RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Grodzisko Piotrówka w Radomiu w świetle badań archeologicznych 2010-2013. Część I: stratygrafia i chronologia

Contributor:

Trzeciecki, Maciej. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill.

References:

Ansorge J. 2016. Hansestadt Stralsund, Fpl. 404. Bodendenkmalpflege in Mecklemburg-Vorpommern 62, 450-459
Arnold St. 1968. Z dziejów średniowiecza. Wybór pism. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Auch M. 2017. The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Pottery finds / Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Ceramika naczyniowa. U źródeł Europy środkowowschodniej 2(3), Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa e.V, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa
Auch M. 2019. Ceramika z Wysokiej Górki. W: A. Buko (red.) Średniowieczny zespół rezydencjonalny na Górze Katedralnej w Chełmie, 295-324. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Auch M., Bugaj U., Trzeciecki M. 2012. Archeologia w Radomiu - archeologia dla Radomia. Próba podsumowania pierwszych lat projektu „Park Kulturowy Stary Radom”. W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), Archeologia w obliczu wyzwań współczesności. Radom. Korzenie miasta i regionu 4, 9-40. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Auch M. Skorupska P. Trzeciecki M. 2019. Osada na stanowisku 4. Przestrzeń osadnicza wczesnośre-dniowiecznego Radomia 2. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Auch M., Trzeciecki M. 2007. Średniowieczne importy ceramiczne z badań na dziedzińcu głównym pałacu pod Blachą w Warszawie. Kronika Zamkowa 53-54, 127-154
Auch M., Trzeciecki M. 2011. Relikty umocnień obronnych odkrytych w 2010 roku na stanowisku 1 w Radomiu. W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki M. (red.) Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych. Radom. Korzenie miasta i regionu 2, 35-70. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Banach B. 2015a. Zabytki wydzielone z warstw wczesnośredniowiecznych grodu i podgrodzia (stan. 1 i 1a). W: S. Kurnatowski (red.) Międzyrzecz. Gród i zamek w wiekach IX-XIV. Wyniki prac wykopaliskowych z lat 1954-1961. Origines Polonorum 8, 287-307. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Banach B. 2015b. Zabytki wydzielone z warstw późnośredniowiecznych. W: S. Kurnatowski (red.) Międzyrzecz. Gród i zamek w wiekach IX-XIV. Wyniki prac wykopaliskowych z lat 1954-1961. Origines Polonorum 8, 321-352. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Barford P., Marczak E. 1992. Peasant households, potters and phasing: Early Medieval ceramics from Podebłocie, Poland. Archaeologia Polona 30, 127-149
Baturo K. 2017. Szklane naczynia zasobowe z badań prowadzonych na terenie placu Zamkowego. W: Z. Polak, K. Meyza (red.) Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977-1983. Część 2, 201-236. Muzeum Warszawy, Warszawa
Becker D. 1991. Ein Klappmesser aus der slawischen Siedlung Scarzyn, Gemarkung Parchim. Ausgrabungen und Funde 36, 126-129
Bednarczyk J. 1979. Ceramika naczyniowa. W: A. Cofta-Broniewska (red.), Zaplecze gospodarcze konwentu franciszkanów w Inowrocławiu od połowy XIII do połowy XV wieku, 56-117. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
Bednarek R., Prusinkiewicz Z. 1990. Geografia gleb. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Białobocki K. 1993. Zespół medalików z wykopalisk archeologicznych w Lubiniu pod Kościanem. Slavia Antiqua 33, 161-185
Biermann F. 2006. Sypniewo: ein frühmittelalterlicher Burg-siedlungkomplex in Nordmasowien 1. Archeologia Mazowsza i Podlasia 4. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Biermann F., Herrmann Ch., Koperkiewicz A. 2016. Alt Wartenburg / Barczewko. Interdisziplinäre Erforschung einer spätmittelalterlichen Stadtwüstung im Ermland (Nordostpolen). Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 44, 115-148
Biermann F., Pust A., Ansorge J. 2007. Ein Owrutscher Wiertel von Lietzen im Land Lebus und weitere Funde wolhynischen Schiefer sim Nördlichen Ostdeutschland. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 35, 1-15
Bis M. 2014. Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne naczynia białe z Solca nad Wisłą. Vetera et Nova 1. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Bis W. 2015. Zabytki metalowe. W: M. Bis, W. Bis (red.) Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007. Vetera et Nova 4, 255-312. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Bogucki M. 2013. Przynależność terytorialno-ekonomiczna średniowiecznego Radomia w świetle źródeł numizmatycznych. W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.) Ziemia niczyja – ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą. Radom: korzenie miasta i regionu 4, 37-46. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Bogucki M., Ilisch P., Malarczyk D., Chabrzyk P., Kędzierski A., Kulesza M., Nowakiewicz T., Wawrzczak R. 2016. Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen 2011-2013. Addenda et Corrigenda. Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar 5, 189-340. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Bogucki M., Trzeciecki M. 2019. „Denarius Sandomiri” z radomskiego grodu. W: T. Nowakiewicz, M. Trzeciecki, D. Błaszczyk (red.) Animos labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 279-292. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Borkowski T. 1999. Rozrywka – zabawki i drobna plastyka figuralna. W: C. Buśko, J. Piekalski (red.) Ze studiów nad życiem codziennym w średniowiecznym mieście. Parcele przy ulicy Więziennej 10-11 we Wrocławiu. Wratislavia Antiqua 1, 187-202. Wydawnictwo „Gajt”, Wrocław
Borkowski W., Grajpel T., Widawski M. 2015. Plomby ołowiane z badań na Reducie Ordona w latach 2010-2011. W: W. Borkowski, N. Kasparek (red.) Badania archeologiczne na Reducie Ordona. Tom II. Warszawskie Materiały Archeologiczne 12-13, 237-246. Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa
Bugaj U., Novak M., Trzeciecki M. 2013. Skeletal evidence of a post-mortem examination from the 18th/19th century Radom, central Poland, International Journal of Palaeopathology 3(4), 310-314
Bujakowski, W., Figiel, M. 2004. Stan badań archeologicznych na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 39(1), 7-15
Buko A. 1979. Problemy analizy opisowej wyrobów garncarskich zachowanych fragmentarycznie. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 27(2), 187-199
Buko A. 1981. Wczesnośredniowieczna ceramika sandomierska. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
Buko A. 1990. Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do badań. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
Buko A. 2002. Procesy stratyfikacyjne ceramiki z wykopalisk: Problem fragmentaryzacji zbiorów. Študijne Zvesti Archeologického Ústavu SAV 35, 247-258
Buko A. 2011. Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia – hipotezy – interpretacje. Wydawnictwo TRIO, Warszawa
Bukowska-Gedigowa, Gediga 1986. Wczesnośredniowieczny gród na Ostrówku w Opolu. Polskie Badania Archeologiczne 25. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
Bykowski K., Limisiewicz A. 2015. Przedmioty metalowe z wykopu IIIF na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. W: A. Limisiewicz, A. Pankiewicz (red.) Kształtowanie się grodu na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Badania przy ul. Św. Idziego. In Pago Silensi. Wrocławskie Studia Wczesnośredniowieczne 1, 143-186. Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Cherevichnik D. 2017. To the issue of the purpose of the folding Khazar sickle. W: D. Toichkin (red.) History of Antique Arms. Researches 2016. Volume I, 35-50. Institut Istorii Ukraini NAN, Kyiv
Chudziakowa J. 1994. Toruń. W: J. Chudziakowa (red.) Wczesnośredniowieczne grodziska Ziemi Chełmińskiej. Katalog źródeł, 170-174. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Chudzińska B. 1998. Dewocjonalia z nowożytnego cmentarzyska we wsi Maniowy na Podhalu. „Cracovia”, Kraków
Chudzińska B. 2008. Nowożytne dewocjonalia z badań archeologicznych z terenu Polski południowo-wschodniej i wschodniej Słowacji. Różnice i podobieństwa. Materiali i doslidžennia z archeologii Prikarpattia i Volini 12, 346-359
Ciepliński A., Woźniak R. 1994. Encyklopedia współczesnej broni palnej (od połowy XIX wieku). „Lampart”, Warszawa
Cieślak-Kopyt M. 2010. Koncepcja zagospodarowania doliny rzeki Mlecznej. Skansen archeologiczny „Piotrówka”. W: A. Buko, D. Główka (red.), Radom: korzenie miasta i regionu. Tom 1: badania 2009, 177-202. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Cieślak-Kopyt M., Micke I., Skubicha E., Twardowski W. 1994. Radomskie – alfabet wykopalisk. Przewodnik archeologiczny. Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Radom
Cnotliwy E. 1973. Rzemiosło rogownicze na Pomorzu wczesnośredniowiecznym. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
Cnotliwy E. 1994. Wczesnośredniowieczne grzebienie z Kruszwicy. Slavia Antiqua 34, 87-140
Cnotliwy E. 1999. Wczesnośredniowieczne przedmioty z poroża i kości z Kruszwicy na Kujawach. Studia Archeologiczne 31, 153-241
Cowgill J., de Neerdgaard M., Griffiths N. 1987. Medieval Finds from Excavations in London 1: Knives and Scabbards. Boydell Press, London
Cymbalak T. 2006. Wybrane znaleziska podkówek do butów z terenu Czech na tle analogii środkowo-europejskich. Archaeologica Pragensia 18, 264-282
Czerska B. 1972. Żelazne klucze, kłódki i części zamków z grodu wczesnośredniowiecznego na Ostrówku w Opolu. Wiadomości Archeologiczne 37(1), 55-71
Czerwiński A. 1997. Dawna broń myśliwska. Oficyna Wydawnicza Alma-Press, Warszawa
Čhaidze V. N. 2019. Kresty Alanii (X-XIII vv.). W: D. V. Beleckij, A. J. Vinogradov (red.) Istoria i isskustvo christianskoj Alanii, 282-298. Nacionalnyj Issledovatel’skij Universitet, Moskva
Ćwiertak E. 1985. Kolegium o.o. Pijarów w Radomiu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 21(3-4), 43-64
Dąbrowska M., Gajewska M., Kruppé J. 1993. Późnośredniowieczne i nowożytne naczynia gliniane oraz kafle. Komentarz do analizy. W: S. Tabaczyński (red.) Sandomierz: badania 1969-1973. Tom 1, 240-261. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Dekówna M. 2007. Wczesnośredniowieczne ozdoby szklane ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego na tle ogólnej problematyki rozwoju szklarstwa. W: W. Brzeziński (red.) Skarby wieków średnich. Katalog wystawy, 52-87. Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa
Dulinicz M. 2001. Zalążki miast na wczesnośredniowiecznym Mazowszu (X-XII w.). Rocznik Mazowiecki 13, 11-23
Dulinicz M., Moszczyński W. A. 1998. Wczesnośredniowieczne osady w Miszewku Strzałkowskim i Wykowie. W: M. Dulinicz (red.) Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w dorzeczu Słupianki pod Płockiem, 109-144. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Dymaczewska U. 1967. Ceramika wczesnośredniowieczna z Santoka pow. Gorzów Wielkopolski. Slavia Antiqua 16, 145-241
Dzieduszycki W. 1982. Wczesnomiejska ceramika kruszwicka w okresie od 2 połowy X w. do połowy XIV w. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
Egan G., Pritchard F. 1991. Medieval Finds from Excavations in London 3: Dress Accessories. Boydell Press, London
Erdmann W., Kühn H. J., Lüdtke H., Ring E., Wessel W. 2001. Rahmenterminologie zur Mittelalterlichen Keramik in Norddeutschland. W: H. Lüdtke, K. Schietzel (red.) Handbuch zur mittelalterlichen Keramik in Nordeuropa. Bd. 2: Kataloge, 947-1014. Wachholtz Verlag, Neumünster
Fabiański M., Podlecki J. 2000. Miniatury z Kodeksu Baltazara Behema w fotografii Janusza Podleckiego. „Karpaty”, Kraków
Fedyk R., Kotowicz P. 2006. Zamczysko. Średniowieczne grodzisko w Sanoku-Białej Górze. Część I. Zabytki metalowe i kamienne. Muzeum Historyczne w Sanoku, Sanok
Filipowiak W. Szydłowski M. 2019. Stone Artefacts. W: M. Rębkowski (red.) Wolin – the Old Town. Vol. II: Studies on Finds, 221-244. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Szczecin
Fuglewicz B. 2013. Początki Radomia. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy nad Mleczną. Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia, Radom
Gacki J. 1855. Stary Radom i jego kościoły. Pamiętnik Religijno-Moralny 29, 241-262
Gajewska M., Kruppé J. 1976. Propozycja metody dokumentacji opisowej późnośredniowiecznych i nowożytnych materiałów ceramicznych. Biuletyn Informacyjny PKZ 32, 63-73
Gąssowski J. 1950. Wczesnohistoryczne cmentarzysko szkieletowe w Radomiu. Wiadomości Archeologiczne 17(4), 305-326
Gąssowski J. 1952. Cmentarzysko w Końskich na tle zagadnienia południowej granicy Mazowsza we wczesnym średniowieczu. Materiały Wczesnośredniowieczne 2, 71-175
Gediga B. 1973. Konstrukcje obronne Opola. Archeologia Polski 18, 491-537
Ginalski J., Kotowicz P. 2004. Elementy uzbrojenia i oporządzenia jeździeckiego z grodziska wczesnośredniowiecznego „Horodyszcze” w Trepczy, pow. Sanok., stan. 2. Materiały i Studia Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 25, 187-257
Glinianowicz M. 2005. Stan badań nad uzbrojeniem późnośredniowiecznym w Małopolsce. Acta Militaria Mediaevalia 1, 143-164
Głosek M. 1985. Broń sieczna. W: A. Nadolski (red.) Plemięta. Średniowieczny gródek w Ziemi Chełmińskiej, 99-106. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań
Głosek M. 1996. Późnośredniowieczna broń obuchowa w zbiorach polskich. Łódź
Głosek M. 1998. Broń drzewcowa i obuchowa. W: A. Nowakowski (red.) Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450-1500, 40-51. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Gołembnik A. 1995. Stratigraphic reconstruction of the urban deposits at the sites Finnegarden 3A, Dreggsalmemening 14-16 and Skostredet 10 in Bergen. W: W. Hensel, S. Tabaczyński, P. Urbańczyk (red.), Theory and practice of archaeological research. Vol. 2: Acquisition of field data at multi-strata sites, 303-329. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Gołembnik A. 1999. Praktyka wykopaliskowa badań ratowniczych na stanowiskach wielowarstwowych w obrębie zabytkowych miast. W: Z. Kobyliński (red.) Metodyka badań archeologicznych. Tom I: Metodyka ratowniczych badań archeologicznych, 153-240. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Warszawa
Gołembnik A. 2011. Rozwój osadnictwa otwartego i pierwsza lokacja miasta. W: A. Gołembnik (red.) Płock wczesnośredniowieczny. Origines Polonorum 4, 217-278. Wydawnictwo DiG, Warszawa, 217- 278
Gołembnik A. 2001. Organizacja badań i podstawowe założenia metodyczne. W: A. Gołembnik (red.) Badania archeologiczne terenu przyszłego Centrum Dominikańskiego w Gdańsku. Sezon 2000. Światowit Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages, vol. VI, 37-90. Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Gomoliszek A. 2016. Noże z wykopalisk przy ulicy Chmielnej 73-74 w Gdańsku. W: R. Krzywdziński (red.) Dantiscum. Tom I, 377-454. „Dantiscum” Pracownia Badań Archeologicznych, Gdańsk
Gossler N. 2013. Die mittelalterlichen Steigbügel aus dem Berliner Bestand der Prussia-Sammlung (ehemals Königsberg/Ostpreussen) – Studien zu Typologie, Chronologie und Kulturgeschichte. Acta Praehistorica et Archaeologica 45, 109-215
Górecki J. 2002. Gród na Ostrowie Lednickim na tle wybranych ośrodków grodowych pierwszej monarchii piastowskiej. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Poznań
Grabarczyk T., Ławrynowicz O. 2009. Kapaliny w późnośredniowiecznej Polsce. W: E. N. Nosov, S. B. Beleckij (red.) Kraeugolnyj Kamen’. Archeologia, istoria, iskusstvo, kul’tura Rosii i soprebel’nych stran. Tom 1, 230-242. Lomonosov, Sankt-Petersburg
Gradowski M. 1980. Dawne złotnictwo. Warszawa
Grew F. de Needgaard M. 1988. Medieval Finds from Excavations in London 2: Shoes and Pattens. Boydell Press, London
Gręzak A., Lasota-Moskalewska A., Piątkowska M., Niemczak K. 2018. Uwagi na temat diety mięsnej radomskiego zespołu osadniczego. W: J. Tomczyk (red.) Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku, 143-167. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Grupa M. 2000. Sprzęt i wyposażenie gospodarstwa domowego. W: Z. Kurnatowska (red.) Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim. Tom I. Mosty traktu gnieźnieńskiego, 139-162. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Lednica-Toruń
Grygiel R., Stasiak W., Trojan M. 2014. Gród łęczycki w świetle badań archeologicznych. W: R. Grygiel, T. Jurek (red.) Początki Łęczycy. Tom II: archeologia o początkach Łęczycy, 11-606. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Łódź
Grześkowiak J. 1963. Wczesnośredniowieczny Włocławek w świetle badań archeologicznych z lat 1957-1961. Ziemia Kujawska 1, 7-26
Hadamik Cz. 2005. Ekspansja ceramiki białej na przykładzie Chęcin. W: A. Buko, L. Kajzer (red.) Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej. Wstęp do problematyki badawczej, 41-72. „Mediateka”, Kielce
Heindel I. 1990. Riemen- und Gürtelteilen im westslawischen Siedlungsgebiet. Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin
Henning J. 1992. Gefangenenfesseln im slawischen Siedlungsraum und der europäische Sklawenhandel im 6. bis 12. Jahrhundert. Germania 70(2), 403-426
Hensel W. 1987. Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna. Zarys kultury materialnej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
Hilczerówna Z. 1956. Ostrogi polskie z X-XIII wieku. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań
Hilczerówna Z. 1970. Pisanki. W: G. Labuda, Z. Stieber (red.) Słownik Starożytności Słowiańskich. En-cyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII. Tom czwarty: P-R, część pierwsza: P, 115-116. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
Hoczyk-Siwkowa S. 1978. Chronologia ceramiki wczesnośredniowiecznej (VI – IX w.) z Lublina. Slavia Antiqua 25, 189-223
Hoczyk-Siwkowa S. 2000. Małopolska północno-wschodnia około roku 1000. W: M. Młynarska-Kaletynowa, E. Małachowicz (red.) Śląsk około roku 1000: materiały sesji naukowej we Wrocławiu w dniach 14-15 maja 1999 roku, 227-245. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław
Hoczyk-Siwkowa S. 2004. Kotlina Chodelska we wcześniejszym średniowieczu. Studium archeologiczno – osadnicze. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Hunicz A. 1984. Studia z archeologii średniowiecznego Lublina. Wydawnictwa PKZ, Warszawa
Jaworski K. 1990. Wyroby z kości i poroża w kulturze wczesnośredniowiecznego Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu. „Volumen”, Wrocław
Jaworski K. 1999. Ślady obróbki surowca kościanego i rogowego. W: C. Buśko, J. Piekalski (red.) Ze studiów nad życiem codziennym w średniowiecznym mieście. Parcele przy ulicy Więziennej 10-11 we Wrocławiu. Wratislavia Antiqua 1, 70-92. Wydawnictwo „Gajt”, Wrocław
Jaworski K. 2015. Wczesnośredniowieczne wyroby z kości i poroża w centralnej części wrocławskiego Ostrowa Tumskiego w świetle badań wykopu IIIF i sąsiednich. W: A. Limisiewicz, A. Pankiewicz (red.) Kształtowanie się grodu na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Badania przy ul. Św. Idziego. In Pago Silensi. Wrocławskie Studia Wczesnośredniowieczne 1, 229-260. Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Jędrzejczyk M. L. 1978. Medaliki Matki Boskiej Częstochowskiej (ze zbiorów ks. S. Librowskiego). Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 36, 268-348
Jończyk L. 2013. Zapinki podkowiaste w kontekście europejskich analogii. W: J. Kalaga (red.) Sutiejsk. Gród pogranicza polsko-ruskiego z X-XIII wieku. Studium interdyscyplinarne, 41-51. Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Kajzer L. 1986. Opracowanie zbioru ceramiki naczyniowej z wieży Karnkowskiego z zamku w Raciążku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 34(2), 199-222
Kalaga J., Wajda S. 2011. Radom – badania archeologiczne przeprowadzone w 2010 roku na stanowiskach 1 „majdan” i 2 „osada”. W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych. Radom. Korzenie miasta i regionu 2, 71-88. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Kalinowski W. 1953. Studium historyczno-urbanistyczne do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia. Radom, maszynopis w Archiwum Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Kalinowski W. 1957. Rozbudowa Radomia w latach 1815-1830. Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury 5, 141-180
Kalinowski W. 1969. Najstarsze plany Radomia (do roku 1818). Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 6(3), 35-57
Kalinowski W. 1971. Dokumentacja zabytkoznawcza do planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego starego Miasta w Radomiu. Radom, maszynopis w Archiwum Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Kalinowski W. 1979. Rozwój przestrzenny. Lokacja nowego Radomia na tle rozwoju osadnictwa regionu. W: W. Kalinowski (red.) Urbanistyka i architektura Radomia, 45-51. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin
Kalinowski W., Kierzkowska-Kalinowska E. 1972. Dokumentacja urbanistyczno-archeologiczna Starego Miasta w Radomiu. Radom, maszynopis w Archiwum Muzeum im. Jacka Malczewskiego
Kalinowski W. (red.). 1979. Urbanistyka i architektura Radomia, Lublin
Kapusta E. 1997. Ceramika naczyniowa z zamku w Brześciu Kujawskim na tle specyfiki późnośredniowiecznej i nowożytnej ceramiki kujawskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 21, 131-166
Kara M. 2006a. Nowe w archeologii Wielkopolski wczesnośredniowiecznej – 15 lat później. W: W. Chudziak, S. Moździoch (red.), Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat później, 207-244. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Toruń-Warszawa
Kara M. 2006b. W kwestii pochodzenia wczesnośredniowiecznych osełek z fyllitu na ziemiach Polski północno-zachodniej – głos w dyskusji. W: M. Dworaczyk, A. B. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski (red.) Świat Słowian wczesnego średniowiecza. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Władysławowi Łosińskiemu, 395-404. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Szczecin
Kara M. 2009. Najstarsze państwo Piastów – rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań
Kaźmierczyk J. 1970. Wrocław lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu. Część 2. Wrocław
Kiersnowska T.1972. Trzynastowieczna siedziba książęca w Błoniu. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 20(3): 447-462
Kierzkowska-Kalinowska E. 1959. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w roku 1959 na grodzisku „Piotrówka” w Radomiu. Radom, maszynopis w archiwum Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Kierzkowska-Kalinowska E. 1960. Sprawozdanie z prac Radomskiej Ekspedycji Wykopaliskowej w roku 1960. Radom, maszynopis w archiwum Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Kierzkowska-Kalinowska E. 1961. Sprawozdanie z prac naukowo – badawczych przeprowadzonych przez Archeologiczną Ekspedycję Wykopaliskową na grodzisku „Piotrówka” w roku 1961. Radom, maszynopis w archiwum Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Kierzkowska-Kalinowska E. 1962. Sprawozdanie z badań terenowych Radomskiej Ekspedycji Wykopaliskowej przeprowadzonych w roku 1962. Radom, maszynopis w archiwum Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Kierzkowska-Kalinowska E. 1966. Sprawozdanie z prac terenowych prowadzonych w Radomiu w latach 1959-1964. Sprawozdania Archeologiczne 18, 207-217
Kierzkowska-Kalinowska E. 1967. Z badań nad Radomiem wczesnośredniowiecznym. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 15(1), 119-129.
Kierzkowska-Kalinowska E. 1969. Badania archeologiczne w Radomiu w 1969 roku. Radom, maszynopis w archiwum Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Kierzkowska-Kalinowska E. 1970. Dziesięć lat badań ekspedycji wykopaliskowej Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Radomiu. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 7(1-2), 37-68
Kierzkowska-Kalinowska E. 1971. Badania archeologiczne w Radomiu w 1971 roku. Radom, maszynopis w archiwum Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Kierzkowska-Kalinowska E. 1973a. Sprawozdanie z badań archeologicznych prowadzonych w Radomiu na stanowisku 2 (rów gazowy). Radom, maszynopis w Archiwum Muzeum im. Jacka Malczewskiego
Kierzkowska-Kalinowska E. 1973b. Opis warstw kulturowych w poszczególnych wykopach archeologicznych na Starym Mieście w Radomiu. Maszynopis w archiwum Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Kirpičnikov A. N. 1966. Drevnerusskoe oruže. Kopja, sulicy, boevye topory, kisteni IX-XIII vv. Archeologia SSSR. Svod archeologičeskich istočnikov. E1-36. Moskva-Leningrad
Kirpičnikov A. N. Snaraženie vsadnika i verchovoko konia na Rusi IX-XI vv. Archeologia SSSR. Svod archeologičeskich istočnikov. E1-36. „Nauka”, Moskva-Leningrad
Kłaczyński K. 1848. Wiadomość historyczna o mieście Radomiu. Radomianin 1, 1-11
Kočka-Krenz H. 1993. Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Kola A. 1985a. Narzędzia do obróbki drewna z grodziska w Plemiętach. W: A. Nadolski (red.) Plemięta. Średniowieczny gródek w ziemi chełmińskiej, 149-157. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań
Kola A. 1985b. Żelazny osprzęt średniowiecznej wieży mieszkalnej w Plemiętach i jej wyposażenia. W: A. Nadolski (red.) Plemięta. Średniowieczny gródek w ziemi chełmińskiej, 63-83. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań
Kola A., Wilke G. 1975. Produkcja grotów bełtów do kuszy w średniowieczu w świetle współczesnych prób eksperymentalnych. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia 5(68), 161-187
Kolčin B. A. 1959. Železnoobratyvaušče remeslo Novgoroda Velikogo. Trudy Novogogorodskoj Archeologičeskoj Ekspedicii 2. Materialy i Issledovania po Archeologii SSSR 65. „Nauka”, Moskva
Kołodziejski S. 1985. Les éperons á molette du territoire de la Petite Pologne au Moyen Âge. W: A. Kokowski (red.) Mémoires Archéologiques, 161-179. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Konczewska M., Konczewski P. 2004. Zabytki metalowe z fosy miejskiej we Wrocławiu. W: J. Piekalski, K. Wachowski (red.) Wocław na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Materialne przejawy życia codziennego. Wratislavia Antiqua 6, 89-205. Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Konczewska M., Wachowski K. 2010. Noże i pochwy. W: J. Piekalski, K. Wachowski (red.) Ulice średniowiecznego Wrocławia. Wratislavia Antiqua 11, 278-290. Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Kondracki J. 1998. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Kotowicz P. 2002. Żelazne grzywny grotopodobne z grodziska wczesnośredniowiecznego „Horodna” w Trepczy, pow. Sanok. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 23, 221- 226
Kotowicz P. 2012. Na tropie spektakularnej omyłki. Nowe spojrzenie na toporek z „napisem” z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 29, 111-122
Kotowicz P. 2013a. Analiza kolekcji toporów średniowiecznych. W: P. Sankiewicz, A. M. Wyrwa (red.) Topory średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza, 44-103. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednica
Kotowicz P. 2013b. Broń i oporządzenie jeździeckie. W: J. Kalaga (red.) Sutiejsk. Gród pogranicza polsko-ruskiego z X-XIII wieku. Studium interdyscyplinarne, 62-75. Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Kordala T. 2006. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na północnym Mazowszu. Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Koval’ Ju. 2010. Keramika Vostoka na Rusi. Konec IX-XVII vek. „Nauka”, Moskva
Kowalska A. B. 2011. Życie codzienne mieszkańców wczesnośredniowiecznego Szczecina w świetle źródeł archeologicznych. W: A.B. Kowalska, M. Dworaczyk (red.) Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum. Origines Polonorum 5, 217-344. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa
Krajewski W. 2014. Analiza pocisków ręcznej broni palnej z terenu Reduty Ordona. W: W. Borkowski (red.) Badania archeologiczne na Reducie Ordona. Tom I. Warszawskie Materiały Archeologiczne 11, 145-170. Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa
Krajewski W. 2017. Kule ręcznej broni palnej z badań na terenie Arsenału Warszawskiego. W: W. Borkowski (red.) Badania archeologiczne dziedzińca Arsenału Królewskiego oraz zespołu Kamienicy Raczyńskich w Warszawie. Warszawskie Materiały Archeologiczne 14, 69-76. Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa
Kruppé J. 1961. Studia nad ceramiką XIV wieku ze Starego Miasta w Warszawie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
Kruppé J. 1967. Garncarstwo warszawskie w wiekach XIV i XV. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
Kruppé J. 1981. Garncarstwo późnośredniowieczne w Polsce. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
Kupisz D. 2009. Radom w czasach Jagiellonów (1386-1572). Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom
Kupisz D. 2016. Nekropolie Radomia w drugiej połowie XVIII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 64(1), 35-58
Kupryjanowicz M., Filoc M., Dmitruk J., Wanczewska E. 2013. Przyczynek do poznania historii roślinności z rejonu Radomia. Wyniki analizy pyłkowej torfów z doliny Pacynki. W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.) Ziemia niczyja – ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą. Radom. Korzenie miasta i regionu 4, 117-138. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Kurasiński T., Skóra K. 2016. Cmentarzysko w Radomiu, stanowisko 4. Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia 1. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Łódź
Kurnatowska Z. 1973. Główne momenty w rozwoju wczesnośredniowiecznego garncarstwa polskiego. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 21(3), 435-447
Kurnatowska Z. Tuszyński M. 1996. Wczesnośredniowieczne grodzisko w Grzybowie pod Wrześnią. Kronika Wielkopolski 79(4), 76-85
Kuznecov V. A. 1968. Enkolpiony severnogo Kavkaza. W: E. I. Krupnov (red.) Slavjane i Rus’. Sbornik k 60-letiu B. A. Rybakova, 80-86. „Nauka”, Moskva
Lasek P. 2019. Obronne siedziby rycerskie i możnowładcze w czasach Kazimierza Wielkiego. W: A. Bocheńska, P. Mrozowski (red.) Wielkie murowanie: zamki w Polsce za Kazimierza Wielkiego. Colloquia Castrensia 2, 67-86. Arx regia, Warszawa
Lechowicz, Z. 2012. Zamek w Radomiu. Archeologia i architektura. Badania i interpretacje. Miejska Biblioteka Publiczna, Radom
Leciejewicz L. 2007. Umocnienia i zabudowa wczesnośredniowiecznego Kołobrzegu. W: L. Leciejewicz, M. Rębkowski (red.) Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem. Origines Polonorum 2, 179- 186. Wydawnictwo TRIO, Warszawa
Legendziewicz A., Małachowicz M. 2002. Średniowieczne mechanizmy zamknięcia i blokady drzwi. W: C. Buśko (red.) Civitas & villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej, 317-323. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław
Lepówna B. 1968. Garncarstwo gdańskie w X-XIII wieku. Gdańsk Wczesnośredniowieczny 7. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk
Lewandowski M. 1986. Puginały średniowieczne z ziem polskich. Acta Archaeologica Lodziensia 31, 101-119
Lipiński T. 1847. Opis powiatu radomskiego przez ks. Franciszka Siarczyńskiego. Drukarnia Kom. Rząd. Sprawiedliwości, Warszawa
Lisowska E. 2013. Wydobycie i dystrybucja surowców kamiennych we wczesnym średniowieczu na Dolnym Śląsku. Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Liwoch R. 2003. Stan badań nad grodziskami wczesnośredniowiecznymi i z początków późnego średniowiecza na zachodniej Ukrainie (obwody: iwano-frankowski, lwowski i tarnopolski). Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 24, 213-297
Luboński J. 1907. Monografja historyczna miasta Radomia. Radom
Lüdtke H., Schietzel K. (red.). 2001. Handbuch zur mittelalterlichen Keramik in Nordeuropa. Wachholtz Verlag, Neumünster
Ławrynowicz O. 2009. Nowo odkryty kapalin z Włocławka na tle porównawczym. Acta Militaria Mediaevalia 5, 175-195
Łosiński W., Rogosz R. 1983. Zasady klasyfikacji i schemat taksonomiczny ceramiki. W: E. Cnotliwy, L. Leciejewicz, W. Łosiński (red.) Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe. Polskie Badania Archeologiczne 23, 202-226. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
Łowmiański H. 1963. Początki Polski. Tom 2. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
Łukomiak K. 2016. Zamykanie pomieszczeń w późnośredniowiecznych siedzibach mieszkalno-obronnych na podstawie źródeł archeologicznych. W: K. Marinow, K. Szadkowski, K. Węgrzyńska (red.) Varia Mediaevalia. Studia nad średniowieczem w 1050 rocznicę Chrztu Polski, 141-154. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Maciejewski M. 1991. Broń strzelecka wojsk polskich w latach 1717-1945. Wydawnictwo Glob, Szczecin
Mackiewicz M. 2014. Sztućce, janczarki, belgijczyki – o uzbrojeniu strzeleckim w powstaniu styczniowym. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 31, 135-148
Maćkowski T. 2016a. Artefakty balansologiczne z wykopalisk przy ul. Chmielnej 73-74 w Gdańsku. W: R. Krzywdziński (red.) Dantiscum. Tom I, 163-170. Dantiscum” Pracownia Badań Archeologicznych, Gdańsk
Maćkowski T. 2016b. Plomby towarowe z wykopalisk przy ul. Chmielnej 73-74 w Gdańsku. W: R. Krzywdziński (red.) Dantiscum. Tom I, 171-218. Dantiscum” Pracownia Badań Archeologicznych, Gdańsk
Maj U., Zoll-Adamikowa H. 1992. W kwestii chronologii wczesnośredniowiecznego grodziska w Stradowie. Sprawozdania Archeologiczne 44, 273-293
Malevskaâ-Malevič M. V. 2005. Keramika zapadnorusskih gorodov X-XIII vv. „Nestor-Istoria“, Sankt-Petersburg
Malinowski T. 1993. O wczesnośredniowiecznych dzwonkach z ziem polskich. Archeologia Polski 38(1), 95-122
Malinowski T. 1996. Najdawniejsze instrumenty muzyczne na Śląsku w świetle badań archeologicznych. Studia Zachodnie 2, 13-29
Marcinkowski M. 2003. Średniowieczny warsztat garncarski ze Starego Miasta w Elblągu. Pomorania Antiqua 19, 193-250
Marcinkowski M. 2004. Średniowieczne grzebienie odkryte na Starym Mieście w Elblągu. W: R. Czaja, G. Nawrolska, M. Rębkowski, J. Tandecki (red.) Archaeologia et Historia Urbana. Pamięci Tadeusza Nawrolskiego, 497-508. Muzeum w Elblągu, Elbląg
Marcinkowski M. 2009. Wytwórczość garncarska w Elblągu (na podstawie wybranego zbioru). Część 2 – okres nowożytny (XVI-XIX wiek). Pomorania Antiqua 22, 147-214
Marek L. 2008. Broń biała na Śląsku, XIV-XVI wiek. Wratislavia Antiqua 10. Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Marek L. 2018. Militaria. W: J. Piekalski, K. Wachowski (red.) Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu. Wratislavia Antiqua 23, 563-712. Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Markiewicz M. 1991. Późnośredniowieczne i nowożytne szkło okienne z zamku w Kole, województwo Konin. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia 19, 43-68
Markiewicz M. 2017. Późnośredniowieczne i nowożytne wyroby szklane ze stanowiska przy ulicy Tokarskiej w Gdańsku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia 35, 113-128
Matuszewski R., Wojciechowski I. 1983. Karabin Mauser wz. 1898. Typy Broni i Uzbrojenia 91. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa
Mączak A. 1955. Sukiennictwo wielkopolskie, XIV-XVII wiek. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
Medvedev A. F. 1966. Ručnoe metal’noe oruže (luk i strely, samostrel) VIII-XIV vv. Archeologia SSSR. Svod archeologičeskich istočnikov E1-36. „Nauka”, Moskva
Michalak A. 2004. Kord czy nóż bojowy? Uwagi o recepcji pewnej kategorii uzbrojenia plebejskiego na ziemiach polskich, na marginesie znaleziska z Żar. W: S. Groblica, A. Jaszewska, S. Górka (red.) Odra – przeszkoda czy pomost w ekspansji kulturowej? II Polsko-Niemieckie Spotkania Archeolo¬giczne / Oder – Hindernis oder Brücke für die Kulturexpansion? II Deutsch-Polnisches Archäologen Treffen. Dychów, 29 kwietnia - 1 maja 2004 r., 332-345. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Zielona Góra
Michalak A. 2005. Głowica buławy z Trzciela, pow. Międzyrzecz. Uwagi w kwestii występowania buław na ziemiach polskich w średniowieczu, na tle znalezisk europejskich. Archeologia Środkowego Nadodrza 4, 183-220
Michalak A. 2006. Jeszcze o buławach średniowiecznych z ziem polskich. Refleksje na marginesie odkrycia z Bogucina, pow. Olkusz. Acta Militaria Mediaevalia 2, 103-114
Misiewicz K. 2010. Zastosowanie metod nieinwazyjnych w badaniach grodziska Piotrówka w Radomiu. W: A. Buko, D. Główka (red.) Radom: korzenie miasta i regionu. Tom 1: badania 2009, 143- 156. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Miścicki M. 2017. Wyroby i produkcja przedmiotów metalowych w późnośredniowiecznym Pucku. W: M. Starski (red.) Puck. Kultura materialna małego miasta w późnym średniowieczu, 193-238. Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Miśkiewicz J. 1968. Kultura łużycka w międzyrzeczu Pilicy i środkowej Wisły. Materiały Starożytne 11, 129-205
Młodkowska-Przepiórkowska I. 2018. Zespół dewocjonaliów z wykopalisk na cmentarzu przy kościele pw. Św. Barbary na Starym Mieście w Częstochowie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 33, 207-245
Mogielnicka-Urban M. 2002. Ceramika kultury łużyckiej z Maciejowic, woj. mazowieckie w aspekcie technologicznym. Študijné Zvesti Archeologického Ústavu SAV 35, 155-173
Morgan A. 2013. Przestrzeń, nie-miejsce, miejsce. Badania archeologiczne a zarządzanie przestrzenią publiczną i dziedzictwem kulturowym. Radomskie Studia Humanistyczne 1, 273-288
Motylewska I. 2012. Grodzisko w Czerchowie w świetle badań archeologicznych. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 45, 289-352
Moździoch S. 2002. Castrum Munitissimum Bytom. Lokalny ośrodek władzy w państwie wczesnopiastowskim. Wydawnictwo DiG, Warszawa
Mroczek R. 2007. Późnośredniowieczne zabytki ruchome z badan na dziedzińcu głównym pałacu Pod Blachą. Kronika Zamkowa 53-54, 39-90
Musianowicz K. 1949. Kabłączki skroniowe - próba typologii i chronologii. Światowit 20, 115-232
Musianowicz K. 1969. Drohiczyn we wczesnym średniowieczu. Materiały Wczesnośredniowieczne 6, 7-235
Nadolski A. 1954. Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Łódź
Nadolski A., Grabarczykowa E. 1985. Militaria z grodziska w Plemiętach. Uzbrojenie ochronne. W: A. Nadolski (red.) Plemięta. Średniowieczny gródek w ziemi chełmińskiej, 86-98. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań
Natanson-Leski J. 1953. Zarys granic i podziałów Polski najstarszej. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław
Norska-Gulkowa M. 1985. Wyroby z rogu i kości z wczesnośredniowiecznego grodu-miasta na Ostrówku w Opolu. Opolski Rocznik Muzealny 8, 221-306
Olczak J. 2000. Średniowieczne szklane pierścionki-obrączki-kółka. Kilka uwag o technice formowania i funkcji. W: L. Kajzer (red.) Archeologia et Historia. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Romanie Barnycz-Gupieńcowej, 311-322. Uniwersytet Łódzki, Łódź
Olczak J. 2009. O sposobach użytkowania niektórych wczesnośredniowiecznych wyrobów ze szkła. Folia Praehistorica Posnaniensia 15, 249-263
Olszacki T., Lasek P. 2011. Wieża mieszkalna w Kole i jej problematyka badawcza. W: J. Maik, O. Ławrynowicz, P. A. Nowakowski (red.) Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70 rocznicę urodzin, 601-622. Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Oniszczuk-Rakowska A. 2002. Ceramika nowożytna z latryn przy ulicy Szklary 2-5 w Gdańsku. W: A. Gołembnik (red.) Dominikańskie Centrum św. Jacka w Gdańsku. Badania Archeologiczne 2. Światowit. Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages 9, 207-272. Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Oniszczuk A. 2013. Życie odbite w naczyniu. Konsumpcja luksusowa i codzienna w Gdańsku w XVII-XIX wieku na podstawie naczyń ceramicznych z terenu Centrum Dominikańskiego i kwartału ulic Długi Targ – Powroźnicza. Warszawa
Orton C., Tyers P., Vince A. 1993. Pottery in Archaeology. Cambridge University Press, Cambridge
Pankiewicz A. 2012. Relacje kulturowe południowego Śląska i północnych Moraw i Czech w IX-X wieku w świetle źródeł ceramicznych. Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Pankiewicz A. 2015. Ceramika naczyniowa z wykopu IIIF na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. W: A. Limisiewicz, A. Pankiewicz (red.), Kształtowanie się grodu na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Badania przy ul. św. Idziego. In pago Silensi. Wrocławskie Studia Wczesnośredniowieczne 1, 187-220. Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Pankiewicz A., Witkowski J. 2012. Dewocjonalia barokowe odkryte na cmentarzysku przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. W: A. Pankiewicz (red.) Nowożytny cmentarz przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu (lata 1621-1670). Wratislavia Antiqua 17, 49-68. Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Papanikola-Bakirtdze D. 2002. Everyday life in Byzantium. Byzantine Hours. Works and days in Byzantium. Hellenic Ministry of Culture, Athens
Paszkowska R. 2013. Zabytki z kości i poroża ze średniowiecznego Radomia. Perspektywy badawcze. Radomskie Studia Humanistyczne 1, 67-84
Pawlak. E., Pawlak. P. 2005. Badania archeologiczne na Zagórzu w Poznaniu w 1995 roku. W: H. Kočka-Krenz (red.) Poznań we wczesnym średniowieczu 5, 129-145. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
Penkala A. 2010. Dzieje cmentarza. W: R. Brykowski (red.), Cmentarz rzymskokatolicki w Radomiu przy dawnym Trakcie Starokrakowskim obecnie ul. B. Limanowskiego, 13-28. Społeczny Komitet Ochrony zabytków Cmentarza Rzymskokatolickiego, Radom
Piątkowski S. 2006. Dni życia, dni śmierci. Ludność żydowska w Radomiu w latach 1918-1950. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa
Piekalski J. 2004. Wczesne domy mieszczan w Europie środkowej: geneza, funkcja, forma. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Piekalski J. 2014. Prague, Wrocław and Krakow. Public and Private Space at the Time of the Medieval Transition. Wratislavia Antiqua 19. Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Polaček L. 1995. Altes Gliederungssystem der Mikulčicer Keramik. W: L. Polaček (red.), Slawische Keramik im Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. Terminologie und Beschriebung. Internationale Tagungen in Mikulčice 2, 131-157. Archaeologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno
Polak Z. 1988. Badania archeologiczne na wzgórzu zamkowym w Pułtusku prowadzone w latach 1976-1985 przez Pak PKZ, Oddział w Warszawie. W: Z. Skrok (red.) Badania archeologiczne Pracowni Konserwacji Zabytków. Studia i materiały, 133-146. Wydawnictwo PKZ, Warszawa
Polak Z. 1996. Zabytki metalowe. W: M. Rębkowski (red.) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu. Tom I. Badania przy ul. Ratuszowej 9-13, 231-242. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kołobrzeg
Polak Z. 1998. Zabytki metalowe. W: M. Rębkowski (red.) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu. Tom III, 209-222. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kołobrzeg
Polak Z. 2011. Płock średniowieczny – kontynuacja czy nowa jakość? W: A. Gołembnik (red.) Płock wczesnośredniowieczny. Origines Polonorum 4, 311-378. Trio, Warszawa
Polak Z., Rębkowski M., Wyszkowska B. 2010. Ceramika, wyroby skórzane oraz przedmioty wykonane z innych surowców. W: M. Rębkowski (red.) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu. Tom V, 109- 126. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kołobrzeg
Polak Z., Trzeciecki M. 2016. Archeologia o kulturowej i etnicznej tożsamości pierwszych mieszkańców Warszawy. W: K. Wagner, K. Zwierz, P. Piechocki (red.) Skąd się biorą warszawiacy? Migracje do Warszawy w XIV-XXI wieku, 19-28. Muzeum Warszawy, Warszawa
Poleski J. 2004. Wczesnośredniowieczne grody w dorzeczu Dunajca. Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Poleski J. 2013. Małopolska w VI-X wieku. Studium archeologiczne. Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Poliński D. 1996. Przemiany w wytwórczości garncarskiej na Ziemi Chełmińskiej u schyłku wczesnego i na początku późnego średniowiecza. Archaeologia Historica Polona 4. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Połczyński Ł. 2017. Ołowiane plomby towarowe z Gdańska, Długich Ogrodów, stanowisko 86. Gdańskie Studia Archeologiczne 6, 201-216
Potkański K. 1922. Puszcza Radomska – studium osadnicze. W: Pisma pośmiertne Karola Potkańskiego. Polska Akademia Umiejętności, Kraków
Racz Zs. 2012. Emberalakos kistárgyak az avar korból. W: T. Vida (red.) Thesaurus Avarorum. Régészeti tanulmányok Garam Éva tisztelétere, 409-436. ELTE Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézet, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
Rajewski Z. A. 1948. Sierpy składane z okresu wczesnodziejowego. Slavia Antiqua 1, 551-559
Rappoport P. A. 1967. Voennoe zodčestvo zapadnorusskich zemel’. Materialy i Issledovania po Archeologii SSSR 140. „Nauka”, Leningrad
Rębkowski M. 1995. Średniowieczna ceramika miasta lokacyjnego w Kołobrzegu. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kołobrzeg
Rębkowski M. 1997. Medieval glazed pottery imported into Pomerania. A survey of the present state of research. W: A. Buko, W. Pela (red.) Imported and Locally produced Pottery: Methods of Identification and Analysis, 97-110. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Rębkowski M. 2001. Pierwsze lokacje miast w księstwie zachodniopomorskim. Przemiany przestrzenne i kulturowe. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Rice P. M. 1987. Pottery Analysis. A sourcebook. University of Chicago Press, Chicago
Rogosz R. 1983. Obróbka i zastosowanie żelaza. W: E. Cnotliwy, L. Leciejewicz, W. Łosiński (red.) Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe. Polskie Badania Archeologiczne 23, 262- 267. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
Romanowicz P. 2016. Zabawa w średniowiecznym mieście. Studium archeologiczne z miast południowego Bałtyku. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Szczecin
Rutkowska-Płachcińska A. 1978. Gospodarka rolno-hodowlana. W: A. Rutkowska-Płachcińska (red.) Historia kultury materialnej Polski w zarysie. Tom 2: od XIII do XV wieku, 39-57. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
Ruttkay A. 1976. Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei. Teil II. Slovenská Archeológia 24(2), 245-395
Rzeźnik P. 1995. Ceramika naczyniowa z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu w X-XI wieku. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań
Rzeźnik P. 1998. Przemiany wytwórczości garncarskiej średniowiecznego Wrocławia w czasie wielkiej reformy miejskiej. W: K. Wachowski (red.) Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. „Rewolucja” XIII wieku, 121-153. Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Sawicki J. 2014. Średniowieczne świeckie odznaki w Polsce na tle europejskim. Wratislavia Antiqua 20. Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Sawicki J. 2015. Kultura materialna w świetle znalezisk z grobów na cmentarzu Salwatora we Wrocławiu. W: K. Wachowski (red.) Cmentarz Salwatora. Pierwsza nekropolia wrocławskich protestantów. Wratislavia Antiqua 21, 60-137. Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Sawicki J. 2018. Akcesoria stroju. W: J. Piekalski, K. Wachowski (red.) Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu. Wratislavia Antiqua 23, 905-974. Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Schiffer M. B. 1976. Behavioral Archaeology. Academic Press, New York
Siemianowska E. 2008. Wczesnośredniowieczne grzechotki i pisanki w strefie przebiegu szlaku lądowego z Rusi na Pomorze. W: P. Kucypera, S. Wadyl (red.) Kultura materialna średniowiecza w Polsce, 67-84. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Siemianowska E. 2010. Odciski, płytki, ołowianki, czyli Bołsunowskiego i innych rozterki nad sfinksem sfragistyki. W: P. Kucypera, S. Wadyl (red.) Życie codzienne przez pryzmat rzeczy, 63-88. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Sikora J. 2017. Grody wczesnośredniowieczne Polski centralnej w świetle archeologii. W: A. Andrzejowski, J. Sikora (red.) Grodziska wczesnośredniowieczne Polski centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016, 281-318. Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź
Skrzyński G. 2011. Makroskopowe szczątki roślinne z wybranych prób pobranych w sąsiedztwie wczesnośredniowiecznego grodziska „Piotrówka” w Radomiu. W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych. Radom. Korzenie miasta i regionu 2, 281-318. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Skrzyński G. 2013. Aspekty wczesnośredniowiecznej gospodarki Radomia w świetle znalezisk makroskopowych szczątków roślinnych. W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.) Ziemia niczyja – ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą. Radom. Korzenie miasta i regionu 4, 107-116. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Smirnova E. S. 2009. Rannie etapy ikonografii svjatych knjazej Borisa i Gleba. Vopros vizantijskich obrazcov i složenia russkoj tradicii. W: K. Cukerman (red.) Boriso-Glebskij Sbornik / Collectanea Borisoglebica 1, 57-116. Associaition des Amis du Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance, Paris
Sobieszczański F. M. 1852. Wycieczka archeologiczna w niektóre strony guberni radomskiej, odbyta w miesiącu wrześniu 1851 roku przez F. M. Sobieszczańskiego. W drukarni Stanisława Strąbskiego, Warszawa
Solecki R. 2018. Cmentarzyska wilanowskie w okresie od średniowiecza po nowożytność. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa
Sołowiński S. 2006. Kilka uwag na temat wczesnośredniowiecznych obwałowań Szczecina. W: M. Dworaczyk, A. B. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski (red.) Świat Słowian wczesnego średniowiecza. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Władysławowi Łosińskiemu, 83-90. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Szczecin
Sowina U. 2011. Zaopatrzenie Radomia w wodę w późnym średniowieczu i we wczesnej nowożytności. Problemy i możliwości badawcze – głos historyka. W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych. Radom. Korzenie miasta i regionu 2, 189-202. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Starski M. 2013. Nowożytne naczynia ceramiczne z badań północnej pierzei placu Teatralnego w Warszawie. W: W. Pela (red.) Badania archeologiczno-architektoniczne północnej pierzei placu Teatralnego w Warszawie w latach 1995-1997. Archeologia Dawnej Warszawy 3, 134-185. Muzeum Warszawy, Warszawa
Starski M. 2017. Późnośredniowieczne wyroby szklane z Pucka. W: M. Starski (red.) Puck. Kultura materialna małego miasta w późnym średniowieczu, 263-296. Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Steuer H. 1997. Waagen und Gewichte aus dem mittelalterlichen Schlezwig. Funde des 11. bis 13. Jahrhunderts aus Europa als Quellen zur Handels- und Währungsgeschichte. Rheinland-Verlag, Köln
Stoll H. J. 1980. Eine altmärkische Kernspaltflöte. Ausgrabungen und Funde 25(4), 219-221
Stattler E. 1962. Zagadnienie funkcji sierpów składanych. Slavia Antiqua 9, 329-334
Sulkowska-Tuszyńska K. 1997. Średniowieczne naczynia ceramiczne z klasztoru norbertanek w Strzelnie. Wydawnictwo Ar-Gos, Toruń
Szajt J. 2018. Kultura stołu. W: J. Piekalski, K. Wachowski (red.) Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu. Wratislavia Antiqua 23, 379-399. Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Szajt J., Wieczorek-Kańczura K. 2018a. Naczynia ceramiczne – forma i funkcja. W: J. Piekalski, K. Wachowski (red.) Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu. Wratislavia Antiqua 23, 338-378. Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Szajt J., Wieczorek-Kańczura K. 2018b. Noże, pochewki i okucia pochewek na noże. W: J. Piekalski, K. Wachowski (red.) Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu. Wratislavia Antiqua 23, 296-322. Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Sznuro H. 1966. Grodziska w Radomskiem. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 3(1), 1-24
Szwarczewski P. 2010. Badania geomorfologiczno-geologiczne na stanowisku 1 i 2 w Radomiu w roku 2010 – wstępne wyniki badań. maszynopis w Archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
Szwarczewski P. 2011. Badania geomorfologiczno-geologiczne na stanowisku nr 1 i 2 w Radomiu w roku 2011. Sprawozdanie z badań. Warszawa, maszynopis w archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
Szwarczewski P. 2012. Park Kulturowy „Stare Miasto w Radomiu”. Holoceńskie zmiany w dolinie rzeki Mlecznej. Warszawa, maszynopis w Archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
Szwarczewski P. 2013. Holoceńskie zmiany w dolinie rzeki Mlecznej. W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.) Ziemia niczyja – ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą. Radom. Korzenie miasta i regionu 4, 139-144. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Szwarczewski P., Bujak Ł., Korabiewski B., Kupryjanowicz M., Wierzbicki G. 2010. Badania paleośrodowiskowe w dolinie rzeki Mlecznej w sąsiedztwie wczesnośredniowiecznego grodziska Piotrówka w Radomiu (wyniki badań w sezonie 2009). W: A. Buko, D. Główka (red.), Radom: korzenie miasta i regionu. Tom 1: badania 2009, 157-176. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Ślusarski K. W. 2004. Wczesnośredniowieczne pisanki i grzechotki gliniane z ziem polskich. Próba typologii. W: Z. Kobyliński (red.) Hereditatem cognoscere. Studia i szkice dedykowane Profesor Marii Miśkiewicz, 79-110. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Świątkiewicz P. 2002. Uzbrojenie wczesnośredniowieczne z Pomorza Zachodniego. Acta Archaeologica Lodziensia 48. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź
Świętosławski W. 1990. Strzemiona średniowieczne z ziem Polski. Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, Łódź
Świętosławski W. 2006. Ślady koczowników Wielkiego Stepu z X, XI i XII wieku w dorzeczach Wisły i Odry. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Łódź
Świętosławski W. 2016. Jemiołowo – a countryside tower house in the Teutonic Order’s state in Prussia. Fasciculi Archaeologiae Historicae 29, 155-162
Ter’skij S. 2015. Sporadžennja veršnika ta konia na Volini v X-XIV stolittiach. W: V. Aleksandrovič (red.) Kul’tura i mistectvo zachidnoukrains’kich zemel’, 71-114. Narodnaia Akademia Nauk Ukraini, Lviv
Tomczyk J. (red.). 2018. Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Trawicka E. 2018. Zabytki metalowe. W: A. Pudło, W. Ossowski, E. Trawicka (red.) Jatki mięsne w Gdańsku od XIV od XX wieku, 335-388. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk
Trzeciecki M. 2011. Gród na Wzgórzu Tumskim. W: A. Gołembnik (red.) Płock wczesnośredniowieczny. Origines Polonorum 4, 101-148. Wydawnictwo DiG, Warszawa
Trzeciecki M. 2013. Projekt „Park Kulturowy Stary Radom” – badania Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w latach 2009-2012. W: M. Cieślak-Kopyt et al. (red.) Piotrówka. Pamięć rodowodu. Katalog wystawy, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, styczeń-grudzień 2013, 23-39. Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Radom
Trzeciecki M. 2015. Gród radomski na pograniczu Małopolski i Mazowsza – zarys problematyki badawczej. W: M. Żurek, M. Krasna-Korycińska (red.) Grody średniowiecznego Mazowsza. Księga poświęcona pamięci Marka Dulinicza. Archaeologica Hereditas 4, 181-201. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Trzeciecki M. 2016. Ceramika płocka między XI a XIX wiekiem. Studium archeologiczne. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Trzeciecki M. 2017a. Późnośredniowieczne piece produkcyjne z grodziska Piotrówka w Radomiu – możliwości interpretacji. Archaeologia Historica Polona 25, 59-77
Trzeciecki M. 2017b. Płock, Czersk i Radom – badania „millenijne” i prace weryfikacyjne. Przegląd Archeologiczny 65, 225-239
Trzeciecki M. 2017c. Nowożytne naczynia kuchenne z badań na placu Zamkowym w Warszawie. W: Z. Polak, K. Meyza (red.), Między miastem a dworem. Badania archeologiczne na placu Zamkowym w Warszawie w latach 1977-1983. Część 1, 253-352. Muzeum Warszawy, Warszawa
Trzeciecki M. 2018a. Osuszanie bagna. Archeologia, przyroda, pamięć i polityka na grodzisku Piotrówka w Radomiu. W: A. Marciniak, M. Pawleta, K. Kajda (red.) Dziedzictwo we współczesnym świecie. Kultura – natura – człowiek, 125-148. Universitas, Kraków
Trzeciecki M. 2018b. Stronghold on St. Peters’ Hill in Radom (Poland). Archaeology, Biography of Place, and Practices of Memory. Analecta Archaeologica Ressoviensia 13, 309-332
Trzeciecki M. 2018c. Radomski zespół osadniczy między X a XIX wiekiem – stan badań. W: J. Tomczyk (red.) Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku, 10-53. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Trzeciecki M. 2019a. Grodzisko jako krajobraz kulturowy. Góra św. Piotra w Radomiu - studium przypadku. W: K. Chrzan, S. Moździoch, S. Rodak (red.) Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy Środkowo-Wschodniej, 279-307. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław
Trzeciecki M. 2019b. “Mediaeval” grayware in post-mediaeval north-east Europe. Backwardness or genius loci? W: K. Matĕjková, G. Blažková (red.) Post-medieval pottery between (its) borders, 153- 166. Archaeopress, Prague
Trzeciecki M., Kupisz D. 2014. Grodzisko Piotrówka. Archeologiczna enklawa w centrum Radomia. Renowacja i zabytki 46(1), 46-49
Trzeciecki M., Solarska K. 2011. Relikty pomostu drewnianego odkryte w trakcie badań prowadzonych w 2010 roku na stanowisku nr 2 w Radomiu. W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych. Radom. Korzenie miasta i regionu 2, 113-135. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Trzeciecki M., Solarska K. 2013a. Grodzisko Piotrówka w Radomiu – badania w sezonie 2012. W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), Ziemia niczyja – ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą. Radom. Korzenie miasta i regionu 4, 47-76. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Trzeciecki M., Solarska K. 2013b. Wyniki badań wykopaliskowych na grodzisku „Piotrówka” w Radomiu (stanowisko 1) przeprowadzonych w 2013 roku. Warszawa, maszynopis w Archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
Urbaniak W. 2000. Zbiór nowożytnej ceramiki naczyniowej z podwórza przy ul. Jezuickiej 5 w Lublinie. Archeologia Polski Środkowowschodniej 5, 215-229
Urbańczyk P. 1986. Formowanie się układów stratyfikacyjnych jako proces źródłotwórczy. W: W. Hensel, G. Donato, S. Tabaczyński (red.) Teoria i praktyka badań archeologicznych. Tom 1: Przesłanki Metodologiczne, 184-245. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
Urbańczyk P. 1987. Stratygrafia archeologiczna w świetle poglądów E. C. Harrisa. Przegląd Archeologiczny 34, 253-276
Urbańczyk P. 1995 Postdepositional processes. W: W. Hensel, S. Tabaczyński, P. Urbańczyk (red.) Theory and practice of archaeological research. Vol. 2: Acquisition of field data at multi-strata sites, 69-80. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Wachowski K. 1974. Wagi i odważniki na Śląsku wczesnośredniowiecznym na tle porównawczym. Przegląd Archeologiczny 22, 173-207
Wachowski K. 1982. Średniowieczna broń miotająca na Śląsku w świetle znalezisk z Ostrówka w Opolu. Archeologia Polski 22, 446-453
Wachowski K. 1984. Militaria z grodu na Ostrówku w Opolu. W: B. Gediga (red.) Studia nad kulturą wczesnopolskiego Opola. Militaria – wyroby bursztynowe, 11-112. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
Wachowski K. 1997. Śląsk w dobie przedpiastowskiej. Studium archeologiczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
Wachowski K. 1999. Okucia budowlane i urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą. W: C. Buśko, J. Piekalski (red.) Ze studiów nad życiem codziennym w średniowiecznym mieście. Parcele przy ulicy Więziennej 10-11 we Wrocławiu. Wratislavia Antiqua 1, 53-58. Wydawnictwo „Gajt”, Wrocław
Wachowski K. 2002. Przybory kupieckie ze Starego Miasta we Wrocławiu. W: J. Piekalski (red.) Rynek wrocławski w świetle badań archeologicznych. Wratislavia Antiqua 5, 277-286. Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Wachowski K. 2010. Sprzączki. W: J. Piekalski, K. Wachowski (red.) Ulice średniowiecznego Wrocławia. Wratislavia Antiqua 11, 242-244. Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Wachowski K. 2013. Emblemata mediaevalia profana. Przykład Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Wałowy A. 1979. Późnośredniowieczne garncarstwo krakowskie w świetle źródeł archeologicznych. Materiały Archeologiczne 19, 5-151
Waszczuk K., Żychliński D., Pachulski P. Prawniczak R. 2016. Nie wszystko „tarło” co ma zęby – w poszukiwaniu funkcji. Slavia Antiqua 57, 221-237
Wawrzeniecki M. 1906. Poszukiwania archeologiczne w Królestwie Polskim dokonane w 1903 roku przez Maryana Wawrzynieckiego i Szczęsnego Jastrzębowskiego. Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne 8, 149-160
Wieczorek-Kańczura K. 2018a. Elementy wyposażenia wnętrz mieszkalnych. W: J. Piekalski, K. Wachowski (red.) Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu. Wratislavia Antiqua 23, 258-261. Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Wieczorek-Kańczura K. 2018b. Wyposażenie kuchni. W: J. Piekalski, K. Wachowski (red.) Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu. Wratislavia Antiqua 23, 272-296. Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Wilczak-Dąbrowska E. 2017. Szkło okienne z placu Zamkowego w Warszawie. W: Z. Polak, K. Meyza (red.) Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977-1983. Część 2, 73-138. Muzeum Warszawy, Warszawa
Wilczyńska M. 1967. Ziemia radomska między Mazowszem a Sandomierzem w średniowieczu. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 15(1), 106-117
Wilke. G. 1985. Średniowieczna wieża mieszkalna w Plemiętach (próba rekonstrukcji). W: A. Nadolski (red.) Plemięta. Średniowieczny gródek w Ziemi Chełmińskiej, 49-62. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań
Wiśniewski J. 1911. Dekanat Radomski. Wydawnictwo Jedność, Kielce
Witkowski S. 1961. Rozwój przestrzenny. W: J. Jędrzejewicz (red.) Radom. Szkice z dziejów miasta, 21- 35. Wydawnictwo Arkady, Warszawa
Witkowski S. 1967. Uwagi o rozplanowaniu wczesnośredniowiecznej osady podgrodowej w Radomiu. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 15(1), 127-132
Witkowski S. (red.). 1970. Przemysł Radomia. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin
Witkowski S. (red.). 1984. Radom. Dzieje miasta w XIX i XX w. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
Wojciechowski I. 1981. Karabin Mosin wz. 1891. Typy Broni i Uzbrojenia 78. Warszawa
Wołoszyn M. 2004. Zabytki pochodzenia wschodniego we wczesnośredniowiecznej Polsce – wędrówka ludzi, rzeczy czy idei? W: S. Moździoch (red.) Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu. Spotkania Bytomskie 5, 241-257. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław
Wołoszyn M., Florkiewicz I., Garbacz-Klempka A. 2016. The “Sphinx of Slav Sigillography” – Dorogichin Seals in their East European Context (a preliminary report). W: F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt (red.) Die frühen Slawen – von der Expansion zu gentes und nationes. Teilband 1: Allgemeine Beiträge. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 81(2), 257-273. Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur Langenweissbach
Woronko B., Szwarczewski P., Bujak Ł. 2011. Zapis zmian środowiska przyrodniczego w dolinie rzeki Mlecznej w rejonie wczesnośredniowiecznego grodziska Piotrówka w Radomiu na podstawie charakteru powierzchni ziaren kwarcowych frakcji piaszczystej. W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych. Radom. Korzenie miasta i regionu 2, 149-168. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Wrzesińska A., Wrzesiński J. 2006. Odważniki z wczesnośredniowiecznego stanowiska w Dziekanowicach. W: M. Dworaczyk, A. B. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski (red.) Świat Słowian wczesnego średniowiecza. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Władysławowi Łosińskiemu, 341-358. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Szczecin
Wrzesiński J. 2000. Noże żelazne w grobach na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Dziekanowicach. Studia Lednickie 6, 91-124
Wyrozumska B. 1961. Przywileje lokacyjne. W: J. Jędrzejewicz (red.) Radom. Szkice z dziejów miasta, 97-100. Wydawnictwo Arkady, Warszawa
Zajchowski Z., Gładki K., Boczkowski W. 1988. Polskie guziki wojskowe w XX wieku. Katalog z wystawy. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Elblągu, Elbląg
Zapłata R. 2011. Wstępne wyniki badań archeologicznych w wykopie 1/2010 na stanowisku 1 „majdan” i w wykopach 1-2/2010 na stanowisku 2 „osada” w Radomiu. W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.) Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych. Radom. Korzenie miasta i regionu 2, 89-112. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Zarawski J. 1998. O broni palnej powstania styczniowego. Arsenał Poznański 4(22), 7-23
Żaki A. 1974. Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
Żurowski K. 1957. Konstrukcje obronne wczesnośredniowiecznego Gniezna. Archeologia Polski 1, 181- 214

Detailed Resource Type:

Book

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:154109 ; DOI 10.23858/Wr/k/008

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Culture and National Heritage ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 10, 2021

In our library since:

Dec 30, 2020

Number of object content hits:

64

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/188315

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information