Obiekt

Tytuł: Ocena trendów rozwoju obszarów wiejskich Pomorza w pierwszej dekadzie po akcesji do Unii Europejskiej = Evaluation of trends for the development of Pomerania' rural areas in the first decade after the accession to the European Union

Twórca:

Czapiewska, Gabriela

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 42

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Abstrakt:

W niniejszym artykule, na przykładzie Pomorza (województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego), zobrazowano dokonujące się zmiany na obszarach wiejskich w pierwszej dekadzie po akcesji do Unii Europejskiej. Wykazano wpływ środków unijnych na współczesne procesy przeobrażeń społeczno-gospodarczych badanych wsi. Ocenie poddano wybrane elementy potencjału rozwojowego obszarów wiejskich Pomorza. Praca podzielona została na dwie części. W pierwszej przedstawiono zróżnicowanie układów funkcjonalnych w oparciu o metodologię delimitacji gmin z uwzględnieniem roli procesów demograficznych i gospodarczych w rozwoju pomorskich wsi, a także uwarunkowań środowiska przyrodniczego. Ważnym czynnikiem rozwoju prezentowanego regionu jest unikatowe środowisko i walory turystyczne, głównie bliskość Bałtyku oraz występowanie lasów i jezior, umożliwiających rozwój różnych form turystyki i wypoczynku. Pomorze charakteryzuje również różnorodność kulturowa, wynikająca z tożsamości regionalnej i lokalnej. Pomorskie wsie charakteryzują się dużym zróżnicowaniem układów funkcjonalnych, a ich stan ma istotne znaczenie dla warunków życia mieszkańców i możliwości gospodarowania, a także kierunków i tempa rozwoju regionu. Z kolei w drugiej części pracy pokazano zmiany w rolnictwie badanego regionu po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W sposób szczególny uwzględniono rozwój tych terenów, na których rolnictwo pełni nadal dominującą funkcję gospodarczą.

Bibliografia:

1. Bański J., 2013, Polska wieś w perspektywie 2050 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 33, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 2. Bański J., 2014, Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia, Wieś i Rolnictwo, 4 (165), s. 1–13. ; 3. Czapiewska G., 2012, Lokalne grupy działania a kreowanie rozwoju regionalnego w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 29, s. 401–413. ; 4. Czapiewska G., 2012, Rola lokalnych grup rybackich w rozwoju obszarów wiejskich województw nadmorskich, Rozprawy naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 29, s. 141–153. ; 5. Czapiewska G., 2012, Wioski tematyczne sposobem na aktywizację gospodarczą i społeczną regionu, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 1, s. 109–123. ; 6. Czapiewska G., 2013, Grupy producentów rolnych w rozwoju obszarów wiejskich Pomorza. Acta Universitatis Lodziensis, Folia geographica socio-oeconomica, 13, s. 165–178. ; 7. Czapiewska G., 2014, Współczesne wyzwania i zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich Pomorza, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 38, s. 401–413. ; 8. Golik D., 2006, Kierunki restrukturyzacji obszarów wiejskich w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 709, Kraków. ; 9. Heffner K. (red.), 2013, Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej: Stare problemy i nowe wyzwania (ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego), Studia KPZK PAN, t. CLIV, Warszawa. ; 10. Kiniorska I., 2009, Zmiany warunków życia ludności wiejskiej regionu Gór Świętokrzyskich, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 56, PAN, Kraków, s. 31–39. ; 11. Kłodziński M., 1996,Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa. ; 12. Marcysiak A., 2009, Czynniki różnicujące poziom wsparcia gospodarstw środkami UE, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 9, 2, s. 153–158. ; 13. Poczta W., Herdt Ł., 2005, Skutki integracji Polski z UE dla rolnictwa i obszarów wiejskich – próba oceny [w:] R. Hykawy (red.), Polska w Unii Europejskiej. Doświadczenia pierwszego roku członkostwa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, s. 115–166. ; 14. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011–2012, 2013, IJHAR-S, Warszawa. ; 15. Rosner A., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie polskiej wsi pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Procesy wyrównywania się różnic czy ich pogłębiania, materiały konferencyjne, IRWiR PAN, Warszawa. ; 16. Rosner A. (red.) 2012, Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne, IRWiR PAN, Warszawa. ; 17. Rudnicki R., 2010, Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

42

Strona pocz.:

37

Strona końc.:

53

Format:

Rozmiar pliku 1,3 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61614 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.42.3

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji