Object

Planned object

Title: Exploitation and Processing of Cretaceous Erratic Flint on the Polish Lowland. A Case Study of Sites in the Vicinity of Gorzów Wielkopolski

Creator:

Bobrowski, Przemysław ; Sobkowiak-Tabaka, Iwona

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article

Subtitle:

Between History and Archaeology : papers in honour of Jacek Lech

Publisher:

Archaeopress Archaeology

Place of publishing:

Oxford; England

Description:

ill. ; 29 cm

Abstract:

For many years, the Polish Lowland was considered as an area lacking good quality flint material, as well as specific associated with its exploitation and initial processing. However, flint does appear here, in primary deposits which include in situ Upper Cretaceous formations, as well as glacial rafts deposited in younger Quaternary formations. One of the locations particularly rich in erratic flint material is without a doubt the region of Gorzów Wielkopolski. At least 7 sites associated with exploitation and initial processing have been identified in the vicinity of the city. They differ in terms of their function (minetype flint workshops and flint processing workshops), as well as chronology (Late Palaeolithic, Mesolithic and Neolithic, mainly Funnel Beaker Culture). Despite research spanning over 40 years, the degree of identification of these types of sites in the Gorzów Wielkopolski area is still insufficient

References:

Bagniewski, Z. 1987. Mezolityczne społeczności myśliwsko-rybackie południowej części Pojezierza Kaszubskiego, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 901, Studia Archeologiczne 17 ; Bagniewski, Z. 1993. Mezolit Pojezierza Ińskiego, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 34, 117–141 ; Bagniewski, Z. 1999. Mezolityczna enklawa osadnicza na Polanie Łęczyńskiej (Pojezierze Dobiegniewskie), Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego ; Balcer, B. 1975. Krzemień świeciechowski w kulturze pucharów lejkowatych. Eksploatacja, obróbka i rozprzestrzenienie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Balcer, B. 1977. Z badań nad krzemieniarstwem neolitycznym w dorzeczu górnej Odry, Przegląd Archeologiczny 25, 5–51 ; Balcer, B. 1983. Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Bartkowski, T. 1961. Wiek teras w przełomowej dolinie Warty pod Poznaniem a stanowisko archeologiczne w Poznaniu-Starołęce, Fontes Archaeologici Posnanieses 12, 24–37 ; Bobrowski, P. 2009a. The exploitation of local sources of flint on the Polish Plain during the Final Palaeolithic. In M. Street, N. Barton and T. Terberger (eds), Humans, Environment and Chronology of the Late Glacial of North European Plain. Proceedings of Workshop 14 (Commission XXXII) of the 15–th. U.I.S.P.P Congress, Lisbon, September 2006, Mainz, Römisch Germanisches Zentralmuseum, 141–153 ; Bobrowski, P. 2009b. Eksploatacja zasobów surowców krzemiennych Niżu Polskiego przez społeczności pradziejowe, Unpublished PhD thesis, Institute ofArchaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, Poznań ; Bobrowski, P. and Krzyszowski, A. 2005. Inwentarze krzemienne z badań powierzchniowych i sondażowych na terenie kopalni kruszywa w Mściszewie, gm. Murowana Goślina, Fontes Archaeologici Posnanienses 41, 19–36 ; Bobrowski, P. and Sobkowiak-Tabaka, I. 2012. Eksploatacja surowców krzemiennych w rejonie Pojezierza Międzychodzkiego na przykładzie stanowiska 4 w Chrzypsku Wielkim, gm. Loco, Fontes Archaeologici Posnanienses 48, 5–40 ; Brodzikowski, K. 1989. Budowa geologiczna systemu terasowego rzeki Odry w rejonie stanowiska archeologicznego Strumienno 1 w okolicach Krosna Odrzańskiego (sprawozdanie z badań terenowych w sezonie 1986), Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 29, 16–25 ; Burdukiewicz, J.M. 1988a. Stanowisko paleolityczne w Strumiennie, gm. Krosno Odrzańskie, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 27, 5–10 ; Burdukiewicz, J.M. 1988b. Stanowisko paleolityczne w Strumiennie gm. Krosno Odrzańskie (wyniki badań w sezonie 1987), Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 30, 7–14 ; Burdukiewicz, J.M. 1989. Wyniki badań stanowiska paleolitycznego w Strumiennie gm. Krosno Odrzańskie (sezon 1986), Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 29, 5–13 ; Czarnecki, M. 1970. Z problematyki badań nad paleolitem i mezolitem Pomorza Zachodniego, Materiały Zachodniopomorskie 16, 31–72 ; Fijałkowski, K., Pytlak, M., Sinkowski, S. and Szczurek, T. 2005a. Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych w Gorzowie Wlkp. na stan. 120, AZP 45–11/9. Obwodnica Zachodnia, etap III, sierpień 2005, Unpublished report, Gorzów Wielkopolski ; Fijałkowski, K., Pytlak, M., Sinkowski, S. and Szczurek, T. 2005b. Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych w Gorzowie Wlkp. na stan. 121, AZP 45–11/10. Obwodnica Zachodnia, etap III, sierpień 2005, Unpublished report, Gorzów Wielkopolski ; Galiński, T. 1999 (2000). Stanowisko późno paleolityczne w Kocierzy, Materiały Zachodniopomorskie 45, 7–65 ; Ginter, B. 1972. Dwa stanowiska mezolityczne z miejscowości Dzierżno, pow. Gliwice. Ze studiów nad epoką kamienia na Górnym Śląsku, Rocznik Muzeum Górnośląskieg, Archeologia 10, 7–76 ; Ginter, B. 1974. Wydobywanie, przetwórstwo i dystrybucja surowców i wyrobów krzemiennych w schyłkowym paleolicie, północnej części Europy Środkowej, Przegląd Archeologiczny 22, 5–122 ; Ginter, B. and Kozłowski, J.K. 1975. Technika obróbki i typologia wyrobów kamiennych paleolitu i mezolitu, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Klimaszewski, M. 2002. Geomorfologia, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kobusiewicz, M. 1961. Stanowisko z końca paleolitu i początku mezolitu z Poznania Starołęki, Fontes Archaeologici Posnanienses 12, 1–23 ; Kobusiewicz, M. 1967. Źródła surowców krzemiennych w paleolicie schyłkowym i mezolicie na terenie środkowo-zachodniej Niziny Wielkopolskiej. In R. Jamka (ed.), III Sympozjum Paleolityczne Kraków 30. XI–2 XII 1967, Referaty, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 57–65 ; Kobusiewicz, M. 1999. Ludy łowiecko-zbierackie północnozachodniejPolski, Poznań, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; Kondracki, J. 2000. Geografia regionalna Polski, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kozłowski, J.K. 1964. Paleolit na Górnym Śląsku, Wrocław–Warszawa–Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Krygowski, B. 1953. Mapa geomorfologiczna Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej 1:300 000, Unpublished manuscript, Poznań, Institute of Paleogeographyand Geoecology, Adam Mickiewicz University ; Krygowski, B. 1961. Rzeźba i geologia. In F. Barciński, B. Krygowski and S. Zajchowska (eds), Województwo zielonogórskie. Monografia geograficzno gospodarcza, Poznań, Instytut Zachodni, 3–30 ; Krukowski, S. 1920. Pierwociny krzemieniarskie górnictwa transportu i handlu w holocenie Polski, cz. I, Wiadomości Archeologiczne 5, 185–206 ; Krukowski, S. 1922. Pierwociny krzemieniarskie górnictwa transportu i handlu w holocenie Polski, cz. I, Wiadomości Archeologiczne 7, 37–54 ; Krukowski, S. 1939–1948. Paleolit. In S. Krukowski, J. Kostrzewski and R. Jakimowicz (eds), Prehistoria ziem polskich 4, Kraków, Zakład Narodowy im.Ossolińskich, 1–117 ; Krzyszkowski, D. 1988. Budowa geologiczna osadów czwartorzędowych w rejonie stanowiska archeologicznego ‚Strumienno 1b’, gmina KrosnoOdrzańskie, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 30, 15–26 ; Krzyszowski, A. 1991. Studia nad krzemieniarstwem społeczności kultury ceramiki sznurowej w dorzeczu dolnej i środkowej Parsęty. Wyniki badań archeologicznych na stanowisku 7 w Nawinie, gm. Białogard, woj. Koszalin, Folia Prehistorica Posnaniesia 4, 83–118 ; Książkiewicz, M. 1957. Geologia dynamiczn,. Warszawa, Wydawnictwo Geologiczne ; Lech, J. 1974. Gorzów Wlkp. – Chwalęcice, Informator Archeologiczny (za 1973 rok), 20–21 ; Lech, J. 1980. Gorzów Wielkopolski - Chwalęcice, woj. Gorzów Wielkopolski, In G. Weisgerber, R. Slotta and J. Weiner (eds), 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Die Suche nach dem Stahl der Steinzeit, Bochum, Deutsches Bergbau-Museum, Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum 77, 624 ; Lech, J. 1981a. Flint Mining among the early farming communities of Central Europe, Przegląd Archeologiczny 28, 5–55 ; Lech, J. 1981b. Górnictwo krzemienia społeczności wczesnorolniczych na Wyżynie Krakowskiej. Koniec VI tysiąclecia – 1 połowa IV tysiąclecia p.n.e., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Lech, J. 1983. Górnictwo surowców krzemiennych w kulturze społeczności wczesnorolniczych na terenie Polski. In J.K. Kozłowski and S.K. Kozłowski (eds), Człowiek i środowisko w pradziejach, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 114–126 ; Nowak, J. 1977. Specyficzna budowa geologiczna form polodowcowych zależnych od podłoża (okolice Łosic na Podlasiu), Studia Geologica Polonica 52, 347–357 ; Płonka, T. 1996. Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku nr 15 w Radgoszczy gm. Międzychód, woj. gorzowskie, Unpublished report, Wrocław ; Płonka, T. 1997. Pracownie krzemieniarskie w Radgoszczy, stan. 15, woj. gorzowskie. Badania w 1995 roku, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 39, 47–64 ; Płonka, T. 1999. Drugi sezon badań wykopaliskowych w Radgoszczy, stan. 15, gm. Międzychód, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 41, 53–63 ; Pytlak, M., Szczurek, T. and Sinkowski, S. 2004a. Wstępne wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku nr 120 w Gorzowie Wlkp., AZP 45–11/9, Unpublished report, Gorzów Wielkopolski ; Pytlak, M., Szczurek, T. and Sinkowski, S. 2004b. Wstępne wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku nr 121 w Gorzowie Wlkp., AZP 45-11/10, Unpublished report, Gorzów Wielkopolski ; Rakoca, A. and Rozbiegalski, P. 2015. Charakterystyka nakopalnianej pracowni krzemieniarskiej z okresu schyłkowego paleolitu na podstawie materiałów krzemiennych ze stanowiska Kłodawa 3, pow. gorzowski, woj. lubuskie, Folia Praehistorica Posnaniensia 20, 397–427 ; Schild, R. 1975. Późny paleolit. In W. Chmielewski and W. Hensel (eds), Prahistoria ziem polskich, t. 1. Paleolit i mezolit, Wrocław-Warszawa–Kraków–Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 159–338 ; Szczurek, T. 1981. Osada młodszej kultury pucharów lejkowatych w Gorzowie (stanowisko10). In T. Wiślański (ed.), Kultura pucharów lejkowatych w Polsce (Studia i materiały), Poznań, Polish Academy of Sciences, 161–169 ; Szymczak, K. 1992. Północno–wschodnia prowincja surowcowa kultury świderskiej, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Acta Univeritatis Lodziensis, Folia Archaeologica 15 ; Woźny, J. 1995. Pracownia krzemieniarska kultury pucharów lejkowatych w Bydgoszczy–Pałczu, Stanowisko 123 – wyniki badań sondażowych, Państwowa Służba Ochrony Zabytków w Bydgoszczy, Komunikaty Archeologiczne 7, 75–87

Start page:

103

End page:

114

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information