RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Ecological characterization of the xerothermal and montane vascular flora of the Ojców National Park

Creator:

Michalik, Stefan

Date issued/created:

1979

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Naturae 19

Publisher:

Research Centre for the Protection of Nature of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Description:

Seria A - Scientific Publications ; 24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 91-93

Type of object:

Journal/Article

References:

Celiński F. 1953. Czynniki glebowe a roślinność kserotermiczna Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem. Pr. monogr. Przyr. Wielkopolskiego P. N. 2, 8: 1—60.
Celiński F., Filipek M. 1958. Flora i zespoły roślinne leśno-stepowego rezerwatu w Bielinku nad Odrą. Bad. fizjogr. Pot. zach. 4: 1—198.
Ceynowa M. 1968. Zbiorowiska roślinności kserotermicznej nad dolną Wisłą (Xerotherme Pflanzengesellschaften an der unteren Wisła). Studia Soc. Sci. Tor., Sec. D, 8, 4: 1—156.
Czubiński Z. 1950. Zagadnienia geobotaniczne Pomorza (Geobotanical problems in Pomerania). Bad. fizjogr. Pol. zach. 2, 4.
Czubiński Z. 1956. Rola elementów kserotermicznych w szacie roślinnej Wielkopolski. Zesz. probl. Post. Nauk rol. 7: 45—50.
Cyunel E. 1959. Studia nad rozmieszczeniem gatunków kserotermicznych w polskich Karpatach Zachodnich. Fragm. flor. et. geobot. 5, 3: 409—441.
Ellenberg H. 1950. Landwirtschaftliche Pflanzensoziologie I: Unkrautgemeinschaften als Zeiger für Klima und Boden. Ulmer. Stuttgart/Ludwigsburg. 141 S.
Ellenberg H. 1974. Zeigerwerte der Gefäspflanzen Mitteleuropas. Scripta geobot. 9: 1—97.
Ernst W. 1965. Ökologisch-soziologische Untersuchungen der Schwermetall-Pflanzengesellschaften Mitteleuropas unter Einschlus der Alpen. Abh. Landesmus. Munster 27: 1—54.
Fijałkowski D. I960. Roślinność leśno-stepowa w Łabuniach koło Zamościa. Ann. UMCS, Sec. B, 13, 6: 147—186.
Fijałkowski D., Izdebski K. 1959. Zbiorowiska stepowe na Wyżynie Lubelskiej. Ann. UMCS, Sec. B, 12, 4: 167—199.
Filipek M. 1962. Roślinność kserotermiczna okolic Gorzycy pod Kostrzyniem nad Odrą. Bad. fizjogr. Pol. zach. 10: 205—213.
Geiger R. 1960. Das Klima der bodennahen Luftschicht. Braunschweig.
Głazek T. 1968 Roślinność kserotermiczna Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego. Monogr. bot. 25.
Gotkiewicz M., Szafer W. et al. 1956. Ojcowski Park Narodowy. Zakład Ochrony Przyrody PAN, Wydawn. popularnonaukowe nr 12. Kraków.
Grodzińska K. 1975. Flora i roślinność Skalic Nowotarskich i Spiskich (Pieniński Pas Skałkowy) [Flora and Vegetation of the Nowotarskie and Spiskie Klippen (Pieniny Klippen-belt)]. Fragm. flor. et geobot. 21, 2: 149- 246.
Guzikowa M. 1977. Rośliny naczyniowe Działów Orawskich i Bramy Sieniawskiej (południowo-wschodnia część Beskidu Żywieckiego) (Vascular plants of Działy Orawskie and Brama Sieniawska — south-eastern part of Beskid Żywiecki range, Polish Western Carpathian Mtns.) Monogr. bot. 53: 1—267.
Iversen J. 1936. Biologische Pflanzentypen als Hilfsmittel in der Vegetationsforschung. Kopenhagen: Levin u. Munksgaard. 224 S.
Izdebski K. 1958. Zbiorowiska z roślinnością kserotermiczną w Rudniku k. Lublina i Dobużku k. Łaszczowa. Acta Soc. Bot. Pol. 27: 631 -648.
Izdebski K. 1967. Rośliny górskie Roztocza na tle warunków siedliskowych. Ann. UMCS, Sec. C, 22, 19.
Jasiewicz A. 1965. Rośliny naczyniowe Bieszczadów Zachodnich (The vascular plants of the Western Bieszczady Mts. — East Carpathians). Monogr. bot. 20: 1—340.
Jelenkin A. 1901. Flora Ojcovskoj Doliny (Tipis Varšavskogo Učebnogo Okruga). Warszawa.
Klein J. 1967. Charakterystyka fitoklimatu badanych powierzchni na tle warunków mezoklimatycznych Ojcowa (The phytoclimatic character of the investigated plots in relation to mesoclimatic conditions of Ojców). W: Studia ekosystemów lasu bukowego i łąki w Ojcowskim Parku Narodowym. Stud. Naturae A, 1: 25—47.
Klein J. 1974. Mezo- i mikroklimat Ojcowskiego Parku Narodowego (Meso- and microclimate of the Ojców National Park). Stud. Naturae A, 8: 1—105.
Klein J. 1977. Zmiany oświetlenia wnętrza lasu grądowego w powiązaniu z rozwojem liści drzew i krzewów w północnej części Puszczy Niepołomickiej (Light changes in the interior of an oak-hornbeam stand, and their relation to the development of leaves of trees and shrubs in the northern part of the Niepołomice Forest). Fragm. flor. et geobot. 23. 2: 201 -214.
Kornaś J. 1947. Aktualne postulaty ochrony przyrody Jury Krakowskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 3, 3/4: 14—19.
Kornaś J. 1955. Charakterystyka geobotaniczna Gorcow (Caracteristique geobotanique des Gorce - Karpathes Occidentales Polonaises). Monogr. bot. 3: 1 -216.
Kozłowska A. 1928. Naskalne zbiorowiska roślin na Wyżynie Małopolskiej. Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU. 67: 325- 374.
Kozłowska A. 1931. Elementy genetyczne i pochodzenie flory stepowej Polski (The Genetic Elements and the Origin of the Steppe Flora in Poland) Mem. de L'Acad. Pol. des Sci. et des L. Cl. Math.-Nat., ser. B, 4: 1 — 110.
Medwecka-Kornaś A. 1959. Roślinność rezerwatu stepowego „Skorocice” koło Buska (Vegetation de la reserve steppique „Skorocice” — district Kielce. Pologne Meridionale). Ochr. Przyr. 26: 127—260.
Medwecka-Kornaś A., Kornaś J. 1963. Mapa zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego. Ochr. Przyr. 29: 17—87.
Medwecka-Kornaś A., Kornaś J., Pawłowski B., Zarzycki K. 1972. Przegląd ważniejszych zespołów roślinnych Polski. W: Szata roślinna Polski, wyd. 2, t. 1: 279—481. Państw. Wydawn. Nauk., Warszawa.
Meusel H. 1943. Vergleichende Arealkunde. 1, 2. Berlin—Zechlendorf.
Michalik S. 1973. Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego i Wieliczki. W: Przewodnik wycieczkowy XLI zjazdu PTB. 23—30, Kraków.
Michalik S. 1974. Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego od początków XIX wieku do 1960 roku (The changes induced by man in the vegetation of the Ojcow National Park since the beginning of the XIXth century to 1960). Ochr. Przyr. 39: 65—154.
Michalik S. 1974. Wyżyna Krakowsko-Wieluńska. Wiedza Powsz. Warszawa.
Michalik S. 1976. Rośliny naczyniowe. W: Przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego. Stud. Naturae B, 28: 121—150. Zakład Ochrony Przyrody PAN. Kraków.
Michalik S. 1976. Antropogeniczne zagrożenie rodzimej flory Wyżyny Krakowskiej. Phytocoenosis. 5,3/4: 353—361.
Michalik S. 1978. Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego (The vascular plants of the Ojców National Park). Stud. Naturae A, 16: 1—171.
Michalik S. 1979. Przestrzenna i ekologiczna koncepcja ochrony szaty roślinnej centralnej części Wyżyny Krakowskiej. (Spatial and ecological conception of the conservation of vegetation in the central part of the Cracow Upland). Ochr. Przyr. 42: 75—91.
Olaczek R. 1968, 1969. Roślinność kserotermiczna okolic Działoszyna i doliny środkowej Warty. Część I i II. Zesz. nauk. U. Ł., Nauki mat.-przyr. ser. II, 28: 83—102, 31: 63—90.
Pawłowska S. 1972. Charakterystyka statystyczna flory polskiej. W: Szata roślinna Polski, wyd. 2, t. 2: 129—206, Państw. Wydawn. Nauk., Warszawa.
Pawłowski B. 1924. Osobliwości roślinnej szaty Ojcowa i postulaty ich ochrony. Ochr. Przyr. 4: 75—82.
Pawłowski B. 1925. Zapiski florystyczne z okolic Krakowa, Ojcowa i Zawiercia (Floristischc Notizen aus der Ungebung von Kraków, Ojców und Zawiercie). Spr. Komis. Fizjogr. AU. 58/59: 47—56.
Pawłowski B 1925. Geobotaniczne stosunki Sądecczyzny. Pr. monogr. Komis. Fizjogr. PAU. 1: 1—342.
Pawłowski B. 1948. Ogólna charakterystyka geobotaniczna Gór Czywczyńskich. Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU Dział B 72, 8: 1—75.
Pawłowski B. 1956. Flora Tatr. 1. Państw. Wydawn. Nauk., Warszawa.
Richter S., Szafer W. 1924. Projekt rezerwatu w dolinie Prądnika. Ochr. Przyr. 4. 92—97.
Schlenker G. 1950. Forstliche Standortskartierung in Württenberg. Allg. Forstz. 5.
Schönhar S. 1952. Untersuchungen über die Korrelation zwischen der floristischen Zusammensetzung der Bodenvegetation und der Bodenazidität sowie anderen chemischen Bodenfaktoren. Mitt. Ver. Forstl. Standortskart. 2.
Schönhar S. 1953. Die ökologischen Artengruppen. Mit. Ver. Forstl. Standortskart. 3.
Šmarda J. 1930. Studie o zeměpisnem rozšiřeni rastlin v uvale tisnovskem. Zpráwy komise na přirodovědecký výzkum Moravy a Slezska. Odděleni botanicke 8: 1-58.
Šmarda J. 1961. Vegetačni poměry Spiške Kotliny. Studie travinných porostu. Wyd. SAV. 1—28.
Šmarda J. 1963. Rozšiřeni xerotermnich rastlin na Moravě a ve Slezsku. Zpr. věd. čin. Geogr. ustav ČSAV Brno. 1: 1—170.
Stružka V. 1959. Metody badań bioklimatycznych (Metody bioklimatickych pruzkumu). Prz. zagr. Lit. geogr., Zagadnienia klimatologii 3: 170—195.
Szafer W. 1928. Guide for the excursion to the Valley of the River Prądnik (Biały Kościół Ojców—Pieskowa Skała—Olkusz) VIPE. 1928, Guide des Excursions en Pologne. 10: 1-25.
Szafer W. 1928. Dolina Prądnika jako teren wycieczki botanicznej. Czas. przyr. 2, 5/6: 115— 123.
Szafer W. 1930. Element górski we florze niżu polskiego. Rozpr. i Sprawozd. Wydz. Mat - Przyr. PAU. 69: 1—252.
Szennikow A. 1952. Ekologia roślin. PWRiL. Warszawa.
Tüxen R., Ellenberg H. 1937. Der systematische und der ökologische Gruppenwert. Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem. Niedersachsen 3: 171—184.
Walas J. 1939. Wędrówki roślin górskich wzdłuż rzek tatrzańskich. Spraw. Komis. Fizjogr. AU. 72: 1—128.
Woycicki Z. 1913. Obrazy roślinności Królestwa Polskiego (Vegetationsbilder aus dem Koenigreich Polen). IV, V, Roślinność Ojcowa. Warszawa.
Wróbel J. (Rkps.). Rozmieszczenie roślin kserotermicznych na tle warunków klimatycznych w Polsce południowej.
Wulff E. W. 1943. An introduction to historical plant geography. Wattham, Mass. USA.
Zarzycki K. 1976. Ecodiagrams of common vascular plants in the Pieniny Mountains (the Polish West Carpathians) (Ekodiagramy pospolitych gatunków roślin naczyniowych Pienin. Part 1: Ecodiagrams of selected woodland species — Ecodiagramy wybranych gatunków leśnych. Part II: Ecodiagrams of selected grassland species — Ekodiagramy wybranych gatunków łąkowych). Fragm. flor. et geobot. 22, 4: 379—497, 499—528.
Zolyomi B., Barath Z., Fekete G., Jakucs P., Karpati L, Karpati V., Kovacs M. Mate T. 1967. Einreihung von 1400 Arten der ungarischen Flora in ökologische Gruppen nach TER-Zahlen. Fragm. bot. Mus. Hist. Hat. Hung. 4: 101—142.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 19A

Start page:

1

End page:

95

Detailed Resource Type:

Journal ; Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:159584

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Feb 5, 2021

In our library since:

Feb 5, 2021

Number of object content downloads / hits:

53

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/118043

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information