Object

Title: Kampania smoleńska Władysława IV (1634) w twórczości Samuela ze Skrzypny Twardowskiego

Creator:

Kuran, Michał

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Napis, Seria VII (2001)

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

References:

1. O. Celewicz, Uczast’ Kozakiw w smolenskoj wijni, "Zapisky Naukogogo Towaristwa imeni Szewczenka", Lwów 1899, t. 28, s. 1-72. ; 2. H. Chełchowski, Wieść z Moskwy prawdziwa, Toruń 1634. ; 3. W. Czapliński, Władysław IV i jego czasy, Warszawa 1976, s. 163. ; 4. W. Czermak, Wojna Smoleńska z roku 1633-34 w świetle nowych źródeł, "Kwartalnik Historyczny", R. 10, 1896, z. 4, s. 733-755. ; 5. A. Dębołęcki, Triumf i winszowanie, Kraków 1633. ; 6. A. Dębołęcki, Wróżbit boju moskiewskiego, Toruń 1633. ; 7. J. Dzięgielewski, Pokój i wojna w opinii szlachty Rzeczypospolitej czasów Władysława IV, w: Kultura, polityka, dyplomacja. Studia ofiarowane Profesorowi Jaremie Maciszewskiemu w sześćdziesiątą rocznicę Jego urodzin, Warszawa 1990, s. 131-140. ; 8. K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 32, Kraków 1938, s. 441. ; 9. R. Fischerówna, Samuel Twardowski jako poeta barokowy, Kraków 1931. ; 10. W. Godziszewski, Granica polsko-moskiewska wedle pokoju połanowskiego (wytyczona w latach 1634-1648), Kraków 1934 (odb. z "Prac Komisji dla Atlasu historycznego Polski", z. 3). ; 11. W. Godziszewski, Polska a Moskwa za Władysława IV, "Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU", seria II, t. 42 (67), nr 6, Kraków 1930. ; 12. M. Kaczmarek, Barokowe epinicion Samuela Twardowskiego. Z badań nad polską epiką historyczną XVII w., "Litteraria" 1969, z. 1, s. 21, przyp. 32. ; 13. M. Kaczmarek, Epicki kształt poematów Samuela Twardowskiego, Wrocław 1972, s. 72, 77. ; 14. W. Kaczorowski, Koronacja Władysława IV w roku 1633, Opole 1992. ; 15. W. Kaczorowski, Sejm konwokacyjny i elekcyjny w okresie bezkrólewia 1632 r., Opole 1986. ; 16. W. Kaczorowski, Stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec elekcji królewicza Władysława, "Odrodzenie i Reformacja w Polsce", R. 29, 1984, s. 155-166. ; 17. K. Maliszewski, Obraz świata i Rzeczypospolitej w polskich gazetach rękopiśmiennych z okresu późnego baroku, Toruń 1990, s. 139-166. ; 18. T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowości, t. 2, Warszawa 1912, s. 261-286. ; 19. E. Kotłubaj, Odsiecz Smoleńska i pokój polanowski, "Czas" Dodatek miesięczny, t.12, 1858, z. 34, s. 91-160. ; 20. L. Kubala, Poselstwo Puszkina w Polsce w roku 1650, w: idem, Szkice historyczne, seria I, Lwów 1898, s. 212-213, 216-217, 230-231. ; 21. M. Kuran, Etos sarmackiego wodza we "Władysławie IV" Samuela Twardowskiego ze Skrzypny, w: Sarmackie theatrum oraz Wartości i słowa. Materiały z konferencji naukowej, Katowice 9-11 grudnia 1998 roku, red. R. Ocieczek, B. Mazurkowa, Katowice 2001, s. 37-54. ; 22. M. Kuran, Stefan Batory i Władysław IV - poetyckie wizje wypraw moskiewskich (epinicion, panegiryk, kronika), w: Od średniowiecza ku współczesności. Prace ofiarowane Jerzemu Starnawskiemu w pięćdziesięciolecie doktoratu, red. J. Okoń, współpr. M. Kuran, Łódź 2000, s. 306-323. ; 23. W. Lipiński, Bój o Żaworonkowe wzgórza i osaczenie Szeina pod Smoleńskiem (16-30 październik 1633 r.), "Przegląd Historyczno-Wojskowy", 1934, t. 6, z. 1, s. 39-74. ; 24. W. Lipiński, Działania wojenne polsko-rosyjskie pod Smoleńskiem od października 1632 do września 1633 r., "Przegląd Historyczno-Wojskowy" 1932, t. 5, z. 2, s. 165-206. ; 25. W. Lipiński, Kampania zimowa 1633/34 i kapitulacja Szeina, "Przegląd Historyczno-Wojskowy", 1934, t. 7, z. 2, s. 217-255. ; 26. W. Lipiński, Materiały i źródła do wojny smoleńskiej 1632-1634, "Przegląd Historyczno-Wojskowy" 1930, t. 2, z. 1, s. 119-141. ; 27. W. Lipiński, Organizacja odsieczy i działania wrześniowe pod Smoleńskiem w roku 1633, "Przegląd Historyczno-Wojskowy" 1933, t. 6, z. 2, s. 173-225. ; 28. W. Lipiński, Początek działań rosyjskich w wojnie smoleńskiej, "Przegląd Historyczno-Wojskowy" 1932, t. 5, z. 1, s. 29-62. ; 29. W. Lipiński, Relacja Krzysztoja Radziwiłła z wojny moskiewskiej 1632-1634, "Przegląd Historyczno-Wojskowy", 1934, t. 7, z. 1, s. 116-121. ; 30. W. Lipiński, Stosunki polsko-rosyjskie w przededniu wojny smoleńskiej 1632—1634 i obustronne przygotowania wojskowe, "Przegląd Historyczno-Wojskowy" 1931, t. 4, z. 2, s. 235-271. ; 31. K. Liske, Przyczynki do historii wojny moskiewskiej 1633-34 wraz z planem oblężenia Smoleńska, "Biblioteka Ossolińskich", 2, Lwów 1868, s. 1-65. ; 32. J. Łoski, Wilhelm Hondius, nadworny rytownik dwóch królów polskich, "Biblioteka Warszawska" 1882, t. 1, z. 3, s. 357-368. ; 33. J. Moskorzewski, Diariusz wojny moskiewskiej 1633 roku, opr. A. Rembowski, Warszawa 1895. ; 34. J. Moskorzewski, Kondycyje pokoju wiecznego z Moskwą zawartych dnia 13 czerwca roku 1634, w: idem, Diariusz wojny moskiewskiej 1633 roku, opr. A. Rembowski, Warszawa 1895, s. 132-133. ; 35. M. Nagielski, Gwardia przyboczna Władysława IV (1632-1648), "Studia i Materiały do Historii Wojskowości", t. 27, 1984, s. 113-145. ; 36. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce, t. 5: Dwaj młodsi Wazowie, Warszawa 1972, s. 16-36. ; 37. R. Ocieczek, Sławorodne wizerunki. O wierszowanych listach dedykacyjnych z XVII wieku, Katowice 1982, s. 41, przyp. 12. ; 38. J. Okoń, Wstęp, w: S. Twardowski, Dafnis drzewem bobkowym, opr. J. Okoń, Wrocław 1976 (BN I 227), s. IV-XII. ; 39. P. Piasecki, Kronika, wst. J. Bartoszewicz, tł. A. Chrząszczewski, Kraków 1870, s. 402. ; 40. J. Pleitner, Smolenscium urbs ope divina Vladislai IV..., Gedanii 1636. ; 41. M. Prejs, Tajemnica arkadyjskiej groty, "Barok" 1994, nr 2, s. 85-94. ; 42. A. S. Radziwiłł, Memoriale rerum gestarum in Polonia 1632-1636, wyd. A. Przyboś, R. Żelewski, t.1-5, Wrocław 1968-1975. ; 43. A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, tł. i opr. A. Przyboś, R. Żelewski, t. 1-3, Warszawa 1980. ; 44. R. Ryba, "Książę Wiśniowiecki Janusz" Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku, Katowice 2000, s. 24-25. ; 45. J. Schlichting, Nowa pieśń abo triumf moskiewski, [b.m.] 1634. ; 46. J. Schlichting, Pieśń dziękczynna, rps Biblioteki Kórnickiej PAN, sygn. 12831; Biblioteki Ossolineum, sygn. 3585II. ; 47. J. Schlichting, Pieśń o królu polskim Władysławie IV, Wielkim Sławnym Zawołanym monarsze, Wilno 1635. ; 48. J. Sokolski, Elegia "Vado mori" i jej polskie dzieje, "Pamiętnik Literacki" 1993, z. 3-4, s. 112-125. ; 49. J. Sokolski, Staropolskie zaświaty. Obraz piekła, czyśćca i nieba w renesansowej i barokowej literaturze polskiej wobec tradycji średniowiecznej, Wrocław 1994. ; 50. S. Stalmann, Die historischen epen von Samuel ze Skrzypny Twardowski, Bonn 1971, s. 135-141. ; 51. J. Tokarski, Skąd nowe szczegóły o Twardowskim?, "Kurier Poznański" 1936, nr 113, s. 20-21. ; 52. J. Tokarski, Kłopoty literata sprzed lat trzystu, "Kurier Poznański" 1939, nr 242, s. 14-15. ; 53. S. Turowski, Samuel ze Skrzypny Twardowski i jego poezja na tle współczesnym, Lwów 1909, s. 18. ; 54. S. Twardowski, Książę Wiśniowiecki Janusz. Koniuszy koronny i krzemieniecki starosta, Leszno 1646, s. 45-46. ; 55. S. Twardowski, Miscellanea selecta... W różnych panegirycznych okazjach do druku sparsim podane, teraz jako godne pamięci w jedno opus zebrane, Kalisz 1682, s. 80-93. ; 56. S. Twardowski, Szczęśliwa moskiewska ekspedycyja Najaśniejszego Władysława IV króla polskiego i szwedzkiego... piórem ojczystym przez Samuela z Skrzypnej Twardowskiego opisana, roku 1634, w Warszawie, u wdowy Jana Rossowskiego, 1634. ; 57. S. Twardowski, Władysław IV król polski i szwedzki, Leszno, 1649. ; 58. E. Wassenberg, Gestorum glorissimi ac invictissimi Vladislai IV Poloniae et Sveciae regis pars secunda, Gedanii 1643. ; 59. H. Wisner, Władysław IV Waza, Wrocław 1995. ; 60. Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, t. 1, Warszawa 1965, s. 457-466.

Relation:

Napis

Volume:

VII

Start page:

171

End page:

200

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56774 ; oai:rcin.org.pl:56774 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

Oct 28, 2015

Number of object content hits:

483

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/68796

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information