Obiekt

Tytuł: Swoboda planistyczna gmin na przykładzie gminy Stęszew = Evaluation of spatial planning flexibility at local level on the example of the Stęszew commune

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 55

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano wyniki oceny swobody planistycznej pod względem możliwości zabudowy terenów w gminie Stęszew, należącej do Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Zakres pracy obejmował m.in. przegląd aktów prawnych i dokumentów planistycznych oraz punktową ocenę 10 kryteriów ograniczających możliwość zabudowy, wynikających z uwarunkowań prawnych, przyrodniczych, fizjograficznych, kulturowych i technicznych. Swoboda planistyczna w gminie została oceniona jako średnia. Obszary o ograniczonych możliwościach zabudowy i objęte zakazem zabudowy stanowią 53,17%, a tereny o braku ograniczeń planistycznych lub z małymi ograniczeniami zajmują nieco ponad 1/3 ogólnej powierzchni gminy.

Bibliografia:

Cymerman R., Fiefrorowicz-Kozłowska E., Podciborski T., 2002, Ład przestrzenny podstawą rozwoju obszarów wiejskich, Inżynieria Ekologiczna, 6, s. 92-95.
Cymerman R., Kurowska K., 2001, Uwarunkowania ochronne jako element swobody planistycznej w gospodarowaniu przestrzenią, Materiały Międzynarodowej Konferencji Rural management and cadastre, Warszawa - Pułtusk, s. 191-200.
Cymerman R., Kurowska K., 2002, Sozoswoboda planistyczna jako instrument ekorozwoju obszarów wiejskich, Inżynieria Ekologiczna, 6, s. 69-103.
Czarnecki A., 2010, Procesy urbanizacji na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] M. Stanny i M. Drygas (red.), Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. roblemy i perspektywy rozwoju, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 61-79.
Czarnik Z., 2010, Istota i zakres władztwa planistycznego gminy, Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka, 20, 3, s. 5-30.
Fagiewicz K., Poniży L., 2007, Waloryzacja środowiska przyrodniczego w opracowaniach ekofizjograficznych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 19, s.77-90.
Gibas P., Heffner K., 2018, Koncentracja zabudowy na obszarach wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 179, 2, s. 189-207.
Grochowska A., 2015, Konflikty przestrzenne w procesie planowania na przykładzie gmin powiatu trzebnickiego, Studia Miejskie, 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 179-187.
Grochowska A., 2016, Konflikty przestrzenne w planowaniu przestrzennym na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Metropolitarnego, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 38, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławski, Wrocław.
Harasimowicz A., 2015, Efekty aglomeracji - czynnik czy bariera rozwoju miast? Analiza wybranych aspektów w świetle literatury przedmiotu, Studia Miejskie, 20, Białystok, s. 23-34.
Kajdanek K., 2011, Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia, Nomos, Kraków.
Korycka-Skorupa J., Nowacki T., Opach T., Pasławski J., 2012, Internetowy atlas metod kartograficznych, Polski Przegląd Kartograficzny, 44, 2, s. 105-119.
Lisowski A., Grochowski M., 2008, Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje, [w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, t. 1, MRR, Warszawa, s. 221-235.
Mantey D., 2016, Potencjalne konflikty przestrzenne w strefie podmiejskiej z perspektywy potrzeb mieszkańców na przykładzie podwarszawskiej gminy Lesznowola, Studia Regionalne i Lokalne, 3, Warszawa, s. 117-140.
Ochoa J., Tan Y., Qian Q., Shen L., Lopez Moreno E., 2018, Learning from best practices in sustainable urbanization, Habitat International, 78, s. 83-95. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2018.05.013
Pawłat-Zawrzykraj A., 2008, Ocena wybranych opracowań ekofizjograficznych, Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 17, 3, s. 69-77.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+, 2017, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego, Poznań.
Projekt planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. Poznański Obszar Metropolitalny, 2017, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego, Poznań.
Staszewska S., Wdowicka M., 2006, Rozwój budownictwa jednorodzinnego w strefie podmiejskiej Poznania jako przejaw suburbanizacji, [w:] J. Słodczyk, R. Klimek (red.), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Stolarska W., Konarzewska K., Strembicka D., Choromańska M., 2013, Metodologia wyznaczania obszarów przewidzianych do urbanizacji, Pracownia Urbanistyczna (opracowanie na zlecenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej).
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew, 2014, http://bip.steszew.pl/upload/Studiumqp2014v.pdf (15.05.2018).
Szymańska D., 2007, Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Szymańska D., Biegańska J., 2011, Fenomen urbanizacji na świecie i procesy z nim związane, Studia Miejskie, 4, s. 13-38.
World urbanization prospects - the 2015 revision, 2015, UNDESA, New York.
Zbierska A., Zydroń A., Szczepański P., 2014, Proces suburbanizacji a warunki życia mieszkańców podpoznańskich i podwrocławskich gmin, Gospodarka regionalna i międzynarodowa. Studia i Prace WNEiZ US, 37, 3, s. 303-314.
Zbierska A., Zydroń A., Szczepański P., 2015, Analiza porównawcza wskaźników ładu przestrzennego na poziomie gmin, Studia i Prace WNEiZ US, 40, 2, s. 189-200. https://doi.org/10.18276/sip.2015.40/2-15

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

55

Strona pocz.:

41

Strona końc.:

52

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł ; Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,3 MB ; application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:135354 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.55.3

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji