodzińska K. 1975. Flora i roślinność Skalic Nowotarskich i Spiskich (Pieniński Pas Skałkowy) - Flora and vegetation of the Nowotarskie i Skalskie Klippen-belt. Fragm. Flor. Geobot. 21 (2): 149-246.
Grodzińska K., Jasiewicz A., Pancer-Kotejowa E., Zarzycki K. 1982. Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego - Vegetation map of the Pieniny National Park (Western Carpathians) 1965-1968. Skala 1:10 000. Załącznik do: K. Zarzycki (red.). Przyroda Pieni w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B, 30.
Hartmann F.K., Jahn G. 1967. Waldgesellschaften des mitteleuropaischen Gebirgsraumes nordlich der Alpen. G. Fischer Verl., Stuttgart, ss. 636. Oecologie der Walder und Landschaften. Hrsg. F.-K. Hartmann. 1.
Jaworski A., Zarzycki K. 1983. Jodła pospolita - Abies alba Mill. Ekologia. W: S. Białobok (red.). Nasze drzewa leśne 4. 317-430. PWN, Warszawa- Poznań.
Kulczyński S. 1928. Die pflanzenassoziationen der Pieninen. Bull. Acad. Pol. Sc. Cl. math., ser. B., 2 (1927): 57-203.
Lesiński J.A., Różański W. 1986. Przyrodnicze walory zbiorowisk leśnych w dolinie Popradu - Natural values of forest cominities in the valley of river Poprad. Problemy Zagosp. Ziem Górs. PAN, KZZG, 27: 87-113.
Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego, 1998-2001. Skala 1:10 000 - Map of the plant communities of the Pieniny National Park 1998-2001. Scale 1:10 000. 2004. Pancer-Koteja E., Kaźmierczakowa R. (red.). Studia Naturae 49.
Matuszkiewicz J. M. 2001. Zespoły leśne Polski. PWN, Warszawa, ss. 358.
Matuszkiewicz W. 2000. The systematic position of termophilous beechwoods (Cephalanthero-Fagenion) in Poland. Fragm. Flor. Geobot. 45 (1-2): 393-412.
Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN Warszawa, ss. 537.
Michalik S. 1967. Mapa zbiorowisk roślinnych rezerwatu „Turbacz” im. W. Orkana w Gorcach. Vegetation Map of the „Turbacz” Nature Reserve (Gorce Mts., West Carpathians). Ochr. Przyr. 32: 89—131.
Michalik S., Pancer-Kotejowa E. 1972. Thermophilous Beech and Fir Forest (Carici-Fagetum Moor 1952, emend. Hartmann, Jahn 1967) in Poland. Biul. Acad. Pol. Sc. Cl. II. 20, 6: 379-388.
Mirek Z., Piękoś-Mirek H., Zając A., Zając M. 1995. Vascular plants of Poland a checklist - Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Polish Botanical Studies 15: 1-303.
Pancer-Kotejowa E. 1973. Zbiorowiska leśne Pienińskiego Parku Narodowego - Forest Communities of Pieniny National Park (Western Carpathians). Fragm. Flor. Geobot. 19 (2): 197-258.
Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 1996. Zbiorowiska roślinne - Plant communities. W: Z. Mirek (red.) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. TPN, Kraków-Zakopane, 237-274.
Różański W. 1995. Doronico austriaci-Abieteum (Lesiński, Różański 1986) - Ziołoroślowa jedlina w LZD Krynica. 50 Zjazd PTB 29-30.06.1995.Konferencja terenowa Sądecczyzna. Materiały npbl.
Różański W., Bodziarczyk J. 1995. Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych Pienin Centralnych na podstawie systematycznego zbioru danych. Pieniny - Przyroda i Człowiek 4: 105-118.
Różański W., Holeksa J. 2004. Lasy acydofilne Pienińskiego Parku Narodowego - Acidophilous forests of the Pieniny National Park. Studia Naturae 49: 131-152.
Różański W., Pancer-Koteja E. 2004. Metody badań zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego - Methods of studies on the plant communities of the Pieniny National Park. Studia Naturae 49: 13-19.
Różański W., Bodziarczyk J. Pancer-Koteja E. 1994. Numerical analysis of forest vegetation in biomonitoring of the Pieniny National Park. Colloques Phytosociol. 23. Large area vegetation surveys. Bailleul ss. 657-670.
Staszkiewicz J. 1964. Zespoły leśne pasma Jaworza (Beskid Wyspowy) - Les associations forestières de la chaine de Jaworz (Karpates occidentales Polonaises). Fragm Flor. Geobot. 10 (3): 319-355.
Szwagrzyk J. 1985. Zbiorowiska mezotroficzne buczyny w masywie Runka w Beskidzie Sądeckim. The mesotrophic beech forest community on the slopes of Runek (Western Carpathians). Zesz. Nauk. AR Kraków, 197, Leśnictwo, 16: 133-144.
Szwagrzyk J. 1988. Związek między podłożem skalnym i udziałem jodły (Abies alba Mill.) i buka (Fagus sylvatica L.) w lasach LZD Krynica - Relation between the underlying rock and the share of silver fir (Abies alba Mill.) and common beech (Fagus sylvatica L.) in the forests of the Forest Experimental Station Krynica. Sylwan, 132, 10: 37-48.
Święs F. 1973. Geobotaniczna charakterystyka lasów w dorzeczu górnego biegu. Białej Dunajcowej w Beskidzie Niskim. II. Lasy bukowe. Rocznik Dendrol. 27: 113-138.
Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Biodiversity of Poland 2. W. Szafer Institute of Botany, Kraków, ss: 183.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 49

Start page:

87

End page:

121

Detailed Resource Type:

Chapter

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:164454

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 12, 2021

In our library since:

Mar 2, 2021

Number of object content downloads / hits:

52

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/93393

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information