Obiekt

Tytuł: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność a jakość życia na obszarach wiejskich wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju = Community Led Local Development (CLLD) and life quality in rural areas regarding the concept of sustainable development

Twórca:

Zadrożniak, Monika

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 41

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Artykuł stanowi próbę analizy nowego podejścia do rozwoju obszarów wiejskich, którego jak dotychczas jednym z najistotniejszych celów jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja tego podejścia skupia się wokół społeczności lokalnych, które należy traktować jako świadomy podmiot rozwoju, wobec którego koncepcja zrównoważonego rozwoju wyraźnie nakreśla podstawowe założenia i definicję jakości życia, zarówno w podejściu obiektywnym, jak isubiektywnym. Wyniki analizy mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność (RLKS) na obszarach wiejskich.

Bibliografia:

1. Adamowicz M., 2006, Koncepcje trwałego i zrównoważonego rozwoju wobec wsi i rolnictwa, Prace Naukowe Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW, 38, s. 11–25.
2. Aksman E., 2010, Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995–2007, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
3. Balawajder E. (red.), 2007, Społeczeństwo obywatelskie. Modele teoretyczne i praktyka społeczna, KUL, Lublin.
4. Borys T., 2004, Jakość życia oraz pojęcia i relacje pochodne [w:] Metodologia pomiaru jakości życia, W. Ostasiewicz (red.), Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 9–12.
5. Borys T. (red.), 2005, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
6. Borys T., Rogala P., 2008, Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce, Warszawa.
7. Campbell A., 1976, Subjective measures of well-being, American Psychologist, 2, s. 117–124.
8. CBOS, 2013,. Polacy o zarobkach różnych grup zawodowych, Komunikat/BS/127/2013.
9. Chelavier P., Maurel M.C., 2010, Program Leader w krajach Europy środkowej, Wieś i Rolnictwo, 4 (149), s. 26–41.
10. Czapiński J., Panek T. (red.), 2007, Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
11. Czapiński J., 2013, Indywidualna jakość życia i styl życia, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków – raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, s. 172–278.
12. Dobrzańska B. , 2009, Zasada partycypacji jako przesłanka i podstawa tworzenia wskaźników zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój – aspekty rozwoju społeczności lokalnych, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, Białystok, s. 20–28.
13. Dobrzański G., Dobrzańska B. M, 2010, Trwały i zrównoważony rozwój, [w:] B. M. Dobrzańska, G. Dobrzański, D. Kiełczewski (red.), Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 252–263.
14. Encyklika Laborem exercens, Św. Jan Paweł II, 1981.
15. Fedyszak-Radziejowska B., 2014, Społeczności wiejskie w 10 lat po akcesji. Postawy, wartości i uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, [w:] I. Nurzyńska, W. Poczta, (red.), Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, s. 153–174.
16. Furmańczyk M., 2013, Współrządzenie czy ukryta dominacja sektora publicznego? Koncepcja Governance w praktyce Lokalnych Grup Działania Leader, [w:] Studia Regionalne i Lokalne, 1, 51, s. 71–88.
17. Glatzer W., 2006, Conditions and Criteria for Improving Quality of Life, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Towards Quality of Life Imroviement, The Publishing House of the Wrocław University of Economics, Wrocław, s. 9–32.
18. Górka A. 2011, Krajobraz kulturowy wsi jako nośnik mitu, [w:] Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 15, Sosnowiec, s. 248–258.
19. Hausner J. (red.), 1999, Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków.
20. Heffner K., Klemens B., 2012, Warunki życia i aktywność społeczno-gospodarcza mieszkańców na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego), Barometr Regionalny, 4 (30), s. 81–88.
21. Hull Z., 2011, Wprowadzenie do filozofii zrównoważonego rozwoju, [w:] W. Tyburski (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 33–81.
22. Iskierski J., 1987, Lokalność czyli powrót do raju utraconego, Pomerania, 7, wydanie elektroniczne, s. 2–4.
23. Kaleta A., 1985, Jakość życia mieszkańców wsi rejonu uprzemysłowionego, Rozprawy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
24. Kasprzyk B., 2013, Wybrane aspekty oceny dobrobytu ekonomicznego i jakości życia (ujęcie regionalne – Podkarpacie), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
25. Kiryluk A., 2009, Bioróżnorodność i bioregionalizm jako czynniki zrównoważonego rozwoju. Obszarów wiejskich i turystyki w województwie podlaskim, [w:] Zrównoważony rozwój – aspekty rozwoju społeczności lokalnych, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, Białystok, s. 38–47.
26. Klekotko M., 2008, Społeczeństwo obywatelskie a rozwój zrównoważony wsi. Podejście poznawcze, [w:] H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.), Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 21–36.
27. Knieć W., 2011, Partnerstwa lokalne w budowie społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich, [w:] H. Podedworna, A. Pilichowski (red.), Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodność i procesy różnicowania, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, PTS, Warszawa.
28. Kołodziejski J. 1999, Strategia równoważenia rozwoju miast polskich w perspektywie integracji przestrzeni europejskiej, [w:] G. Gorzelak, M. S. Szczepański, T. Zarycki (red.), Rozwój – Region – Społeczeństwo,, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, UW, Warszawa-Katowice, s. 41–74.
29. Kowalczyk S., 2005, Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, KUL, Lublin.
30. Leśniak L., 2013, Idea podejścia LEADER, [w:] J. Puchała, M. Kowalska (red.), Rola i znaczenie Lokalnych Grup Działania w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 9–16.
31. Leźnicki M., 2011, Jakość życia jako przedmiot badań naukowych i refleksji, [w:] W. Tyburski (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 224–231.
32. Łuszczyk M., 2013, Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
33. Mularska M., 2008, Czy można zmienić wieś bez udziału jej mieszkańców? O znaczeniu podmiotowości dla koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.), Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 220–232.
34. Nurzyńska I., 2014, Nowe koncepcje i instrumenty polityki regionalnej w UE a rozwój obszarów wiejskich w Polsce, Wieś i Rolnictwo, 4 (165), s. 27–43.
35. Parysek J.J., 2001, Podstawy gospodarki lokalnej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.
36. Pawłowski A., 2007, Bariery we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego – spojrzenie ekofilozofa, Problemy Ekorozwoju, 2, 1, s. 59–65.
37. van Praag B.M.S., van Herwaarden F.G., Kapteyn A.J., 1979, The definition and measurement of social references spaces, The Netherlands Journal of Sociology: Sociologia neerlandica, 15, s. 13–25.
38. Puchnarewicz E., 2013, Krajobraz kulturowy wsi jako atrakcja turystyczna, [w:] A. Dudek (red.), Szczęśliwi i biedni. Wieś i rolnictwo wobec współczesnych wyzwań rozwojowych. Księga jubileuszowa dla uczczenia dorobku prof. Janusza Gudowskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 243–250.
39. Rokicka E., 2013, Jakość życia – konteksty, koncepcje, interpretacje, [w:] J. Grotowska, E. Rokicka (red.), Nowy Ład? Dynamika struktur społecznych we współczesnych społeczeństwach, Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Wielisławie Warzywodzie-Kruszyńskiej z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 159–177.
40. Sztompka P., 2005, Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków.
41. Trzepacz P. (red.), 2012, Zrównoważony rozwój – wyzwania globalne. Podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
42. Tyburski W., 2011, Wprowadzenie, [w:] W. Tyburski (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 7–3.
43. Adamski T., Dzwonkowska K., Gorlach K., Pilichowski A., Starosta P., 2007, Wiedza w rozwoju zrównoważonym wsi. Programy – Projekty – Działania, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
44. Zadrożniak M., 2015, Środowisko przyrodnicze jako czynnik determinujący poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] B. Bartniczak, K. Trzeciak (red.) Aktualne trendy w zarządzaniu środowiskiem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra, s. 211–218.
45. Zadrożniak M., 2015, Wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach polityki spójności jako kierunek poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, [w:] E. Pancer-Cybulska, E. Szostak (red.), Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 380, s. 334–341.
46. Zajda K., 2012, Przyczyny niedostosowania podejścia LEADER w gminach wiejskich woj. łódzkiego, Wieś i Rolnictwo, 2 (155), s. 69–81.
47. Zajda K., Kretek-Kamińska A., 2014, Wykorzystanie zasobów lokalnych grup działania, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
48. Zarychta M., 2010, Przedsiębiorczość w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, [w:] M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca (red.), Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Wyzwania dla miast i obszarów wiejskich, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 199–219.
49. Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce, 2014, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

41

Strona pocz.:

97

Strona końc.:

108

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,8 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:59958 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.41.6

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji