Obiekt

Tytuł: Futbolizacja obszarów wiejskich w Polsce – perspektywa badań geograficznych = Footbalisation of rural areas in Poland. The perspective of geographical research

Twórca:

Burdyka, Konrad ; Burdyka, Krzysztof

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 40

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Otwarcie polskiej wsi na fenomen sportu, obserwowane w II połowie minionego stulecia, stanowiło pochodną dynamicznego procesu przeobrażeń kultury chłopskiej. Wraz z kulturą fizyczną w wiejskich społecznościach lokalnych pojawiały się nowe zjawiska społeczno-kulturowe, na ogół o miejskiej proweniencji, w sposób istotny zmieniające styl życia mieszkańców wsi. Współcześnie obserwować można podobne prawidłowości. Przykładem jest ekspansja „kultury futbolowej” dokonująca się dzięki masowej obecności na obszarach wiejskich klubów sportowych, z których większość propaguje piłkę nożną. Artykuł stanowi przyczynek do eksplikacji zjawiska futbolizacji polskiej wsi w kategoriach geograficznych, a tym samym wyjścia poza dominującą jak dotąd w rozważaniach nad tym zagadnieniem perspektywę socjologiczną. Celem tekstu jest wykazanie związków między organizacją przestrzeni wokół widowiska sportowego a aktywnością kibicowską. Autorzy, uznając aspekt przestrzenny za immanentny dla piłkarskiej rywalizacji, podejmują próbę analizy, z zastosowaniem koncepcji funkcji miejsca, usytuowania i funkcji boisk i stadionów w układach lokalnych – w wymiarze morfologiczno-przestrzennym, ekonomicznym oraz społecznym. Chcą przy tym wskazać i uzasadnić kierunek dalszych studiów nad zagadnieniem z zastosowaniem podejścia interdyscyplinarnego.

Bibliografia:

1. Bale J., 1993, Sport, space and the city, Routledge, London. ; 2. Bale J., 1994, Landscape of modern sport, Leicester University Press, Leicester. ; 3. Bale J., 2000, Sport as power: running and resistance, [w:] J. Sharp, P. Routledge, Ch. Philo, R. Paddison (red.), Entanglements of power: geographies of domination/resistance, Routledge, London, s. 148–163. ; 4. Bukraba-Rylska I., 2012, Kultura nawsi: folklor, uczestnictwo czy praktyki kulturowe, [w:] A. Rosner (red.), Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na polskiej wsi, IRWiR PAN, Warszawa, s. 119–145. ; 5. Burdyka K., 2011, Między klubem a wspólnotą lokalną – specyfika i znaczenie zjawiska kibicowania w środowiskach wiejskich, [w:] A. Pilichowski, H. Podedworna (red.), Obszary wiejskie w Polsce: różnorodność i procesy różnicowania, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 197–215. ; 6. Burdyka K., Burdyka K., 2014. Wpływ zjawiska futbolizacji na kulturę współczesnej wsi polskiej, Wieś i rolnictwo, 4 (165), s. 131–144. ; 7. Chałasiński J., 1938, Młode pokolenie chłopów. Procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce, t. I. Społeczne podłoże ruchów młodzieży wiejskiej w Polsce, Państwowy Instytut Kultury Wsi, Warszawa. ; 8. Giulianotti R., 2005, Sport. A Critical Sociology, Polity Press, Cambridge UK. ; 9. Gołdys A., Stec M., Wiśnicka M., Włoch R., 2013, Orliki i Animatorzy. Raport z badań prowadzonych w ramach Akademii Animatora, Projekt Społeczny 2012, Warszawa, źródło: http://frkf.pl/wp-content/uploads/2014/02/Orlik-i-animatorzy-Raport-2013.pdf [dostęp: 01–03–2014]. ; 10. GUS, 2011, Kultura fizyczna w Polsce w latach 2008–2010, Warszawa-Rzeszów, źródło: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/kts_kultura_fizyczna_w_polsce_2008–2010.pdf [dostęp: 12–12–2014] ; 11. GUS, 2013, Kultura fizyczna w Polsce w latach 2011–2012, Warszawa-Rzeszów, źródło: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5495/1/2/2/kts_kultura_fizyczna_w_polsce_2011–2012.pdf [dostęp: 12–12–2014] ; 12. GUS 2013, Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 roku, Warszawa, źródło: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/KTS_uczestnictwo_polakow_w_sporcie_2012.pdf [dostęp: 12–02–2014] ; 13. Krawczyk B., 1962, O specyfice sportu wiejskiego, [w:] Roczniki Naukowe AWF w Warszawie, t. 1, s. 277–293. ; 14. Krawczyk Z., 2002, Sport, hasło [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 112–114. ; 15. Małolepszy E., 2004, Kultura fizyczna w działalności wiejskich organizacji młodzieżowych II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa. ; 16. Matusewicz Cz., 1990, Widowisko sportowe. Analiza psychospołeczna, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Warszawa. ; 17. Mosz J., 2008, Treści społeczne opraw" meczów piłkarskich, [w:] Z. Dziubiński (red.), Humanistyczne aspekty sportu i turystyki, AWF, SALOS RP, Warszawa, s. 81–112. ; 18. Oldenburg R., 1999, The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons and Other Hangouts at the Heart of a Community, Marlowe and Company, New York. ; 19. Rembowska K., 2005, Zapomniany wymiar czasoprzestrzeni, [w:] E. Klima (red.), Religion in the Time of Changes, Space – Society – Economy, 7, University of Łódź, Department of Space Economy and Spatial Planning, Łódź, s. 196–203. ; 20. Styk J., 1995, Chłopskie wzory zachowań publicznych i prywatnych, [w:] I. Machaj, J. Styk (red.), Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 21–27. ; 21. Styk J., 1999, Chłopi i wieś polska w perspektywie socjologicznej i historycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin. ; 22. Suliborski A.,2003, Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia empiryczno-teoretyczne, Komentarz do zbioru monotematycznych publikacji stanowiących rozprawę habilitacyjną, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 23. Suliborski A., 2010, Funkcjonalizm w polskiej geografii miast. Studia nad genezą i pojęciem funkcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 24. Szubert R., 2010, Kultura fizyczna w przemianach wsi polskiej w latach 1944–1956, Wydawnictwo AWF Wrocław, Wrocław. ; 25. Tuan Y.-F., 1987, Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa. ; 26. Tyszka A., 1967, Kultura fizyczna jako składnik kultury współczesnej wsi w Polsce, [w:] Wychowanie Fizyczne i Sport, t. XI, 3, s. 113–127. ; 27. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414. ; 28. Wieruszewska M., 2012, Lokalne, globalne, ponowoczesne wymiary kultury wsi, [w:] A. Rosner (red.), Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na polskiej wsi, IRWiR PAN , Warszawa, s. 189–145. ; 29. Wohl A., 1966, Social Aspects of the Development of Rural Sport in Poland, According to Research, International Review for the Sociology of Sport, 1, s. 109–135. ; 30. Wohl A., 1977, Sport wiejski a przeobrażenia wsi polskiej, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Warszawa. ; 31. Wójcik M., 2008, Miejsce człowieka na Ziemi – refleksje odnoszące się do geograficznego namysłu nad czasem, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Terytorium, region, miejsce – czas i przestrzeń w geografii, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 4, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 41–56. ; 32. Wójcik M., 2013, Obszary versus miejsca, czyli o przestrzennych formach interpretacji przemian polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 34, s. 9–22.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

40

Strona pocz.:

115

Strona końc.:

128

Format:

Rozmiar pliku 2 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:58070 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.40.8

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji