Obiekt

Tytuł: Trójsektorowość podejścia LEADER w założeniach i w praktyce wdrażania w okresie programowania 2007–2013 na przykładzie województwa śląskiego = Tri-sector partnership in LEADER approach in theory and practice in 2007-2013 programming period - an example of the Śląskie Voivodeship in Poland

Twórca:

Surmacz, Małgorzata ; Magryś, Witold

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 41 ; Rural Studies

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena stopnia zaangażowania poszczególnych sektorów (w ramach partnerstwa trójsektorowego) w zakresie wnioskowania o dofinansowanie projektów w ramach wdrażania podejścia LEADER na przykładzie tzw. „małych projektów” składanych w lokalnych grupach działania (LGD) na terenie województwa śląskiego w ramach działania pn. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. Badaniem objęto 3161 projektów zgłoszonych przez wnioskodawców we wszystkich 15 lokalnych grupach działania województwa śląskiego w latach 2007–2014. Pozwoliło ono na uzyskanie trzech głównych wniosków. Po pierwsze, wydaje się, że istnieje zależność między poziomem zaangażowania poszczególnych sektorów a poziomem i potencjałem rozwojowym danego obszaru wiejskiego w ujęciu mikroregionalnym. Po drugie, we wszystkich LGD zaobserwowano względnie duże zaangażowanie sektora społecznego, co jest niewątpliwym sukcesem dotychczasowego wdrażania podejścia LEADER w województwie śląskim. Po trzecie, potwierdzono odnotowywane także w innych badaniach bardzo duże zaangażowanie sektora publicznego, które z jednej strony można oceniać jako realną barierę harmonijnego rozwoju partnerstw trójsektorowych w przyszłości, a z drugiej jako okoliczność pozytywną, która czyniła oddziaływanie podejścia LEADERa w ogóle możliwym tam, gdzie liczne bariery dostępu do wsparcia ograniczały możliwości wnioskowania przez podmioty sektora społecznego.

Bibliografia:

1. Chevalier P., Dedeire M., Kovacs D., Pola P., 2012, The implementation of the Leader programme in Central Europe: between a local development approach and political instrumentalisation, Discussion Papers, Institute of Regional Studies Research Centre For Economic And Regional Studies Hungarian Academy of Sciences, 89, s. 5–31.
2. Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A., 2013, Nowe modele rządzenia – wyzwania dla Polski Wschodniej. Ograniczenia sieciowych i partnerskich podejść do zarządzania rozwojem lokalnym (na przykładzie województwa podkarpackiego), Zeszyty Naukowe WSEI, seria: EKONOMIA, 6 (1), s. 51–74.
3. Fałkowski J., 2013, Political accountability and governance in rural areas: Some evidence from the Pilot Programme LEADER+ in Poland, Journal of Rural Studies, 32, s. 70–79.
4. Furmankiewicz M., 2013, Współrządzenie czy ukryta dominacja sektora publicznego? Koncepcja governance w praktyce lokalnych grup działania LEADER, Studia Regionalne i Lokalne, 1 (1), s. 71–89.
5. Furmankiewicz M., 2013, Pomiędzy wykluczeniem, niewiedzą a zaangażowaniem. lokalne grupy działania w ocenie organizacji pozarządowych, Acta Universitatis Lodzinensis, Folia Sociologica, 44, s. 159–171.
6. Futymski A., Kamiński R., 2008, Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4 LEADER. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
7. Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., 2010, LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu, Wieś i Rolnictwo, 4 (149), s. 104–119.
8. Halamska M., 2011, Sceny rozwoju lokalnego w Polsce: Dekoracje i aktorzy, Wieś i Rolnictwo, 4 (153), s. 103–120.
9. Heffner K., Gibas P., 2014, Delimitacja przestrzenna obszarów wiejskich w województwie śląskim, raport niepublikowany, Instytut Śląski, Opole.
10. Kamiński R., 2011, Partnerstwa w programie LEADER: Czy można stwierdzić, że LEADER nie buduje kapitału społecznego na polskiej wsi?, Polityka Społeczna, Numer specjalny: Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: zasoby, kompetencje, partnerstwo, s. 21–37.
11. Maurel M.C., 2012, The role of local elected officials in the making of LEADER LocalAction Groups in the Czech Republic, Wieś i Rolnictwo, 3 (156), s. 47–65.
12. Navarro F.A., Woods M., Cejudo E., 2016, The LEADER Initiative has been a Victim of Its Own Success. The Decline of the Bottom-Up Approach in Rural Development Programmes. The Cases of Wales and Andalusia, Sociologia Ruralis, 56, 2, s. 270–288.
13. Pawłowska A., Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A., 2013, Funkcjonowanie partnerstw międzysektorowych w opinii ich członków. Przykład lokalnych grup działania województwa podkarpackiego, Polityka i Społeczeństwo, 2 (11), s. 71–87.
14. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, 2004, Marszałek Województwa Śląskiego, Katowice.
15. Rosner A., Stanny M. 2014, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I., Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 r., Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, IRWiR PAN, Warszawa.
16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 z dnia 8 lipca 2008 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 868 z późniejszymi zmianami).
17. Swianiewicz P., Herbst J., Lackowska M., Mielczarek A., 2008, Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
18. Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007–2013 z dnia 7 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 427).
19. www.bractwokuznic.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
20. www.lgd-brynica.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
21. http://cieszynskakraina.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
22. www.partnerstwo.beskidy.org.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
23. www.lyskor.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
24. www.morawskie-wrota.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
25. www.grupadzialania.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
26. www.jura-ppj.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
27. www.perlajury.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
28. www.razemnawyzyny.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
29. spichlerz.org.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
30. www.lgd-klobuck.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
31. www.ziemiabielska.pl/ [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
32. www.lgdziemiapszczynska.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
33. http://www.lgdziemiapszczynska.pl/1,o-nas, czytaj, strona.html, [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
34. www.leader-zywiec.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

41

Strona pocz.:

121

Strona końc.:

133

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,5 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:59960 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.41.8

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji