Obiekt

Tytuł: Ludność, zatrudnienie, migracje wśród ludności wiejskiej Śląska Opolskiego w latach 1995–2017–2035 = Population, employment and migration of the Opolskie Voivodship's rural population in years 1995-2017-2035

Twórca:

Rauziński, Robert ; Szczygielski, Kazimierz

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 41 ; Rural Studies

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

W artykule analizuje się przemiany społeczno-demograficzne i zawodowe ludności wiejskiej województwa opolskiego w okresie 1995–2011, opierając się głównie na danych GUS pochodzących z Narodowych Spisów Powszechnych. Wskazano również skutki tych zjawisk w perspektywie lat 2035 i 2050. Wykazano, że teza o głębokim kryzysie demograficznym wsi opolskiej jest uzasadniona. Zachodzą tu głębokie zmiany w strukturze zawodowej ludności wiejskiej, a wykorzystanie zasobów pracy jest silnie zróżnicowane i złożone, zarówno w uję- ciu czasowym, jak i przestrzennym. Obszary wiejskie o charakterze rolniczym w województwie opolskim nie są w pełni wykorzystane z punktu widzenia potencjału demograficznego, a badania potwierdziły, że czynnik ludzki w rolnictwie słabnie (powstają poważne deformacje demograficzne m.in. z powodu permanentnego odpływu migracyjnego).

Bibliografia:

1. Bański J., 2014, Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia, Wieś i Rolnictwo, 4 (165), s. 13–25.
2. Dybowska J., 2014, Depopulacja na obszarach wiejskich województwa opolskiego w latach 2002–2011, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (32), s. 59–68.
3. Dybowska J., 2013, Przemiany demograficzne w regionie o nasilonej migracji zagranicznej na przykładzie województwa opolskiego, Uniwersytet Opolski, Opole.
4. Dybowska J., 2012, Migracja a stan ludności w województwie opolskim, [w:] R. Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż (red.), Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945–2011–2035 – aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Opole-Warszawa.
5. Heffner K., 1990, Przebieg procesów depopulacyjnych na Opolszczyźnie, [w:]K. Heffner (red.), Procesy wyludniania się wsi w regionie opolskim, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole, s. 7–50.
6. Heffner K., Rauziński R., 2012, Region migracyjny, jego cechy i ewolucja w Polsce na przykładzie Śląska Opolskiego, [w:] P. Kaczmarczyk, M. Lesińska (red.), Krajobrazy migracyjne Polski, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 61–84.
7. Heffner K., Solga B., 2014, Ewolucja procesów migracyjnych na Śląsku Opolskim w kontekście europejskim, klasyfikacja głównych tendencji na tle przemian demograficznych, Studia Śląskie, 75, Opole, s. 71–88.
8. Jończy R., 2010, Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole-Wrocław.
9. Kubiciel-Lodzińska S., 2013, Obecność zagranicznej siły roboczej w rolnictwie w Polsce jako konsekwencja zmian następujących na wsi (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego), [w:] K. Heffner (red.), Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej: Stare problemy i nowe wyzwania ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego, Studia KPZK PAN, 154, Warszawa, s. 138–150.
10. Prognoza ludności na lata 2014–2050, 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
11. Rauziński R., 1990, Ludność na Śląsku 1945–1990, WSI, Opole.
12. Rauziński R., 2012, Śląsk Opolski regionem kryzysu demograficznego, [w:] R. Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż, Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945–2011–2035 – aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy, Rządowa Rada Ludnościowa, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole-Warszawa, s. 27–63.
13. Rauziński R., Szczygielski K., 2008, Śląska ludność rodzima w strukturze demograficznej i społecznej Śląska Opolskiego wczoraj i dziś, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, Opole.
14. Rauziński R., Szczygielski K., 2015, Prognoza ludności dla województwa opolskiego do 2050 roku. Wnioski w kontekście prowadzenia polityki regionalnej oraz wsparcia odnowy demograficznej województwa opolskiego, Ekspertyza w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Terytorialne. Wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych (maszynopis niepublikowany).
15. Wójcik M. (red.), 2014, Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe, Studia Obszarów Wiejskich, 34, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
16. Rosner A., 2012, Aktualne tendencje zmian zaludnienia obszarów wiejskich, [w:]A. Rosner (red.), Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
17. Solga B., 2002, Migracje polsko-niemieckie i ich konsekwencje społeczno-ekonomiczne na obszarach wiejskich Śląska Opolskiego, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole.
18. Solga B., 2015, Migracje zagraniczne i ich znaczenie w kontekście prognozowanych przemian demograficznych w Polsce i w województwie opolskim, [w:] M. Mazurkiewicz, A. Franke, T. Siwek (red.), Colloquium Opole. 10 lat razem w Unii Europejskiej. Zagrożenia i szanse, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole, s. 141–153.
19. Szczygielski K., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie ludności województwa opolskiego w kontekście etnicznym jako potencjalne uwarunkowanie rozwoju regionalnego, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole.
20. Szczygielski K., 2010, Struktura przestrzenna ludności województwa opolskiego, [w:] M. Lis, K. Szczygielski, L. Drożdż (red.), Województwo opolskie 1950–2010, Stowarzyszenie Instytut Śląski, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole, s. 99–119.
21. Szczygielski K., 2012, Społeczno-gospodarcze konsekwencje prognozy demograficznej do 2035 roku – aspekt etniczny, [w:] R. Radziński, T. Sołdra-Gwiżdż (red.), Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945–2011–2035 – aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy, Rządowa rada Ludnościowa, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole-Warszawa, s. 64–78.
22. Szczygielski K., 2013, Demograficzne uwarunkowania realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Casus – region opolski, [w:] K. Heffner (red.), Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej: Stare problemy i nowe wyzwania ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego, Studia KPZK PAN, 154, Warszawa, s. 117–128.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

41

Strona pocz.:

245

Strona końc.:

262

Format:

Rozmiar pliku 2 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:59968 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.41.16

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji