polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 40

Publication structure:
 • Studia Obszarów Wiejskich
  • t. 40 (2015) : Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym
   • Spis treści
   • Wprowadzenie
   • Wójcik M. - Naukowy program badawczy. Studium przypadku geografii rolnictwa w Polsce = Scientific research program. Case study of the Polish geography of agriculture
   • Wasielewski K. - Funkcje szkolnictwa wyższego dla obszarów wiejskich – wybrane zagadnieniaz perspektywy socjologa = Functions of higher education for rural areas - selected issues from a sociological point of view
   • Strzelecki Z., Wysocka M. - Rola czynników rozwoju regionalnego w kształtowaniu planów edukacyjnych i migracyjnych młodzieży wiejskiej województwa mazowieckiego = Impact of regional development factors on educational and migration plans of rural youth in the Mazowieckie Voivodship
   • Gwiaździńska-Goraj M., Rudnicki R. - Stan i zmiany wykształcenia rolniczego kierowników gospodarstw rolnych w latach 2002–2010 w województwie kujawsko-pomorskim = Status and changes in agricultural education of farm managers in year 2002-2010 in the Kujawso-pomorskie Voivodship
   • Gil A., Semczuk M. - Dostępność edukacji podstawowej na obszarach wiejskich województwa małopolskiego– studium przypadku powiatu miechowskiego = Accessibility to primary education in rural areas of the małopolskie voivodship – case study of Miechów district
   • Sykała Ł., Dej M., Wolski O. - Wsparcie edukacji na obszarach wiejskich z wykorzystaniem programu LEADER = Educaation support on rural areas by means of the LEADER Programme
   • Gabryelak E., Psyk-Piotrowska E. - Wykorzystanie środków unijnych w obszarach nierówności w edukacji. Na przykładzie działań wybranych trzech gmin wiejskich województwa łódzkiego w latach 2006–2013
   • Burdyka K., Burdyka K. - Futbolizacja obszarów wiejskich w Polsce – perspektywa badań geograficznych = Footbalisation of rural areas in Poland. The perspective of geographical research
   • Kołodziejczak A. - Znaczenie funkcji bibliotek w środowisku wiejskim w Polsce = Significance of libraries' functions in rural environment of Poland
   • Szczepańska M. - Stan wiedzy prokrajobrazowej studentów na tle treści kształcenia
   • Staszewska S. - Rola wiedzy środowiskowej mieszkańców w procesie odnowy wsi = The role of inhabitants' environmental knowledge in the process of rural revival
   • Tobiasz-Lis P. - Obraz wsi i rolnictwa w polskich i angielskich podręcznikach do geografii = Image of countryside and agriculture in Polish and English geography textbooks
   • Gaze M. - Językowy obraz wieśniaka we współczesnej polszczyźnie = Linguistic image of a villager in the contemporary Polish language
  • t. 36 (2014) : Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski = Impact of socio-economic transformation on population potential in the Eastern Poland
  • t. 35 (2014) : Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe = Regional dimension of changes in Polish rural areas - social and environmental aspects
  • t. 34 (2013) : Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno-ekonomiczne
  • t. 33 (2013) : Polska wieś w perspektywie 2050 roku
  • vol. 32 (2013) : European land use patterns
  • t. 31 (2013) : Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne
  • t. 30 (2012) : Wykorzystanie ICT w rolnictwie Mazowsza - ujęcie przestrzenne
  • t. 29 (2012) : Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej
  • vol. 28 (2012) : Diagnosis and perspectives for argriculture of Vojvodina
  • vol. 27 (2012) : Local and regional development - challenges and policy issues
  • t. 26 (2011) ; Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji
  • t. 25 (2010) : Infrastruktura techniczna a rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w regionie Płocka
  • t. 24 (2010) : Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich
  • t. 23 (2010) : Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny
  • t. 22 (2010) : Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim
  • t. 21 (2010) : Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego
  • vol. 20 (2009) : Socio-economic disparities and the role of local development
  • t. 19 (2009) : Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw - kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość
  • t. 18 (2009) : Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym
  • t. 17 (2009) : Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej
  • vol. 16 (2009) : Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku
  • vol. 15 (2008) : Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe
  • t. 14 (2008) : Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego
  • t. 13 (2008) : Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce
  • t. 12 (2007) : Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich
  • t. 11 (2006) : Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich
  • t. 10 (2006) : Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi województwa lubelskiego
  • t. 9 (2005) : Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi
  • t. 8 (2005) : Obszary sukcesu na polskiej wsi
  • t. 7 (2005) : Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce
  • t. 6 (2004) : Polska przestrzeń wiejska : procesy i perspektywy
  • t. 5 (2004) : Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich
  • t. 4 (2003) : Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi
  • t. 3 (2002) : Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce
  • t. 2 (2002) : Problemy społeczne wsi
  • t. 1 (2001) : Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej