Obiekt

Tytuł: Aktywność gospodarcza na migracyjnych i niemigracyjnych obszarach wiejskich województwa opolskiego = Economic activity among inhabitants of migratory and non-migratory rural areas of the Opolskie Voivodship

Twórca:

Rokita-Poskart, Diana

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 42

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Abstrakt:

Obszary wiejskie województwa opolskiego przez ostatnich kilka dekad przeszły szereg przemian, które wywarły istotny wpływ na ich obecną sytuację społeczno-gospodarczą. Kluczowe znaczenie w procesie transformacji obszarów wiejskich regionu miały intensywne procesy migracji zewnętrznych części ludności Opolszczyzny, która za sprawą posiadania oprócz polskiego, także niemieckiego obywatelstwa czy pochodzenia, miała możliwość pracy i wyjazdu do krajów Europy Zachodniej jeszcze przed akcesją Polski do Unii Europejskiej. W obliczu tych intensywnych procesów migracji, w których w przeszłości uczestniczyła głównie ludność rodzima Śląska, na obszarach wiejskich regionu obserwowano silne przeobrażenia demograficzne, społeczne oraz gospodarcze. Mając powyższe na uwadze, celem zaprezentowanej w niniejszym artykule analizy porównawczej stało się określenie wpływu emigracji zarobkowej ludności regionu na jeden z elementów określających sytuację ekonomiczną obszarów wiejskich – na aktywność gospodarczą gmin wiejskich województwa opolskiego mierzoną wskaźnikiem liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 mieszkańców. W wyniku tej analizy ustalono, że emigracja zarobkowa może mieć związek z aktywnością gospodarczą mieszkańców obszarów wiejskich, aczkolwiek jest ona determinowana jeszcze przez szereg innych czynników.

Bibliografia:

1. Agunias D.R., 2006, Remittances and Development: Trends, Impacts, and Policy Options. A Review of the Literature, Migration Policy Institute, Washington. Publikacja dostępna na stronie www.migrationpolicy.org ; 2. Berriane M., 1992, Emigration internationale du travail et mirco-urbanisationdans le rif oriental: Cas du centre de Taouima (Région de Nador, Maroc), Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, Universite de Tunis, Tunis. ; 3. Consulting B., Sander C., 2003, Migrant remittances to developing countries, a scope study: overview and introduction to issues for pro-poor financial services, UK Department of International Development, London. ; 4. Cornelius W., 1990, Labor Migration to the United States: Development Outcomes and Alternatives in Mexican Sending Communities, Commission for the Study of International Migration and Cooperative Economic Development, Washington, DC. ; 5. Durand J., Massey D.S., 1992, Mexican Migration to the United States: A Critical Review, Latin American Research Review, 27, 3, s. 3. ; 6. Dybowska J., 2013, Przemiany demograficzne w regionie o nasilonej migracji zagranicznej na przykładzie województwa opolskiego, Uniwersytet Opolski. ; 7. Escobar A., de la O Martinez M., 1990, Small-scale Industry and International Migration in Guadalajara, Mexico, Commission for the Study of International Migration and Cooperative Economic Development, Washington. ; 8. Haas H. de, 2007, Remittances, Migration and Social Development: a Conceptual View of the Literature, Social Policy and Development Programme Paper, 34, s. 25. ; 9. Hirszfeld Z., Kaczmarczyk P., 1999, Ekonomiczne i społeczne skutki migracji na poziomie mikrospołecznym, Prace Migracyjne, 21, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 31. ; 10. Iglicka-Okólska K., 1998, Analiza zachowań migracyjnych na podstawie wyników badania etnosondażowego migracji zagranicznych w wybranych regionach Polski w latach 1975−1994, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa. ; 11. Jasińska-Biliczak A., 2012, Sektor małych i średnich przedsiębiorstw województwa opolskiego na tle polityki regionalnej Unii Europejskiej, [w:] G. Ślusarz (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Determinanty rozwoju regionalnego kontekście procesów globalizacji, 28, Rzeszów, s. 326–336. ; 12. Jończy R., 2010, Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne, Opole-Wrocław. ; 13. Jończy R., 2003, Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji, Uniwersytet Opolski, Opole. ; 14. Jończy R., Rokita D., 2008, Wpływ transferu zarobków z zagranicy na poziom dobrobytu materialnego i konsumpcji w województwa opolskim, [w:] W. Caban (red.), Globalizacja przyczyną ubożenia podatkowego państwa?, Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki, Kalisz. ; 15. Klemens B., 2014, Jakość życia na obszarach wiejskich Śląska ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań demograficznych, Studia Śląskie, t. LXXIV, Opole, s. 105–106. ; 16. Kule D., 1999, The Causes and Consequences of Albanian Emigration during Transition: Evidence from Micro-data, University of Tirania, Tirana. ; 17. Latuch M., 1985, Demografia społeczno-ekonomiczna, PWE, Warszawa. ; 18. Okólski M., 2011, Modernizacyjna rola migracji, CMR Working Papers, 46/(104), s. 16. ; 19. Poskart R., 2013, Usługi bankowe związane z transferem w obrocie prywatnym środków pieniężnych z zagranicy do Polski, [w:] E. Bogacka-Kisiel (red.), Nauki o Finansach, 1 (14), s. 195. ; 20. Rauziński R., Szczygielski K., 2008, Śląska ludność rodzima w strukturze demograficznej i społecznej Śląska Opolskiego wczoraj i dziś, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole. ; 21. Solga B., 2013, Miejsce i znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym, Politechnika Opolska, Opole. ; 22. Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski, 2007, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

42

Strona pocz.:

65

Strona końc.:

73

Format:

Rozmiar pliku 0,8 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61616 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.42.5

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji