Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Endangered and threatened vascular plants of the forests of central Poland and the problems of their conservation

Twórca:

Jakubowska-Gabara, Janina

Data wydania/powstania:

2001

Typ zasobu:

Tekst

Wydawca:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 52-56 ; ISSN 1643-9252

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Blaszczyk K. 1959. Flora powiatu włoszczowskiego (Flora of Włoszczowa district). Fragm. Flor. Geobot. 5, 1: 47-96 (in Polish with an English summary).
Ceynowa-Giełdon Μ. 1986. Ocena stanu ochrony flory kserotermicznej w rezerwatach stepowych nad dolną Wisłą (An estimation of the preservation of xerothermic flora in steppe reserves by the Lower Vistula). Acta Univ. Lodz., Folia Sozol. 3: 131-142 (in Polish with an English summary).
Czyżewska K. 1979. Załęczański Park Krajobrazowy (Załęcze Landscape Park). Przyr. Pol. 11: 20-21 (in Polish).
Czyżewska K., Jakubowska-Gabara J. 1985. Szata roślinna przyszłego Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego oraz zachodzące w niej zmiany we wstępnym okresie inwestycji (Plant cover of future Bełchatów Industrial Region and its changes at the beginning of investigation). In: S. Liszewski (ed.). Zmiany w środowisku przyszłego Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego (Changes in the environment of the future Bełchatów Industrial Region). UŁ, PWN, Warszawa-Łódź, p. 127-140 (in Polish with an English summary).
Drymmer K. 1885. Spis roślin zebranych w pow. kutnowskim, w okolicach Żychlina, Kutna, Krośniewic i Osiowa (List of plants collected in Kutno district, in Żychlin, Kutno, Krośniewice and Osjaków areas). Pam. Fizjogr. 5, 3: 39-66 (in Polish).
Drymmer K. 1891. Sprawozdanie z wycieczki botanicznej do powiatu tureckiego i sieradzkiego w r. 1889 i 1890 (Account on botanical excursion to Turek and Sieradz district in 1889 and 1890). Pam. Fizjogr. 11, 3: 41-66 (in Polish).
Ejsmond A. 1885. Sprawozdanie z wycieczki botanicznej odbytej w Opoczyńskie w lecie 1884 r. (Account on botanical excursion performed to Opoczno area in 1884). Pam. Fizjogr. 5: 83-126 (in Polish).
Fagasiewicz L. 1956. Notatki florystyczne (Floristic notes). Fragm. Flor. Geobot. 2: 20-23. (in Polish with an English summary).
Fagasiewicz L. 1959. Notatki florystyczne (Floristic notes). Zesz. Nauk. UŁ, Ser. II, 6: 53-56 (in Polish with an English summary).
Fagasiewicz L. 1972. Widłaki i paprocie w Herbarium Universitatis Lodzensis (Club-mosses and ferns in University of Lodz Herbarium). Zesz. Nauk. UŁ, Ser. II, 51: 105-126 (in Polish with an English summary).
Fagasiewicz L. 1976. Materiały do flory Polski w Herbarium Universitatis Lodziensis. Cz. V (Materials to the Polish flora in Herbarium Universitatis Lodzensis Part V). Acta Univ. Lodz., Ser II, 8: 3-15 (in Polish with an English summary).
Fagasiewicz L. 1984. Materiały do flory Polski w Herbarium Universitatis Lodzensis. Cz. X (Materials to the Polish flora in Herbarium Universitatis Lodzensis. Part X). Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 3 : 239-281 (in Polish with an English summary).
Fagasiewicz L. 1986. Materiały do flory Polski w Herbarium Universitatis Lodzensis. Cz. XII (Materials to the Polish flora in Herbarium Universitatis Lodziensis. Part XII). Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 4: 223-246 (in Polish with an English summary).
Fagasiewicz L. 1987. Materiały do flory Polski w Herbarium Universitatis Lodzensis. Cz.XI (Materials to the Polish flora in Herbarium Universitatis Lodziensis. Part XI). Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 5: 195-229 (in Polish with an English summary).
Fagasiewicz L. 1990. Materiały do flory Polski w Herbarium Universitatis Lodzensis. Cz.XIV (Materials to the Polish flora in Herbarium Universitatis Lodziensis. Part XIV). Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 7: 129-163 (in Polish with an English summary).
Fagasiewicz L. 1998. Materiały do flory Polski w Herbarium Universitatis Lodzensis. Cz.XVI (Materials to the Polish flora in Herbarium Universitatis Lodziensis. Part XVI). Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 12: 131-161 (in Polish with an English summary).
Fagasiewicz L., Czyżewska K., Olaczek R. 1986. Flora naczyniowa Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (Flora of vascular plants on the Załęcze Nature Park area). Acta Univ. Lodz., Folia Sozol. 2: 225-276 (in Polish with an English summary).
Fagasiewicz L., Sztampke K. 1960. Rezerwat jodłowy Kobiele Wielkie (Kobiele Wielkie fir reserve). Zesz. Nauk. UŁ, Ser. II, 8: 93-103 (in Polish with an English summary).
Fagasiewicz L., Witosławski P. 1991. Materiały do flory Polski w Herbarium Universitatis Lodziensis. Część XV (Materials to the Polish flora in Herbarium Universitatis Lodziensis. Part XV). Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 8: 59-71 (in Polish with an English summary).
Faliński J.B. (ed.) 1976. Synantropizacja szaty roślinnej Polski. VI. Wymieranie składników flory polskiej i jego przyczyny (Synanthropisation of Polish plant cover. VI. Extinction of Polish flora elements and its reasons). Phytocoenosis 5: 157-409 (in Polish with an English summary).
Filipiak E. 1984. Flora uroczysk Szczawin i Krogulec w województwie miejskim łódzkim (Flora of Szczawin and Krogulec forest complexes near Lodz). Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 2: 3-29 (in Polish with an English summary).
Filipiak E., Kurowski J.K. 1978. Sasanka wiosenna i otwarta Pulsatilla vernalis et P. patens w uroczysku Szczawin w pobliżu Lodzi (Pulsatilla vernalis and P. patens in Szczawin forest complex near Lodz). Chrońmy Przyr. Ojcz. 34, 2: 61-63 (in Polish).
Filipiak E., Siciński J.T., Sowa R. 1992. Materiały do flory roślin naczyniowych obszaru nad Wartą w okolicach Osjakowa i Konopnicy (Materials to the vascular plans flora of Warta valley in Osjaków and Konopnica areas). Sieradzki Rocznik Muzealny. 8: 95-110 (in Polish with an English summary).
Frey L. 1991. Taxonomy, karyology and distribution of selected genera of tribe Aveneae (Poaceae) in Poland: I. Avenula. Fragm. Flor. Geobot. 35, 1-2 : 101-137.
Gliwicz J. 1992. Różnorodność biologiczna: nowa koncepcja ochrony przyrody (Biological diversity: a new concept of nature conservation). Wiad. Ekol.: 211-219 (in Polish with an English summary).
Golonka Z. 1926. Łąki i pastwiska południowo-wschodniej części dorzecza Bzury (Meadows and pastures of the south- east part of Bzura drainage-basin). Rocz. Nauk. Roln., Leśn. 16 (in Polish with an English summary).
Herbich J. 1986. Ochrona zasobów genowych a sukcesja roślinności w rezerwatach i parkach narodowych (The conservation of genetic resources and the succesion of vegetation in reserves and national parks). Acta Univ. Lodz., Folia Sozol. 3: 67-75 (in Polish with an English summary).
Hereźniak J. 1971. Materiały do flory naczyniowej i brioflory doliny Widawki. Cz. 3 (Materials to the vascular flora and brioflora of Widawka valley, Part 3). Zesz. Nauk. UŁ, Ser. II, 41: 145-158 (in Polish with an English summary).
Hereźniak J. 1976. Wymieranie flory okolic Częstochowy pod wpływem stu lat urbanizacji (Extinction of Częstochowa areas flora under one hundred years of urbanization). Phytocoenosis 5, 3/4: 339-351 (in Polish with an English summary).
Hereźniak J. (1982) 1984. Rozmieszczenie liczydła górskiego Streptopus amplexifolius (L) DC. w Polsce (Distribution of Streptopus amplexifolius (L.) DC. in Poland). Fragm. Flor. Geobot. 28, 2: 145-159 (in Polish with an English summaιy).
Hereźniak J., Dymitrowicz E., Dymitrowicz J. 2001. Nowe stanowisko Pulsatilla vernalis (Ranunculaceae) w Polsce Środkowej (New locality of Pulsatilla vernalis in Central Poland). Fragm. Flor. Geobot. Seria Polonica 8: 127-134 (in Polish with an English summary).
Hrynkiewicz-Sudnik J. 1962. Zmienność i rozmieszczenie brzozy czarnej (Betula obscura A. Kotula) w Polsce (Variability and distribution of Betula obscura A. Kotula in Poland). Arbor. Kórn. 7: 5-98 (in Polish with an English summaιy).
Jakubowska-Gabara J. 1973. Nowe stanowisko Linnaea borealis L. w Polsce Środkowej (New locality of Linnaea borealis L. in Poland). Chrońmy Przyr. Ojcz. 29, 2: 66-68 (in Polish).
Jakubowska-Gabara J. 1978. Materiały do flory Wysoczyzny Rawskiej (Materials to the Wysoczyzna Rawska flora). Acta Univ. Lodz., Zesz. Nauk. UŁ, Ser. II, 20: 257-308 (in Polish with an English summary).
Jakubowska-Gabara J. 1985. Zimoziół północny Linnaea borealis L. w Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym (Linnaea borealis L. in Bełchatów Industrial Region). Chrońmy Przyr. Ojcz. 41, 2: 71-73 (in Polish).
Jakubowska-Gabara J. 1987. Notatki florystyczne z doliny Rawki i terenów przyległych (Floristical notes from the Rawka valley and adjoining areas). Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 5: 41-49 (in Polish with an English summary).
Jakubowska-Gabara J. 1988. Distribution of Carex vaginata Tausch in Poland. Acta Soc. Bot. Polon. 57, 2: 287-298.
Jakubowska-Gabara J. 1989. Nowe stanowiska interesujących gatunków roślin naczyniowych w Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym oraz ich zagrożenie pod wpływem oddziaływania inwestycji górniczo-energetycznej (New localities of interesting species of vascular plants in the Bełchatów Industrial Region and the threat to them from futher industrial development). Fragm. Flor. Geobot. 34, 1-2: 53-73 (in Polish with an English summary).
Jakubowska-Gabara J. 1989. Szata roślinna uroczyska Radziejowice (Plant cover of Radziejowice forest range). Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 6: 3-34 (in Polish with an English summary).
Jakubowska-Gabara J. 1990. Notatki florystyczne z doliny Rawki i terenów przyległych. Cz. II (Floristical notes from the Rawka valley and adjoining areas. Part II). Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 7: 35-45 (in Polish with an English summaιy).
Jakubowska-Gabara J. 1990. Materiały do flory naczyniowej lasów okolic Sieradza i Zduńskiej Woli (Materials for vascular flora of forests in environs of Sieradz and Zduńska Wola). Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 7: 3-34 (in Polish with an English summary).
Jakubowska-Gabara J. 1991. Recesja zespołu świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 w rezerwacie Trębaczew (Recession of Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 association in Trębaczew reserve). Parki Nar. i Rezer. Przyr. 10, 3/4: 69-79 (in Polish with an English summary).
Jakubowska-Gabara J. 1993. Recesja zespołu świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 w Polsce (Recession of Potentillo albae-Quercetum association Libb. 1933 in Poland). Wyd. UŁ, Łódź. p. 1-190 (in Polish with an English summary).
Jakubowska-Gabara J. 1994. Distribution of Festuca amethystina L. subsp. ritschlii (Hackel) Lemke ex Markgr.-Dannenb. in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 63, 1: 87- 95.
Jakubowska-Gabara, Jost-Jakubowska B. 1978. Element górski we florze Polski Środkowej (Mountain Element in the Central Poland Flora). Fragm. Flor. Geobot. 24, 2: 259-272 (in Polish with an English summary).
Jakubowska-Gabara J., Pisarek W. 1997. Materiały do flory naczyniowej Polski Środkowej (Materials to the vascular flora of Central Poland). Fragm. Flor. Geobot., Ser. Polonica 4: 9-15 (in Polish with an English summary).
Jakubowska-Gabara J., Kucharski L. 1999. Ginące i zagrożone gatunki flory naczyniowej zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych Polski Środkowej (Threatened and endangered species of natural and half-natural plant communities of Central Poland). Fragm. Flor. Geobot., Ser. Polonica 6: 55-74 (in Polish with an English summary).
Jakubowska-Gabara J., Zielińska K. 2000. Zimoziół północny Linnaea borealis L. w Bolimowskim Parku Krajobrazowym (Linnaea borealis L. in Bolimów Landscape Park). Chrońmy Przyr. Ojcz. 56, 6: 130-132 (in Polish with an English summary).
Jasiewicz A. 1981. Wykaz gatunków rzadkich i zagrożonych flory polskiej (List of rare and endangered plants from Polish flora). Fragm. Flor. Geobot. 27, 3: 401-414 (in Polish with English summary).
Jastrzębowski W. 1829. Rośliny ciekawsze znalezione w Królestwie Polskim (More interesting plants founded in Polish Kingdom). Pam. Warsz. Um. Czystych i Stosow. 4:183-194 (in Polish).
Jost-Jakubowska B. 1979. Flora i roślinność projektowanego rezerwatu leśnego “Rokiciny” koło Łodzi (Flora of the projected forest reservation “Rokiciny” near Łódź). Acta Univ. Lodz., Zesz. Nauk. UŁ, Ser. II, 27: 17-38 (in Polish with an English summary).
Karo F. 1881. Flora okolic Częstochowy (Flora of Częstochowa areas). Pam. Fizjogr. I : 208-257 (in Polish).
Kobendza R. 1925. „Modrzewina” w Małej Wsi pod Grójcem (Modrzewina in Mała Wieś near Grójec). Las polski 5: 372 379 (in Polish).
Kondracki J. 1998. Geografia regionalna Polski (Regional Geography of Poland). PWN, Warszawa (in Polish).
Kornaś J. 1970. Współczesne zmiany flory polskiej (Contemporary changes of Polish flora). Wszechświat 9: 229-234 (in Polish).
Kornaś J. 1976. Wymieranie flory europejskiej - fakty, interpretacje, prognozy (Extinction of european flora - facts, interpretations, prognoses). Phytocoenosis 5, 3/4: 173-185 (in Polish with an English summary).
Kornaś J. 1981. Oddziaływanie człowieka na florę, mechanizmy i konsekwencje (Human influence on the flora, mechanisms and consequences). Wiad. Bot. 25: 165-182 (in Polish with an English summary).
Kornaś J. 1990. Jak i dlaczego giną nasze zespoły roślinne (How and why our plant associations disappear). Wiad. Bot. 34, 2: 7-16 (in Polish with an English summary).
Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1986. Geografia roślin (Plant Geography). PWN, Warszawa, p. 5-457 (in Polish).
Kotkowski K. 1932. Flora powiatu Radomskiego (Flora of Radom district). Czasop. przyr. ilustr. 6, 3/4: 116-126 (in Polish).
Krzemińska-Freda J. 1979. Charakterystyka geobotaniczna lasów jodłowych w uroczysku Dąbrowa koło Pabianic (Geobotanical characteristic of fir forests in Dąbrowa complex near Pabianice). Acta Univ. Lodz., Zesz. Nauk. UŁ, Ser. II, 27: 3-15 (in Polish with an English summary).
Krzywański D. 1967. Torfowiska z Lycopodium inundatum w pradolinie rzeki Widawki (Peat-bogs with Lycopodium inundatum in Widawka primaeval valley). Zesz. nauk. UŁ, Ser. II, 23:145-157 (in Polish with an English summary).
Kucharski L., Kurzac Μ. 1996. Rozmieszczenie geograficzne Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart., Diphasium complanatum (L.) Rothm i Lepidotis inundata (L.) C. Borner w Polsce Środkowej (Distribution of Huperzia selago L) Bernh ex Schrank et Mart., Diphasium complanatum (L.) Rothm. and Lepidotis inundata (L.) C. Borner in Central Poland). Fragm. Flor. Geobot., Ser. Polonica 3: 131-139 (in Polish with an English summary).
Kucharski L., Kurzac Μ. 1998. Nowe stanowiska rzadkich i interesujących gatunków roślin na obszarze Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki i terenach przyległych (New localities of rare and interesting plant species in the areas Międzyrzecze Warty and Widawka Landscape Park and surrounding areas). Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 12: 109-113 (in Polish with an English summary).
Kulesza W. 1918-1919. Skupienia roślinne w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego (Plant concentrations in Piotrków Trybunalski area). Kosmos 43-44: 123-152 (in Polish).
Kulesza W. 1925. Przyczynek do znajomości flory okolic Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska (The contribution to the flora of Piotrków Trybunalski and Radomsko area). Kosmos 50 (in Polish).
Kulesza W. 1934. Spis roślin z okolicy Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska (List of plants from Piotrków Trybunalski and Radomsko area). Czasopis. Przyr. 8, 7/8: 258-269 (in Polish).
Kurowski J.K. 1973. Długosz królewski Osmunda regalis L. w borach lubieńskich (Osmunda regalis L. in Lubień pine forests). Chrońmy Przyr. Ojcz. 29, 5: 61-65 (in Polish).
Kurowski J.K. 1975. Nowe stanowiska długosza królewskiego w województwie łódzkim (New localities of Osmunda regalis in Lodz voivodeship). Chrońmy Przyr. Ojcz. 31, 3: 57-62 (in Polish).
Kurowski J.K. 1976. Nowe stanowiska Trifolium lupinaster L. w Środkowej Polsce (New localities of Trifolium lupinaster L. in Central Poland). Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 2: 59-68 (in Polish with an English summary).
Kurowski J.K. 1976. Charakterystyka fitosocjologiczna lasów Grotnicko-Lućmierskich koło Łodzi (Phytosociological characteristics of Grotniki and Lućmierz forests near Lodz). Acta Univ. Lodz., Zesz. Nauk. UŁ, Ser. II, 14: 35-83 (in Polish with an English summary).
Kurowski J.K. 1978. Zimoziół północny Linnaea borealis L. w Borach Nadpilickich (Linnaea borealis L. in pine forests of Pilica valley). Chrońmy Przyr. Ojcz. 34, 2: 46-47 (in Polish).
Kurowski J.K. 1979. Materiały do flory lasów Wysoczyzny Złoczewskiej w woj. sieradzkim (Materials to the flora of Wysoczyzna Złoczewska forests in Sieradz voivodeship). Acta Univ. Lodz., Zesz. Nauk. UŁ, Ser.II, 27: 39-74 (in Polish with an English summary).
Kurowski J.K. 1981. Notatki florystyczne z lasów Polski Środkowej (Floristic notes from the forests of the Central Poland). Fragm. Flor. Geobot. 27, 1/2: 11-17 (in Polish with an English summary).
Kurowski J.K. 1981. Materiały do flory Puszczy Pilickiej (Materials to the Pilica Forest flora). Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 1: 27-75 (in Polish with an English summary).
Kurowski J.K. 1984. Sieć stałych powierzchni badawczych w lasach Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego (The grid of permanent plots in Bełchatów Industrial Region forests). Prace IBL 631: 3-22 (in Polish with an English summary).
Kurowski J.K. 1986. Ocena stanu ochrony flory w rezerwatach przyrody Polski Środkowej (Evaluation of flora protection standarts in the nature reserves of Central Poland). Acta Univ. Lodz., Folia Sozol. 3: 205-224 (in Polish with an English summary).
Kurowski J.K. 1990. Sulejowski Park Krajobrazowy nad Pilicą (Sulejów Landscape Park on the Pilica). Studia Ośrod. Dok. Fizjogr. 18: 59-87 (in Polish with an English summary).
Kurowski J.K., Andrzejewski H., Pisarek W. 1986. Flora naczyniowa rezerwatu leśnego Grotniki im. Prof. Jakuba Mowszowicza (The vascular flora of the Grotniki forest reserve in memory of Professor Jakub Mowszowicz). Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 4: 5-27 (in Polish with an English summary).
Kurowski J.K., Mamiński Μ. 1982. Długosz królewski Osmunda regalis w okolicach Lodzi (Osmunda regalis L. in Lodz surroudings). Chrońmy Przyr. Ojcz. 38, 6: 101-106.
Kurowski J.K., Mamiński Μ. 1990. Szata roślinna projektowanego rezerwatu torfowiskowo-leśnego Dobroń pod Łodzią (Plant cover of projected, peat-bog-forest reserve Dobroń near Lodz). Ochr. Przyr. 47: 159-187 (in Polish with an English summary).
Kurzac Μ. 1984. Flora uroczyska leśnego Mierzyce koło Wielunia (Flora of Mierzyce forest range near Wieluń). Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 3: 109-126 (in Polish with an English summary).
Kurzac Μ. 1986. Flora i roślinność projektowanego rezerwatu Dąbrowa w Niżankowicach (Flora and vegetation in the planned forest reserve “Dąbrowa” at Niżankowice). Acta Univ. Lodz., Folia Sozol. 2: 567-599 (in Polish with an English summary).
Kurzac Μ. 1998. Nowe stanowisko zimoziołu północnego Linnaea borealis L. w Polsce Środkowej (New locality of Linnaea borealis L. in Central Poland) Chrońmy Przyr. Ojcz. 54, 5: 73-74 (in Polish).
Łapczyński K. 1892. Z powiatu trockiego do Szczawnicy (From Troki district to Szczawnica). Pam. Fizjogr. 12: 71-128 (in Polish).
Mamiński Μ. 1984. Szata roślinna rezerwatu „Jeleń” koło Tomaszowa Mazowieckiego (Plant cover of “Jeleń” nature reserve near Tomaszów Mazowiecki). Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 3: 67-108 (in Polish with an English summary).
Michalik S. 1979. Zagadnienia ochrony zagrożonych gatunków roślin w Polsce (The problems of protection of endangered plant species in Poland). Ochr. Przyr. 42: 11-28 (in Polish with an English summary).
Michalik S. 1988. Zagrożenie floty polskiej, stan obecny, przyczyny i prognozy (Threat of Polish flora, present condition, reasons and prognoses). Chrońmy Przyr. Ojcz. 44, 6: 12-23 (in Polish with an English summary).
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając Μ. 1995. Vascular plants of Poland. A checklist. Guidebook Series 15. Polish Acad. of Sci. Kraków.
Mowszowicz J. 1960. Conspectus florae lodzensis. Pr. Wydz. III ŁTN, 69: 1-375.
Mowszowicz J. 1962. Stanowisko zimoziołu północnego kolo Rogowa (The locality of Linnaea borealis L. near Rogow). Chrońmy Przyr. Ojcz. 18, 2: 40-42 (in Polish).
Mowszowicz J. 1963. O występowaniu zimoziołu północnego w Lipcach Reymontowskich w powiecie skierniewickim (About appearance of Linnaea borealis L. in Lipce Reymontowskie in Skierniewice district). Chrońmy Przyr. Ojcz. 19, 1: 41—43 (in Polish).
Mowszowicz J. 1978. Conspectus florae Poloniae Mediannae (plantae vasculare) - Przegląd flory Polski Środkowej (rośliny naczyniowe). Uniw. Łódzki: 5-395 (in Polish).
Mowszowicz J., Hereźniak J., Olaczek R., Urbanek H. 1963. Rezerwat modrzewia polskiego “Trębaczew” (Trębaczew, reserve of Polish larch). Prace Wydz. III ŁTN, 94: 1-97 (in Polish with a French summary).
Mowszowicz J., Olaczek R. 1961. Flora naczyniowa rezerwatu “Niebieskie Źródła” (Vascular flora of Niebieskie Źródła reserve). Pr. Wydz. III ŁTN, 73: 1-40 (in Polish).
Mowszowicz J., Olaczek R., Sowa R., Urbanek H. 1967. Rezerwat lipy szerokolistnej (Tilia platyphyllos Scop.) w uroczysku Dębowiec (Reserve of Tilia platyphyllos Scop. in Dębowiec forest complex). Prace Wydz. III ŁTN, 102: 1-67 (in Polish with a French summary).
Mowszowicz J., Olaczek R., Sowa R., Urbanek H. 1969. Zespoły roślinne uroczyska Żądłowice (Plant associations of Żądłowice forest complex). Prace Wydz. III, ŁTN, 105, Łódź: 7-36 (in Polish with a French summary).
Niedziałkowski W. 1930. Flora roślin naczyniowych leśnictwa Rogów-Strzelna (Flora of vascular plants of Rogów-Strzelna forest range). Sprawozd. z posiedz. Tow. Nauk. Warsz., Wydz. 4, 23: 1-29 (in Polish).
Ojrzyńska G. 1987. Flora leśna okolic Kolumny pod Łodzią (Forest flora in environs of Kolumna near Łódź). Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 5: 51-77 (in Polish with an English summary).
Olaczek R. 1962. Rezerwat bukowy “Wiączyń” (Wiączyń reserve of Fagus sylvatica L.) Zesz. Nauk UŁ, Ser. II, 13: 93-107 (in Polish with an English summary).
Olaczek R. 1963. Niektóre rzadkie lub nowe gatunki roślin dla floty woj. łódzkiego (Some of rare or new plant species in Lodz voivodeship flora). Zesz. Nauk. UŁ, Ser. II, 14: 73-79 (in Polish with an English summary).
Olaczek R. 1968. Roślinność kserotermiczna okolic Działoszyna i doliny środkowej Warty (Xerotermic vegetation of Działoszyn and middle Warta valley surroudings). Cz. I. Zesz. Nauk. UŁ, ser. II, 28: 83-102 (in Polish with an English summary).
Olaczek R. 1971. Przewodnik po województwie łódzkim (Guidebook on Lodz voivodeship). Nasza przyroda. LOP: 3-222 (in Polish).
Olaczek R. 1972. Parki wiejskie ostoją rodzimej flory leśnej (Country parks as support of native forest flora). Chrońmy Przyr. Ojcz. 2: 5-22 (in Polish with an English summary).
Olaczek R. 1972. Roślinność rezerwatu “Góra Chełmo” w powiecie radomszczańskim (Vegetation of Góra Chełmo reserve in Radomsko district). Zesz. Nauk. UŁ, Ser. II, 51: 65-92 (in Polish with an English summary).
Olaczek R. 1974. Materiały do floty Polski Środkowej (Materials to the flora of Central Poland). Zesz. Nauk. UŁ, Ser. II, 54: 27-39 (in Polish with an English summary).
Olaczek R. 1976. Zmiany w szacie roślinnej Polski od połowy XIX wieku do lat bieżących (Changes in the plant cover of Poland since the half XIX century to current years). Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 177: 369-408 (in Polish with an English summary).
Olaczek R. 1978. Nowe stanowisko cisa Taxus baccata w lesie pod Sieradzem (New locality of Taxus baccata in the forest near Sieradz). Chrońmy Przyr. Ojcz. 34, 5: 74-76 (in Polish).
Olaczek R. 1978. Chronione i rzadkie składniki flory dorzecza Pilicy (Protected and rare species of Pilica drainage-basin flora). Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej. VI. PAN, Oddział w Krakowie: 165-179 (in Polish with an English summary).
Olaczek R. 1985. Kategorie zagrożenia gatunków roślin i zwierząt opracowane przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i jej Zasobów. Chrońmy Przyr. Ojcz. 41,6: 5-21.
Olaczek R., Kurzac Μ. 1995. Zmiany we florze i roślinności rezerwatu Babsk po trzydziestu latach ochrony (Changes in flora and vegetation of lime-forest reserve “Babsk” (Central Poland) after 30 years of protection). Acta Univ. Lodz., Folia Sozol. 4: 123-143 (in Polish with an English summary).
Olaczek R., Ławrynowicz Μ. 1986. Główne problemy ochrony zasobów genowych roślin w warunkach naturalnych “in situ” (Main problems connected with conservation of plant gene resources in natural conditions “in situ”). Acta Univ. Lodz., Folia Sozol. 3: 3-19 (in Polish with an English summary).
Olaczek R., Sowa R. 1976. Wymieranie flory rodzimej w obszarze zurbanizowanym na przykładzie rezerwatu leśnego “Polesie Konstantynowskie” (Extinction of native flora in urban area on example Polesie Konstantynowskie forest reserve). Phytocoenosis 5, 3/4: 283-292 (in Polish with an English summary).
Olaczek R., Sowa R. 1980. Flora rezerwatu leśnego “Polesie Konstantynowskie” w Łodzi (Flora of Polesie Konstantynowskie forest reserve). ŁTN, Sprawozd. z Czyn. i Posiedz. 34, 11:1-5 (in Polish).
Olaczek R., Sowa R. 1981. The vascular flora of “Dębowiec” forest reserve in central Poland. Bulletin de la Soc. des Scien. et des Lettres de Łódź, 31, 4: 1-4.
Olaczek R., Wnuk Z. 1990. Przedborski Park Krajobrazowy nad Pilicą (Przedbórz Landscape Park on the Pilica). Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 18 (in Polish with an English summary).
Pacyniak C. 1964. Jodła pospolita (Abies alba Mill.) i jej występowanie w zespołach leśnych na północnej granicy zasięgu (Abies alba Mill. and its occurrence in forest associations on the north boundary of its range). Rocz. Dendr. 18: 143-147 (in Polish with an English summary).
Parusel J.B., Wika S., Bula R. (ed.). Czerwona lista roślin naczyniowych Górnego Śląska (Red list of Górny Śląsk vascular plants). Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Raporty Opinie 1: 8-42 (in Polish).
Pisarek W. 1989. Flora polan Puszczy Bolimowskiej i jej aspekt sozologiczny (Flora of the Bolimów Forest glades and its sozological aspect). Fragm. Flor. Geobot. 34, 1-2: 81-89 (in Polish with an English summary).
Pisarek. W. 1993. Ocena zagrożenia i perspektywy zachowania flory oraz sigmasocjacje terenów podmokłych na Wyżynie Przedborskiej (Valuation of threat and perspective of preservation of flora and sigmassociations of Wyżyna Przedborska wet areas). Maszynopis pracy doktorskiej (Doctor’s thesis Msc.) UŁ, Łódź (in Polish).
Plackowski R. 1986-1987. Nowe stanowiska rzadkich gatunków roślin w gminie Gomunice w województwie piotrkowskim (New localities of rare species of plants near Radomsko in the province of Piotrków Trybunalski). Fragm. Flor. Geobot. 31-32, 1-2: 45-48 (in Polish with an English summary).
Rostafiński Μ. 1872. Florae Polonicae Prodromus. Verh. zool. - botanischen Gesellschaft in Wien, p. 81-208.
Rutowicz H., Sowa R. 1976. Buczyna uroczyska Janinów kolo Brzezin (Beech forest in Janinów complex near Brzeziny). Acta Univ. Lodz. Zesz. Nauk. UŁ, Ser. II, 14: 3-34 (in Polish with an English summary).
Rutowicz H., Kurowski J.K. 1980. Nowe stanowiska Streptopus amplexifolius (L.) DC i innych interesujących gatunków w Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym (New localities of Streptopus amplexifolius (L.) DC and other interesting species in the Bełchatów Industrial Region). Fragm. Flor. Geobot. 26: 49-52 (in Polish with an English summary).
Sowa R. 1964. Rezerwat leśny “Komasówka”(Forest reserve Komasówka) Zesz. Nauk. UŁ, Ser. II, 16: 173-183 (in Polish with a German summary).
Sowa R. 1967. Niektóre nowe i bardziej interesujące gatunki we florze synantropijnej regionu łódzkiego (Some of new and more interesting species in Lodz region synanthropic flora). Zesz. Nauk. UŁ, ser. II, 23: 47-60 (in Polish with an English summary).
Spałek K. 1997. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w województwie opolskim (Red list of threatened in Opole voivodeship vascular plants). Natura Silesiae Superioris 1: 17-32 (in Polish with an English summary).
Szafer W. 1923. Zapiski florystyczne (Floristic notes). Acta Soc. Bot. Polon. 1, 1: 53-59 (in Polish).
Szafer W. 1977. Szata roślinna Polski niżowej W: Szata roślinna Polski. t. II. (Vegetation of lowland Poland. In: W. Szafer, K. Zarzycki (eds.) Vegetation of Poland). PWN, Warszawa. p. 347 (in Polish).
Urbanek (Rutowicz) H. 1959. Rezerwat leśny Lubiaszów (Lubiaszów forest reserve). Zesz. Nauk. UŁ, Ser. II, 5: 91-111 (in Polish with an English summary).
Urbanek (Rutowicz) H. I960. Rezerwat cisowy Jasień (Jasień reserve of Taxus baccata L.). Zesz. Nauk. UŁ, Ser. II, 8: 105-122 (in Polish with an English summary).
Urbanek (Rutowicz) H. 1963. Rezerwat leśny Nowa Wieś (Nowa Wieś forest reserve). Zesz. Nauk. UŁ, Ser. II,14: 59-72 (in Polish with an English summary).
Urbanek (Rutowicz) H. 1968. Lasy liściaste nadleśnictwa Dąbrowa Zielona, cz. I (Deciduous forests of Dąbrowa Zielona range. Part 1). Zesz. Nauk. UŁ, Ser. II, 28: 55-73 (in Polish with an English summary).
Urbanek (Rutowicz) H. 1969. Lasy liściaste nadleśnictwa Dąbrowa Zielona (Deciduous forests of Dąbrowa Zielona range. Part II). Zesz. Nauk. UŁ., Ser. II, 31: 91-109 (in Polish with an English summary).
Witosławski P. 1988. Tofieldia calyculata (L.) Whlb. i inne interesujące gatunki z okolic Bąkowej Góry na Wzgórzach Radomszczańskich (Tofieldia calyculata (L.) Whlb. and others interesting species from Bąkowa Góra areas on Wzgórza Radomszczańskie). Fragm. Flor. Geobot. 33, 1-2: 3-9 (in Polish with an English summary).
Witosławski P. 1988. Las Jawora, nowy projektowany rezerwat florystyczno-leśny w Polsce Środkowej (Jawora Forest, new projected, floristic-forest reserve in Central Poland). Chrońmy Przyr. Ojcz. 44, 2: 64-71 (in Polish).
Witosławski P. 1991. Nowe gatunki flory roślin naczyniowych Łodzi (New species of the vascular plants flora in Łódź). Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 8: 47-57 (in Polish with an English summary).
Witosławski P., Andrzejewski H., Kurowski J. K. 2000. Flora naczyniowa rezerwatu Las Łagiewnicki w Łodzi (The vascular plant species of Las Łagiewnicki reserve in Łódź). Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 14: 5-24 (in Polish with an English summary).
Vocke A. 1857. Eine Correspondenz von Nieborów in Russich-Polen. Oest. Bot. Wochenblatt., Vien. p. 139.
Zając A., Zając Μ. (eds.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce (Atlas of distribution of vascular plants in Poland). Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (in Polish).
Załuski T. 1974. Materiały do flory naczyniowej okolic Sieradza (Materials to the Sieradz area vascular flora). Zesz. Nauk. UŁ, Ser. II, 54 :185-201 (in Polish with an English summary).
Zaręba R. 1971. Rzadsze gatunki roślin naczyniowych w Lasach Doświadczalnych SGGW w Rogowie i problemy ich ochrony (Rare species of vascular plants in experiment forests in Rogów and the problems of their protection). Zesz. Nauk. SGGW-Leśnictwo, 16: 93-107 (in Polish with an English summary).
Zaręba R. 1986. Lokalne migracje zimoziołu północnego Linnaea borealis L. w nadleśnictwie Rogów i jego ochrona w lasach gospodarczych i w rezerwacie “Górki” (The local migrations of Linnaea borealis L. and its conservation in managed Rogów-Forest and in reserve “Górki”). Acta Univ. Lodz., Folia Sozol. 3: 193-198 (in Polish with an English summary).
Zarzycki K. 1986. Lista wymierających i zagrożonych roślin naczyniowych Polski (List of threatened vascular plants in Poland. In: K. Zarzycki, W. Wojewoda (eds.). Lista roślin wymierających i zagrożonych w Polsce (List of threatened plants in Poland). Komitet Ochrony Przyrody. Instytut Botaniki PAN, PWN, Warszawa, p. 11-27 (in Polish with an English summary).
Zarzycki K., Szeląg Z. 1992. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce (Red list of threatened vascular plants in Poland. In: K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Heinrich (eds.). Lista roślin zagrożonych w Polsce (List of threatened plants in Poland). Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, p. 87-98 (in Polish with an English summary).
Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. 1993. Polska Czerwona Księga Roślin (Polish Plant Red Data Book). Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków (in Polish with an English summary).
Żukowski W., Jackowiak B. (ed.) 1995. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski (Endangered and threatened vascular plants of Western Pomerania and Wielkopolska). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań (in Polish with an English summary).

Czasopismo/Seria/cykl:

Nature Conservation

Tom:

Vol. 58

Strona pocz.:

43

Strona końc.:

56

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:183056

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-04-13

Data dodania obiektu:

2021-04-13

Liczba wyświetleń treści obiektu:

7

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/113906

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji