Obiekt

Tytuł: Przemiany poziomu i struktury mechanizacji rolnictwa polskiego w świetle analizy porównawczej wyników spisów powszechnych rolnictwa z lat 2002 i 2010 = Changes in the level and structure of agricultural mechanisation in Poland in the comparative analysis of 2002 and 2010 national agricultural censuses

Twórca:

Rudnicki, Roman ; Wiśniewski, Łukasz

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 42

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Abstrakt:

Artykuł dotyczy analizy przestrzennej tempa i kierunków zmian mechanizacji rolnictwa w Polsce w latach 2002–2010 oraz stanu w 2010 r. z wydzieleniem ciągników oraz 17 maszyn ujętych w pięciu grupach: do zbioru zbóż i zielonek, ogólnego przeznaczenia, do upraw okopowych, upraw drzew i krzewów owocowych oraz produkcji zwierzęcej. Badania przeprowadzono z uwzględnieniem zróżnicowania według województw i powiatów, na podstawie dwóch wskaźników, charakteryzujących zmianę liczby maszyn w danej grupie w latach 2002–2010 (2002 = 100 pkt) oraz ich stan w 2010 r. w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych. W ocenie układów przestrzennych uwzględniono zróżnicowanie wielkościowe gospodarstw rolnych oraz warunki zewnętrzne rolnictwa – przyrodnicze, historyczne i urbanizacyjne. Wykazano, że analizowane zagadnienia charakteryzują się dużym zróżnicowaniem terytorialnym oraz, że w warunkach wsparcia gospodarstw rolnych środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE znacząco poprawił się stan ich wyposażenia technicznego (w skali kraju spadek liczby odnotowano jedynie w grupie maszyn do upraw okopowych). Zjawisko to najwyraźniej zaznaczyło się w rolnictwie Polski południowo-wschodniej, najsilniej rozdrobnionym agrarnie.

Bibliografia:

1. Ciągniki, maszyny i inne środki transportu w gospodarstwach rolnych Powszechny Spis Rolny 2002, 2003, GUS Warszawa. ; 2. Przygotowanie sposobów oceny racjonalności zakupu maszyn, urządzeń i ciągników rolniczych w ramach oceny ekonomiczno-technicznej dokonywanej w Działaniu Inwestycje w gospodarstwach rolnych" Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006" oraz Modernizacja gospodarstw rolnych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, 2007, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa (ekspertyza). ; 3. Kacprzak E., 2004, Zmiany przestrzenne sadownictwa w Polsce w latach 1990–2002, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLX, s. 69–82. ; 4. Krzysiak Z., 2011, Opłacalność produkcji buraków cukrowych w warunkach reformy rynku cukru, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 87, s. 119–126. ; 5. Kupczyk A., Gaworski M., 2006, Analiza wskaźników technicznego wyposażenia gospodarstw mlecznych w Polsce, Inżynieria Rolnicza, 3 (78), s. 211–216. ; 6. Nowacki W., 2012, O kierunkach zmian w uprawie ziemniaka w Polsce, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 266, s. 21–34. ; 7. Pawlak J., 2010, Rola mechanizacji w rozwoju rolnictwa, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 97, s. 165–175. ; 8. Poczta W. (red.), 2013, Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR, GUS, Warszawa, s. 33–38. ; 9. Rudnicki R., 1993, Geograficzno-rolnicza analiza mechanizacji rolnictwa indywidualnego w makroregionie Dolnej Wisły w latach 1979 i 1987, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia XXI, 82, s. 202–230. ; 10. Rudnicki R., 2009, Renty strukturalne jako czynnik przemian agrarnych i demograficznych w rolnictwie polskim w latach 2004–2006, Bugucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 11. Rudnicki R., 2013, Spatial differences in the number of applications for payments under the UE Common Agricultural Policy submitted by agricultural holdings in Poland over the years 2002–2010, [w:] A. Kołodziejczak (red.), Development of rural areas in European Regions, Quaestiones Geographicae, 32 (4), Poznań, s.15–31. ; 12. Rudnicki R., 2014, Analiza absorpcji środków WPR i ich wpływu na zmiany strukturalne w rolnictwie polskim, [w:] B. Głębocki (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, GUS, Warszawa, s. 441–463. ; 13. Rudnicki R., 2016, Rolnictwo Polski. Studium statystyczno-przestrzenne (lata 2002-2010), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń. ; 14. Sobierajewska J., Ziętara W., 2013, Gospodarstwa sadownicze w Polsce i w wybranych krajach UE, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100, 1 ; 15. Szlachta J., 2005, Wskaźniki technologiczno-eksploatacyjne produkcji mleka w wybranych oborach. Inżynieria Rolnicza, 4 (64), s. 299–304. ; 16. Środki produkcji w rolnictwie. Powszechny Spis Rolny 2010, 2011, GUS Warszawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

42

Strona pocz.:

165

Strona końc.:

183

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,2 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61624 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.42.13

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji