Obiekt

Tytuł: Pisarze miejscy lwowscy jako testatorzy i spadkobiercy od XIV do pierwszej połowy XVII wieku

Twórca:

Petrišak, Bogdana

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 61 Nr 2 (2013)

Współtwórca:

Szymańska, Izabela : Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Bibliografia:

Album civium Leopoliensium: rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie 1388-1783, wyd. Janeczek A., I, Poznań-Warszawa 2005, 31
Album studiosorum universitatis Cracoviensis, wyd. Chmiel A., t. I, Cracoviae 1887, 238
Badecki K. 1927. Zaginione księgi średniowiecznego Lwowa. Studium rekonstrukcyjne. Lwów, 14, 60
Badecki K. 1935. Archiwum Akt Dawnych miasta Lwowa. Lwów 1935, III: Księgi i akta administracyjno-sądowe 1382-1787, 97-98, 102-103
Bartoszewicz A. 2011. Testament jako źródło do badań nad piśmiennością mieszczańską w późnym średniowieczu, „Kw.HKM”, R. LIX, nr 3–4, 293-303
Bartoszewicz A. 2012. Piśmiennictwo mieszczańskie w późnośredniowiecznej Polsce. Warszawa, 250-255
Bilous N. 2010. Testamenty mieszkańców Kijowa z XVI-1 połowy XVII wieku, „Kw.HKM”, R. LVIII, nr 2, 247-260
Bilous N. 2011. Testamenty mieszkańców miasta Ołyki z lat 1660-1670, „Kw.HKM”, R. LIX, nr 3-4, 347-362
Bilous N. 2011. Заповіти луцьких міщан кінця XVI – першої половини XVII ст.. In Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ, вип. 7, Луцьк, 191-203
Bilous N. 2011. Тестаменти киян середини ХVІ – першої половини ХVІІ ст..s Київ
Czołowski A. and Jaworski F. (ed.) 1921. Księga ławnicza miejska 1441-1448. Lwów, 26, 29, 155, 170
Czołowski A. (ed.) 1892. Najstarsza księga miejska 1382-1389. Lwów, 31, 36, 37, 39 (zap. 245), 53 (zap. 332),75 (zap. 459), 82-83 (zap. 501), 93-95 (zap. 571)
Czołowski A. (ed.) 1896. Księga przychodów i rozchodów miasta 1404-1414. Lwów, 2, 96, 107-108
Czołowski A. (ed.) 1905. Księga przychodów i rozchodów miasta 1414-1426. Lwów, 7-8, 43
Gębarowicz M. 1968. Stanisław Anserinus – zapomniany archiwista XVI stulecia, „Studia Źródłoznawcze”. t.13, 91-121
Jaworski F. 1907. Ratusz lwowski. Lwów, 21
Kapral M. 2008. Urzędnicy miasta Lwowa w XIII-XVIII wieku. In Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnejRzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego, VII: Ziemie Ruskie. Lwów, Toruń, 339-349
Karpiński A. 2011. Dobroczynne i religijne legaty lwowskich mieszczan w świetle ich testamentów z lat 1550-1700, „Kw.HKM”, R. LIX, nr 3-4, 364
Kowalczuk M. 1927. Cech budowniczy we Lwowie za czasów polskich (do roku 1772). Lwów, 15
Łosowska A. 2011. Pennae investivi Praemisliae. Notariusze kancelarii kościelnych, pisarze sądów oraz urzędów świeckich w XV i na początku XVI wieku. Przemyśl, 28, 90, 102
Petrišak B. 2013. Wincenty – pisarz, kupiec, finansista XV-wiecznego Lwowa. In Studia z dziejów średniowiecza, t. 17, Warszawa, 105-114
Różycki E. 1979. Stan i zadania badań nad dziejami księgozbiorów mieszczan lwowskich XVI-XVII w.,„Roczniki Biblioteczne”, R. XXIII, z. 2, 1-23
Różycki E. 1994. Książka polska i księgozbiory we Lwowie w epoce renesansu i baroku. Wrocław
Różycki E. 1996. Księgozbiory i ich użytkownicy we Lwowie w epoce renesansu. In Żaliński W. andKarolczak K. (eds.), Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów Lwowa, I, Kraków, 7-18
Skoczek J. 1929. Studia nad patrycjatem lwowskim wieków średnich, „Pamiętnik Historyczno-Prawny”, VII, z.5, 255
Skoczek J. 1939. Lwowskie inwentarze biblioteczne w epoce renesansu. Lwów
Urzędnicy miasta Lwowa…, 68-71, 73-74, 86-87, 98, 105, 210, 215, 266, 340-342, 344, 345, 384, 413
Zimorowicz B. 1899. Viri illustres civitatis Leopoliensis, Metropoliae Russiae, collecti per BartholomaeumZimorowicz, consulem Leopoliensem. In Heck J. (ed.), Opera quibus res gestae urbis Leopolis illustrantur exmandato senatus eiusdem civitati. Leopoli, 299, 305
Гуль О., Суспільні конфлікти у м. Львові в XVI ст. (w druku)
Зубрицький Д. 2002. Хроніка міста Львова. Львів, 122-123
Долинська М. 2006. Історична топографія Львова XIV-XIX ст., Львів, 217-218
Зіморович Б. 2002. Потрійний Львів: Leopolis Triplex, przekł. z łac. Царьової Н., Львів, 154
Кочеркевич Я. 2009. Заповіти львівських міщан XVII ст., „Архіви України”, t. 5, 135-158
Крип І.’якевич 1994. Львівська Русь в першій половині XVI ст.: дослідження і матеріали. Львів, 32-33
Петришак Б. 2011. „Лицар пера і каламаря” – писар міста Львова Войцех Зимницький (1583–1639 рр.). Львів, 7-12, 155-167
Могитич Р. 2003. Передмістя самоврядного Львова у першій половині XVII ст., „Вісник інститутуУкрзахідпроектреставрація”, № 13, Львів , 33
Кочеркевич Я. 2003. Побут львів’ян XVII ст. (джерелознавчий аналіз заповітів), „Студії з архівної справи та документознавства”, t. 10, 56-58
Кочеркевич Я. 2010. Побожні формули у заповітах міщан м. Львова другої половини XVI-XVII століть:дипломатичний аналіз, tamże, t. 5, 45-61
Петришак Б. 2011. Кар’єри публічних нотаріїв у Львові XV-XVI ст.. In Sperka J. and Czwojdrak B. (eds.), Średniowiecze polskie i powszechne. t. 3 (7), Katowice, 172
Петришак Б. 2009. З історії публічного нотаріату Львова кінця XIV-XV ст., LimeStudia i materiały zdziejów Europy Środkowo-Wschodniej, nr 2. Rzeszów, 10-13
Купчинський А., Ружицький Й. (oprac.) 1972. Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові 1233-1799. Київ, 164, 186, 198, 233-234
Петришак Б. 2010. Львівський період діяльності Петра Вольфрама (1402-1407 рр.). In Karolczak K. and Sroka T. (eds.), Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura: Urzędy, urzędnicy, instytucje, Studia z dziejów Lwowa, VII, Kraków, 177-179
Ільків-Свидницький М., Канцелярія львівського магістрату кінця XIV-XVI ст. як культурний осередок. In Gmiterek H. and Łosowski J. (eds.), Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku. Kraków 2010, 515-516

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

61

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

295

Strona końc.:

304

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54859 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji