Object

Planned object

Title: Workshops in the Immediate Vicinity of a Mining Field of Flint Sickle Shaped Knives from the Foreland of the Outcrops of Świeciechów Flint

Creator:

Libera, Jerzy

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article

Subtitle:

Between History and Archaeology : papers in honour of Jacek Lech

Contributor:

Zagórski, Paweł. Tł.

Publisher:

Archaeopress Archaeology

Place of publishing:

Oxford; England

Description:

ill. ; 29 cm

Abstract:

The studies on the sickle-shaped, bifacially formed knives showed that the crescent-like forms (with the maximum width around the middle of the specimen) found in Lesser Poland should be associated with the people of the Trzciniec and/ or Lausatian culture. Some premises seem to indicate for the possibility of connecting the relatively narrow specimens with well-defined bases as well as those with base similar to distal tip with a straight or concave inner edge (the latter ones show similarities to crescent-like forms) with the ‘Lausatian’ culture settlements. In direct vicinity of Świeciechów flint deposits, at a place called Kopiec, a workshop of bifacial forms was discovered, at which – in the context of the Lausatian culture pottery – around 70 crescent-like sickle shaped knives in various stages of completion and state of preservation were found. At least 20 ‘pottery’ sites of this culture are known from earlier and later verified surface surveys (Polish Archaeological Record). These sites are located within on the area of in direct vicinity of grey flint, i.e. Świeciechów and Gościeradów flint, outcrop

References:

Bagińska, J. and Libera, J. 1996. Materiały pradziejowe odkryte w trakcie badań cmentarzyska kultury łużyckiej w Komarowie-Osadzie, woj. Zamość, Sprawozdania Archeologiczne 48, 67–112 ; Balcer, B. 1971. Kopalnia krzemienia w Świeciechowie-Lasku, pow. Kraśnik w świetle badań 1967 roku, Wiadomości Archeologiczne 36 (1), 71–132 ; Balcer, B. 1975. Krzemień świeciechowski w kulturze pucharów lejkowatych. Eksploatacja, obróbka i rozprzestrzenienie, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Bargieł, B. and Florek, M. 1999. Worek pełen zabytków, Z Otchłani Wieków 54 (1), 73–76 ; Bargieł, B. and Gurba, J. 1986. Niedatowany kopiec ziemny na osadzie kultury łużyckiej (stan. 10) w Kosinie, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie. In J. Gurba (ed.), Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1986 roku, Lublin, 28–32 ; Bargieł, B. and Libera, J. 1993. Pracownia przykopalniana na stan. 4 i 5 w miejscowości Kopiec, gm. Annopol. In M. Florek and J. Ścibior (eds), V konferencja sprawozdawcza‚ Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej w 1992 roku’, Sandomierz, 9–10 ; Bargieł, B. and Libera, J. 1995. Drugi sezon badań pracowni przykopalnianych kultury łużyckiej w Kopcu. In J. Gurba (ed.), Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1994 roku, Lublin, 13–16 ; Bargieł, B. and Libera, J. 1996. Wyniki badań pracowni nakopalnianej w Nowym Rachowie, Archeologia Polski Środkowowschodniej 1, 36–48 ; Bargieł, B. and Libera, J. 1997. Z badań nad formami bifacjalnymi w Małopolsce. In J. Lech and D. Piotrowska (eds), Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Warszawa, Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Prace, tom II, 145–161 ; Bargieł, B. and Libera, J. 1998. Kopiec, st. 4, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie. In H. Łygan, H. Zaborowska and S. Żółkowski (eds), Informator archeologiczny. Badania rok 1994, Warszawa, 30 ; Bargieł, B. and Libera, J. 2002. Z badań nad produkcją siekier dwuściennych z krzemienia świeciechowskiego i gościeradowskiego, Przegląd Archeologiczny 50, 5–43 ; Bargieł, B., Libera, J. and Panasiewicz, W. 1999.b Półksiężycowate sierpy krzemienne z okolic Hrubieszowa, Archeologia Polski Środkowowschodniej4, 240–250 ; Bąbel, J. 1997. Teaching Flint knapping skills in Neolithic mining societies. In R. Schild and Z. Sulgostowska (eds), Man and Flint. Proceedings of the VIIth International Flint Symposium Warszawa – Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995, Warszawa, 167–169 ; Berezanskaâ, S.S. 1972. Srednij period bronzovogo veka v severnoj Ukraine, Kiev ; Budziszewski, J. 1981. Der Ozarówer Feuerstein und die Probleme seiner Nutzung und Verteilung. In G. Weisgerber, R. Slotta and J. Weiner (eds), 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Die Suche nach dem Stahl der Steinzeit, Bochum, Deutsches Bergbau- Museum, Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum 77, 318–320 ; Budziszewski, J. 1998. Krzemieniarstwo społeczności kultury trzcinieckiej z Wyżyny Środkowomałopolskiej. In A. Kośko and J. Czebreszuk (eds), ‚Trzciniec’ – system kulturowy czy interkulturowy proces?, Poznań, 301–328 ; Chmielewska, M. 1973. Badania stanowiska Polany II w pow. Szydłowiec, w 1971 r., Sprawozdania Archeologiczne 25, 29–37 ; Chmielewska, M. 1988. The Early Bronze Age Flint Mine at site II, Polany, Radom district, Przegląd Archeologiczny 35, 139–181 ; Florek, M. and Libera, J. 1994. Pierwszy sezon badawczy przykopalnianych pracowni w rejonie wychodni krzemienia świeciechowskiego w Kopcu. In J. Gurba (ed.), Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1993 roku, Lublin, 3–14 ; Florek, M. and Libera, J. 2009. Zabytki archeologiczne w zbiorach Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej w Rudniku nad Sanem (kolekcja ks. Franciszka Nicałka), Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 30, 5–28 ; Głosik, J. 1962. Wołyńsko-podolskie materiały z epoki kamiennej i wczesnej epoki brązu w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, Materiały Starożytne 8, 125–216 ; Jażdżewski, K. 1936. Późnoneolityczna lub wczesnobrązowa pracownia sierpów w Sapanowie w pow. krzemienieckim, Z Otchłani Wieków 11 (6–7), 93 ; Kozłowski, S.K. and Sachse-Kozłowska, E. 1997. Halsztacko-lateński krzemienny przemysł ‚łużycki’ w miejscowości Zawada w woj. tarnobrzeskim. In J. Lech and D. Piotrowska (eds), Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Warszawa, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Prace, tom II, 319–335Kozłowski, S.K. and Sachse-Kozłowska, E. 1997. Halsztacko-lateński krzemienny przemysł ‚łużycki’ w miejscowości Zawada w woj. tarnobrzeskim. In J. Lech and D. Piotrowska (eds), Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Warszawa, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Prace, tom II, 319–335 ; Kruk, K. 1994. Przemysł krzemienny ludności grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, Woliński Informator Muzealny 1, 1–226 ; Krzak, Z. 1960. Województwo kieleckie, Z Otchłani Wieków 26 (2), 152–153 ; Krzak, Z. 1961. Sprawozdanie z badań powierzchniowych w województwie kieleckim i lubelskim w latach 1954–1955, Sprawozdania Archeologiczne 13, 29–44 ; Krzak, Z. 1965. Tymczasowa charakterystyka kopalni krzemienia w Świeciechowie, Archeologia Polski 10 (1), 217–233 ; Krzemiński, M. 2004. Schyłkowopaleolityczne stanowisko pracowniane cyklu mazowszańskiego w Kopcu, stan. 4, pow. Kraśnik, woj. lubelskie. Tom I. Analiza, Tom II. Źródła, Unpublished MA thesis, Institute of Archaeology,Maria Curie-Skłodowska University ; Libera, J. 2001. Krzemienne formy bifacjalne na terenach Polski i zachodniej Ukrainy (od środkowego neolitu do wczesnej epoki żelaza), Lublin ; Libera, J. 2005. Z badań nad krzemieniarstwem wczesnej epoki żelaza w dorzeczu Sanu – podstawy wydzielenia przemysłu kosińskiego. In S. Czopek (ed.), Problemy kultury wysockiej, Rzeszów, 119–160 ; Libera, J. 2006. ‚Late’ flint industries – flint production of Lusatian Culture peoples is SE Poland. In A. Wiśniewski, T. Płonka and J.M. Burdukiewicz (eds), The Stone. Technique and Technology, Wrocław, 197–214 ; Libera, J. /Либера E./. 2008. Из исследований финальной кремнеобработки в Малопольше. In C. I. Kлимoвcький (ed.), Cтapoжитнocті Bepхьнoгo Пpиднicтpoв’я. Ювiлeйний збipник нa чecть 60-piччя Юpiя Mикoлaйoвичa Maлєєвa, Kиїв, 96-114 ; Libera, J. and Florek, M. 1998a. Kopiec, st. 4, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie. In H. Łygan, H. Zaborowska and S. Żółkowski (eds), Informator archeologiczny. Badania rok 1993, Warszawa, 3–4 ; Libera, J., Górski, J., Włodarczak, P., Florek, M. and Orszulak, L. 2015. Krummesser in the upper Vistula river basin, Acta Archaeologica Carpathica 50, 69–101 ; Libera, J. and Zakościelna, A. 1987. Złoża krzemieni turońskich na prawobrzeżu środkowej Wisły w świetle badań AZP. In J. Gurba (ed.), Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1987 roku, Lublin, 39–47 ; Libera, J. and Zakościelna, A. 2002. Złoża krzemieni turońskich w przełomowym odcinku Wisły. In B. Matraszek and S. Sałaciński (eds), Krzemień świeciechowski w pradziejach. Materiały z ogólnopolskiej konferencji w Ryni 22–24 czerwca 2000 r., Warszawa, Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach vol. 4, 93–109 ; Młynarczyk, H. 1983. Wstępne wyniki badań kopalni krzemienia czekoladowego Wierzbica ‚Zele’, woj. Radom, w latach 1979–1981, Sprawozdania Archeologiczne 35, 87–115 ; Moskwa, K. 1976. Kultura łużycka w południowo-wschodniej Polsce, Rzeszów ; Schild, R., Królik, H. and Mościbrodzka, J. 1977. Kopalnia krzemienia czekoladowego z przełomu neolitu i epoki brązu w Polanach Kolonii, Wrocław ; Zakościelna, A. and Libera, J. 1991. Wykorzystanie surowców krzemiennych z okolic Świeciechowa w schyłkowym neolicie i we wczesnej epoce brązu w Polsce południowo-wschodniej. In J. Gurba (ed.), Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej, Lublin, LubelskieMateriały Archeologiczne vol. 6, 135–180 ; Żurowski, T. 1962. Krzemionki Opatowskie, pomnik starożytnego górnictwa, Rocznik Świętokrzyski 1, 17–96

Start page:

313

End page:

321

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information