Obiekt

Tytuł: Punkt widzenia ekologa na melioracje wodne w Polsce w świetle przewidywanych zmian w środowisku przyrodniczym

Twórca:

Tomiałojć, Ludwik

Data wydania/powstania:

1995

Typ zasobu:

Rozdział

Tytuł publikacji grupowej:

Ekologiczne aspekty melioracji wodnych

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Komitet Ochrony Przyrody

Wydawca:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

24 cm ; bibliografia na stronach 68-70 ; ISBN 83-901236-1-4

Bibliografia:

Andrzejewski R., Baranowski M. 1993. Stan środowiska w Polsce. Państw. Insp. Ochr. Środ., Warszawa. ; Berthold P. 1990. Die Vegelwelt Europas: Entstehung der Diversität, gegenwärtige Veränderungen und Aspekte der zukünftigen Entwicklung. Verh. Dtsch. Zool. Ges. 83: 227-244. ; Białkiewicz F. B., Babiński S. 1980. Gospodarka leśna w kształtowaniu zasobów wodnych dorzecza Wisły. Gosp. Wodna 40: 345-348. ; Boon P. J., Calow P., Petts Ct. E. 1992. River conservation and management. J. Wiley & Sons, Chichester. ; Brown I. R. 1988. The changing world food prospect: the nineties and beyond. World Watch Paper 85. Washington Watch Institute. ; Burroughs W. J. 1992. Weather cycles: real or imaginary? Cambridge Univ. Press, Cambridge. ; Busse P. 1969. Results of ringing of European Corvidae. Acta Om. 11: 263-328. ; Caring for the Earth: A strategy for sustainable living. 1991. IUCN, UNEP, WWF, Gland, Switzerland. ; Committee on Restoration of Aquatic Ecosystems. 1992. Restoration of Aquatic Ecosystems - Science, Technology and Public Policy. National Acad. Press, Washington. ; Cramp S., Simmons K. E. L. (red.). 1977-93. The birds of the western Palearctic. I-VII. Oxford Univ. Press, Oxford. ; Eiseltova M. (red.). 1994. Restoration of lake ecosystem - a holistic approach. IWRB Publ. 32, Oxford. ; Faliński J. B. 1986. Vegetation dynamics in temperate forests (Ecological studies in Białowieża Forest). Junk Publ., Dordrecht. ; Grimmett R. F. A., Jones T A. (red.) 1989. Important bird areas in Europe. ICBP Technical Publ. 9, Cambridge. ; Hekstra G. P. 1990. Potential impacts of climate change in Europe. Ministry of Housing, Leidschendam, The Netherl. ; Hekstra G. P. 1991. Climate change and land use impact in Europe. In: Land use changes in Europe. F. M. Brouver et. al. (red.). Kluywer Acad. Publ., Dordrecht, s. 177-207. ; Henderson-Sellers A. 1990. Modelling and monitoring „greenhouse” wanning. TREE 5: 270-275. ; Hook D. D. et al. (red.). 1988. The ecology and management of wetlands. 1-2. Croom Helm, London-Sydney. ; Houghton J. T. 1991. Scientific assessment of climate change. Summary of the IPCC Working Group I Report. Proc. 2nd World Climate Conf. Cambridge Univ. Press, Cambridge. ; van Huis J., Ketner P 1987. Climate sensitivity of natural ecosystems in Europe. Waageningen. ; Imboden Ch. (red.) 1987. Riverine forests in Europe - status and conservation. ICBP, Cambridge. ; IPCC 1990. Climate change: the IPCC scientific assessment. Introduction. Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge Univ. Press, Cambridge. ; Jasnowski M. 1972. Rozmiary i kierunki przekształceń szaty roślinnej torfowisk. Phytocoenosis 1: 193-208. ; Jones P. D., Wigley T M. L. 1991. Klimat ociepla się? (przekład polski). Świat Nauki, lipiec, s. 42-50. ; Jones P. D., Wigley T. M. L., Wright P. B. 1986. Global temperature variations between 1861 and 1984. Nature 322: 430-434. ; Kaczmarek Z . 1993. Zasoby wodne świata w obliczu zagrożenia. Kosmos 42 (1): 95-105. ; Kajak Z. 1993. Stan i potrzeby ochrony Wisły i jej doliny. W: Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. L. Tomiałojć: (red.). Kom. Ochr. Przyr. PAN - Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków, s. 69-80. ; Kaniecki A. 1991. Problem odwodnienia Niziny Wielkopolskiej w ciągu ostatnich 200 lat i zmiany stosunków wodnych. Mat. Konf. Nauk.: Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na obszarach rolniczych w regionie Wielkopolski. Poznań, grudzień 1991, s. 73-80. ; Kellogg W. W., Schware R. 1981. Climate change and society: Consequences of increasing atmospheric carbon dioxide. Westview, Boulder, Col. ; Kędziora A. 1993. Prognoza zmian klimatycznych. W: Prognoza ostrzegawcza zmian środowiskowych warunków życia człowieka na początku XXI w. S. Kozłowski (red.). Kom. Nauk. „Człowiek i środowisko”, Warszawa. ; Kleczkowski A. 1991. Zagrożenia i bariery rozwoju w gospodarce wodnej. W: Polska w obliczu współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku”, Warszawa, s. 220-232. ; Klugiewicz J. 1992. Polderyzacja terenów depresyjnych. Bydgoszcz. ; Kornaś J. 1972. Wpływ człowieka i jego gospodarki na szatę roślinną Polski - flora synantropijna. W: Szata roślinna Polski. I. W. Szafer i K. Zarzycki (red.) PWN, Warszawa, s. 95-128. ; Kozłowski S . (red.) 1993. Prognoza ostrzegawcza zmian środowiskowych warunków życia człowieka na początku XXI w. Ekspertyza Kom . Nauk. „Człowiek i środowisko”. ; Lenart W. 1993. Sucha przyszłość? Wiedza i Życie 7: 32-37. ; Marcilonek S. 1976. Melioracje jako czynnik ochrony i wykorzystania zasobów przyrody. Mat. Konf. Nauk. PAN: Wpływ melioracji na środowisko geograficzne . Warszawa. ; Marcilonek S. 1993. Rola melioracji w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczo- rolniczego. W: Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego. S. Bieszczad i J. Sobota (red.). Wydawn. Akademii Rolniczej, Wrocław, s. 161-180. ; Mioduszewski W. 1990. Rola melioracji w środowisku przyrodniczym Wydawn. Kom. Mel. i Inż. Środ. Roln. PAN, Warszawa. ; Misiewicz E. 1993. Odpływ. Wprost 23: 21-22. ; NRC (National Research Council) 1983. Changing climate: Report of the Carbón Dioxide Assessment Committee. National Acad. Press, Washinghton. ; Nowicki W., Kot H. 1993. Awifauna Wisły środkowej i jej głównych dopływów - unikatowe wartości oraz warunki ich zachowania. W: Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. L. Tomiałojć (red.). Kom. Ochr. Przy PAN - Inst. Ochr. Przy. PAN, Kraków, s. 81-96. ; Obrębska-Starklowa B. 1993. Efekt cieplarniany a zmiany klimatu. Kosmos 42 (1): 65-78. ; Obrębska-Starklowa B., Starkel L. 1991. Efekt cieplarniany a globalne zmiany środowiska przyrodniczego. Zesz. hist. Geogr. i Przestrz. Zagosp. PAN 4: 1-71. ; Olaczek R. 1976. Zmiany w szacie roślinnej Polski od połowy XIX wieku do lat bieżących. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 177: 369-408. ; Olaczek R. 1992. Melioracyjne przeglądy ekologiczne w oczach biologa. W: Przeglądy ekologiczne obiektów melioracyjnych drogą do uwzględnienia wymogów ochrony środowiska przyrodniczego. P. Ilnicki (red.). Warszawa, s. 4-14. ; Pavan M. 1976. The ecological situation of the world, the impact of human activity, the role of the Committee. Enviromnent Features (Strassbourg) 5: 3-8. ; Peters II R . L. 1988. The effect of global change on natural communities. W: Biodiversity. Wilson E. O. and Peter F. M. (red.). National. Acad. Press, Washington D. C. ; Postel S. 1992. Last oasis - facing water scarcity. Norotn & Company, New York-London. ; Primack R. B. 1993. Essentials of Conservation Biology. Sinauer Assoc. hic., Sunderland, Mass. ; Ryszkowski L., Bałazy S. 1991. Strategia ochrony żywych zasobów przyrody w Polsce. Zakł. Bad. Środ. Roln. i Leśn. PAN, Poznań. ; Ryszkowski L., Kędziora A., Bałazy S. 1993. Effects of global changes on mid-field forests and shelterbelts in the agricultural landscape. Vth Symposium of the Protection of Forest Ecosystem Białowieża, IBP Warszawa, s. 217-228. ; Ryszkowski L., Kędziora A., Olejnik J. 1991. Potential effects of climate and land use changes on the water balance structure in Poland. W: Land use changes in Europe . F M. Brouver et al. (red.). Kluywer, Dordrecht, s. 253-273. ; Ryszkowski L., Marcinek J., Kędziora A. (red.) 1990. Obieg wody i bariery biogeochemiczne w krajobrazie rolniczym. Wydawn. Nauk. Uniw. AM, Poznań. ; Salathe T. 1991. Conserving migratory birds. ICBP Technical Publ. 12, Cambridge. ; Schmuck A. 1959. Zarys klimatologii Polski. PWN, Warszawa. ; Schneider S. H. 1989. The changing climate. Scient. American, Sept. s. 38-47. ; Skwiecińska O. 1992. Gdy płoną lasy. Gazeta Wyborcza 196 z dn. 21.08.92. ; Starkel L. 1977. Paleogeografía holocenu. PWN, Warszawa. ; Teer M. 1993. Zanim wyrośnie nowy. Echa leśne 2/382: 8-9. ; Tomiałojć L. 1987. Breeding waders in Poland - their past and present status. Wader Study Group Bull. 51: 38-41. ; Tomiałojć L. 1990. Ptaki Polski. Rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa. ; Tomiałojć L., Dyrcz A. 1993. Przyrodnicza wartość dużych rzek i ich dolin w Polsce w świetle badań ornitologicznych. W: Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. L. Tomiałojć (red.). Kom. Ochr. Przyr. PAN - Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków, s. 13-37. ; Tomiałojć L. (red.). 1993. Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Kom. Ochr. Przyr. PAN - Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków. ; Tramer E. J. 1982. Global warming: an imminent threat to birds? Living Bird 11: 9-12. ; Tucker G., Heath M., Tomiałojć L., Grimmett R. F. A. (red.). 1994. Birds in Europe: their conservation status. BirdLife Intern., Cambridge. ; Wesołowski T. 1987. Riverine forests in Poland and German Democratic Republic - their status and avifauna. W: Riverine forests in Europe, status and conservation. C. Imboden (red.). ICBP, Cambridge, s. 48-54. ; Wigley T. M. L. 1988. The climate of the past 10,000 years and the role of sun. W: Secular solar and geomagnetic variations in the last 10,000 years. F. R. Stephenson i A. W. Wolfendale (red.). Kluywer, s. 209-224. ; Wilson E. O. 1992. The diversity of life. Harvard Univ. Press, Belknap. ; Winiecki A., Orłowski W. 1992. Koncepcja ochrony awifauny doliny Warty drogą sterowania jej przepływami. W: Ptaki lęgowe doliny Warty. A. Winiecki (red.). Prace Zakł. Biologii i Ekol. Ptaków UAM 1: 105-122. ; Wodziczko A. (red.) 1947. Stepowienie Wielkopolski. I. PTPN, Prace Kom. Mat-Przyr., Ser. B, 10, Poznań. ; Żbikowski A., Żelazo J. 1993. Ochrona środowiska w budownictwie wodnym. Mat. inf. Min. Ochr. Środ. Zas. Nat. i Leśn. Falstaff, Warszawa.

Strona pocz.:

49

Strona końc.:

70

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:118622

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. II 6172, II 6173

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-03-26

Data dodania obiektu:

2020-03-26

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/136368

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji