Object

Title: Pamiętnikarstwo wojskowe czasów Jana III Sobieskiego (1674-1696). Próba bilansu

Creator:

Wagner, Marek

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Napis, Seria VII (2001)

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

References:

1. Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut", t.1-3: Piśmiennictwo staropolskie, opr. R. Pollak z zesp., Warszawa 1963-1965.
2. J. A. Chrapowicki, Diariusz, cz. 1: 1656-1664, opr. T. Wasilewski, Warszawa 1978; cz. 2: 1665-1669, opr. i wyd. A. Rachuba, T. Wasilewski, Warszawa 1988.
3. A. Cieński, Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku, Wrocław 1981.
4. A. Cieński, Pamiętniki i autobiografie światowe, Wrocław 1992, s. 15-33, 40-50.
5. Compendium czyli zebranie krótkie wojen od kozackich poczynających się, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie rps 181, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rps 12806.
6. W. Czapliński, Pamiętnik jako źródło dla historyka nowożytnego, "Pamiętnikarstwo Polskie", t. 2, 1972, nr 2, s. 2-7.
7. F. Dalerac, Pamiętniki kawalera de Beaujeu, tł. A. Kraushar, Kraków 1883.
8. Diariusze królewicza Jakuba Sobieskiego z lat 1683-1687, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rps 1378; Biblioteka Narodowa w Warszawie; rpsy 3075 i 3094.
9. J. A. Drob, Obieg informacji w Europie w połowie XVII wieku w świetle drukowanych i rękopiśmiennych gazet w zbiorach watykańskich, Lublin 1993, s. 245-255.
10. S. Z. Druszkiewicz, Pamiętniki 1648-1697, opr. M. Wagner, Siedlce 2001.
11. F. Dupont, Pamiętniki do historii życia i czynów Jana III Sobieskiego, wyd. J. Janicki, Warszawa 1885.
12. Dwa pamiętniki z XVII wieku - Jana Cedrowskiego i Jana Floriana Drobysz Tuszyńskiego, opr. A. Przyboś, Wrocław 1954.
13. Dyaryjusz wideńskiej okazyi Imci Pana Mikołaja na Dyakowcach Dyakowskiego podstolego latyczewskiego, wyd. J. A. Kosiński, J. Długosz, Warszawa 1983.
14. Dziennik oblężenia od 27 września do 9 października 1692 posłany Sobieskiemu przez pułkownika Rappa komendanta w Soroce, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rps 3003 (Teki Lukasa, nr 31).
15. J. Gniński, Relacja traktatów żórawińskich, 1676, Biblioteka Narodowa w Warszawie, BOZ 1808.
16. C. Hernas, Literatura baroku, Warszawa 1989, s. 170 i n.
17. H. Ch. Holsten, Przygody wojenne 1655-1666, opr. J. Leszczyński, T. Wasilewski, J. Przewłocki, Warszawa 1980, s. 5-6.
18. J. S. Jabłonowski, Dziennik, wyd. W. Chomętowski, Warszawa 1865.
19. J. S. Jabłonowski, Pamiętnik, wyd. A. Bielowski, Lwów 1862.
20. J. S. Jabłonowski, Ułamki dziennika, "Kronika Rodzinna" 1888-1889.
21. M. Jemiołowski, Pamiętnik dzieje Polski zawierający (1648-1679), opr. J. Dzięgielewski, Warszawa 2000.
22. W. Jurkiewicz, Korespondencja elit Polski stanisławowskiej. Analiza wybranych kręgów korespondencyjnych, Bydgoszcz 1992.
23. M. Kątski, Diarium Artilieriae Praefecti, w: Akta do dziejów Króla Jana III sprawy roku 1683 a osobliwie wyprawy wiedeńskiej wyjaśniające, wyd. F. Kluczycki, Kraków 1883.
24. "Kodeks Dobińskich", Biblioteka Narodowa w Warszawie, rpsy III.6639, 6640, 6643, 6648-6649, 6651-6652.
25. M. Komaszyński, Anonimowy poemat o ostatniej kampanii Jana III, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", t. 37, 1982, nr 3-4, s. 375-383.
26. Korespondencja T. Perkowicza, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Zamoyskich, nr 1380.
27. J. D. Krasiński, Relatia seu descriptia wojny pod Wiedniem... roku 1683, wyd. O. Laskowski, "Przegląd Historyczno-Wojskowy", t. 2, 1930, z. 1.
28. B. Królikowski, Pamiętnikarstwo polskie w "wieku pamiętników", "Pamiętnikarstwo Polskie", t. 7, 1977, nr 1-4, s. 90.
29. B. Królikowski, Wśród Sarmatów. Radziwiłłowie i pamiętnikarze, Lublin 2000, s. 75-158.
30. Księga rodzinna Opalińskich [diariusz Piotra Opalińskiego z lat 1631-1689], Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, rps 47.
31. Z. Libiszowska, Wojsko polskie w XVII wieku w świetle relacji cudzoziemskich, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości", t. 5, 1960, s. 244-267.
32. List F. Potockiego do prymasa J. S. Wydżgi, Lwów 28 XII 1684, Biblioteka Narodowa w Warszawie, rps BOZ 933, k. 129v-130.
33. List M. Szołderskiego do J. Korzbok Łąckiego, b.m. [luty] 1685, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, rps 71, s. 270-273.
34. W. Majewski, Najazd Tatarów w lutym 1695 r., "Studia i Materiały do Historii Wojskowości", t. 9, 1963, cz. 1.
35. K. Maliszewski, Obraz świata i Rzeczypospolitej w polskich gazetach rękopiśmiennych z okresu późnego baroku, Toruń 1990, s. 111-119.
36. J. Maroń, Mentalność żołnierzy polskich w XVII wieku - próba sondażu, w: Studia z dziejów kultury i mentalności czasów nowożytnych, red. K. Matwijowski, B. Rok, Wrocław 1993, s. 93-102.
37. Notatki Waleriana Puchalskiego (od 1690 do 1718), wyd. J. I. Kraszewski, "Athenaeum", t. 6, Wilno 1846, s. 174-181.
38. M. Pac, Diariusz, 9 VIII-20X 1676, wyd. J. Woliński, "Przegląd Historyczno-Wojskowy", t. 2, 1930, z. 1.
39. Pamiętnik Stanisława i Franciszka Lachów Szyrmów, 1665-1668, 1690-1732, Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego, rps 102.
40. J. Pasek, Pamiętniki, opr. W. Czapliński, Wrocław 1979 (BN I 62).
41. J. Pelc, Barok - epoka przeciwieństw, Warszawa 1993, s. 30-31, 73-83 i 295.
42. P. Pinocci, relacje z lat 1671-1672, Archiwum Państwowe w Krakowie, rps 372 i 373.
43. J. W. Poczobut-Odlanicki, Pamiętnik [1640-1684], opr. A. Rachuba, Warszawa 1987.
44. J. Polanowski, Diariusz marszu wiedeńskiego..., w: K. W. Wójcicki, Biblioteka Starożytna Pisarzy Polskich, t. 5, Warszawa 1854, s. 223-238.
45. A. Przyboś, Pamiętnikarstwo polskie w czasach Jana III, "Studia Historyczne", t. 28, 1985, z. 2 (109), s. 201-221.
46. A. Przyboś, Rola pamiętników staropolskich w mojej pracy naukowej, "Studia Historyczne" 1972, nr 3, s. 57-61.
47. Przypadki różne ciekawe, nadarzone za Jana Sobieskiego, wyjęte z rękopismu P. Stefana Kostrowskiego towarzysza ussarskiego, "Tygodnik Petersburski", t. 6, 1933, z. 1.
48. A. Sajkowski, W stronę Wiednia. Dole i niedole wojenne w świetle listów i pamiętników, Poznań 1984, s. 313-325.
49. K. Sarnecki, Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego. Diariusz i relacje z lat 1691-1696, wyd. J. Woliński, Wrocław 1958.
50. J. A. Sierakowski, diariusz z lat 1648-1698, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rps 862.
51. Silva rerum Wilczków, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rps 2029.
52. A. D. Skorobohaty, Diariusz, opr. T. Wasilewski, Warszawa 2000.
53. G. de Tende (de Hauteville), Relacja historyczna o Polsce, w: Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i opinie, wyb. i opr. J. Gintel, t. 1: Wieki X-XVII, Kraków 1971, s. 310-334.
54. M. Wagner, Kadra oficerska armii koronnej w drugiej połowie XVII wieku, Toruń 1995, s. 188-189.
55. M. Wagner, Korespondencja Stanisława Jabłonowskiego w systemie informacji i propagandy w końcu XVII wieku, "Podlaski Kwartalnik Humanistyczny", nr 1-2 (2-3), Siedlce 2000, s. 203-222.
56. M. Wagner, Mikołaj Złotnicki i jego diariusz wojenny (1648-1696), "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej", t. 45, 1995, nr 1/2, s. 101-102.
57. M. Wagner, Stanisław Jabłonowski (1634-1702). Polityk i dowódca, Siedlce 1997, tabela 8.
58. U. Werdum, Tagregister von dem Feldzüge... 1671, wyd. X. Liske, "Scriptores Rerum Polonicarum", t. 4, Kraków 1878, s. 211-215.
59. D. S. Wilczek, listy do Jana III z lat 1693-1695, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rps 452.
60. D. Wiśniowiecki, Relacyja wszystkich transakcyj od sejmu coronationis Króla J. M. do zejścia z pola Króla J. M. i wojsk JKM, 1676, Biblioteka Narodowa w Warszawie, BOZ 1222.
61. S. Wojeński, Compendiosa, sierpień 1684, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rps 10436 II.
62. Wojny i transakcyje różne [1648-1697], Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rps 12806.
63. Z rękopismu Wojciecha na Kunaszowie, Nieźwiskach, Herasytnowie i Łuce Kunaszowskiego, skarbnika bracławskiego, rotmistrza chorągwi..., "Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich", R. 3, 1830, z. 1.
64. Zachariasza Arakiełowicza connotacyja, co się działo od roku 1689 po części w Zamościu i w całej Rzeczypospolitej, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, rps 88.
65. K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI-XVIII wieku. Bibliografia, t. 2: 1662-1728, Wrocław 1984, nr 900-903.
66. K. Zawisza, Pamiętniki (1666-1721), wyd. J. Bartoszewicz, Warszawa 1862.
67. J. Zimorowic, Historia miasta Lwowa..., tł. M. Piwocki, Lwów 1835.

Relation:

Napis

Volume:

VII

Start page:

297

End page:

311

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56767 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

Oct 28, 2015

Number of object content hits:

726

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/68803

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information