Object

Title: Puck i Lębork. Dwa warianty kształtowania się wytwórczości garncarskiej w małych miastach Pomorza Gdańskiego w późnym średniowieczu

Creator:

Starski, Michał

Date issued/created:

2019

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 67 Nr 4

Contributor:

Radomski, Maciej. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill., 24 cm

References:

Auch Michał. 2001. „Stan badań nad garncarstwem wczesnośredniowiecznym na Pomorzu Gdańskim”, Warszawa (maszynopis pracy magisterskiej w archiwum Zakładu Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Instytutu Archeologii UW) ; Biskup Marian. 1980. Rozwój sieci miast pruskich do drugiej połowy XVII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXVIII, nr 3, s. 401–412 ; Biskup Marian, Labuda Gerard. 1986. Dzieje Zakonu krzyżackiego w Prusach, Gdańsk ; Blusiewicz Karolina, Kruppé Jerzy, Milewska Martyna, Starski Michał. 2014. 20 lat archeologii w mieście i na zamku puckim, [w:] Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim, red. M. Fudziński, H. Paner, Gdańsk, s. 187–200 ; Bruski Klemens. 1998. Puck w czasach krzyżackich (1306–1466), [w:] Historia Pucka, red. A. Groth, Gdańsk, s. 68–90 ; Bruski Klemens. 2009. Lębork w czasach średniowiecza, [w:] Dzieje Lęborka, red. J. Borzyszkowski, Lębork–Gdańsk, s. 19–98 ; Choińska Elżbieta. 1971. Osadnictwo wczesno- i późnośredniowieczne w Świeciu nad Wisłą w świetle badań w latach 1959–1960, „Pomorania Antiqua”, t. 3, s. 385–474 ; Czaja Roman. 2000. Miasta i ich posiadłości ziemskie w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, [w:] Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku, red. Z. Nowak, R. Czaja, Toruń, s. 45–66 ; Dzieduszycki Wojciech. 1982. Wczesnomiejska ceramika kruszwicka w okresie od 2 połowy X w. po połowę XIV w., Wrocław–Łódź ; Gaimster David. 1999. Der Keramikmarkt im Ostseeraum 1200 bis 1600: Exportkeramik als Indikator für Fernhandelsbeziehungen und die Wanderung des hansischen Handwerks und der Wohnkultur, [w:] Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum II: Der Handel, red. M. Gläser, Lübeck, s. 99–111 ; Golonka Tomasz. 2017. „Późnośredniowieczne naczynia ceramiczne z południowej części rynku w Lęborku”, Warszawa (maszynopis pracy licencjackiej w archiwum Zakładu Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych IA UW) ; Grzegorz Maksymilian. 1988. Lokacja miast na Pomorzu Gdańskim w latach 1309–1454 na tle działalności politycznej i gospodarczej oraz administracyjnej zakonu krzyżackiego, [w:] W kręgu stanowych i kulturowych przeobrażeń Europy Północnej w XIV–XVIII w., red. Z.H. Nowak, Toruń, s. 39–55 ; Grzegorz Maksymilian. 2007. Pomorze Gdańskie pod rządami Zakonu krzyżackiego w latach 1308–1466, wydanie II, Bydgoszcz ; Jasiński Kazimierz. 1978. Utrata Gdańska przez państwo polskie, [w:] Historia Gdańska, t. I: (do roku 1454), red. E. Cieślak, Gdańsk, s. 322–330 ; Kruppé Jerzy. 1967. Garncarstwo warszawskie w wiekach XIV i XV, Wrocław ; Kruppé Jerzy. 1981. Garncarstwo późnośredniowieczne w Polsce, Wrocław ; Kruppé Jerzy, Milewska Martyna. 2015. Puck. Archeologia o narodzinach miasta, Warszawa ; Lalik Tadeusz. 1965. Miasta Pomorza Gdańskiego i ich ustrój w XIII wieku (Uwagi polemiczno-krytyczne), „Zapiski Historyczne”, t. 30, z. 4, s. 7–35 ; Łęga Władysław. 1956. Społeczeństwo i państwo gdańskopomorskie w XII i XIII wieku, Poznań ; Łosiński Władysław, Rogosz Ryszard. 1986. Próba periodyzacji ceramiki wczesnośredniowiecznej ze Szczecina, [w:] Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim, red. J. Gromnicki, Szczecin, s. 51–61 ; Marcinkowski Mirosław. 2006. Wytwórczość garncarska w Elblągu (na podstawie wybranego zbioru). Część 1 — średniowiecze (1237– przełom XV i XVI wieku), „Pomorania Antiqua”, t. XXI, s. 271–342 ; Nawrolscy Grażyna, Tadeusz. 1986. Badania Starego Miasta w Elblągu w latach 1983–1984,„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXXIV, nr 4, s. 609–648 ; Nawrolska Grażyna. 2012. Początki Elbląga w świetle źródeł archeologicznych, Elbląg ; Penners Theodor. 1942. Untersuchungen über die Herkunft der Stadtbewohner im Deutsch-Ordensland Preussen bis in die Zeit um 1400, Leipzig ; Poliński Dariusz. 1996. Przemiany w wytwórczości garncarskiej na ziemi chełmińskiej u schyłku wczesnego i na początku późnego średniowiecza, Archaeologia Historica Polona, t. 4, red. J. Olczak, Toruń ; Poliński Dariusz. 2007. Późnośredniowieczna ceramika tradycyjna. Problematyka identyfikacji i datowania, [w:] Wybrane problemy wieków średnich, red. J. Olczak, Archaeologia Historica Polona, t. 16, Toruń, s. 77–89 ; Rębkowski Marian. 1995. Średniowieczna ceramika miasta lokacyjnego w Kołobrzegu, Kołobrzeg ; Rębkowski Marian. 2001. Pierwsze lokacje miast w księstwie zachodniopomorskim. Przemiany przestrzenne i kulturowe, Kołobrzeg ; Rzeźnik Paweł. 1998. Przemiany wytwórczości garncarskiej średniowiecznego Wrocławia w czasie wielkiej reformy miejskiej, [w:] Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. „Rewolucja XIII wieku”, red. K. Wachowski, Wrocław, s. 121–154 ; Schultz Franz. 2011. Dzieje powiatu wejherowskiego i puckiego, tłum. W. Sawicki, W. Szreniawski, red. R. Biskup, Gdańsk–Puck–Wejherowo ; Starski Michał. 2009. Uwagi o późnośredniowiecznej wytwórczości garncarskiej na Pomorzu Gdańskim, [w:] Wytwórczość w Polsce średniowiecznej i nowożytnej, red. J. Chudziakowa, Archaeologia Historica Polona, t. 18, Toruń, s. 75–95 ; Starski Michał. 2015. Stan badań archeologicznych nad małymi miastami Pomorza Gdańskiego w późnym średniowieczu, „Archaeologia Historica Polona”, t. 23, s. 181–213 ; Starski Michał. 2016a. Późnośredniowieczne wyroby garncarskie z Pucka. Studium małomiasteczkowej wytwórczości garncarskiej na Pomorzu Gdańskim, Warszawa ; Starski Michał. 2016b. Późnośredniowieczne naczynia gliniane z badań archeologicznych wschodniego bloku zabudowy przyrynkowej miasta lokacyjnego w Lęborku, „Światowit”, t. X (LI), fasc. B, s. 237–272 ; Starski Michał. 2016c. Znaleziska importowanych naczyń ceramicznych w mniejszych miastach Pomorza Gdańskiego w późnym średniowieczu, [w:] Archeologia miast Pomorza w kontekście ziem polskich, red. G. Nawrolska, H. Paner, J. Piekalski, E. Trawicka, Gdańsk, s. 151–170 ; Starski Michał. 2017a. Uwarunkowania lokalizacji i rozplanowanie miasta lokacyjnego w Pucku, [w:] Puck. Kultura materialna małego miasta w późnym średniowieczu, red. M. Starski, Warszawa, s. 41–70 ; Starski Michał. 2017b. Podstawa źródłowa do badań nad kulturą materialną późnośredniowiecznego Pucka, [w:] Puck. Kultura materialna małego miasta w późnym średniowieczu, red. M. Starski, Warszawa, s. 27–38 ; Szulist W. 1970. Ważniejsze szlaki handlowo-komunikacyjne północno-zachodniego PomorzaGdańskiego w XVI–XVII w., „Zapiski Historyczne”, t. XXXV, z. 3–4, s. 129–236 ; Ślaski Bolesław. 1916. Materjały i przyczynki do dziejów nadmorskiego miasta Pucka oraz dawnej ziemi Puckiej, Warszawa ; Ślaski Kazimierz. 1948. Pomorskie szlaki handlowe XII i XIII wieku, „Przegląd Zachodni”, R. 4, I półrocze, s. 285–290 ; Śliwiński Błażej. 1998. Dzieje Pucka w świetle najstarszych źródeł pisanych (do 1308 r.), [w:] Historia Pucka, red. A. Groth, Gdańsk, s. 55–68 ; Śliwiński Błażej. 2006. Rzeź i zniszczenie Gdańska przez Krzyżaków w 1308 roku, Gdańsk ; Śliwiński Błażej. 2009. Wydarzenia w Gdańsku i w okolicach w okresie od września do 12/13 listopada 1308 roku, [w:] „Rzeź Gdańska” w świetle najnowszych badań. Materiały z sesji naukowej 12–13 listopada 2008 roku, red. B. Śliwiński, Gdańsk, s. 79–114 ; Tandecki Janusz. 2000. Podziały administracyjne państwa zakonnego w Prusach, [w:] Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku, red. Z. Nowak, R. Czaja, Toruń, s. 19–28 ; Trzeciecki Maciej. 2009. Stare i nowe w garncarstwie wczesnośredniowiecznego Płocka, [w:] Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją, Spotkania Bytomskie VI, red.S. Moździoch, Wrocław, s. 187–228 ; Trzeciecki Maciej. 2016. Ceramika Płocka. Między XI a XIX wiekiem. Studium archeologiczne, Warszawa ; Trzciński Łukasz. 2011. Badania archeologiczne prowadzone w Chojnicach przy ulicy 31 Stycznia 8, „Baszta”, nr 11, s. 99–122 ; Walenta Krzysztof. 2002. Badania wykopaliskowe przy ulicy Szewskiej-Podmurnej w Chojnicach, [w:] Chojnice i Pomorze Wschodnie w średniowieczu, red. K. Walenta, Chojnice, s. 35–64 ; Walenta Krzysztof, Trzcińska Krystyna, Trzciński Maciej. 2000. Nowe Miasto w Chojnicach w świetle badań wykopaliskowych, [w:] Archeologia et Historia, red. L. Kajzer, Łódź, s. 403–420

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

67

Issue:

4

Start page:

399

End page:

414

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:98745 ; oai:rcin.org.pl:98745 ; 0023-5881 ; doi:10.23858/KHKM67.2019.4.001

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information