Obiekt

Tytuł: Nowy paradygmat w rozwoju wiejskiej infrastruktury. Studium przypadku konkursu projektów Przyjazna wieś = The new paradigm in the development of rural infrastructure. The case of Przyjazna wieś (Friendly village) contest

Twórca:

Wójcik, Marcin

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 41 ; Rural Studies

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Konkurs Przyjazna wieś jest interesującym przypadkiem, na bazie którego można określić i zinterpretować współczesne potrzeby rozwoju społeczności lokalnych. Stanowi on przegląd ciekawych projektów, które powstają w wyniku aktywności samorządu lokalnego, przy zaangażowaniu lokalnych liderów i skupionych wokół nich grup działaczy. W wielu przypadkach, choć ich geneza wiąże się z potencjałem wewnętrznym, zakres oddziaływania inwestycji (rzeczywisty i symboliczny) wykracza poza miejsca ich lokalizacji (gminy). Wpisuje się to w interpretacje współczesnych procesów odnowy wsi w kategoriach rozwoju neoendogennego. Projekty oceniane są w aspektach odnoszących się do kategorii oddziaływania i wykorzystania, wpisania go w kontekst lokalny i ponadlokalny, roli w integracji funkcjonalnej i społecznej. Reasumując, określa się stopień jego złożoności względem różnych elementów budujących społeczne i materialne korelaty środowiska osadniczego. Interesujące jest również zróżnicowanie nowej infrastruktury wsi w odniesieniu do kontekstów współczesnych przemian, gdzie wyraźnie zaznacza się napięcie pomiędzy priorytetami rozwojowym, które można opisać w kategoriach opozycji „pamięć i tożsamość” versus „tu i teraz”. Obydwa konteksty tworzą komplementarny model rozwoju wsi. Ważne jest ich równoważenie, aby mogły tworzyć społeczną świadomość obejmującą zarówno historyczny sens istnienia, jak i ekonomiczne podstawy funkcjonowania.

Bibliografia:

1. Bukraba-Rylska I., 2011, Między interwencją a interakcją. Lokalne grupy działania w społecznościach wiejskich, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
2. Buttimer A., 1971, Society and Milieu in the French Geographic Tradition, The Association of American Geographers by Rand McNally and Company, 6, Chicago.
3. Buttimer A., 1990, Charyzmat i kontekst: wyzwanie, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 4, s. 11–28 (tłumaczenia z jęz. ang. I. Sagan, A. Buttimer, 1978, Charism and Context: The Challenge of: "La géographie humaine", [w:] D. Ley, M. Samuels (red.), Humanistic Geography, Maaraufa Press, Chicago, s. 58–76).
4. Buttimer A., 1993, Geography and the Human Spirit, Johns Hopkins University Press, Baltimore-London.
5. Crouch S., Housden M., 2003, Marketing Research for Managers, Butterworth-Heinemann, Oxford.
6. Czyżewski M., 2005, Dyskurs, [w:] Encyklopedia socjologii. Suplement, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 50–58.
7. Horolets A., 2008, Wprowadzenie – status dyskursu w badaniach socjologicznych, [w:] A. Horolets (red.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 5–16.
8. Kamińska W., Heffner K. (red.), 2014, Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich. Stare problemy i nowe wyzwania, Studia KPZK, PAN, 156, Warszawa.
9. Kłodziński M., Błąd M., Wilczyński R. (red.), 2007, Odnowa wsi w integrującej się Europie, IRWiR PAN, Warszawa.
10. Rembowska K., 2002, Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
11. Ricoer P., 1989, Język, tekst, interpretacja, PiW, Warszawa.
12. Siemiński J.L., 1992, Zróżnicowanie infrastruktury obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.
13. Śpiewak R., 2012, Nowy europejski model rozwoju wiejskiego. Polska odmiana, [w:] A. Rosner (red.), Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na polskiej wsi, IRWiR PAN, Warszawa, s. 167–187.
14. Tkocz J., 1998, Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Uniwersytet Śląski, Katowice.
15. Tomanek P., 2008, O swoistości socjologicznej analizy dyskursu, [w:] A. Horolets (red.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 30–44.
16. Wieruszewska M. (red.), 1992, Odnowa wsi. Między mitem a nadzieją, IRWiR PAN, Warszawa.
17. Wilczyński W., 2005, Ewolucja poglądów geograficznych na środowisko, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 1, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 73–102.
18. Wodak R., Krzyżanowski M. (red.), 2008, Qualitative Discourse Analysis in the Social Sciences, Palgrave Macmillan, Basingstocke.
19. Wójcik M., 2012, Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
20. Wójcik M., 2013, Gentryfikacja wsi – jak daleko od miasta", XXVI Konwersatorium wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 171–180.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

41

Strona pocz.:

109

Strona końc.:

120

Format:

Rozmiar pliku 0,8 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:59959 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.41.7

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji