RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Małe populacje pienińskich roślin reliktowych i endemicznych, ich zagrożenie i problemy ochrony ; Small populations of relict and endemic plant species of the Pieniny range (West Carpathians Mts.) their endangerment and conservation

Creator:

Zarzycki, Kazimierz

Date issued/created:

1976

Resource type:

Text

Contributor:

Research Centre for the Protection of Nature of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 66-71

Type of object:

Journal/Article

References:

Ascherson P. 1865. Ausflug nach den Pienninen. 6. 7. August. W: Ascherson P. et al.: Eine Karpatenreise. Verh. bot. Ver. Prov. Brandenburg 7: 125—136.
Bałut S. 1962. Zmienność niektórych cech w populacjach modrzewi z Gór Świętokrzyskich, Beskidów i Sudetów jako podstawa wyróżniania gospodarczo cennych ekotypów. Cz. 1. Występowanie, uprawy i pochodzenie modrzewia na ziemiach polskich w XVIII i XIX wieku (The variability of some features in the Polish populations of the larch as allowing to distinguish economically valuable ecotypes. Part 1. The occurrence of the larch, its plantations and provenience in Polish territories in the XVIIIth and XIXth centuries). Acta agr. silv., ser. leśna 2: 3—43.
Bałut S. 1969. Zmienność szyszek modrzewia jako podstawa wyróżniania pochodzeń. Cz. 1—3 (Variability of larch cones as identification index of provenances. Part 1 — 3). Acta agr. silv., ser. silv. 9: 3—47, 49—98,99—109.
Berdau F. 1860. Spis ważniejszych roślin znajdujących się na Pieninach. Według rękopisów ... W: Janota E.: Przewodnik w wycieczkach na Babią Gorę, do Tatr i Pienin. Nakł. J. Wildta. Kraków.
Berdau F. 1890. Flora Tatr, Pienin i Beskidu Zachodniego. Kasa im. Mianowskiego. Warszawa.
Birkenmajer K. 1958. Przewodnik geologiczny po Pienińskim Pasie Skałkowym. 1. Wydaw. Geol. Warszawa.
Birkenmajer K., Środoń A. 1960, Interstadial oryniacki w Karpatach (Aurignacian Interstadial in the Carpathians). Biul. Inst. Geol. 150: 9—70.
Bobrov E. G. 1972. Istorija i sistematika listvennic (Generis Larix Mill. historia et systematika). Izdat. Nauka. Leningrad. Komarovskie čtenija 25.
Cvelev N. N. 1961. Dendranthema (DC.) Des Moul. emend. Tzvel. W: Flora SSSR. 26. Izdat. AN SSSR. Moskva—Leningrad.
Cyunel E. 1959. Studia nad rozmieszczeniem gatunków kserotermicznych w polskich Karpatach Zachodnich (Studies on the distribution of the xerothermic flora in the Polish Western Carpathians). Fragm. flor. geobot. 5, 3: 409—441.
Dąbrowska L. 1973. Występowanie niektórych gatunków roślin naczyniowych w Małych Pieninach (The occurrence of some vascular plant species in the Małe Pieniny range). Fragm. flor. geobot. 19, 3: 309—321.
Dąbrowska L. 1974. Achillea setacea W. et K., nowy gatunek dla flory północno-zachodnich Karpat polskich (Achillea setacea W. et K., a new species in the flora of the North-Western Polish Carpathians). Fragm. flor. geobot. 20, 1: 25—34.
Delvosalle L. et al. 1989. Plantes rares, disparues ou menacees de disparition en Belgique: L’appauvrissement de la flore indigene. Ministere de l’Agriculture. Administration des Eaux et Forets. Serv. Reserves Natur. doman. Conserv. Natur., Travaux 4: 1—129.
Dobročaeva D. M. 1962. Rid Dendranthema (DC.) Des Moul., emend. Tzvel. W: Flora URSR. 11. Vidav. AN URSR. Kiiv.
Domin K. 1933. Chvojka klašterska (Juniperus sabina L.) v Československu. Vdĕa přir. 14: 70—77, 114—119.
Domin K. 1934. Vegetačni pomĕry slovenske přirodni reservace v Pieninach. Bratislava 8: 177—185.
Dostal J. 1950. Kvĕtena ČSR. Přirodovĕd. nakl. Praha.
Dyakowska J. 1947. Interglacjał w Kątach koło Sromowiec Wyżnich (Pieniny) (The Interglacial of Kąty near Sromowce Wyżnie (The range of Pieniny)). Starunia 23: 1—18.
Fiklewicz-Sobstyl G. 1988. Rozmieszczenie Crepis praemorsa (L.) Tausch w Polsce (Distribution of Crepispraemorsa (L.) Tausch in Poland). Bad. fizjogr. nad Pol. zach. 18: 233— 244.
Filarszky F. 1898. Das Pieninen-Gebirge und seine Flora. Jahrb. ung. Karp.-Ver. 25: 30—91.
Futak J. 1971. Endemicke rastliny na Slovensku (Endemische Pflanzen in der Slowakei). Zbornik prednašok zo zjazdu SBS (Tisovec 5—11 jul 1970). Č. 1. Slov. Bot. Spoloč. pri SAV. Bratislava.
Futak J. 1972. Fytogeograficky prehlad Slovenska. W: Slovensko, Priroda. Obzor. Bratislava.
Gabrielian E. 1978. On Sorbus graeca (Spach) Schauer found in Poland (Sorbus graeca (Spach) Schauer, nowy gatunek dla flory Polski). Fragm. flor. et geobot. 22: 4: 427—434.
Golicyn S. V. 1949. Srednerusskie rasy Chrysanthemum sibiricum Fisch. s. l. v Botaničeskom sadu VGU. Bjull. Obšč. Estestvoispyt. pri FGU 5: 21—28.
Gorčakovskij P. L. 1989. Osnovnye problemy istoričeskoj fitogeografii Urala (The principal problems of historical phytogeography of the Urals). Sverdlovsk. Tr. Inst. Ekol Rast. i Živ. UFAN SSSR 66.
Greuter W. 1972. The relict element of the flora of Crete and its evolutionary significance. In: Taxonomy, phytogeography and evolution. Ed. D. H. Valentine. London, New York.
Grodzińska K. 1984. O stosunkach florystycznych Wzniesienia Spiskiego i Magury Spiskiej (Floral relations of the Spiskie Elevation and Magura Spiska in the Western Carpathians). Fragm. flor. geobot. 10, 4: 437—452.
Grodzińska K. 1970. Zbiorowiska kserotermiczne Skalic Nowotarskich i Spiskich (Pieniński Pas Skałkowy) (Xerothermic communities in the Nowotarskie and Spiskie Klippen (Pieniny Klippen-belt)). Fragm. flor. geobot. 16, 3: 401—432.
Grodzińska K. 1973. Zbiorowiska ruderalne Skalic Nowotarskich i Spiskich (Pieniński Pas Skałkowy) (Ruderal communities of the Nowotarskie and Spiskie Klippen (Pieniny Klippenbelt— Polish Western Carpathians)). Fragm. flor. geobot. 19, 2: 145—150.
Grodzińska K. 1973. Zbiorowiska chwastów polnych Pienińskiego Pasa Skałkowego (Segetal communities of the Pieniny Klippen-belt (Polish Western Carpathians)). Fragm. flor. geobot. 19, 2: 151—173.
Grodzińska K. 1975. Flora i roślinność Skalic Nowotarskich i Spiskich (Pieniński Pas Skałkowy) (Flora and vegetation of the Nowotarskie and Spiskie Klippen (Pieniny Klippenbelt)). Fragm. flor. geobot. 21, 2: 149—248.
Grodzińska K., Jasiewicz A. Rkps. Zbiorowiska naskalne Pienin (Polskie Karpaty Zachodnie) (Rock communities of the Pieniny Mts. (Polish Western Carpathians)).
Grodzińska K. et al. Rkps. Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego. Podziałka 1 : 10 000.
Gustawicz B. 1881. Przyczynek do flory pienińskiej. Pam. Tow. Tatrz. 6: 1—23.
Gustawicz B. 1894. Dodatek do flory pienińskiej. Spraw. Komis. Fizjogr. AU 29: 96—107.
Guzikowa M. 1972. Wstępne wyniki badań nad synantropizacją szaty roślinnej Pienińskiego Parku Narodowego (Preliminary results of investigations on the synanthropisation of the plant cover in the Pieniny National Park). Phytocoenosis 1, 4: 245—256.
Herbich F. 1831. Additamentum ad floram Galiciae. Kuhn et Milikowski. Leopoli, Stanislavoviae et Tarnoviae.
Herbich F. 1834. Botanischer Ausflug in die galizisch-karpatischen Alpen des Sandezer Kreises. Flora (Regensburg) 17: 561—575, 577—587.
Herbich F. 1861. Über die Verbreitung der in Galizien und der Bukowina wildwachsenden Pflanzen. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 11: 33—70.
Hinton W. F. Natural hybridization and extinction of a population of Physalis virginiana (Solanaceae). Amer. J. Bot. 62: 198—202.
Hinton W. F. 1976. Hybridization: A threat to the survival of small populations of endangered species. Environmental Conservation 3, 2: 148.
Horikawa Y. 1972. Atlas of the Japanese Flora. An introduction to plant sociology of East Asia. Gakken Co. Tokyo.
Jankun A. 1966. Karyological studies in the genus Erysimum L. (Badania kariologiczne nad rodzajem Erysimum L.). Acta biol. crac., ser. Bot. 8, 2 (1965): 245—248.
Karpiński J. 1975. W Pieninach. Państw. Zakł. Wydaw. Szkol. Warszawa.
Kitamura S. 1967. Report on the distribution of the wild Chrysanthemusm of Japan. Acta phytotax. geobot. 22, 4/6: 109-137.
Klimaszewski M. 1948. Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym. Prace Wrocł. Tow. Nauk, ser. B, 7: 1—234.
Klimaszewski M. et al. 1950. Flora dryasowa w Krościenku nad Dunajcem (The Dryas Flora of Krościenko on the river Dunajec). Biul. Państw. Inst. Geol. 24: 1—86. Wyd. 2.
Knapp J. A. 1872. Die bisher bekannten Pflanzen Galiziens und der Bukowina. W. Braumuller. Wien.
Koperowa W. 1962. Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności Kotliny Nowotarskiej (The history of the Late-Glacial and Holocene vegetation in Nowy Targ Basin). Acta palaeobot. 2, 3: 3—62.
Kornaś J. 1955. Charakterystyka geobotaniczna Gorców (Caracteristique geobotanique des Gorce (Karpathes Occidentales Polonaises)). Monogr. bot. 3: 1—216.
Kornaś J. 1957. Rośliny naczyniowe Gorców (Plantes vasculaires des Gorce (Karpathes Occidentales Polonaises)). Monogr. bot. 5: 1—259.
Kornaś J. 1958. Reliktowa kolonia roślin wysokogórskich w Małych Pieninach (A relic colony of alpine plants in the Małe Pieniny Mountains). Ochr. Przyr. 25: 238—247.
Kotula B. 1889—1890. Rozmieszczenie roślin naczyniowych w Tatrach (Distributio plantarum vasculosarum in montibus Tatricis). Nakł. Wydz. Mat.-Przyr. AU. Kraków.
Kozo-Poljanskij B. M. 1927. Chrysanthemum tipa sibiricum Turcz. na Srednerusskoj vozvyšennosti (Chrysanthemum sibiricum (?) Turcz. auf der Mittelrussischen Hochebene). Voronež. Odb. : Bull. Obšč. Estestvoispyt. pri VGU (Bull. Soc. Natur. Voroneje) 2, 1.
Kozo-Poljanskij B. M. 1930. O Chrysanthemum Zawadskii Herbich v svjazi s voprosom o prirode zlatocveta tipa sibiricum iz CČO (Ueber Chrysanthemum Zawadskii Herbich). B. Keller’s Festschrift: 309—319.
Kulczyński S. 1928. Die Pflanzenassoziationen der Pieninen (Zespoły roślin w Pieninach). Bull. int. Acad. Pol. Sc., Cl. math., natur., ser. B, N° suppi. 2 (1927): 57—203.
Lee Y. 1969. A cytotaxonomic study on Chrysanthemum Zawadskii complex in Korea (Polyploidy). Xl Int. Bot. Congr. Abstracts.
Lee Y. 1975. Taxonomie study on white flowered wild Chrysanthemum in Korea. XII Int. Bot. Congr. Abstracts.
Małecka J. 1958. Chromosome numbers of some Taraxacum-species in Poland (Liczby chromosomow niektorych polskich gatunkow Taraxacum). Acta biol. crac., ser. Bot. 1, 1: 55—56.
Małecka J. 1962. Studies in the mode of reproduction of the diploid endemic species Taraxacum pieninicum Pawł. (Badania embriologiczne nad diploidalnym endemicznym gatunkiem Taraxacum pieninicum (Pawł.)). Acta biol. crac., ser. Bot. 4, 1 (1961): 25—42.
Małecka J. 1963. Cytological studies in the genus Taraxacum (Badania cytologiczne nad rodzajem Taraxacum). Acta biol. crac., ser. Bot. 5, 2 (1962): 117—136.
Mamakowa K., Mook W. G., Środoń A. 1975. Late Pleistocene Flora at Kąty (Pieniny Mts., West Carpathians) (Poźnoplejstoceńska flora z Kątów koło Sromowiec Wyżnych, Pieniny). Acta palaeobot. 16, 2: 147—172.
Mądalski J., Ciaciura M. 1972. Centaurea L. W: Flora polska. 13. Państw. Wydaw. Nauk. Warszawa—Kraków.
Meusel H., Jager E., Weinert E. 1965. Vergleichende Chorologie der zentraleuropaischen Flora. Text, Karten. G. Fischei Verl. Jena.
Michalik S. 1974. Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego od początków XIX wieku do 1960 roku. (The changes induced by man in the vegetation of the Ojcow National Park since the beginning of the XIXth century to 1960). Ochr. Przyr. 39: 65—154.
Michalik S. 1975. Storczyki — ginąca grupa roślin. Wiad. bot. 19, 1: 231—241.
Pancer-Kotejowa E. 1973. Zbiorowiska leśne Pienińskiego Parku Narodowego (Forest communities of Pieniny National Park, Western Carpathians.) Fragm. flor. geobot. 19, 2: 197—258.
Pawlikowa B. 1965. Materiały do postglacjalnej historii roślinności Karpat Zachodnich. Torfowisko na Bryjarce. (Materials for the Post-glacial history of vegetation of the West Carpathians. Peat bog on the Bryjarka). Fol. quatern. 18: 1—9.
Pawłowska S. 1960. Les especes endemiques en Pologne. Kraków. Conseil National pour la Protection de la Nature, Pologne, Varsovie 13: 1—39.
Pawłowska S. 1971. Centaurium Hill (Erythraea Borkh.). W: Flora polska. 11. Państw. Wydaw. Nauk. Warszawa—Kraków.
Pawłowska S. 1972. Charakterystyka statystyczna i elementy flory polskiej. W: Szata roślinna Polski. Oprac. zbior. pod red. W. Szafera i K. Zarzyckiego. Państw. Wydaw. Nauk. Warszawa.
Pawłowska S., Pawłowski B. 1970. O kilku roślinach w polskiej części Karpat dotąd nie znanych lub niepewnych (De aliquot plantis in parte Carpatorum polonica adhuc ignotis vel incertis). Fragm. flor. geobot. 16, 2: 295—305.
Pawłowski B. 1924. Mniszek pieniński. Taraxacum pieninicum n. sp. Bull. int. Acad. Pol. Sc., Cl. math, natur., ser. B: 109—112.
Pawłowski B. 1925. Geobotaniczne stosunki Sądecczyzny. Prace monogr. Komis. Fizjogr. PAU 1. Kraków.
Pawłowski B. 1931. Mniszek pieniński (Taraxacum hoppeanum Gris. ssp. pieninicum Pawł.). Ochr. Przyr. 11: 211—212.
Pawłowski B. 1934. Wrotycz Zawadzkiego — Tanacetum Zawadzkii (Herb.) Pawł. (Tanacetum Zawadzkii (Herb.) Pawł. dans les Pienines). Ochr. Przyr. 14: 64—67.
Pawłowski B. 1946. De Erysmis carpaticis, Erysimo hieraciifolio L. affinibus (Pszonaki karpackie, spokrewnione z pszonakiem jastrzębcolistnym). Acta Soc. Bot. Pol. 17, 1: 95—128.
Pawłowski B. 1949. Zapiski florystyczne z Tatr (Notulae ad floram Tatrorum pertinentes). 4. Mater. do Fizjogr. Kraju 20: 1—44.
Pawłowski B. 1956. Flora Tatr. Rośliny naczyniowe (Flora Tatrorum. Plantae vasculares). 1. Państw. Wydaw. Nauk. Warszawa.
Pawłowski B. 1970. De speciebus polonicis et carpaticis generis Erigeron L. (Polskie i karpackie gatunki rodzaju Erigeron L.). Fragm. flor. geobot. 16, 2: 255—293.
Pawłowski B. 1970. Remarques sur l’endemisme dans la flore des Alpes et des Carpates. Vegetatio 21, 4/6: 181—243.
Pawłowski B. 1972. Szata roślinna gór polskich. W: Szata roślinna Polski. Oprac. zbior. pod red. W. Szafera i K. Zarzyckiego. 2. Państw. Wydaw. Nauk. Warszawa.
Pelc S. 1973. Wędrówki roślin aluwiami Dunajca na odcinku Czorsztyn—Stary Sącz (Plant migrations on the Dunajec alluvial deposits between Czorsztyn and Stary Sącz, Western Carpathians). Fragm. flor. geobot. 19, 2: 175—196.
Piękoś H. 1971. Dendranthema (DC.) Des Moul. W: Flora polska. 12. Państw. Wydaw. Nauk. Warszawa—Kraków.
Piękoś H., Mirek Z. 1974. Nowe maksima wysokościowe i nowe stanowiska kilkudziesięciu gatunków roślin synantropijnych w Tatrach (The new localities and the new altitudinal maxima for some synanthropic plant species in the Tatra Mts.). Fragm. flor. geobot. 20, 3: 307—317.
Pogan E. 1972. Kariologia flory polskiej. W: Szata roślinna Polski. Oprac. zbior. pod red. W. Szafera i K. Zarzyckiego. 1. Państw. Wydaw. Nauk. Warszawa.
Rostański K. 1970. Rozmieszczenie gatunków rodzaju Valeriana L. w Polsce i na sąsiednich terytoriach ZSRR (The distribution of the species of the genus Valeriana L. in Poland and in adjacent territories of the USSR). Fragm. flor. geobot. 16, 2: 209—246.
Runemark H. 1969. Reproductive drift, a neglected principle in reproductive biology. Bot. Not. 122: 90—129.
Saburov A. N. 1972. Lesa Pinegi. Izdat. Nauka, Leningrad.
Shimizu T. 1961. Cytogeographical notes on Chrysanthemum Zawadskii Herb. and its allies. J. jap. Bot. 36, 5: 178—180.
Skalińska M. 1952. Cyto-ecological studies in Poa alpina L. var. vivipara. L. (Badania cyto-ekologiczne nad Poa alpina L. var. vivipara L.). Bull. Acad. Pol. Sc., Cl. math, natur., ser. B (1) (1951): 253—283.
Skalińska M. 1984. Cytological studies in the flora of the Tatra Mts. A synthetic review (Studia cytologiczne nad florą Tatr). Acta biol. crac., ser. Bot. 6, 2 (1963): 203—233.
Skalińska M., Pogan E. 1973. A list of chromosome numbers of Polish Angiosperms. Acta biol. crac., ser. Bot. 16, 2: 145—201.
Skalińska M. et al. 1959. Further studies in chromosome numbers of Polish Angiosperms (Dicotyledons). Acta Soc. Bot. Pol. 28, 3: 487—529.
Skalińska M. et al. 1988. Further studies in chromosome numbers of Polish Angiosperms. Sixth contribution (Dalsze badania nad kariologią flory polskiej. Cz. 6.). Acta biol. crac., ser. Bot. 9, 1: 31—58.
Šmarda J. 1961. Vegetačni pomĕry Spišske kotliny. Studie travinnych porostů (Vegetation conditions of the Spiš Basin in Slovakia. A study of grass vegetation). Vydav. Slov. Akad. Vied. Bratislava.
Smólski J. 1937. Jałowiec Sawina (Juniperus sabina L.) w Pieninach (Juniperus sabina L. dans les Pienines). Ochr. Przyr. 17: 216—221.
Staszkiewicz J. 1981. Zmienność współczesnych i kopalnych szyszek sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.) (Variation in recent and fossil cones of Pinus silvestris L.). Fragm. flor. geobot. 7, 1: 97—180.
Steinitz R., Musil I. 1970. Předbĕžna revize jedineho vyskytu chvojky klašterske (Juniperus sabina L.) v Československu a Polsku (Vorlaufige Revision des Vorkommens von Juniperus sabina L. in der Tschechoslowakei und in Polen). Čas. slez. Muz., ser. Dendr. 1: 1—8.
Stojko C. M. 1960. Cikave misceznachodžennja novogo dlja Ukrains’kich Karpat vidu — jalivcju kozačogo (Juniperus sabina L.) (Interesting habitat of Juniperus sabina L., a new species for the Ukrainian Carpathians). Ukr. bot. Ž. 17, 3: 72—78.
Szafer W. 1913. Przyczynek do znajomości modrzewi eurazjatyckich ze szczególnym uwzględnieniem modrzewia w Polsce (Beitrag zur Kenntnis der Larchen Eur-Asiens mit besonderer Berucksichtigung der polnischen Larche). Kosmos (Lwów) 38: 1281—1322.
Szafer W. 1946—1947. Flora plioceńska z Krościenka nad Dunajcem. Cz. 1—2 (The Pliocene Flora of Krościenko in Poland. Part 1—2). Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU 72, dział B 1—2: 1—182, 1—213.
Szafer W. 1950. Flora dryasowa z Krościenka nad Dunajcem oraz uwagi o klimacie ostatniego zlodowacenia w Karpatach Zachodnich (The Dryas-Flora of Krościenko on the river Dunajec with remarks of the climate of the last Glacial Period in the West-Carpathian Mts.). Biul. Państw. Inst. Geol. 24: 31—57, 84—84. Wyd. 2.
Szafer W. 1954. Plioceńska flora okolic Czorsztyna i jej stosunek do plejstocenu (Pliocene flora from the vicinity of Czorsztyn, West Carpathians, and its relationship to the Pleistocene). Prace Inst. Geol. 11: 1—238. Wydaw. Geol. Warszawa.
Środoń A. 1985. O florach kopalnych w terasach dolin karpackich (On fossil floras in the terraces of Carpathian valleys). Fol. quatern. 21: 1—27.
Środoń A. 1988. O roślinności interstadiału Paudorf w Karpatach Zachodnich (On the vegetation of the Paudorf Interstadial in the Western Carpathians). Acta palaeobot. 9, 1: 3—27.
Środoń A. 1970. Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. w czwartorzędzie Polski (Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. in the Quaternary of Poland). Fragm. flor. geobot. 16, 1: 193—198.
Środoń A. 1972. Roślinność Polski w czwartorzędzie. W: Szata roślinna Polski. Oprac. zbior. pod red. W. Szafera i K. Zarzyckiego. Państw. Wydaw. Nauk. Warszawa.
Tobolewski Z. 1958. Porosty Pienin (The lichen flora in the Pieniny). Prace Komis. Biol. PTPN 17, 5: 1—124.
Valentine D. H. (ed.) 1972. Taxonomy, phytogeography and evolution. London, New York.
Walas J. 1939. Wędrówki roślin górskich wzdłuż rzek tatrzańskich (Wanderungen der Gebirgspflanzen langs der Tatraflusse). Spraw. Komis. Fizjogr. PAU 72: 1—131.
Wołek J. 1971. Rozmieszczenie roślin wodnych w dolinie Dunajca na przedpolu Pienińskiego Parku Narodowego (Distribution of the aquatic plants in the Dunajec river valley in the foreland of the Pienjny National Park). Fragm. flor. geobot. 17, 2: 237—250.
Wołoszczak E. 1895. Zapiski florystyczne z Karpat Sądeckich. Spraw. Komis. Fizjogr. AU 30: 174—206.
Zaboklicka L. 1964. Nowe stanowisko pierwiosnki omączonej (Primula farinosa L.) w Polsce (New locality of Primula farinosa L. in Poland). Fragm. flor. geobot. 10, 4: 473—483.
Zajączkowski M. 1949. Studia nad sosną zwyczajną w Tatrach i Pieninach (Studies on the common pine in the Tatra and Pieniny Mountains, Western Carpathians). Prace rol.-leś. PAU 45: 1—97.
Zapałowicz H. 1906—1911. Krytyczny przegląd roślinności Galicji (Conspecius florae Galiciae criticus). 1—3. Nakł. Akad. Umiej. Kraków.
Zarzycki K. 1969. Zapiski florystyczne z Pienin (Notes floristiques de Pieniny, Karpates Nord-Occidentales). Fragm. flor. geobot. 15, 4: 417—423.
Zarzycki K. 1970. Kompleksowe badania naukowe w Pienińskim Parku Narodowym. Wiad. bot. 14, 2: 125—131.
Zarzycki K. Rkps. Ekologia i rozmieszczenie roślin naczyniowych w Pieninach (Karpaty Zachodnie) (Ecology and distribution of vascular plants in the Pieniny Mts. — Western Carpathians).
Zawadzki A. 1835. Enumeratio plantarum Galiciae & Bucovinae. W. G. Korn, Breslau.
Zubrzycki J. 1894. Flora Pienin. Rośliny naczyniowe. Spraw. Komis. Fizjogr. AU 29: 70-95.
Żukowski W. 1971. Artemisia L. W: Flora polska. 12. Państw. Wydaw. Nauk. Warszawa—Kraków.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 41

Start page:

7

End page:

75

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:149054

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 18, 2020

In our library since:

Nov 27, 2020

Number of object content hits:

8

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/112669

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information