Obiekt

Tytuł: Poziom wykształcenia zasobów wiejskiej siły roboczej w Polsce. Analiza przestrzenna = Education level of rural workforce in Poland. Spatial anatysis

Twórca:

Kamińska, Wioletta

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 41

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Celem pracy było określenie stopnia zróżnicowania poziomu wykształcenia zasobów wiejskiej siły roboczej w Polsce, porównanie poziomu wykształcenia tych zasobów w układzie wieś-miasto oraz sformułowanie prawidłowości w  rozmieszczeniu wiejskiej siły roboczej o określonym poziomie wykształcenia. W badaniu przyjęto, że zasoby siły roboczej stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Na podstawie badań można stwierdzić, że poziom wykształcenia siły roboczej w 2011 r. na wsi był niższy aniżeli w miastach i Polsce ogółem, ale w stosunku do 2002 r. uległ zdecydowanej poprawie. Kwalifikacje formalne mieszkańców wsi w wieku mobilnym były wyższe aniżeli w wieku niemobilnym. Rozmieszczenie wiejskiej siły roboczej z wykształceniem wyższym i średnim nawiązywało do lokalizacji aglomeracji. Bliskość miast i funkcje pozarolnicze były czynnikami sprzyjającymi kumulacji najlepiej wykształconej kadry, podobnie jak tereny odległe od szlaków komunikacyjnych i zróżnicowanych miejskich rynków pracy były obszarami odpływu kapitału ludzkiego o wysokiej jakości. Badania potwierdziły także, że rolnictwo, zwłaszcza na obszarach z dominacją (w przeszłości) państwowych gospodarstw rolnych, utrwaliło niekorzystną strukturę wykształcenia zasobów siły roboczej.

Bibliografia:

1. Acemoglu D., 1996, Microfoundation for Social Increasing Returns in Human Capital Accumulation, Quarterly Journal of Economics, 111 (3), s. 779–804. ; 2. Arandarenko M., Bartlett W., (red.), 2012, Labour Market and Skills in the Western Balkans, FREN & LSEE, Belgrad. ; 3. Arrow K., 1962, The Economic Implications of Learning by Doing, Review of Economic School Studies, 29, s. 155–173. ; 4. Atkinson R., 2003, Introduction. Misunderstood Saviour or Vengeful Wrecker? The Many Meanings and Problems of Gentrification, Urban Studies, 40, 12, s. 2343–2350. ; 5. Autor D.H., Levy F., Murnane R., 2003, The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration, Quarterly Journal of Economics, 118, 4, s. 1279–1333. ; 6. Baran E., 2011, Wiejskie obszary depopulacji w Polsce. Przykład Polski Południowo-Wschodniej, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Obszary wiejskie: wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, Studia KPZK PAN, 133, Warszawa, s. 197–213. ; 7. Bartlett W., 2013, Skill Mismatch, Education Systems, and Labour Markets in EU Neighbourhood Policy Countries, Search Working Paper, 20. ; 8. Barro R.J., Lee J.W., 1996, International Measures of Schooling Years and Schooling Quality, American Economic Review Papers and Proceedings, 86, s. 218–223. ; 9. Becker G.S., 1964, Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, The University of Chicago Press, Chicago. ; 10. Berman E., Bound J., Griliches Z., 1994, Changes in the Demand for Skilled Labor within U. S. Manufacturing Industries: Evidence from the Annual Survey of Manufacturers, Quarterly Journal of Economics, 109, s. 67–397. ; 11. Berman E., Bound J., Machin S., 1998, Implications of Skill-Biased Technological Change: International Evidence, Quarterly Journal of Economics, 113, s. 1245–1279. ; 12. Bresnahan T.F., Brynjolfsson E., Hitt L.M., 2002, Information Technology, Workplace Organization and the Demand for Skilled Labor: Firm-Level Evidence, Quarterly Journal of Economics, 117, s. 339–376. ; 13. Caselli F., Esquivel G., Lefort F., 1996, Reopening the Convergence Debate: A New Look at CrossCountry Growth Empirics, Journal of Economic Growth, Springer, 1 (3), s. 363–389. ; 14. Ciok S., Ilnicki D., 2012, Demograficzne i przestrzenne uwarunkowania rynku pracy na wsi dolnośląskiej, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red), Wiejskie rynki pracy – zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia KPZK PAN, 145, Warszawa, s. 142–162. ; 15. De Barros R.P., Ferreira F.H.G., Vega J.R.M., Chanduvi J.S., 2009, Measuring Inequality of Opportunities in Latin America and the Caribbean, World Bank, Washington. ; 16. De la Fuente A., Ciccone A., 2003, Human Capital in a Global and Knowledge-Based Economy, UFAE and IAE Working Papers 562.03, Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica (UAB) and Institut d'Anàlisi Econòmica (CSIC). ; 17. Denison E.F., 1971, Education, Economic Growth, and Gaps in Information, [w:] R. A. Wykstra (red.), Education and the Economics of Human Capital, Collier-Macmillan, London, s. 124–128 ; 18. Denny K., O'Sullivan V., 2007, Can Education Compensate for Low Ability?: Evidence From The British Data, Applied Economics Letters, 14, 9, s. 657–660. ; 19. Fierla I., 1979, Geografia przemysłu Polski, PWE, Warszawa. ; 20. Freeman R.B., 1986, Demand for Education, [w:] O. Ashenfelter, R. Layard (red.), Handbook of Labour Economics, 1, Elsevier, New York, s. 357–386. ; 21. Grzeszczak J., 2010, Gentryfikacja osadnictwa – charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień, Monografie IGiPZ PAN, 11, Warszawa. ; 22. Hanushek E.A., Woessmann L., 2008, The Role of Cognitive Skills in Economic Development, Journal of Economic Literature, 46, 3, s. 607–668. ; 23. Heffner K., 2015, Zmiany przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce w okresie 2004–2014 i do 2020 roku, referat wygłoszony na XXXI Seminarium Geografii Wsi – Obszary wiejskie – pierwsza dekada w Unii Europejskiej i nowa perspektywa, Opole, 27 kwietnia 2015 r. ; 24. Heffner K., Marszał T., (red.), 2011, Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast, Studia KPZK PAN, 136, Warszawa. ; 25. Herbst M., 2004, Zróżnicowanie jakości kapitału ludzkiego w Polsce. Od czego zależą wyniki edukacyjne, Studia Regionalne i Lokalne, 3 (17), s. 89–104. ; 26. Heston A., Summers R., Aten B., 2002, Penn World, Table Version 6.1, Center for International Comparisons at the University of Pensylwania (CICUP). ; 27. Hrušek V., (red.), 2015, Post-Agricultural Rural Space of the Visegrad Countries: Economies, Entrepreneurship and Policies, Studia Obszarów Wiejskich, 39. ; 28. Janc K., Czapiewski K., 2005, Wykształcenie czynnikiem wspierającym rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 8, s. 69–84. ; 29. Jimenez E., Nguyen V., Patrinos H.A., 2012, Stock in the Middle? Human Capital Development and Economic Growth in Malaysia and Thailand Policy Research Working Papers, 6283, The World Bank Human Development Network Education Unit. ; 30. Kacprzak E., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego na obszarach wiejskich woj. wielkopolskiego, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red), Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, Studia KPZK PAN, 126, Warszawa, s. 161–180. ; 31. Kamińska W., 2011, Kapitał ludzki i społeczny na obszarach wiejskich w Polsce. Przykład województwa świętokrzyskiego, IG UJK, Kielce. ; 32. Kamińska W., 2011, Aktywność gospodarcza osób fizycznych na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] W. Kamińska, K. Heffner, (red.), Obszary wiejskie: wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, Studia KPZK PAN, 133, Warszawa, s. 103–127. ; 33. Kamińska W., 2014, Przemiany struktury i poziomu wykształcenia ludności wiejskiej w Polsce w latach 2002–2011, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich: stare problemy i nowe wyzwania, Studia KPZK PAN, 154, Warszawa, s. 129–167. ; 34. Kamińska W., Heffner K., (red.), 2012, Wiejskie rynki pracy – zasoby, aktywizacji, nowe struktury, Studia KPZK PAN, 145, Warszawa. ; 35. Karoly L.A., 2010, The Role of Education in Preparing Graduates for the Labor Market in the GCC Countries, Working Paper, Rand, Arlington. ; 36. Karoly L.A., Panis C.W.A., 2004, The 21st Century at Work: Forces Shaping the Future Workforce and Workplace in the United States, MG-164, The RAND Corporation, Santa Monica, California. ; 37. Kendrick J.W., 1961, Productivity Trends in the United States, A Study by the National Bureau of Economic Research, Princeton University Press, New York. ; 38. Kirchhoff B.A., Newbert S.L., Hasan I., Armington C., 2007, The Influence of University R&D Expenditures on New Business Formations and Employment Growth, Entrepreneurship Theory and Practice, July, s. 543–559. ; 39. Komornicki T., Czapiewski K., 2010, Dostępność przestrzenna do ośrodków akademickich a poziom kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich Mazowsza, [w:] W. Kamińska, K. Heffner, (red.), Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, Studia KPZK PAN, 126, Warszawa, s. 66–85. ; 40. Kulikowski R., 2002, Problemy społeczne wsi i rolnictwa w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 2, s. 9–17. ; 41. Labour Markets and Employability: Trends and Challenges in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine, 2011, European Training Foundation, Turin. ; 42. Lucas R., 1988, On the Mechanics of Economics Development, Journal of Monetary Economics, 22, s. 3–42. ; 43. McMahon W.W., 2001, The Impact of Human Capital on Non-Market Outcomes and Feedbacks on Economic Development, [w:]: J. F. Helliwell (red.), The Contribution a Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well Being, Hull Quebec, Government of Canada. ; 44. Miller H.P., 1960, Annual and Lifetime Income in Relation to Education, American Economic Review, 50, s. 962–986. ; 45. Nelson R., Phelps E., 1966, Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth, American Economic Review, 56, s. 69–75. ; 46. Neycheva M., 2013, Does Higher Level of Education of Labor Force Cause Growth. Evidence from Bulgaria, Eco Change Restruct, 46, s. 321–339. ; 47. Parsons D., 1980, Rural Gentrification: the Influence of Rural Settlement Planning Policies, Departamnet of Geography, University of Sussex, Brigton. ; 48. Petrolongo B., Pissarides C., 2001, Looking into the Black Box: A Survey of the Matching Function, Journal of Economic Literature, 39, s. 390–431. ; 49. Philips M., 1993, Rural Gentrification and the Process of Class Colonization, Journal of Rural Studies, 9, s. 123–140.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

41

Strona pocz.:

9

Strona końc.:

30

Format:

Rozmiar pliku 4,1 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:59954 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.41.1

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji