Object

Title: Czech urban ethnology (anthropology) – birth, socio-political and professionally scientific starting point, main topics of research

Creator:

Soukupová, Blanka

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article

Subtitle:

Journal of Urban Ethnology 11 (2013)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

25 cm

Abstract:

Urban ethnology comprises one of the most promising subdisciplines of our field. It is possible to date the beginnings of Czech urban ethnology to the first half of the 1990s, while this new specialization was formed in the world in the 1970s. At the beginning of the 1990s, interethnic relations in the city became the crucial problem in establishing urban ethnology. In the mid ‘90s Czech urban ethnology broadened research on interethnic relations in the city, which until then had been their main interest, to include other topics. At the threshold of the 21st century, then, a solid view of the city was finally achieved. Symbolism connected with the city, construction of its importance, structured memory of the inhabitants of cities and their role in the creation of urban identities, sacral and profane places in the city, issues linked with myths in cities and about cities became the center of attention of urban ethnologists. Thus, at the threshold of the 21st century, the approach to urban ethnology is holistic

References:

Altman Karel 1993, Krčemné Brno. O hostincích, kavárnách a hotelech, ale také o hospodách, výčepech a putykách v moravské metropoli, Doplněk, Brno ; Altman Karel 1996, Antologie francouzských společenských věd: Město, „Cahiers du CEFRES”, Vol. 10, No. březen ; Altman Karel 2006, Urbánněetnologická bádání na brněnském pracovišti Etnologického ústavu AV ČR od 70. let 20. století, [in:] eds. J. Pospíšilová, J. Nosková, Od lidové písně k evropské etnologii, Etnologický ústav AV ČR, Brno, p. 177‒180 ; Barák Josef, Přerhof Heř., Vilímek Josef R. (eds.) 1861, Hlahol. Společenský zpěvník český, Tisk a skład Kat. Jeřábkové, Praha ; Bittnerová Dana, Moravcová Mirjam a kol. (eds.) 2005, Kdo jsem a kam patřím? SOFIS, Praha ; Bitušíková Alexandra 2003, Čo je mesto? Mesto v predstavách jeho obyvatelov. „Český lid”, Vol. 90, No. 3, p. 217‒224 ; Bitušíková Alexandra 2003, Urbánna antropológia. Východiská a perspektivy. Univerzita Mateje Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica ; Bromlej Julian Vladimirovič 1984, Sovremennyje problemy etnografiji, Nauka, Moskva ; Brouček Stanislav 1977, K některým podmínkám rozvoje českého národopisu v osmdesátých a na počátku devadesátých let 19. století, „Český lid”, Vol. 64, No. 3, p. 195‒204 ; Brouček Stanislav 1995, Ideály českého národopisného hnutí a jejich proměny v čase (1891-1994), „Český lid“, Vol. 82, No. 1, p. 49‒54 ; Brouček Stanislav 1996, Ústav pro etnografii a folkloristiku Akademie věd České republiky (Základní otázky transformace pražského a brněnského pracoviště v letech 1990-1995), „Český lid”, Vol. 83, No. 3, p. 177‒182 ; de la Pradelle Michele 1996, Několik poznámek k urbánní antropologii, „Český lid”, Vol. 83, No. 3, p. 189‒196 ; Ferencová Michaela, Nosková Jana (eds.) 2009, Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.‒21. století. Etnologický ústav akademie věd České republiky, v.v.i., pracoviště Brno; Statutární město Brno; Archiv města Brna; Ústav etnológie Slovenskej akademie vied, Bratislava, Brno ; Ferencová Michaela 1992, First Folklorist Seminar in Prague, „Český lid”, Vol. 79, No. 1, p. 76 ; Fojtík Karel 1953, Příspěvek k poznání způsobu života dělnické třídy v Brně v druhé polovině XVIII. a první polovině XIX. století, „Český lid”, Vol. 40, No. 1, p. 58-65; No. 4, p. 224‒226 ; Fojtík Karel 1959, Tři typy dělnických obydlí v Brně (Od nejstarší kolonie k nouzovým sídlištím), [in:] Brno v minulosti a dnes, Vol. 1, Krajské nakladatelství, Brno, p. 23‒40 ; Fojtík Karel 1963, Dům na předměstí. Etnografická studie o životě obyvatel činžovního domu v Brně, [in:] Brno v minulosti a dnes, Vol. 5, Krajské nakladatelství, Brno, p. 45‒68 ; Fojtík Karel 1966, Některé aspekty vývoje kultury v průmyslovém městě, „Zprávy Oblastního muzea jihovýchodní Moravy v Gottwaldově”, Oblastní muzeum, Gottwaldov, p. 130‒135 ; Fojtík Karel 1974, Etnografické aspekty formování brněnských předměstí - Husovice, „Český lid”, Vol. 61, No. 1, p. 17‒31 ; Fojtík Karel 1977, Úloha tradice při formování brněnských předměstí, [in:] Etnografie dělnictva, Vol. 8, Československá akademie věd, Ústav pro etnografii a folkloristiku, Praha, p. 187‒197 ; Fojtík Karel, Sirovátka Oldřich 1961, Rosicko-Oslavansko. Život a kultura lidu v kamenouhelném revíru, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha ; Frolec Václav (ed.) 1987, Venkovské město 2, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti; Ústav lidového umění ve Strážnici, Uherské Hradišt ; Frolec Václav (ed.) 1990, Město: prostor, lidé, slavnosti, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Uherské Hradiště ; Frolec Václav, Šepláková Věra (eds.) 1986, Venkovské město, Vol. 1, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti; Ústav lidového umění ve Strážnici, Uherské Hradiště ; Gellner Arnošt (Ernest) 1994, Antropologie a Evropa, „Český lid”, Vol. 81, No. 2, p. 89‒94 ; Haišman Tomáš 1987, Počet cikánského obyvatelstva v hlavním městě Praze ve výsledcích tzv. Zvláštního šetření o cikánských rodinách, „Český lid”, Vol. 74, No. 4, p. 209‒220 ; Haišman Tomáš, Weinerová Renata 1989, Některé charakteristiky cikánského obyvatelstva v hlavním městě Praze, „Český lid”, Vol. 76, No. 1, p. 11‒23 ; Holubová Markéta, Petráňová Lydia, Woitsch Jiří (eds.) 2002, Česká etnologie 2000, Etnologický ústav AV ČR, Praha ; Holý Ladislav, Stuchlík Milan 1964, Co je a co není etnografie, „Český lid”, Vol. 51, No. 2, p. 93‒99 ; Hroch Miroslav 1999, Na prahu národní existence. Touha a skutečnost. Mladá fronta, Praha ; Hubinger Václav 1998, Antropologie a modernost, „Český lid”, Vol. 85, No. 2, p. 97‒113 ; Jančář Josef 1970, Hluk, nejmenší město Slovácka, Hluk ; Jančář Josef, Souček Josef 1982, Národopisný výzkum města, „Národopisné aktuality”, Vol. 19, p. 1‒8 ; Kandert Josef 2002, Poznámky k dějinám národopisu/etnografie v českých zemích: soupeření „etnografie” s „etnologií”, [in:] ed. M. Holubová, L. Petráňová, J. Woitsch, Česká etnologie 2000, Etnologický ústav AV ČR, Praha, p. 157‒173 ; Klusáková Luďa 2010, Urban History in the Context of Czech Historiography and Social Sciences, „Citta & Storia“, Vol. 5, No. 1, p. 55-70 ; Kovář Emanuel 1897, Národopis a úkoly Národopisné Společnosti Českoslovanské. V cyklu přednášek Národopisné Společnosti Českoslovanské přednesl Dr. Em. Kovář, „Národopisný sborník českoslovanský”, sv. 1, Národopisná Společnost Českoslovanská a Národopisné Museum Českoslovanské, Praha ; Kutnar František 1948, Cesta selského lidu k svobodě. Československá akademie zemědělská, Praha ; Langhammerová Jiřina 1996, Zamyšlení nad Národopisnou výstavou 1895, „Český lid”, Vol. 83, No. 2, p. 155‒157 ; Levinson David, Ember Melvin 1996, Encyclopedia of Cultural Anthropology, Vol. 4, Henry Holt and Company, New York, p. 1337‒1344 ; Lindnerová Vladimíra, Valášková Naďa 1992, Česko-japonská spolupráce při etnografickém výzkumu reemigrace Čechů z Ukrajiny a Romů v ČSFR, „Český lid”, Vol. 79, No. 4, p. 340‒342 ; Luther Daniel 1993, Spoločenské konflikty v poprevratovej Bratislave (1919-1924), „Slovenský národopis”, Vol. 41, No. 1, p. 16‒29 ; Luther Daniel 2003, Fenomén korzo. Pokus o revitalizáciu korza v Bratislave, „Český lid”, Vol. 90, No. 3, p. 257‒266 ; Luther Daniel 2009, Z Prešporka do Bratislavy, Albert Marenčin Vydavateľstvo PT, Bratislava ; Melicherčík Andrej 1945, Teória národopisu, TRANOSCIUS, Liptovský Sv. Mikuláš ; Moravcová Mirjam 1974, Základní východiska etnografického studia pražského dělnictva. Koncepce úkolu, „Český lid”, Vol. 61, No. 3, p. 129‒138 ; Moravcová Mirjam 1999, Výzkum etnické intolerance mezi žáky základních škol, „Lidé města”, Vol. 1, No. 1, p. 143‒149. ; Moravcová Mirjam 2001, Proměňující se volba - Rom, Čech, či obojí? Etnická sebereflexe romských dětí? „Český lid”, Vol. 88, No. 1, p. 43‒61 ; Moravcová Mirjam 2012, In memoriam PhDr. Olgy Skalníkové, CSc. (11.5.1922-1.3.2012), „Lidé města”, Vol. 14, No. 1, p. 161‒165 ; Musil Jiří 1967, Sociologie soudobého města, Svoboda, Praha ; Nahodil Otakar 1950, Sovětský národopis a jeho pokroková úloha, Svoboda, Praha ; Nešpor Zdeněk R., Jakoubek Marek 2004, Co je a co není kulturní/sociální antropologie?, „Český lid”, Vol. 91, No. 1, p. 53‒79 ; Nosková Jana 2009, Brněnský štatl. Mezi mýtem, subkulturou, zdrojem identity a „obchodní značkou“, „Český lid”, Vol. 96, No. 4, p. 359‒377 ad ; Nosková Jana 2010, Obraz(y) Brna a života jeho obyvatel v Brünner Heimatbote 1948-1950, „Sociální studia”, Vol. 3, p. 15‒33 ; Pospíšilová Jana 2000, Některé aspekty a výsledky badatelského úsilí na brněnském pracovišti etnologického ústavu AV ČR, [in:] M. Holubová, L. Petráňová, J. Woitsch (eds.), Česká etnologie 2000, Etnologický ústav AV ČR, Praha, p. 13‒26 ; Pospíšilová Jana, Altman Karel (eds.) 1992, Leute in der Gro3stadt, Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Brně, Brno ; Robek Antonín, Moravcová Mirjam, Šťastná Jarmila (eds.) 1981, Stará dělnická Praha, Život a kultura pražských dělníků 1848‒1939, Academia, Praha ; Salner Peter 1993, Tolerancia a intolerancia vo velkých mestách strednej Európy (Model Bratislava), „Slovenský národopis”, Vol. 41, No. 1, p. 3‒15 ; Scheufler Vladimír 1971, Nusle. Od středověké vesnice k velkoměstskému sídlišti, „Český lid”, Vol. 58, No. 3, p. 218‒236 ; Sirovátka Oldřich 1992, Interetnické bádání ve městě (na příkladu Brna), „Český lid”, Vol. 80, No. 2, p. 89‒93 ; Sirovátka Oldřich a kol. (eds.) 1993, Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí, Doplněk, Brno ; Skalníková Olga 1998, 13. Strážnické sympozium „Společenství dětí a kultura“, „Český lid”, Vol. 85, No. 3, p. 264‒265 ; Skalníková Olga, Fojtík Karel 1971, K teorii etnografie současnosti, Rozpravy ČSAV, No. 6, ACADEMIA, Praha ; Soukup Václav 1994, Dějiny antropologie, Karolinum, Praha ; Soukupová Blanka 2001, Český sebevědomý sen a evropská realita, SOFIS, Sdružení pro humanitní výchovu a vzdělávání, Praha ; Soukupová Blanka 2005, Czech National Identity and Prague. Sacral and Profane Places in the Metropolis, „Journal of Urban Ethnology”, No. 7, p. 25‒43 ; Soukupová Blanka 2007, Vltava a Praha: partnerství a rivalita. Vltava jako symbol češství a českoslovenství, [in:] A. Stawarz (ed.), Miasto po obu brzegach rzeki - różne oblicza kultury, Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta; Muzeum Historyczne m.st. Warszawy; Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa, p. 25‒46 ; Soukupová Blanka 2008, Praha - český obraz (autostereotyp) a mýtus evropské metropole. K podobě a funkci mentálních obrazů, [in:] R. Godula-Węcławowicz (ed.), Miasto w obrazie, legendzie, opowieści…, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze; Uniwersytet Wrocławski, Wrocław‒Kraków, p. 29‒40 ; Soukupová Blanka 2010, Anthrolopogy of the City: A Social Viewpoint, Main Tendencies, Perspectives and National Traditions of Research. An Example of Czech Urban Anthropology, “Urban People”, Vol. 12, No. 2, p. 249‒271 ; Soukupová Blanka 2010, Praga i prażanie latem u progu nowoczesności (od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku do połowy XX wieku). Przyczynek do antropologii miasta, [in:] R. Godula-Węcławowicz (ed.), Lato w mieście Różne oblicza kultury, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa‒Kraków, p. 29‒49 ; Soukupová Blanka 2010, Václavské náměstí ‒ proměny pražského korza v moderní době, [in:] B. Vacková, S. Ferenčuhová, L. Galčanová, Československé město včera a dnes: Každodennost, reprezentace, výzkum, Pavel Mervart, Masarykova univerzita, Červený Kostelec, Brno ; Soukupová Blanka, Novotná Hedvika 2006, Kavárna, kavárníci a kavárenští hosté. Několik poznámek k fenoménu pražských kaváren, “Journal of Urban Ethnology”, No. 8, p. 73‒90 ; Suk Vojtěch 1929, Antropologie a národopis, Národopisná společnost českoslovanská, Praha ; Svobodová Jiřina 1994, Velkoměsto ‒ prostor společenských a kulturních inovací, „Český lid”, Vol. 81, No. 1, p. 70‒71 ; Šimůnková Alena 1995, Ke vztahu historiografie a antropologie: perspektivy aplikování antropologických přístupů na historický výzkum, „Český lid”, Vol. 82, No. 2, p. 99‒109 ; Traxler Jiří 2001, K problémům městské folklorní písně, „Český lid”, Vol. 88, No. 2, p. 165‒172 ; Tyllner Lubomír 2001, Výzkumný záměr - osa výzkumné činnosti Etnologického ústavu AV ČR, „Český lid”, Vol. 88, No. 1, p. 3‒10 ; Tylor Eduard B. 1897, Úvod do studia člověka a civilizace (Anthropologie), Jan Laichter, Praha ; Uherek Zdeněk 1994, Kulatý stůl Problematika města: Praha a její nové čtvrtě, „Český lid“, Vol. 81, No. 2, p. 245 ; Uherek Zdeněk 2002, Historie etnologie nejen podle T. S. Kuhna: minulost, současnost a oddělení etnických studií, [in:] M. Holubová, L. Petráňová, J. Woitsch (eds.), Česká etnologie 2000, Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, p. 129‒156 ; Uherek Zdeněk 2003, Slova města: město, korzo, „Český lid“, Vol. 90, No. 3, p. 209‒210 ; Uherek Zdeněk (ed.) 1993, Urban Anthropology and the Supranational and Regional Networks of the Town, „Prague Occasional Papers in Ethnology”, No. 2 ; Uherek Zdeněk (ed.) 1998, Ethnic Studies and the Urbanized Space in Social Anthropological Reflections, „Prague Occasional Papers in Ethnology”, No. 5 ; Uherek Zdeněk, Bazac-Billaud Laurent (eds.) 2000, Slova města, „Cahiers du CEFRES”, No. 18 ; Valášková Naďa 1998, Sympozium „Etnická a urbánní studia 1996”, „Český lid”, Vol. 85, No. 2, p. 172‒173 ; Valášková Naďa, Weinerová Renata 2001, Antropologické symposium v Nečtinách, „Český lid”, Vol. 88, No. 1, p. 78‒82 ; Vařeka Josef 2005, Národopis/etnografie/etnologie a antropologie, „Český lid”, Vol. 92, No. 2, p. 181‒189 ; Wolf Josef 1996, Česká cesta od národopisu k etnologii, „Národopisný věstník”, Vol. 13 (55), p. 5‒16 ; Zíbrt Čeněk 1925, Pětadvacet ročníků „Českého lidu”, „Národopisný věstník českoslovanský”, Vol. 18, No. 1, p. 39‒42

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

11

Start page:

9

End page:

24

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54826 ; 1429-0618

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

This page uses 'cookies'. More information