Obiekt

Tytuł: Falchion and its technology in Poland (14th-16th centuries)

Twórca:

Grabarczyk, Tadeusz ; Ławrynowicz, Olgierd

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 26 (2013)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Miejsce wydania:

Łódź

Opis:

il. ; 29 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Bibliografia:

Bołdyrew A., Produkcja i koszty uzbrojenia w Polsce XVI wieku, Warszawa 2005, p. 61-64.
Brych V., Středověký tesák z tvrze Martinic a problémy studia krátkých jednobřitých zbraní, „Castellologica bohemica”, Vol. 4, 1994
Celuch P., Średniowieczne kordy i tasaki z ziem polskich, Toruń 2000 (in the archive of Institute of Archaeology, University of Nicolaus Copernicus in Toruń)
Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, Vol. 2, Warszawa 1981
Gajda P., Kordy i tasaki w zbiorach polskich (z okresu średniowiecza i początków XVI wieku), Łódź 1986 (in the archive of Institute of Archaeology, University of Łódź)
Głosek M., Broń biała długa, [in:] Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450, ed. Nadolski A., Łódź 1990
Głosek M., Broń biała, [in:] Uzbrojenie w Polsce średnio-wiecznej 1450-1500, ed. A. Nowakowski, Toruń 1998
Głosek M., Interesujący zabytek broni białej z Poręby Wielkiej, „Rocznik Sądecki”, Vol. 20, 1992, pp. 35-40
Głosek M., Jeszcze raz o tzw. mieczu św. Piotra z archikatedry poznańskiej, „Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski”, Vol. 6, 2011, pp. 69-76
-
Głosek M., Kajzer L., Miecz św. Piotra z katedry poznańskiej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, Vol. 22, 1974, pp. 233-241
Głosek M., Kajzer L., Uwagi o znakach na broni w polskiej sztuce gotyckiej, „Rocznik Muzeum w Toruniu”, Vol. 8, 1982, pp. 67-104
Głosek M., Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce, Wrocław 1973
Goliński M., Uzbrojenie mieszczańskie na Śląsku od połowy XIV do końca XV w., „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, Vol. 33, 1990
Grabarczyk T., Nowak T., Wójtowie i wójtostwo wieluńskie (XIII-XVI w.), „Rocznik Wieluński”, Vol. 6, 2006
Grabarczyk T., Piechota zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku, Łódź 2000.
Gradowski M., Z. Żygulski (jun.), Słownik uzbrojenia historycznego, Warszawa 2000
Jarnuszkiewicz Cz., Broń w dawnych inwentarzach, „Barwa i Broń”, Vol. 1, No. 2, 1934
Jarnuszkiewicz Cz., Dawne taryfy cen dla mieczników, „Barwa i Broń”, Vol. 6, No 5-6, 1939
Kajzer L., Uzbrojenie i ubiór rycerski w średniowiecznej Małopolsce w świetle źródeł ikonograficznych, Wrocław 1976, p. 70
Lewandowski M., Puginały średniowieczne z ziem polskich, [in:] Mediaevalia Archaeologica, ed. A. Nadolski, „Acta Archaeologica Lodziensia”, Vol. 31, 1986
Ławrynowicz O., O zapomnianym puginale z Grochowalska, „Acta Militaria Mediaevalia”, Vol. 6, 2010, pp. 253-262
Ławrynowicz O., Pudło P., Nóż bojowy czy kord? Kilka uwag na temat zabytku z Bielicy, pow. elbląski, „Rocznik Elbląski”, Vol. 23, 2010, pp. 47-54
Ławrynowicz O., Rychter M., Ile wart jest kord z Warty?, „Acta Militaria Mediaevalia”, Vol. 8, 2012, pp. 253-271
Ławrynowicz O., Treści ideowe broni rycerskiej w wiekach średnich, Łódź 2005
Marek L., Broń biała na Śląsku XIV-XVI wiek, Wratislavia Antiqua, Vol. 10, Wrocław 2008
Marek L., Michalak A., Głowica kordu z wieży rycerskiej w Witkowie, [in:] Ad Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, ed. Gruszka B., Zielona Góra 2008, p. 467-485
Marek L., Średniowieczne i nowożytne kordy ze Śląska, „Acta Militaria Mediaevalia”, Vol. 2, 2006, pp. 189-206
Michna P., Tesák z Janoslavic na Šumpersku. Příspěvek k poznání jednoho drhu archeologických nálezů, [in:] Z pravěku do strědověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, eds. Nekuda R., Michna P., Unger J., Brno 1997
Nadolski A., Dankowa J., Uwagi o składzie i uzbrojeniu polskiej jazdy rycerskiej w latach 1350-1450, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, Vol. 26, 1983
Nowakowski A., Arms and armour in the Teutonic Order’s State in Prussia, Łódź 1994
Nowakowski A., Uzbrojenie indywidualne, [in:] Polska technika wojskowa do 1500 roku, ed. Nadolski A., Warszawa 1994
Nowakowski P. A., Arsenały domowe rycerstwa polskiego w średniowieczu, Toruń 2006
Oakeshott E., Records of Medieval Sword, Wooodbridge 1991
Rudnik P., Metaloznawstwo, Warszawa 1994
Seitz, Blankwaffen H., Vol. 1, Braunschweig 1965
Spannbauer M. I., Strzyż P., Militaria średniowieczne z badań archeologicznych na terenie zamku w Rawie Mazowieckiej, „Acta Militaria Mediaevalia”, Vol. 5, 2009
Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B., Rośliny polskie, Warszawa 1967
Szymański J., Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, pp. 21-48
Szymczak J., Broń biała w dziełach Jana Długosza, [in:] Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Maria-nowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, eds Ławrynowicz O., Maik J., Nowakowski P. A., Łódź 2011
Szymczak J., Ceduła na sąd boży z 1511 roku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, Vol. 44, 1992
Szymczak J., Organizacja produkcji i koszty uzbrojenia, [in:] Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450, ed. A. Nadolski, Łódź 1990
Szymczak J., Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego w Polsce XIII-XV w., Łódź 1989
Szymczak J., The Arms and Armour of The Municipal War Wagon Escort in 1521, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, Vol. 12, 1999
Teske G.¸ Późnośredniowieczna broń biała ze Zborowa koło Kalisza, „Rocznik Kaliski”, Vol. 29, 2003, pp. 237-242
Tresp U., Söldner aus Böhmen: im Dienst deutscher Fürsten: Kriegsgeschäft und Heeresorganisation im 15. Jahrhundert, Paderborn 2004, p. 383. 32 SPPP, Vol. 2, No. 1
Wyczański A., Szlacheckie inwentarze pośmiertne z XVI w. jako źródło do dziejów kultury mieszczańskiej w Polsce, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, Vol. 2, No. 4, 1954
Žákovský P., Tesáky s člunkovitými záštitami a jejich postavení ve vývoji chladných zbraní, „Archaeologia historica”, Vol. 37, 2012, pp. 691-732
Žákovský P., Tesáky ze sbírek Státního hradu Zvíkova, „Castellologica bohemica”, Vol. 11, 2009, pp. 461-472
Žákovský P.,, Tesáky s prořezávanými záštit-nými trny z moravských sbírek, „Archeologické rozhledy”, Vol. 93, 2011, pp. 501-516
Żygulski Ż. (jun.), Broń w dawnej Polsce na tle Europy i Bliskiego Wschodu, Warszawa 1982, p. 49; A. Nadolski, Polska broń. Broń biała, Wrocław 1984

Czasopismo/Seria/cykl:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Tom:

26

Strona pocz.:

51

Strona końc.:

61

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:50102 ; 0860-0007

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 348 ; IAiE PAN, sygn. P III 349 ; IAiE PAN, sygn. P III 368 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji