RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Vascular plants of the Ojców National Park

Creator:

Michalik, Stefan

Date issued/created:

1978

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Naturae 16

Publisher:

Research Centre for the Protection of Nature of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Description:

Seria A - Scientific Publications ; 24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 160-163

Type of object:

Journal/Article

References:

Alexandrowicz S. W., Wilk Z. 1962. Budowa geologiczna i źródła doliny Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym (Geologie structure and springs of the Prądnik River Valley in the Ojców National Park). Ochr. Przyr. 28: 187—210.
Berdau F. 1859. Flora Cracoviensis. Typis Univ. Jagiell. Cracoviae.
Berdau F. 1859. Kilka słów o roślinności i florze Ojcowa jako dodatek do flory Królestwa Polskiego. Bibl. warsz. 3: 496—511.
Besser W. 1809. Primitiae florae Galiciae austriacae utriusque. 2: I—VIII, 1—423. Sumpt. Ant. Doll. Viennae.
Celiński F. 1953. Czynniki glebowe a roślinność kserotermiczna Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem (Edaphische Faktoren und die xerotherme Vegetation des Grosspolnischen Nationalparks bei Poznań). Pr. monogr. nad Przyr. WPN. 2, 8: 1—60.
Celiński F., Filipek M. 1958. Flora i zespoły roślinne leśno-stepowego rezerwatu w Bielinku nad Odrą. (The flora and plant communities of the forest-steppe reserve in Bielinek on the Oder). Bad. fizjogr. nad Pol. zach. 4: 1—198.
Ceynowa M. 1968. Zbiorowiska roślinności kserotermicznej nad dolną Wisłą (Xerotherme Pflanzengeselschaften and der unteren Wisła). Stud. Soc. Sci. Torunensis, Sect. D, 8, 4: 1—156.
Czubiński Z. 1950. Zagadnienia geobotaniczne Pomorza (Geobotanical problems in Pomerania). Bad. Fizjogr. nad Pol. zach. 2, 4.
Czubiński Z. 1956. Rola elementów kserotermicznych w szacie roślinnej Wielkopolski. Zesz. probl. Post. Nauk. roln. 7: 45—50.
Ćwikliński E. 1971. Flora synantropijna Zielonej Góry i Koszalina na tle warunków przyrodniczych i rozwoju miast. Mat. Zakładu Fitosoc. Stos. UW. 27: 81—113.
Dihoru Gh. 1970. Morpho-taxonomische Aspekte einiger Arum-Arten. Rev. Roum. Biol.- Bot. 15: 71—84.
Dihoru Gh. 1970. Nehany Arum-faj taxonomiai aspektusa (Taxonomische Aspekte einiger Arum-Arten). Bot. Közlem. 57: 201—206.
Dostál J. 1950. Květena ČSR. Praha, Přirodověd. Naklad.
Drzał M. 1954. Morfologia dorzecza Prądnika (materiały do dokumentacji form przyrody nieożywionej) (Morphology of the Prądnik River Basin — materials for the dokumentation of the form of inanimate nature). Ochr. Przyr. 22: 42—66.
Ellenberg E. 1950. Unkrautgemeinschaften als Zeiger für Klima and Boden. Landwirtschaftliche Pflanzensoziologie I. Stuttgart-Ludwigsburg.
Flora Europaea. 1964—1968. T. I—II. Cambridge, Univ. Press.
Flora Polska. 1919—1971. T. I—XII. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Flora SSSR. 1934—1965. T. I—XXX. Izdat. Akad. Nauk. SSSR, Moskwa-Leningrad.
Gotkiewicz M., Szafer W. i in. 1956. Ojcowski Park Narodowy. Zakład Ochrony Przyrody PAN. Wydawn. popularnonauk. 12.
Greszta J., Bitka R. 1977. Gleby. W. Przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Naturae ser. B, 28: 81—90.
Hegi G. 1908—1960. Illustrierte Flora von Mittelruropa. I—VII. Munchen. Lehmann Verl.
Herbich F. 1857. Botanische Mitteilungen aus Galizien. 1. Botanischer Ausflug in das Tal Ojców, unternommen den 27 und 28 juni 1957, 2. Einiges uber Betula oycoviensis Boss. Flora, 32.
Hess M. 1965. Klimat województwa krakowskiego. W: Rozwój ekonomiczny regionu krakowskiego w dwudziestoleciu Polski Ludowej. Pr. Komis. Nauk Ekonom. PAN. 7: 146—153.
Jankowska K. 1967. Sezonowe zmiany roślinności i produkcja pierwotna netto w płacie łąki Arrhenatheretum elatioris (Seasonal changes of vegetation and net primary production on the fresh meadow Arrhenatheretum elatioris). Studia Naturae A, 1: 153—173.
Jarosz S. 1956. Krajobrazy Polski i ich pierwotne fragmenty. Wydawn. Budownictwo i Architektura. Warszawa.
Jasiewicz A. 1965. Rośliny Naczyniowe Bieszczadów Zachodnich. (The vascular plants of the Western Bieszczady Mts. — East Carpathians). Monogr. bot. 20: 1—340.
Jastrzębowski A. 1829. Pamiętnik Warszawski umiejętności ścisłych i stosowanych. 4: 183—194.
Jelenkin A. 1895. Očerk flory Ojcovskoj Doliny. Protokoly oddelenia biologii Obšč. Jestestv. pri Varšavskom Univers.
Jelenkin A. 1901. Flora Ojcovskoj’ Doliny. Tip. Warš. Učebn. Okruga. Warszawa.
Kaźmierczakowa R. 1967. Runo lasu bukowego Fagetum carpaticum, jego fenologia i ekologia produkcji pierwotnej (Ecology of primary production and phenology of the beech stand Fagetum carpaticum ground flora). Stud. Naturae A, 1: 95—114.
Klein J. 1974. Mezo- i mikroklimat Ojcowskiego Parku Narodowego (Meso- and microclimate of the Ojców National Park). Stud. Naturae A, 8: 1—105.
Klein J., Niedźwiedź T., Sztyler A. 1966. Badania mikroklimatu w Ojcowskim Parku Narodowym (Microclimatic investigations in the Ojców National Park). Ochr. Przyr. 31: 189—201.
Kondracki J. 1937. Skutki ulewy w dniu 22 maja 1937 r. w dolinie Prądnika. Prz. geogr. 16: 161—165.
Kornaś J. 1947. Aktualne postulaty ochrony przyrody Jury Krakowskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 3, 3/4: 14—19.
Kornaś J. 1952. Zespoły roślinne Jury Krakowskiej. Część II: Zespoły ruderalne (Les associations vegetales du Jura Cracovien. II-eme partie: Les associations ruderales). Acta Soc. Bot. Pol. 21, 4: 701—718.
Kornaś J. 1955. Charakterystyka geobotaniczna Gorców (Caracteristique geobotanique des Gorce — Karpates Occidentales Polonaises). Monogr. bot. 3: 1—216.
Kornaś J. 1957. Rośliny naczyniowe Gorców (Plantes vasculaires des Gorce — Karpates Occidentales Polonaises). Monogr. bot. 3: 1—260.
Kornaś J. 1968. Prowizoryczna lista nowszych przybyszów synantropijnych (kenofltów) zadomowionych w Polsce. Mater. Zakł. Fitosoc. Stosow. UW. 25: 43—53.
Kornaś J. 1972. Wpływ człowieka i jego gospodarki na szatę roślinną Polski — flora synantropijna. W: Szata Roślinna Polski, wyd. 2, t. I. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Kozłowska A. 1928. Naskalne zbiorowiska roślin na Wyżynie Małopolskiej. Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU. 67: 49—131.
Kozłowska A. 1931. Elementy genetyczne i pochodzenie flory stepowej Polski (The genetic elements and the origin of the steppe flora in Poland). Mem. de l’ Acad. Pol. des Sci. et des L. Cl. Math.-Nat., ser. B, Sc.
Krawiecowa A. 1951. Analiza geograficzna flory synantropijnej miasta Poznania. Pozn. Tow. Przyj. Nauk., Wydz. Mat.-Przyr. Prace Komis. Biol. 13, 1: 1—132.
Krawiecowa A. 1968. Udział apofltów i antropofitów we florze torowisk kolejowych Śląska. Mater. Zakł. Fitosoc. stosow. UW. 25: 155—165.
Kućmierz J. 1965. Grzyby pasożytnicze Ojcowskiego Parku Narodowego. Cz. I. Rdze (Uredinales). (Parasitic fungi of the Ojcow National Park. Part I. Ruts-Uredinales). Fragm. flor. et geobot. 11, 3: 465—484.
Kućmierz J. 1966. Grzyby pasożytnicze Ojcowskiego Parku Narodowego. Część II. Pragrzyby (Archimycetes), glonowce (Phycomycetes), grzyby głowniowe (Ustilaginales) (Parasitic fungi of the Ojców National Park. Part II. Archimycetes, Phycomycetes, Ustilaginales). Fragm. flor. et geobot. 12, 4: 497—512.
Limpricht W. 1949. Vegetations Verhältnisse der Ostsudeten und der nordwestlichen Beskiden (mit besonderer Berücksichtigung der Kalkflora). Bot. J. 74, 1: 28—100.
Łapczyński K. 1882. Ze Strzemieszyc do Solca. Pam. fizjogr. 2: 351—357.
Łapczyński K. 1887. Stosunek flory Królestwa Polskiego do roślinności kwiatowej całej powierzchni ziemi. Pam. fizjogr. 7: 13—43.
Łapczyński K. 1889. Zasięgi roślin czterech rodzin dennokwiatowych w Królestwie Polskim i w krajach sąsiednich. Pam. fizjogr. 9: 3—35.
Łapczyński K. 1890. Zasięgi roślin krzyżowych. Pam. fizjogr. 10: 3—46.
Łapczyński K. 1891. Zasięgi roślin rezedowatych, czystkowatych, fijołkowatych, krzyżownicowatych i części goździkowatych w Królestwie Polskim etc. Pam. fizjogr. 11: 3—39.
Łapczyński K. 1892. Dokończenie zasięgów roślin dennokwiatowych w Królestwie Polskim i krajów sąsiednich. Pam. fizjogr. 12: 1—70.
Medwecka-Kornaś A. 1952. Zespoły leśne Jury Krakowskiej. (Les associations forestieres du Jura Cracovien). Ochr. Przyr. 20: 133—236.
Medwecka-Kornaś A., Kornaś 1963. Mapa zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego (Vegetation map of the Ojców National Park). Ochr. Przyr. 29: 17—87.
Meusel H. 1943. Vergleichende Arealkunde. 1, 2. Berlin-Zechlendorf.
Michalak S. 1970. Flora synantropijna miasta Opola. Opol. Rocz. muzeal. 4: 1—181.
Michalik S. 1972. Ciepłolubne lasy bukowe na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (Termophilous beech forest Carici-Fagetum Moor 1952 emend. Hartmann, Jahn 1967, in the Cracow- Częstochowa Upland). Fragm. flor. et geobot. 18, 2: 215—224.
Michalik S. 1973. Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego i Wieliczki. W: Przewodnik wycieczkowy XLI zjazdu PTB. 23—30. Kraków.
Michalik S. 1974. Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego od początków XIX wieku do 1960 roku (The changes induced by man in the vegetation of the Ojcow National Park since the beginning of XIX th century to 1960). Ochr. Przyr. 39: 65—154.
Michalik S. 1974. Wyżyna Krakowsko-Wieluńska. Wiedza Powsz. Warszawa.
Michalik S. 1978. Mapa synantropizacji zbiorowisk roślinnych centralnej części Wyżyny Krakowskiej. Ochr. Przyr. 42: 93-102.
Michalik S. 1979. Charakterystyka ekologiczna kserotermicznej i górskiej flory naczyniowej Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Naturae A, 19.
Michalik S., Pancer-Koteja E. 1972. Thermophilous beech and fir forests (Carici-Fagetum Moor 1952, emend. Hartmann, Jahn 1967) in Poland. Bull. de l Acad. Pol. des Sci. ser. des sci. biol. Cl. II. 2, 6: 379—388.
Myczkowski S. 1967. Skład florystyczny, struktura i produktywność roślinności drzewiastej płatu Fagetum carpaticum (Floristic composition, structure, and productivity of woody plants in a beech stand Fagetum carpaticum). Stud. Naturae A, 1: 61—93.
Pawłowska S. 1972. Charakterystyka statystyczna i elementy flory polskiej. Szata roślinna Polski, wyd. 2, t. II. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Pawłowski B. 1920. Brekinia Sorbus torminalis (L.) Crantz w Polsce. Ochr. Przyr. 1: 27—39.
Pawłowski B. 1924. Osobliwości roślinnej szaty Ojcowa i postulaty ich ochrony. Ochr. Przyr. 4: 75—82.
Pawłowski B. 1925. Zapiski florystyczne z okolic Krakowa, Ojcowa i Zawiercia (Floristiche Notizen aus der Ungebung von Krakow, Ojcow und Zawiercie). Spraw. Komis. Fizjogr. AU. 58/59: 47—56.
Pawłowski B. 1948. Ogólna charakterystyka geobotaniczna Gór Czywczyńskich. Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU. 72, dz. B., 6.
Pawłowski B. 1956. Flora Tatr. T. I. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Piotrowska H. 1966. Rośliny naczyniowe wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu (Vascular plants of the Isles of Wolin and of South Easter Uznam). Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Pr. Komis. Biol. 30, 4: 1—283.
Raciborski M. 1884. Zmiany zaszłe we florze okolic Krakowa w ciągu ostatnich lat dwudziestu pięciu pod względem roślin dziko rosnących. Spraw. Komis. Fizjogr. AU, 18: 99—126.
Raciborski M. 1885. Zapiski florystyczne. Spraw. Komis. Fizjogr. AU, 19: 171—182.
Rajchel R. 1965. Produktywność pierwotna netto runa w dwóch zespołach leśnych Ojcowskiego Parku Narodowego (Net primary productivity of the herb layer in two forest associations of the Ojców National Park). Fragm. flor. et geobot. 11, 1: 121—150.
Romer E. 1949. Regiony klimatyczne Polski. Pr. Wrocł. Tow. Nauk. Ser B, 16: 1—26.
Rostafiński J. 1872. Florae Polonicae Prodromus. Verhandl. d. zool.-bot. Ges. in Wien. Wiedeń.
Rothmaler W. 1963. Excursionflora von Deutschland. 4. Berlin. Volk u. Wissen Volkseigener Verlag.
Sapalski J. 1862. Pogląd na historyą naturalną Guberni Radomskiej. Kielce.
Schlenker G. 1950. Forstliche Standorstkartierung in Württemberg. Allg. Forstz. 5.
Schönhar S. 1952. Untersuchungen über die Korrelation zwischen der floristischen Zusammensetzung der Bodenvegetation und der Bodenazidität sowie anderen chemischen Bodenfaktoren. Mitt. Ver. Forstl. Standortskart. 2.
Schwartz Z. 1967. Badania nad florą synantropijną Gdańska i okolicy (Study on the synantropic flora of Gdańsk and of the neighbouring areas). Acta Biol. et Med. Soc. Sc. Gedan. 11: 363—492.
Siedlecka-Binder Z. 1967. Roślinność wodna w potokach Ojcowskiego Parku Narodowego (La vegetation des macrophytes dans les torrents du Park National d’Ojców). Ochr. Przyr. 32: 171— 206.
Smarda J. 1963. Rozšireni xerotermnich rastlin na Morave a ve Slezsku. Brno.
Sprawozdanie z podroży naturalistów odbytej w r. 1854 do Ojcowa (1855, 1857). Bibl. warsz. 1855, t. 2: 142—172, 355—379; 1859, t. 2: 161—227.
Stuchlikowa B., Stuchlik L. 1962. Geobotaniczna charakterystyka pasma Policy w Karpatach Zachodnich (Geobotanical charakter of the Polica range in the Polish West Carpathian Mountains). Fragm. flor. et geobot. 8, 3: 229—396.
Szafer W. 1928. Guide for the excursion to the Valley of the River Prądnik (Biały Kościoł — Ojcow—Pieskowa Skała — Olkusz). V IPE. 1928. Guide des Excursion en Pologne, 10: 1—25.
Szafer W. 1928. Dolina Prądnika jako teren wycieczki Botanicznej. Czas. przyr. 2, 5/6: 115—123.
Szafer W. 1930. Element górski we florze niżu polskiego. Rozpr. i Spraw. Wydz. Mat.-Przyr. PAU. 69: 1—252.
Szafer W. 1930. Niszczenie przyrody Doliny Ojcowskiej. Ochr. Przyr. 10: 265—266.
Szafer W. 1959. Szata roślinna Polski niżowej. W: Szata roślinna Polski, t. II: Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1953. Rośliny polskie. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Szata roślinna Polski. 1972. Praca zbior. pod red. W. Szafera i K. Zarzyckiego. Wyd. 2, t. I/II. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Szubert W. 1827. Opisanie drzew i krzewów Królestwa Polskiego. Warszawa.
Szymkiewicz D. 1923. Etudes climatologiques. III Sur le climat local de la Vallée d’Ojców. Acta Soc. Bot. Pol. 1, 4: 244—262.
Waga J. 1847. Flora Polonica Phanerogama. Warszawa.
Woycicki Z. 1913. Obrazy roślinności Królestwa Polskiego (Vegetationsbilder aus dem Koenigreich Polen). Zesz. IV i V. Roślinność Ojcowa. Warszawa.
Wójcik Z. 1968. Udział apofitów i antropofitów w zbiorowiskach segetalnych Mazowsza. Mater. Zakł. Fitosoc. Stosow. UW. 25: 109—124.
Wulff E. W. 1943. An introduction to historical plant geography. Wattham Mass. U. S. A.
Zalewski A. 1886. Zapiski roślinnicze Królestwa Polskiego i z Karpat. Spraw. Komis. Fizjogr. AU, 20: 15—43.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 16A

Start page:

1

End page:

171

Detailed Resource Type:

Journal ; Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:159583

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Feb 5, 2021

In our library since:

Feb 5, 2021

Number of object content downloads / hits:

103

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/117870

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information