Object

Title: Felicjan Wykowski (1728-1784) - zapomniany poeta z wileńskiego środowiska pijarów litewskich

Creator:

Ślusarska, Magdalena

Date issued/created:

1999

Resource type:

Text

Subtitle:

Napis, Seria V (1999)

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

References:

1. E. Aleksandrowska, Geografia środowiska pisarskiego, w: Problemy literatury polskiej okresu oświecenia, red. Z. Goliński, Ser. 2, Wrocław 1977, s. 219. ; 2. E. Aleksandrowska, Kościałkowski Kajetan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XIV, Wrocław 1968-1969, s. 391-392. ; 3. E. Aleksandrowska, Pijarzy w środowisku pisarskim polskiego Oświecenia, w: Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX wieku, red. naukowa I. Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa-Kraków 1993, s. 39, 43-45. ; 4. E. Aleksandrowska, "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne". Monografia bibliograficzna, Wrocław 1959, s. 178. ; 5. Astrea albo Tamerlan z francuskiego na język polski przetłómaczony przez... Narbuttową chorążynę powiatu lidzkiego, Wilno, Typ. JKMci i Rzpltej u Ks. ks. SB 1778. ; 6. M. Baliński, Dawna Akademia Wileńska, Petersburg 1862, s. 520. ; 7. Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut", t. 6/1, Warszawa 1970, s. 480. ; 8. [R. K. Brzostowski], Wieśniaczka, Warszawa 1786, s. 9-10. ; 9. J. Buba, Matematyka w dawnych szkołach pijarskich w Polsce — nauczyciele, podręczniki, w: Pijarzy w kulturze dawnej Polski. Ludzie i zagadnienia. Praca zbiorowa, Kraków 1982, s. 248. ; 10. R. J. Butterwick, Stanisław August Poniatowski jako latitudynarysta religijny, "Wiek Oświecenia", t. 14: 1998, s. 186-187. ; 11. T. Ch., Pijarzy dawnej prowincji litewskiej, w: Encyklopedia kościelna M. Nowodworskiego, Warszawa 1893, t. XIX, s. 339. ; 12. Diccionario enciclopedico escolapio, vol. V: Escolapios en Polonia y Lituania, coordino y dirigio L. M. Banderes Rey, Salamanca 1985, s. 157. ; 13. Do Autora wierszów imieniem Anny Tyszkiewiczówny hetmanówny p[olnej] l[itewskiej] rozdawanych d. 31 lipca 1783 w Wilnie, [b. m. r.]. ; 14. Do... księdza Felicjana Wykowskiego ex-prowincjała litewskiego z okoliczności wyjazdu jego z Wilna do Polski 1775, [b. m. dr.], 1775. ; 15. Dowód winszowny przy powitaniu... Ludwika z Skuminów Tyszkiewicza... i... Konstancji z Poniatowskich Tyszkiewiczowej... dożywotniej przyjaźni ślubem sprzymierzonych szczęśliwie z Warszaury do Wilna przybywających od obowiązanego fundatorskiemu imieniowi Zak[onu] Kaz[nodziejskiego] Przez ks. ks. dominikanów wileńskich S. Ducha obowiązkiem opłacony, [b. m.], 1775. ; 16. Encyklopedia Powszechna S. Orgelbranda, t. 12, Warszawa 1884. ; 17. K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 33, Kraków 1939, s. 432-434. ; 18. S. Graciotti, Echa włoskie w działalności teatynów i pijarów w Polsce w XVIII, w: idem, Od Renesansu do Oświecenia, Warszawa 1991, t. 2, s. 51, 342 (przypis 85). ; 19. A. Grześkowiak-Krwawicz, Wkład pijarów w kształtowanie politycznej kultury szlachty w czasach stanisławowskich, w: Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX wieku, red. naukowa I. Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa-Kraków 1993, s. 139. ; 20. A. K. Guzek, Odznaczenia literackie, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991, s. 331. ; 21. S. Herbst, Giedroyć Melchior, w: Polski Słownik Biograficzny, t. VII, s. 430-431. ; 22. J. D. Janocki, Lexicon derer itztlebenden Gelehrten in Polen, t. II, Wrocław 1755, s. 154. ; 23. M. Jucas, Legenda o rzymskim pochodzeniu Litwinów, w: "Przegląd Wschodni", t. IV, 1997, z. 2 (14), s. 289-297. ; 24. R. Kaleta, Obiady czwartkowe. (Próba monografii), w: Warszawa XVIII wieku, zesz. 2, Warszawa 1973, s. 61-62. ; 25. M. Karpowicz, Do... Kazimierza Poniatowskiego... na dzień imienin 4 marca 1776, [b. m.]. ; 26. M. Karpowicz, Kazanie w dzień S. Anny. Pod bytność w Wilnie ks[iążęc]ia krwi królewskiej Kazimierza Poniatowskiego na dzień imienin Anny z Pociejów Tyszkiewiczowy, wojewodziny teraz smoleńskiej, spowinowaconej z krwią królewską przez mariaż syna jej pisarza w. W. X. Litt z synowicą monarchy, a córką książęcia Kazimierza roku 1775, w: idem, Kazania. Religii i społeczności. T. 1, Warszawa 1776, s. 257-277. ; 27. M. Karpowicz, Kazanie w dzień uroczystej pamiątki pierwszego dnia dwunastego roku panowania... Stanisława Augusta do Trybunału Głównego W. X. L. w Grodnie dnia 8 września 1775... Kazimierzowi Poniatowskiemu szczęśliwie panującego króla bratu w dzień imienin ofiarowane, w: idem, Kazania. Religii i społeczności. T. 1, Warszawa 1776, s. 183-207. ; 28. W. Konopczyński, Brzostowski Michał, w: Polski Słownik Biograficzny, t. III, Kraków 1937, s. 52-53. ; 29. T. Kostkiewiczowa, O kulturze literackiej czasów stanisławowskich (rekonesans), w: eadem, Oświecenie. Próg naszej współczesności, Warszawa 1994, s. 65—66. ; 30. T. Kostkiewiczowa, Poeci ze środowiska pijarskiego w wieku Oświecenia — rekonesans, w: Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX wieku, red. naukowa I. Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa-Kraków 1993, s. 72, 75, 80, 83. ; 31. I. Krasicki, Pisma poetyckie, opr. Z. Goliński, t. 1, Warszawa 1976, s. 639. ; 32. E. Kulicka, Legenda o rzymskim pochodzeniu Litwinów i jej stosunek do mitu sarmackiego, w: "Przegląd Historyczny", t. LXXI, 1980, z. 1, s. 1-21. ; 33. D. Kuolys, Sarmatyzm a piśmiennictwo barokowe Wielkiego Księstwa Litewskiego, w: "Barok" R. III: 1996, nr 2(6), s. 146-147. ; 34. Ł. Kurdybacha, Reforma litewskich szkół pijarskich w 1762 r., "Rozprawy z dziejów oświaty" t. 15: 1972, s. 3. ; 35. J. Kurkowski, Pijarzy w Werenowie i Lidzie (1735-1845), w: J. P Komorowski, J. Kurkowski, T. M. Nowak, Z dziejów ziemi lidzkiej, Warszawa 1997, s. 71-72. ; 36. R. Leszczyński, Mikucki Antoni, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXI, s.169-170. ; 37. Z. Libera, Poezja polska XVIII wieku, Warszawa 1976, s. 274-280. ; 38. R. Mączyński, Medale zasłużonych pijarów, "Rocznik Warszawski" t. 20: 1988, s. 187-189. ; 39. T. Ochlewski, Brzostowski Stanisław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. III, Kraków 1937, s. 56-57. ; 40. J. Ochmański, Historia Litwy, Wrocław 1982, s. 110-111. ; 41. J. Platt, Adam Naruszewicz. (1733-1796), w: Pisarze polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, t. 1, Warszawa 1992, s. 309-310. ; 42. J. Platt, "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne". 1770-1777, Wrocław 1968 (BN I 195). ; 43. E. Rostworowski, Judycki Józef, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XI, Wrocław 1964-1965, s. 311-314. ; 44. W. Roszkowska, Polacy w rzymskiej "Arkadii" (1699-1766), "Pamiętnik Literacki" R. LVI: 1965, z. 3, s. 62. ; 45. J. Snopek, Objawienie i Oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce, Wrocław 1986, s. 229, 232. ; 46. A. Strzelecka, Giedroyć Michał, w: Polski Słownik Biograficzny, t. VII, s. 431-432. ; 47. M. Ślusarska, O teatralności Wilna w czasach stanisławowskich, w: Wilno teatralne, red. M. Kozłowska, Warszawa 1998, s. 28-29, 36-37. ; 48. S. Tomkowicz, Z wieku Stanisława Augusta, Kraków 1882, t. 2, s. 104—111. ; 49. M. B. Topolska, Specyfika kultury umysłowej doby baroku w Wielkim Księstwie Litewskim, w: Kultura artystyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce baroku, red. J. Kowalczyk, Warszawa 1995, s. 21. ; 50. T. Turkowski, Brzostowski Paweł Ksawery, w: Polski Słownik Biograficzny, t. III, Warszawa 1937, s. 55-56. ; 51. T. Turkowski, Giedroyć Jan Stefan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. VII, Kraków 1948-1949, s. 427-428. ; 52. Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV—XVIII wieku. Spisy, oprac. H. Lulewicz i A. Rachuba, Kórnik 1994, s. 48. ; 53. Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, t. 11-12, Warszawa 1893, s. 957. ; 54. Wiersz z okoliczności imienin... Konstancji z książąt Poniatowskich Tyszkiewiczowy pisarzowy w. W. X. Lit. marszałkowy Tryb. Gł. W. X. Litt. od... kawalerów w konwikcie szlacheckim wileńskim ks. ks. szkół pobożnych edukujqcych się. W Wilnie 18 lutego 1780 Roku, [b. m.]. ; 55. B. Wolska, Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, Wrocław 1982, s. 145-150. ; 56. Zagadki Sejmu Czteroletniego, teksty zebrał i ustalił E. Rabowicz, Warszawa 1996, s. 32. ; 57. Zebranie rymów z różnych okoliczności pisanych mianowicie imieniem Konwiktu Szlacheckiego Wileńskiego Ks. Ks. Scholarom Piarum, Wilno, 1779. ; 58. K. Zienkowska, Stanisław August Poniatowski, Wrocław 1998, s. 383.

Relation:

Napis

Volume:

V

Start page:

57

End page:

86

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56926 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

Nov 10, 2015

Number of object content hits:

205

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/69859

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information