Object

Title: Świat materii w testamentach szlachty czeskiej i polskiej z XVII wieku

Creator:

Klonder, Andrzej

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 67 Nr 4

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Aristokratické 1999. Aristokratické rezidence a dvory v ranem novověku, Opera historica, t. 7, red. V. Bůžek, P. Král, České Budějovice ; Auer Leopold. 2011. Reichshofrätliche Testamente, Sperr — und Verlassenschaftsabhandlungen im Haus- Hof- und Staatsarchiv, „Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs”, 1, 2011 ; Bůžek Vaclav. 1995. Rytíři renesančních Čech, Praha ; Bůžek Vaclav. 2001. Tendencje rozwu życia codziennego w południowo-czeskich mieszczańskich gospodarstwach domowych we wczesnej nowożytności, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XLIX, nr 1–2, s. 13–40 ; Bůžek Vaclav, Král Pavel. 2007. Človek českeho raneho novoveku, Praha ; Ciara Stefan. 1980. Kariera rodu Wejherów 1560–1657, Warszawa ; Cui contingit nasci. 2005. Cui contingit nasci, restat mori. Wybór testamentów staropolskich z województwa sandomierskiego 2005, oprac. M. Lubczyński, J. Pielas, H. Suchojad, Warszawa ; Czerwiński Ignacy. 1810. Przewodnik testatora, czyli ważne uwagi z dwóch części złożone. Jak ? i o czym ? testamenta pisać się powinny, Lwów ; Dąbkowski Przemysław. 1911. Prawo prywatne polskie, t. II, Lwów ; Dygdała Jerzy. 2014. Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, rec. w: „Zapiski Historyczne”, t. LXXIX, z. 1, s. 137–140 ; Fauknar Šebastian z Fonkenštejna. 1589. Tytulař. Formy listů rozličných, Staré Město Pražske ; Gołembiowski Maciej. 1988. Kilka uwag o testamentach z XVII i XVIII wieku w księgach biskupstwa Chełmińskiego, [w:] W kręgu stanowych i kulturowych przeobrażeń Europy Północnej w XIV–XVIII wieku, red. Z.H. Nowak, Toruń, s. 159–177 ; Górny Marek. 2002. Testament Macieja Grochowickiego łowczego kaliskiego z 1675 roku, „Genealogia”, t. 14 ; Grzegorz Gdański. 1996. O. Grzegorza Gdańskiego Kronika Klasztoru Franciszkanów Ściślejszej obserwancji w Wejherowie w latach 1633–1676, wyd. G. Labuda, Wejherowo ; Hrubá Michaela. 2001. Renesansowe rezydencje szlachty w północno-zachodnich Czechach w świetle inwentarzy majątkowych, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XLIX, nr 1–2,s. 59–80 ; Hrubá Michaela. 2002. „Nedávej statku žádnému dokud duše v téle”. Pozůstalostní praxe a agenda královských měst severozáapdních Čech v předbělohorské době, Ústí nad Labem ; Hrubá Michaela. 2015. Testament jako źródło do studium pamięci o zmarłych w miastach północnozachodnich Czech w dobie nowożytnej, [w:] Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej, red. A. Jankowski, A. Klonder, Bydgoszcz, s. 58–69 ; Kalinowska B[arbara]. 2000. Testament Tomasza Gocłowskiego sędziego ziemi nurskiej, „Mazowsze”, 13, s. 125–128 ; Král Pavel. 1998. Pohřby poślednich pánů z Hradce, Opera Historica, t. 6, red. V. Bůžek, České Budéjovice, s. 401–512 ; Král Pavel. 2002. Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550 až 1650, České Budějovice ; Král Pavel. 2004. Heiratsverträge und Testamente in Bőhmen im 16. und 17. Jahrhundert, [w:] Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.–18. Jahrhundert), red. I. Pauser, München ; Kutrzeba Stanisław. 1921. Historia źródeł dawnego prawa polskiego, t. 1, Lwów ; Landes-Ordnung. 1678. Verneuerte Böhmische und Mährische Landes-Ordnung, Prag ; Malý Tomaš. 2011. Böhmische und mährische Bürgertestamente der frühen Neuzeit. Voraussetzungen, Praxis, Rezeption, „Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs”, 1 ; Nowak Tomasz A. 2013. Testament Wojciecha z Woli Wężykowej Wężyka z 1689 r., „Zeszyty Wiejskie”, z. 18, s. 293–302 ; Ostrowski Teodor. 1787. Prawo cywilne polskie, t. II, Warszawa ; Parma Tomáš. 2015. Commendantes corpus nostrum examine terrae. Biskupské testamenty kardinála Dietrichsteina a jeho pohřeb v olomoucké katedrále, „Studia theologica”, t. 17, nr 2 ; Peneder Andreas, Hunger Wolfgang. 1721. Institutiones Testamentariae, oder Vollständige Nachricht von Testamenten und Codicillen, Frankfuhrt–Leipzig ; Pešek J[aromir]. 1982. Pražské knihy kšaftů a inventářů. Příspěvek k jejich struktuře a vývoji v době předbělhorské, „Pražský sbornik historický”, 15, s. 63–93 ; Pielas Jacek. 2004. Majątek ziemski i ruchomy zamożnej szlachcianki w końcu XVI wieku. Przyczynek do dziejów linii Tarłów herbu Topór, „Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, t. 5, s. 307–315 ; Pielas Jacek. 2009. Wdowa — matka a kwestie majątkowe w rodzinach szlachty koronnej w XVII wieku, [w:] Społeczeństwo staropolskie, Seria Nowa, t. III, red. A. Karpiński, Warszawa, s. 171–193 ; Pielas Jacek. 2013. Podziały majątkowe szlachty koronnej w XVII wieku, Kielce ; Pielas Jacek. 2015. Decyzje szlacheckich spadkodawców i ich respektowanie przez sukcesorów dóbr ziemskich w Koronie z XVII wieku, [w:] Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej, red. A. Jankowski, A. Klonder, Bydgoszcz ; Pielas Jacek. 2016. Dziedziczenie dóbr nieruchomych przez szlachcianki w Rzeczypospolitej XVI–XVIII w. na tle porównawczym, [w:] Od mistyczki do komediantki. Kobiety Europy epok dawnych-źródła i perspektywy, red. J. Godlewicz-Adamiec i in., Warszawa, s. X–X ; Popiołek Bożena. 2009. Woli mojej ostatniej testament ten... Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII i XVIII wieku, Kraków ; Rauscher Rudolf. 1922. Dědické právo podle českého práva zemskeho, Bratislava ; Sattler Johann Rudolph. 1619. Thesaurus notariorum, Basel ; Saur Abraham. 1607. Dives notariorum penus, Franckfort am Mayn ; Seitschek Stefan. 2011. „in der allen bessten formb”. Adlige Testamente der 1560er Jahre, „Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs”, 1, s. 181–195 ; Sulej Katarzyna. 2009. Mariaże magnackie w XVI–XVIII wieku na podstawie intercyz przedślubnych, [w:] Społeczeństwo Staropolskie, Seria Nowa, t. III, red. A. Karpiński, Warszawa, s. 63–97 ; Sygański Jan. 1910. Z życia domowego szlachty sądeckiej w epoce Wazów, Lwów ; Śliż N[atalia]. 2007. Testament Piotra Kochlewskiego, sędziego ziemskiego brzeskiego z 1645 roku, „Zapiski Historyczne”, 77, z. 1, s. 91–103 ; Testament. 1867. Testament des Cardinals olmützer Fürstbischofs und Mährischen Landeshauptmanns Franz Fürsten von Dietrichstein, wyd. Ch. d’Elvert, Brunn ; Testamenty. 1997. Testamenty szlachty krakowskiej XVII– XVIII w., oprac. A. Falniowska-Gradowska, Kraków ; Testamenty. 2007. Testamenty Jana, Tomasza i Jana „Sobiepana” Zamoyskich, oprac. W. Kaczorowski, Opole ; Testamenty. 2008. Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1631–1655, wyd. P. Klint, Poznań–Wrocław ; Testamenty. 2011. Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1657–1680, wyd. P. Klint, Wrocław ; Testamenty. 2013. Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII, wyd. J. Kowalkowski, W. Nowosad, Warszawa ; Testamenty. 2014. Testamenty z XVII i XVIII w. szlachty i duchowieństwa z Podlasia, wyd. J. Mamaj, Warszawa ; Testamenty. 2015. Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1681–1700, wyd. P. Klint, Wrocław ; Testamenty. 2018. Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich i ziemskich ziemi halickiej z XVII wieku, wyd. P. Klint, K. Rzemieniecki, J. Węglorz, Wrocław ; Testamenty Zygmunta III Wazy. 2013. Testamenty Zygmunta III Wazy, wyd. W. Kaczorowski i in., Opole ; Turnau Irena. 1999. Słownik ubiorów, Warszawa ; Vaněček Václav. 1964. Dějiny státu a práva v československe do roku 1945, Praha ; Volckmann Adam. 1655. Neu-verbesserte Notariat- Kunst, Leipzig ; Wilczek-Karczewska Magdalena. 2011. Testamenty szlachty wielkopolskiej z XVII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LIX, nr 3–4, s. 333–345 ; Wróbel Elżbieta Elena. 2015. Istotne pytania związane z edycją testamentów duchownych okresu staropolskiego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXIII, nr 4, s. 577–58 ; Wróbel Elżbieta Elena. 2016. Kościołowi mojemu jako ukochanej oblubienicy moje. Wybór testamentów duchownych małopolskich z XVII wieku, Kraków ; Zalaszowski Mikołaj. 1702. Juris Regni Polonae, t. II, Posnaniae ; Zielecka Mikołajczyk Wioletta. 2012. Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku wobec życia i śmierci w świetle testamentów, Warszawa ; Život. 1996. Život na dvorech barokní šlechty (1600–1750), Opera Historica 5, red. V. Bůžek, České Budějovice ; Żołądź-Strzelczyk Danuta. 2009. Sprawy rodzinne, oświatowe i obyczajowe w Aktach Synodu Braci Czeskich w Wielkopolsce w XVI–XVII wieku, [w:] Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa, t. III, red. A. Karpiński, Warszawa, s. 99–129

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

67

Issue:

4

Start page:

449

End page:

488

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:98748 ; 0023-5881 ; doi:10.23858/KHKM67.2019.4.004

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information