Obiekt

Tytuł: Leaf-mining moths (Lepidoptera) of the Biedrusko military area in western Poland

Twórca:

Walczak, Urszula

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Fragmenta Faunistica, vol. 54, no. 2 ; Motyle minujące (Lepidoptera) poligonu wojskowego "Biedrusko" (zachodnia Polska) ; Leaf-mining moths in western Poland

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Wydawca:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Bibliogr. s. 134-136 ; S. 113-136 : il. ; 25 cm ; Streszcz. ang. i pol. Nazwy taksonów również łac

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Poligon wojskowy „Biedrusko” położony jest w bliskim sąsiedztwie Poznania (na północ od miasta) w zachodniej Polsce. Obszar ten od ponad stu lat wykorzystywany jest do celów militarnych. Teren poligonu jest w nieznacznym stopniu przekształcony przez człowieka, a dominującą rolę na tym obszarze odgrywa roślinność naturalna i seminaturalna. Z uwagi na duże walory przyrodnicze poligon wojskowy w Biedrusku został włączony do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 jako specjalny obszar ochrony siedlisk (PLH300001). Podczas badań prowadzonych w latach 1997-2008 na terenie poligonu wojskowego “Biedrusko” stwierdzono 258 gatunków motyli minujących, co stanowi około 47% krajowej fauny tej grupy. Pod względem systematycznym należą one do 20 rodzin, z których najliczniejsze były Gracillariidae, Nepticulidae, Coleophoridae i Elachistidae. Po raz pierwszy wykazano z województwa wielkopolskiego 24 gatunki motyli minujących. Duże bogactwo gatunkowe motyli minujących stwierdzone na poligonie w Biedrusku jest skutkiem oddziaływania kilku czynników, z których najważniejszą rolę odgrywają bogactwo florystyczne terenu i heterogenność przestrzeni.

Bibliografia:

BARAN T. 2003. Nowe stanowiska rzadkich gatunków Microlepidoptera (Lepidoptera) z miejscowości Tyczyn (południowo-wschodnia Polska). Wiadomości Entomologiczne 22: 117-119.
BARANIAK E. & WALCZAK U. 2000. Interesujące gatunki motyli (Lepidoptera) z rezerwatu „Stary Załom”. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria C, 47: 45^18.
BARTKOWSKI T. 1962. Próba kartograficznego ujęcia geomorfologii okolic Buka, Szamotuł i Skoków. Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej 3: 1-50.
BEIGERM. 1991. Owady minujące. Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Zoologia Nr 17, 155 pp.
BEUTLER H. 2000. Landschaft in neuer Bestimmung. Russische Truppenubungsplatze. Findling, Neuenhagen, 192 pp.
BORKOWSKI A. 1969a. Studien an Stigmelliden (Lepidoptera). Teil I. Zur Verbreitung, Biologie und Ókologie der Stigmelliden in den polnischen Sudeten. Polskie Pismo Entomologiczne 39: 95-122.
BORKOWSKI A. 1969b. O hodowli larw owadów minujących. Polskie Pismo Entomologiczne 39: 185-190.
BORYSIAK J. & BRZEG A. 1994. Materiały do znajomości szaty roślinnej i propozycje ochrony cennych skupień roślinności poligonu wojskowego w Biedrusku. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria B, 43: 133-170.
BORYSIAK J., MELOSIK I. & STACHNOWICZ W. 1998. Szata roślinna i ochrona torfowiska przejściowego „Gogulec” koło Poznania. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria B, 47: 159-175.
BUSZKO J. 1990a. Struktura i dynamika zasięgów motyli minujących (Lepidoptera) na obszarze Doliny Dolnej Wisły.Wydawnictwo UMK, Rozprawy. 166 pp.
BUSZKO J. 1990b. Studies on the mining Lepidoptera of Poland. IX. New records of Elachistidae. Polskie Pismo Entomologiczne 60: 139-151.
BUSZKO J. 1993. Badania nad motylami minującymi Polski. XIV. Motyle minujące (Lepidoptera) Ojcowskiego Parku Narodowego. Wiadomości Entomologiczne 12: 201-214.
BUSZKO J. 2000a. Nepticulidae. In: BUSZKO J. & NOWACKI J.(eds), The Lepidoptera of Poland. A distributional checklist. Polish Entomological Monographs 1: 12-14.
BUSZKO J. 2000b. Bucculatricidae. In: BUSZKO J. & NOWACKI J.(eds), The Lepidoptera of Poland. A distributional checklist. Polish Entomological Monographs 1: 22.
BUSZKO J. 2000c. Gracillariidae. In: BUSZKO J. & NOWACKI J. (eds), The Lepidoptera of Poland. A distributional checklist. Polish Entomological Monographs 1: 22-26.
BUSZKO J. 2000d. Elachistidae. In: BUSZKO J.& NOWACKI J. (eds), The Lepidoptera of Poland. A distributional checklist. Polish Entomological Monographs 1: 33-34.
BUSZKO J. & BARANIAK E. 1989. Studies on the mining Lepidoptera of Poland. IV. Mining Lepidoptera of Bielinek Reserve. Polskie Pismo Entomologiczne 59: 223-234.
BUSZKO J., JUNNILAINEN J., KAITILA J., NOWACKI J., NUPPONEN K. & PAŁKA K. 1996. Nowe i rzadko spotykane w Polsce motyle (Lepidoptera) stwierdzone w południowo-wschodniej części kraju. Wiadomości Entomologiczne 15:105-115.
BUSZKO J. & NOWACKI J. (eds) 2000. The Lepidoptera of Poland. A distributional checklist. Polish Entomological Monographs, Vol. 1. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Poznań-Toruń, 178 pp.
DORN K. 1919. Sammelbericht aus dem Warthelager bei Posen. Entomologische Jahrbuch 28: 124-133.
EISERMANN K. 2000. Ókologische Bewerkung einer ehemaligen Militarflache: Das Tanklager Zeisigwald. Veroff Museum fur Naturkunde Chemnitz 23: 51-62.
ELSNER G., HUEMER P. & TOKAR Z. 1999. Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas, Bratislava,208 pp.
FAUNA Europaea WEB Service 2010. Fauna Europaea version 2.2, Available online at http://www.faunaeur.org/
HERTNG E. 1891. Erganzungen und Berichtigungen zu F. O. Buttner’s Pommerschen Lepidopteren. Entomologische Zeitung 52: 135-227.
IUCN 1996. Tanks and thyme. Biodiversity in former soviet military areas in Central Europe. Environmental Research Series 10: 1-136.
JAWORSKI T. 2009. Kibitnikowate (Lepidoptera: Gracillariidae) rezerwatu „Skarpa Ursynowska” w Warszawie. Wiadomości Entomologiczne 28: 53-60.
KLAPKAREK N. & BEUTLER H. 1999. Die Libellenfauna (Odonata) des NSG „Liberoser Endmorane44 (Brandenburg). Markische Entomologische Nachrichten 1: 21-38.
KONWERSKI S. 2002. Ryjkowcowate (Coleoptera: Curculionoidea: Anthribidae, Rhinomaceridae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) Obszaru Chronionego Krajobrazu „Biedrusko44 koło Poznania. Doctoral disseration, Zakład Zoologii Systematycznej UAM, Poznań, 156 pp.
KONWERSKI S. & SIENKIEWICZ P. 2005. Leiodidae (Coleoptera) of the Biedrusko range in Western Poland. In: SKŁODOWSKI J., Huruk S., Barsevskis A. & Tarasiuk S. (eds), Protection of Coleoptera in the Baltic Sea Region. Warsaw Agricultural University Press, 129-136.
KREBS Ch. J. 1996. Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 735 pp.
LANDRY J.-F. & Landry B. 1994. A technique for setting and mounting Microlepidoptera. Journal of the Lepidopterists’ Society 48: 205-227.
MICHALSKA Z. 1988. Badania nad owadami minującymi Gór Świętokrzyskich. Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Zoologia Nr 13, 231 pp.
MLECZAK M. 2004. Nowe stanowiska kilku rzadkich gatunków Microlepidoptera w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 23: 59-60.
PlEKARSKA-BONIECKA H„ WILKANIEC B. 2008. Selected insect groups of shrubbery complexes of „Biedrusko” Protected Lanscape. Part II: Parasitic wasps of Pimplinae and Poemeniinae subfamily (Hymenoptera, Ichneumonidae). Polskie Pismo Entomologiczne 77: 109-124
RAKOWSKI W. 1996. Zbiorowiska murawowe Obszaru Chronionego Krajobrazu „Biedrusko” koło Poznania. Master’s dissertation Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UAM, Pozań, 78 pp.
RAZOWSKI J. 1973. Motyle (Lepidoptera) Polski. Część I - Ogólna. Monografie Fauny Polski, 2. Zakład Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej, PAN, 125 pp.
RAZOWSKI J. 1990. Motyle (Lepidoptera) Polski. Część XVI. Coleophoridae. Monografie Fauny Polski 18, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, PAN, 270 pp.q
RYNARZEWSKI T. 2000. Coleophoridae. In: BUSZKO J. & NOWACKI J. (eds), The Lepidoptera of Poland. A distributional checklist. Polish Entomological Monographs 1: 38^12.
SCHTLLE F. 1931. Fauna motyli Polski. Prace monograficzne Komisji Fizjograficzne PAU, 7, 358 pp.
STACHNOWICZ W. 1996. Łąki trzęślicowe „Obszaru Chronionego Krajobrazu Biedrusko” koło Poznania. Master’s disseration. Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UAM, Poznań, 71 pp.
STACHNOWICZ W. 1997. Osobliwości florystyczne poligonu wojskowego “Biedrusko” koło Poznania. BadaniaFizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria B, 46: 163-174.
TOLL S. 1947a. Materiały do fauny motylicznej kraju. I. Przyczynek do fauny Nepticulidów Polski. Materiały do Fizjografii Kraju 6: 1-10.
TOLL S. 1947b. Materiały do fauny motylicznej kraju. III. Przyczynek do fauny motyli tzw. drobnych Polski. Materiały do Fizjografii Kraju 6: 16-37.
TOLL S. 1950. Przyczynek do fauny motyli t. zw. drobnych (Microlepidoptera) Beskidu Ustrońskiego. PraceBiologiczne, Kraków, Nr 2, Studia nad florą i fauną Beskidu Śląskiego: 165-205.
TOLL S. 1962. Materialen zur Kenntnis der palaarktischen Arten der Familie Coleophoridae (Lepidoptera). Acta Zoologica Cracoviensia 7, 16: 577-720.
TORO T. 1993. A cold war legacy. Wildlife Conservation 7-8: 67-71.
TROJAN P. & WYTWER J. 1995. Różnorodność gatunkowa fauny. Mat. konf. „Nauka na rzecz różnorodności biologicznej”, Warszawa 13 XII 1995. Oficyna Wydawnicza Instytut Ekologii PAN, 33-53.
VIDANO C. & MARLETTO F. 1971. L'americana Parectopa robiniella C. (Lepidoptera Gracilariidae) nemico della Robinia in Europa. Entomologia Agraria: 12.
WALCZAK U. 2002. Motyle dzienne (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) poligonu wojskowego w Biedrusku.Rocznik naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” 6: 103-118.
WILKANIEC B., Borowiak-SobkoWIAK B. & Piekarska-Boniecka H. 2008. Selected insect groups of shrubbery complexes of „Biedrusko” Protected Lanscape. Part I: Aphids (Hemiptera: Aphidoidea). Polskie Pismo Entomologiczne 77: 93-107.
WlNIECKI A. 1992. Fauna poligonu „Biedrusko”. Department of Avian Biology and Ecology, Adam Mickiewicz University. Poznań [Manuscript], 45 pp.
WOCKE M. F. 1874. Verzeichniss der Falter Schlesiens. II. Microlepidoptera. Zeitschrift fur Entomologie, N. F. 4: 1-107.
WOJTERSKI T., WOJTERSKA H. & WOJTERSKA M. 1981. Potencjalna roślinność naturalna środkowej Wielkopolski.Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B, 32: 7-35.
WYRWOŁ E. 1994. Zbiorowiska olsowe i łęgowe kompleksów leśnych obrębu Biedrusko w nadleśnictwie Oborniki.Master’s dissertation. Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UAM, Poznań, 88 pp.
ZIELIŃSKA A. 1994. Grądy i dąbrowy kompleksów leśnych obrębu Biedrusko w nadleśnictwie Oborniki. Master’s dissertation Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UAM, Poznań, 52 pp.

Czasopismo/Seria/cykl:

Fragmenta Faunistica

Tom:

54

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

113

Strona końc.:

136

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:36176 ; 10.3161/00159301FF2011.54.2.113

Źródło:

MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P. 256 vol. 54 no. 2 ; MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P. 4664 vol. 54 no. 2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2013-11-25

Liczba wyświetleń treści obiektu:

380

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/52951

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji