Obiekt

Tytuł: Dotychczasowa realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego w zakresie odnawialnych źródeł energii na przykładzie biomasy w Polsce i perspektywa osiągnięcia celu w 2020 r. = Implementation of the NAtional Indicative Target for renewable energy sources on the example of biomass in Poland and prospects of achieving this target by 2020

Twórca:

Jasiulewicz, Michał

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 42

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Abstrakt:

Celem opracowania jest ocena wykorzystania biomasy do celów energetycznych w Polsce do 2020 r. W  artykule przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia Polski w  realizacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Wykorzystanie lokalnej biomasy powinno zmierzać do  podnoszenia konkurencyjności lokalneji regionalnej w oparciu o endogeniczny kapitał – biomasę. Przedstawiono obecną łączną produkcję energii elektrycznej z wykorzystania biomasy. Istotną sprawą są możliwości wykorzystania biomasy rolniczej do celów energetycznych zarówno w zakresie produkcji biopaliw płynnych (bioetanol, biodiesel), jak również biomasy stałej, tj. pochodzenia leśnego oraz z zakładanych plantacji na gruntach rolnych (wierzby, topoli, Miscantusa), a także produkcji biogazu w fermentacyjnych biogazowniach. Na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie wszelkich odpadów i produktów ubocznych z rolnictwa (gnojowica, słoma, drewno odpadowe z sadów). Wykorzystanie energetyczne biomasy powinno zmierzać do stworzenia systemu rozproszonej energetyki, który uzupełniałby krajowy system energetyczny. Małe elektrociepłownie, działające w systemie CHP, powinny opierać się o nowoczesne, wysokosprawne technologie kogeneracyjne.

Bibliografia:

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energiize źródeł odnawialnych,zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.Urz. WE L 140 z 5.06.2009r.).
2. Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r., 2013, GUS, Warszawa.
3. Jasiulewicz M., 2010, Potencjał biomasy w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
4. Jasiulewicz M., 2007, Rozwój lokalny w oparciu o biomasę z rolnictwa, Roczniki Naukowe SERiA, IX, 1, Warszawa-Poznań-Kraków, s. 193–197.
5. Jasiulewicz M., 2007, Wykorzystanie gruntów odłogowanych do produkcji biomasy i stworzenie lokalnych centrów energetycznych, [w:] Biomasa dla elektroenergetyki i ciepłownictwa. Szanse i problemy, Wieś Jutra, Warszawa, s. 122–132.
6. Jasiulewicz M., 2007, Biomass from Short Rotation Plantation of Willow, [w:] Bioenergy Book of Proceedingas, FINBIO, Iyvaskyla, Finland, s. 105–110.
7. Jasiulewicz M., 2008, Sieć osadnicza małych i średnich miast i osad wiejskich a problem wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) ze szczególnym uwzględnieniem biomasy. Rekomendacja dla KPZK, [w:] Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008–2033, t. I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 5–65.
8. Kuś J., Faber A., Madej A., 2006, Przewidywane kierunki zmian w produkcji roślinnej w ujęciu regionalnym, [w:] Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Raporty JUNG-PIB, 3, Puławy, s. 195–210.
9. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 2008, Ministerstwo Gospodarki, przyjęty dekret przez Rząd RP w 2009 r.
10. Pudełko R., 2013, Ocena potencjałów biomasy ubocznej i odpadowej w UE 27 i Szwajcarii oraz ich regionalizacja, IUNiG-PIB, Puławy.
11. RP Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2013, GUS, Warszawa.
12. RSW Rocznik statystyczny województw, 2013, GUS, Warszawa.
13. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, przyjęta przez Sejm w dniu 23 sierpnia 2001 r.
14. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz.478

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

42

Strona pocz.:

105

Strona końc.:

112

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,7 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61619 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.42.8

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji