Object

Planned object

Title: Towards a Common Language: the Plan to Standardise Symbols on Archaeological Maps in 19th-century Europe

Creator:

Woźny, Marzena

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article

Subtitle:

Between History and Archaeology : papers in honour of Jacek Lech

Contributor:

Skucińska, Anna. Tł.

Publisher:

Archaeopress Archaeology

Place of publishing:

Oxford; England

Description:

ill. ; 29 cm

Abstract:

The development of archaeology in 19th-century Europe resulted in more and more precise archaeological maps comprising the data that researchers had gathered in their studies and excavations. In the mid 19th century, Polish scholars linked to the Cracow Learned Society proposed a new method of improving the archaeological documentation, namely devising a common system of cartographic symbols. The project, presented to the European forum of anthropologists and archaeologists, aroused much interest, was discussed and subsequently endorsed as one of the not so many issues that the international congresses of anthropology and archaeology settled quickly and explicitly. The project, first reported to the congresses by Count Aleksander Przezdziecki, was completed after his death by Ernest Chantre from France. The very idea and its elaboration, however, came from the Polish environment and were intended to overcome the borders and particularisms of 19th-century Europe with the use of a common scientific language

References:

Abramowicz, A. 1991. Historia archeologii polskiej XIX i XX wiek, Warszawa–Łódź ; Bąk-Koczarska, C. 1973. Łepkowski Józef Aleksander (1826–1894). In Polski Słownik Biograficzny 18, 339–343 ; Biliński, P. 2016. Zerwanie więzów łączących Towarzystwo Naukowe Krakowskie z Uniwersytetem Jagiellońskim w 1856 roku. In J. Wyrozumski (ed.), Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815–2015), Kraków, 27–37 ; Blombergowa, M. M. 1992. O najstarszych polskich mapach archeologicznych, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 37 (2), 151–172 ; Buszko, J. 1985. Historia Polski 1864–1948, Warszawa ; Cartes… 1873. Cartes archéologiques. In Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques. Compte rendu de la Cinquième Session à Bologne 1871, Bologne, 364–369 ; Communications… 1880. Communications et lectures faites au Congrès. In Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques, IXe Session Lisbonne 1880, Paris, 27–100 ; Congrès… 1873. Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques. Compte rendu de la Cinquième Session à Bologne 1871, Bologne ; Czochański, M. 1981. Zarys polskich koncepcji i opracowań dziewiętnastowiecznych map do celów archeologicznych, Przegląd Geodezyjny 53 (5), 174–176 ; Dużyk, J. and Treiderowa, A. 1957. Zagadnienie opieki nad zabytkami w działalności Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie III, 201–280 ; Gedl, M. 2000. Józef Łepkowski (1826–1894). In J. Dybiec (ed.), Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Historycznego, Kraków, 31–37 ; Grodziski, S. 1994. Zarys ustroju politycznego Galicji. In W. Borusiak and J. Buszko (eds), Galicja i jej dziedzictwo, T. 1. Historia i polityka, Rzeszów, 17–31 ; Hübner, P. 2002. Od Towarzystwa Naukowego Krakowskiego do Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków ; Kaczmarek, J. 1996. Organizacja badań i ochrony zabytków archeologicznych w Poznaniu (1720–1958), Poznań ; Kaczmarek, J. 2004. Archaeology in the dispute over the national character of Great Poland (Wielkopolska) region in the 19th and the early 20th century,Archaeologia Polona 42, 129–154 ; Kaeser, M.-A. 2009. Establishing prehistory: the foundation of the international congress. In M. Babes and M.-A. Kaeser (eds), Archaeologists without Boundaries: Towards a History of International Archaeological Congresses (1866–2006), Oxford, Archaeopress, British Archaeological Reports International Series 2046, 1–4 ; Kostrzewski, J. 1949. Dzieje polskich badań prehistorycznych, Poznań ; Kremer, K. 1849. Niektóre uwagi o ważności zabytków sztuk pięknych na naszej ziemi, Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączonego IV (XIX), 546–560 ; Kronika... 1881. Kronika, Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny 1, 153–159 ; Kutrzeba, S. 1939. Polska Akademia Umiejętności. 1872–1938, Kraków ; La Légende Internationale… 1874. La Légende internationale pour les cartes préhistoriques. In Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistorique, Compte rendu de la 7e Session, Stockholme, tome second, 937–960 ; Lech, J. 1992. Prehistoria i przemiany światopoglądowe w Europie, Archeologia Polski 37 (1–2), 265–285 ; Lech, J. 2002. Początek archeologii w kręgu polskiego Towarzystwa Naukowego w Toruniu: 1875–1881. In B. Wawrzykowska (ed.), Archeologia toruńska. Historia i teraźniejszość,Toruń, 17–30 ; Łepkowski, J. 1852. Sprawozdanie z podróży archeologicznej po Sądecczyźnie na posiedzeniu Tow[arzystwa] Nauk[owego] Krak[owskiego] Wydziału Archeol[ogicznego], Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączonego, Oddziału Sztuk i Archeologii 2, 229–243 ; Majer, J. 1852. Zdanie sprawy z czynności Towarzystwa Naukowego Krak[owskiego] z Uniw[ersytem] Jagiell[ońskim] złączonego, dokonanych w r[oku] 1851/2, odczytane na publicznem posiedzeniu w dn[iu] 25 Paźdź[iernika] 1852, Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączonego, Oddziału Nauk Moralnych 2, 135–187 ; Małecka–Kukawka, J. and Wawrzykowska, B. 2004. Archaeology in the German and Polish communities in Toruń (Thorn) in the 19th and 20th century, Archaeologia Polona 42, 103–128 ; Małkiewicz, A. 2016. Między starożytnictwem a naukową historią sztuki. Problemy ochrony i konserwacji zabytków oraz nauki o sztuce w Towarzystwie Naukowym Krakowskim. In J. Wyrozumski (ed.), Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815–2015), Kraków, 195–208 ; Mortillet, G. 1871. Compte rendu du cinquiéme congrés d’archéologie et d’anthropologie préhistorique, Bulletins de la Société d’anthropologie de Paris, II Série 6, 240–247 ; Nosek, S. 1967. Zarys historii badań archeologicznych w Małopolsce, Wrocław ; Odezwa... 1851. Odezwa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim połączonego w celu archeologicznych poszukiwań wraz ze Skazówką mogącą posłużyć za przewodnika w poszukiwaniach tego rodzaju, Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączonego V (XX), 123–155 ; Odezwa... 1857. Odezwa Towarzystwa naukowego krakowskiego w przedmiocie poszukiwań archeologicznych po mogiłach i żalnikach na ziemiach dawnej Polski, Kraków ; Ossowski, G. 1879–1888. Prusy Królewskie. Z. 1–4. Zabytki Przedhistoryczne Ziem Polskich. Seria I, Kraków / Prusse Royal, Monuments Préhistoriques l’Ancienne Pologne Ire série, Cracovie ; Ossowski, G. 1881. Mapa archeologiczna Prus Zachodnich, dawniej Królewskich, z przyległymi częściami W. Ks. Poznańskiego tekst objaśniający, na podstawie badań dokonanych w latach 1875–1878, Kraków, [Carte archéologique de la Prusse Occidentale (ancienne province polonaise) et des parties adjacentes du Gr. Duché de Posen, texte explicatif, d’aprés les recherches faites en 1875–1878 par Godfroy Ossowski, Cracovie] ; Pawiński, A. 1881. Portugalia. Listy z podróży, Warszawa ; Przezdziecki, A. 1872. Kongres międzynarodowy antropologiczny i archeologii przedhistorycznej, odbyty w Bononii od 1 do 8 Października b.r. 1871, Rocznik c.k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego XX (XLIII), 133–171 ; Przezdziecki, A. 1873. Sur la paléoetnologie de la Pologne. In Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques. Compte rendu de la Cinquième Session à Bologne 1871, Bologne, 204–210 ; Przezdziecki, A. 1875. Notice archéologique sur la Pologne. In Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques. Compte rendu de la 4e Session, Copenhague, 1869,Copenhague, 206–217 ; Rederowa, D. 1998. Z dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 1815–1872. Karta z historii organizacji nauki pod zaborami, Kraków ; Rocznik… 1851. Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączoneg,. Oddziału Sztuk i Archeologii zeszyt I, Kraków ; Rocznik… 1852. Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączonego, Oddziału Sztuk i Archeologii zeszyt II, Kraków ; Sadowski, J. N. 1877. Wykaz zabytków przedhistorycznych na ziemiach polskich, Zeszyt I, Porzecza Warty i Baryczy, Kraków ; Schnaydrowa, B. 1980. Mapa archeologiczna Józefa Łepkowskiego. Geneza i okoliczności jej powstania, Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie 25, 189–202 ; Sklenář, K. 1983. Archaeology in Central Europe: the First 500 Years, Leicester ; Szczerba, A. 2014. Mapy archeologiczne zachodnich guberni Imperium Rosyjskiego. In B. Konopska and J. Ostrowski (eds), Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. Z dziejów kartografii, Vol. XVII, Warszawa, 237–250 ; Szczerba, A. 2015. U źródeł prehistorii. Międzynarodowe kongresy antropologii i archeologii prehistorycznej (1866–1912), Materials and Studies on Archaeology of Sub-Carpathian and Volhynian Area 19, 426–431 ; Trigger, B. G. 2006. A History of Archaeological Thought, Second edition, Cambridge, Cambridge University Press ; Tunia, K. 1997. Archeologiczne rozpoznanie powierzchniowe. In K. Tunia (ed.), Z archeologii Małopolski. Historia i stan badań zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej, Kraków, 57–89 ; Wawrzykowska, B. 2002. Zarys historii muzealnych zbiorów archeologicznych w Toruniu. In B. Wawrzykowska (ed.), Archeologia toruńska. Historia i teraźniejszość,Toruń, 34–42 ; Wereszycki, H. 1990. Historia polityczna Polski 1864–1918, Wrocław ; Wiadomości… 1870. Wiadomości literackie, Biblioteka Warszawska 3, 152-160 ; Woźny, M. 2009. Włodzimierz Demetrykiewicz (1859–1937): the first prehistorian from Cracow, Archaeologia Polona 47, 33–58 ; Woźny, M. 2016. Archeologia w Towarzystwie Naukowym Krakowskim (1815–1872). In J. Wyrozumski (ed.), Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815–2015), Kraków, 209–227 ; Wyrozumski, J. (ed.). 2016. Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815–2015), Kraków ; Zaitz, M. 1981. Zestawienie ważniejszych wydarzeń z historii Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Materiały Archeologiczne 21, 16–23 ; Zaitz, M. 2001. Światowid – kamienny posąg słowiańskiego bożka. In J. Lech and J. Partyka (eds), Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej, Ojców, 229–238

Start page:

363

End page:

371

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information