Obiekt

Tytuł: Organizacje pożytku publicznego na obszarach wiejskichw Polsce = Public benefit organizations in the rural areas of Poland

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 53

Wydawca:

IGiPZ PAN ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest charakterystyka oraz określenie roli i znaczenia organizacji pożytku publicznego (OPP) na obszarach wiejskich w Polsce. Opracowanie bazuje na analizach danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego (DESiPP), Ministerstwa Finansów (MF) oraz Ministerstwa Polityki i Pomocy Społecznej (MPiPS). Z uwagi na dostępność danych badania obejmują okres 2010–2016. W artykule scharakteryzowano OPP na obszarach wiejskich pod względem ich liczebności, rozmieszczenia, rodzaju (typu), celu statutowego działania i kwot otrzymanych w ramach tzw. mechanizmu 1%. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że charakter działalności OPP jest powiązany z miejscem lokalizacji (miasto-wieś) i rodzajem prowadzonej działalności. Organizacje te pełnią na obszarach wiejskich ważną rolę społeczną, ale ich znaczenie ekonomiczne zależne jest od aktywności konkretnego podmiotu pozarządowego.

Bibliografia:

Bartkowski J., 2003, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa. ; Biczkowski M., Grabowska A., 2015, Odnowa wsi w świetle wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na przykładzie województwa mazowieckiego, Roczniki Naukowe SERiA, 17, 6, Warszawa-Poznań-Kołobrzeg, s. 25-31. ; Biczkowski M., Rudnicki R., 2017, Odnowa wsi jako czynnik aktywizacji społeczności lokalnych, Studia Obszarów Wiejskich, 48, s. 77-103. ; Czetwertyński S., 2016, Konkurencja na rynku jednego procenta, Społeczeństwo i Ekonomia, 1, 5, s. 69-84. ; Halamska M. (red.), 2008, Wiejskie organizacje pozarządowe, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa. ; Halaszka-Kurleto M., 2008, Organizacje pożytku publicznego. Rozwiązania prawne - funkcjonowanie - rozwój, Kraków. ; Herbst J., 2005, Wewnętrzne zróżnicowanie sektora. Podstawowe fakty o różnych branżach organizacji pożytku publicznego w Polsce, Stowarzyszenie Klon-Jawor. ; Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2010 rok, 2011, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa (dostęp: 10.04.2018). ; Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2011 rok, 2012, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa (dostęp: 10.04.2018). ; Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2012 rok, 2013, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa (dostęp: 10.04.2018). ; Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2013 rok, 2014, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa (dostęp: 10.04.2018). ; Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 rok, 2015, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa (dostęp: 10.04.2018). ; Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2015 rok, 2016, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa (dostęp: 10.04.2018). ; Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2016 rok, 2017, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa (dostęp: 10.04.2018). ; Jeziorska-Biel P., 2017, Uwarunkowania odnowy wsi w Polsce. Przypadek wsi Spycimierz, Studia Obszarów Wiejskich, 48, s. 151-163. ; Kajdanek K., 2012, Suburbanizacja po polsku, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków. ; Kietlińska K., 2015, Rola 1% w zasilaniu organizacji pożytku publicznego (OPP), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 403, s. 102-111. https://doi.org/10.15611/pn.2015.403.09 ; Kołodziejczyk D., 2008, System instytucjonalny w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym, [w:] A. Jezierska-Thöle, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 325-333. ; Koreleski K., 2007, Koncepcja rozwoju zrównoważonego w unijnej polityce kształtowania obszarów wiejskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1, PAN, Kraków, s. 19-26. ; Nizio S., 2012, Geografia organizacji pożytku publicznego w Polsce, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 237-260. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.4 ; Olejnik T., 1996, Towarzystwa Ochotniczych Straży Pożarnych w Królestwie Polskim, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa. ; Sikorski D., 2017, Rynek 1% na rzecz OPP w małych miastach w Polsce w 2016 roku, Space-Society-Economy, 22, s. 23-41. https://doi.org/10.18778/1733-3180.22.02 ; Pawłowska E., 2015, Organizacje pozarządowe a kapitał społeczny, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 77, s. 167-176. ; Piechota G., 2012, Konkurencja czy współpraca - strategie wybierane przez organizacje pożytku publicznego i ich wpływ na skuteczność pozyskania 1% podatku, Samorząd Terytorialny, 4, s. 74-82. ; Putnam R., 1995, Bowling Alone: America's declining social capital, Journal of Democracy, 1, Washington, s. 65-78. https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002 ; Putnam R., 2002, Democracies In Flux. The Evolution of social capital in contemporary society, New York.https://doi.org/10.1093/0195150899.001.0001 ; Sektor non-profit w 2014 r., 2016, Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa. ; Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U., 2016, poz. 239, z późn. zm.). ; Wilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy - Program Agro-Info, Poznań. ; Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1%, Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, https://pozytek.gov.pl (18.04.2018).

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

53

Strona pocz.:

109

Strona końc.:

122

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,7 MB ; application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:86631 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.53.8

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

pol ; eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji