Obiekt

Tytuł: Środowiskowe zasoby lokalne czynnikiem potencjalnego sukcesu gospodarczego rejonu wsi Rogóźno (powiat zgierski) = Environmental local resources as a factor of potential economic success in Rogóźno (the Zgierz county)

Twórca:

Górecki, Michał

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 45

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Abstrakt:

W artykule scharakteryzowano rejon wsi Rogóźno, położonej na północny wschód od Łodzi w powiecie zgierskim, jako obszar perspektywiczny do osiągnięcia sukcesu gospodarczego w oparciu o środowiskowe zasoby lokalne. Zasoby występujące w północnej części gminy Zgierz mogą stać się impulsem rozwojowym zarówno okolic Rogóźna, jak i całego regionu łódzkiego. Mnogość dóbr środowiskowych stwarza z kolei ryzyko pojawienia się sytuacji konfliktowych. Wykorzystanie zasobów wysadu solnego oraz wód mineralnych, termalnych i leczniczych stoi w opozycji do eksploatacji pokładów węgla brunatnego. Niska świadomość opinii publicznej przejawia się syndromem NIMBY w stosunku do planowanych inwestycji.

Bibliografia:

1. Badera J., 2010, Konflikty społeczne na tle środowiskowym związane z udostępnianiem złóż kopalin w Polsce, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 26, 1, s. 106–125.
2. Bald K., Krakowska E., Karski K., Piasecki B., Denecki J., Dutkiewicz P., 2011, Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz, Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli "TEREN" Sp. z o.o.
3. Bański J., 2005, Sukces gospodarczy na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 8, s. 9–20.
4. Bański J., 2008, Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego, Studia Obszarów Wiejskich, 14.
5. Bierkowska M., Błaszczyk J., 1989, Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:200 000, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
6. Centrum Zrównoważonego Rozwoju, 2008, Geotermia wysadu solnego "Rogóźno", Polska Energetyka Alternatywna, Łódź.
7. Cyran K., Garlicki A., 2008, Złoża soli kamiennej w Polsce i możliwości ich wykorzystania, [w:] M.J. Kotarba (red.), Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony, Wydawnictwo TBPŚ GEOSFERA, Kraków, s. 231–239.
8. Czapiewski K.Ł., 2010, Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim, Studia Obszarów Wiejskich, 22.
9. Czapowski G., Bukowski K., 2009, Złoża soli w Polsce – stan aktualny i perspektywy zagospodarowania, Przegląd Geologiczny, 57, 9, s. 798–811.
10. Decyzja Ministra Zdrowia z 19.04.2013 r., Decyzja nr 70, MZ–OZU–520–31448–1/WS/13.
11. Dębski J., Podemski M., Szaniawski H., 1963, Dokumentacja geologiczna złoża soli kamiennej w wysadzie solnym Rogóźno, pow. Łęczyca, woj. Łódź, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
12. Dmochowska-Dudek K., 2011, Obiekty NIMBY jako przykład konfliktowych inwestycji na terenach mieszkaniowych – teoretyczny zarys problemu, Space, Society, Economy, 10, s. 29–56.
13. Feltynowski M., 2009, Dostępność komunikacyjna jako element rozwoju gmin wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, s. 19–207.
14. Górecki M., 2013, Ocena stopnia zagrożenia użytkowych poziomów wodonośnych pomiędzy Zgierzem a Ozorkowem, Praca licencjacka, Łódź.
15. Górecki M., 2015, Chlorki jako wskaźnik geogenicznego zasolenia wód powierzchniowych i gruntowych na obszarze wysadu solnego Rogóźno, Praca magisterska, Łódź (praca w Repozytorium UŁ: http://hdl.handle.net/11089/16858).
16. Górecki M., Ziułkiewicz M., 2016, The presence of geogenically saline waters in the area of salt dome Rogóźno (central Poland), Geology, Geophysics & Environment, 42, 3, s. 289–310.
17. Herman K., Naramski M., Szromek A.R., 2014, Perspektywy powstania nowych uzdrowisk w Polsce, [w:] A.R. Szromek (red.), Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym, Proksenia, s. 109–126.
18. Jabłońska B., 2006, Wpływ wód dołowych odprowadzanych z Kopalni Węgla Kamiennego "Ziemowit" na jakość wody w Potoku Goławieckim, Ochrona Środowiska, 3, s. 29–33.
19. Kasiński J.R., Czapowski G., Piwocki M., 2009, Rola halokinezy w powstawaniu trzeciorzędowych złóż węgla brunatnego na Niżu Polskim, Przegląd Geologiczny, 57, 11, s. 964–975.
20. Kasztelan A., 2010, Środowiskowa konkurencyjność regionów – próba konceptualizacji, Problemy Ekorozwoju, 5, 2, s. 77–86.
21. Kasztelewicz Z., Zajączkowski M., 2011, Analiza możliwości zagospodarowania złoża węgla brunatnego "Rogóźno" w kontekście zgazowania węgla, Polityka Energetyczna, 14, 2, s. 203–214.
22. Klatkowa H., 1993, Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, arkusz Zgierz, Instytut Geologiczny, Warszawa.
23. Kolago C., 1965, Perspektywy balneologiczne Łodzi, Przegląd Geologiczny, 13, 8, s. 350.
24. Krysiak S., 2014, Rola odłogów i terenów rekreacyjnych we współczesnych przemianach krajobrazów wiejskich regionu łódzkiego, Studia Obszarów Wiejskich, 35, s. 75–87.
25. Kucharski L., Kopeć D. (red.), 2014, Pradolina Bzury-Neru. Monografia przyrodnicza obszaru Natura 2000, Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, Łódź.
26. Kucharski M., Krupa W.A., Ołdytowski T.G., 2013, Operat uzdrowiskowy obszaru ochrony uzdrowiskowej "Rogóźno" w gminie Zgierz, Izba Gospodarcza "Uzdrowiska Polskie", Sopot.
27. Lewkiewicz-Małysa A., Winid B., 2005, Wybrane problemy związane z zagospodarowaniem wód kopalnianych, Wiertnictwo Nafta Gaz, 22, 1, s. 217–224.
28. Seweryn L., Górski G., Szczepanik P., Szczepiński J., 2004, Ochrona środowiska wodnego w rejonie kopalni Bełchatów przed wpływem wysadu solnego "Dębina" w aspekcie przyszłej eksploatacji złoża, Warsztaty z cyklu "Zagrożenia naturalne w górnictwie", Materiały Sympozjum, s. 269–276.
29. Smętkiewicz K., 2014, Świadomość społeczna wykorzystania wód geotermalnych w województwie łódzkim i w landzie Styria w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów, Wydawnictwo Ibidem, Łódź.
30. Stelmaszczyk Z., 1972, Ogólna charakterystyka hydrogeologiczna obszaru Rogóźna (praca magisterska), Archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódź.
31. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz, 1999, Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli "TEREN" Sp. z o.o.
32.Tarka R., 1992, Tektonika wybranych złóż soli w Polsce na podstawie badań mezostrukturalnych, Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 137, Warszawa.
33. Tynenski Z., Właziński Z., Adamska T., Lesiewicz A., 2007, Analiza możliwości wykorzystania zasobów wód geotermalnych i powierzchniowych oraz borowin w okolicy miejscowości Rogóźno dla potrzeb rozwoju turystyki, rekreacji i lecznictwa, Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Łódź.
34. Wójcik M., Dmochowska-Dudek K., Traczyk A., 2014, Konflikty społeczno-przestrzenne na obszarach wiejskich województwa łódzkiego, Biuletyn Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, 4, s. 8–11.
35. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp do strony: 27.03.2017r.)
36. https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1007,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawienadania-statusu-obszaru-ochrony-.html (dostęp do strony: 8.01.2017r.)
37. http://lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/kwb-adamow-zaczyna-ofensywe-o-zloza-wegla-w-rogoznie, 334732,art, t,id, tm.html (dostęp do strony: 27.03.2017r.)
38. http://lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/samorzady-i-stowarzyszenia-przeciw-kopalni-w-rogoznie, 925433,art, t,id, tm.html (dostęp do strony: 27.03.2017r.)

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

45

Strona pocz.:

43

Strona końc.:

58

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,7 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63448 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.45.3

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji